دکتر محمد چیذری

دکتر محمد چیذری استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد چیذری

Dr. Mohammad Chizari

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
2 ارزیابی آسیبپذیری محدوده های مطالعات آب زیرزمینی: توسعه ی یک الگوی آماری (مورد مطالعه: استان فارس) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 37
3 ارزیابی فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد مالی تعاونی های تولیدی- زراعی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه ای مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان های مازندران و گلستان با استفاده از مدل بوریچ (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
6 اولویت بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
7 برآورد میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای خدمات گردشگری مزرعه ای در استان های حاشیه ی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
8 بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی در ارتقاء سطح دانش اعضای تعاونی های تولیدی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
9 بررسی اجرای برنامه های مدیریت بحران خشک سالی در استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
11 بررسی توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه، استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی دانش فنی و آگاهی مددکاران ترویج شهرستان گلپایگان، پیرامون بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 9
13 بررسی سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش آگروفارستری در میان صنوبرکاران شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 3
15 بررسی عوامل محیطی موثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینان کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
16 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان گندمکار استان های تهران و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 11
17 بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک (مطالعه موردی گندمکاران خراسان رضوی) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
18 بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 2
19 بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی (مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
20 بررسی میزان اطلاعات حرفه ای و وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
22 بررسی نگرش دام داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
23 بررسی نگرش دام داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
24 بررسی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 2
25 بررسی نیازهای آموزشی سیب زمینی کاران شهرستان عجب شیر در زمینه بازاریابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
26 بررسی نیازهای آموزشی سیب زمینی کاران شهرستان عجب شیر در زمینه بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
27 بررسی وضعیت استقرار پذیری مولفه های مدیریت دانش در راستای توسعه برنامه های مدیریت بحران خشکسالی از دیدگاه بهره برداران کشاورزی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
28 بررسی وضعیت بیمه دام عشایر استان کرمانشاه (از دیدگاه بیمه گذاران و کارشناسان بیمه دام ) (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 12
29 بررسی هوش سازمانی و مولفه های آن در سازمان جهاد کشاورزی گیلان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
30 پذیرش مدیریت ریسک در دامداران صنعتی استان تهران: سازه های تعیین کننده (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 1
31 تاثیر باورهای زیست محیطی بر رفتار پایدار کشاورزان استان فارس در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
32 تاثیر تعاونی آب بران بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
33 تاثیر کارآفرینی بر اقتصاد گلخانه داری در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 3
34 تاثیر ناظرین گندم در پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های حفاظت از خاک در کشاورزان گندم کار استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
35 تاثیر ویژگی های شخصی و حرفه ای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 4
36 تبیین برخی از عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در باغ های مرکبات (مورد مطالعه: استان های حاشیه دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
37 تحلیل تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
38 تحلیل ساختاری مولفه های موثر بر توسعه ی پایدار تعاونیهای تولید کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان نقده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 1
39 تحلیل عاملی عوامل پیشبرندهی توسعهی پایدار تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونیها (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 2
40 تحلیل عاملی عوامل موثر بر ترویج و توسعه تجاری سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
41 تحلیل عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 4
42 تحلیل عوامل موثر بر کاهش نهاده در پروژه توسعه مشارکتی فناوری (PTD) (مطالعه موردی حوزه آبخیز منطقه هنام استان لرستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 4
43 تحلیل موانع پذیرش فناوری های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه داران استان اصفهان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
44 تحلیل موانع فراروی آموزش های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
45 تحلیل وضعیت اکوسیستم کارآفرینی موثر بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه روستایی: بینش هایی از یک پیمایش در میان شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
46 تدوین مدل جامع ساماندهی ترویج کشاورزی با رویکرد نظریه آشفتگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
47 تعیین ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندم کاران شهرستان های اهواز، دزفول وبهبهان با توجه به پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
48 تعیین ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندم کاران شهرستان های اهواز، دزفول وبهبهان با توجه به پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
49 چالش های توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
50 راهبرد های تجاری سازی یافته های تحقیقات دانشگاهی در صنایع غذایی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 49
51 راهبردهای اصلاح محیط فیزیکی آموزش باغبانی برای هنرجویان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
52 ریسک های دامداریهای صنعتی و روش های مدیریت آنها به وسیله دامداران استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 5، شماره: 15
53 شناسایی پیامدهای عضویت در تعاونی های آب بران (مورد مطالعه: دشت لیشتر در شهرستان گچساران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
54 شناسایی مولفه های تشکیل دهنده صلاحیت های مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
55 طراحی الگوی صلاحیت مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 21
56 عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
57 عوامل تاثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 7
58 عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
59 عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
60 عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
61 عوامل موثر بر پذیرش کتابخانه دیجیتال توسط اعضای هیئت علمی مراکز آموزش و پژوهش کشاورزی در استان گیلان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
62 عوامل موثر بر دانش کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 3
63 فعالیت چندگانه: راهبردی کارآفرینانه برای کشاورزان خرده پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
64 کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر پذیرش بازاریابی الکترونیک از سوی کارشناسان کشاورزی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 2
65 مخاطره های کشت گندم و نقش بیمه از دیدگاه گندمکاران (مطالعه موردی: شهرستان تفرش) (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 4، شماره: 13
66 نقش برنامه های آموزشی-ترویجی در مدیریت ریسک گندم کاران دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
67 نقش پیش برنده ها در افزایش نرخ انتقال یافته های طرح های تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 2
68 نقش ترویج منابع طبیعی در احیاء و توسعه اماکن ماهی گیری ورزشی از دیدگاه ماهی گیران ورزشی (مطالعه موردی: رود خانه و دریاچه سد لار) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
69 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعی مردمنهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 1
70 نقش ویژگی های ارتباطی و اقتصادی پیرامون مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه های ترویجی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
71 نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 31
72 نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 3
73 واکاوی رفتار و نگرش های زیست محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
74 واکاوی علی رفتار صرفهجویی از منابع آب کشاورزی در نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Effective Factors Involved in Improving Skill of Farmers Regarding to On-Farm Water Management (OFWM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 ارزیابی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری روستای کندوان و نقش آن در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
3 ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شهرستان های لاهیجان و سیاهکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 اقتصاد روستایی غیرزراعی ضرورتی برای ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
5 الگوی رفتاری محیطزیستگرایانه مناسب در تحلیل رفتار صرفه جویی از آب کشاورزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 امکان سنجی کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (مطالعه دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
7 امنیت غذایی و سلامت محیطی؛ اثرات تعاونیهای کشاورزی در حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 اهمیت ایمنی زیستی گیاهان تراریخته در مدیریت تلفیقی آفات (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
9 اهمیت ترویج کشاورزی پیرامون پذیرش تولید محصولات سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
10 FARMERS’ PARTICIPATION IN IRRIGATION WATER MANAGEMENT IN NORTHEAST IRAN (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری
11 The Impact of Talent Management Components on Job Satisfaction in Agricultural Higher Education (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
12 بررسی اثر بخشی دوره های برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات پنبه از دیدگاه کشاورزان پنبه کار شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
13 بررسی اثرات اجتماعی_فرهنگی گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 بررسی اصول مدیریت فرانوگرا پارادیمی کاربردی در سازمان های نوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
16 بررسی اهمیت اقتصادغیرزراعی بارویکرد گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
17 بررسی پتانسیل ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 بررسی تاثیر فعالیت های ترویج کشاورزی بر تولید گندم استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه جوانان روستایی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
20 بررسی دیدگاه روستائیان حوزۀ آبخیز زرچشمۀ هونجان در خصوص نقش بانک کشاورزی در توسعۀ بخش کشاورزی از طریق عرضۀ اعتبارات خرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی راهکارهای ترویج کارآفرینی وایجادفرصتهای کسب وکاردرتعاونی های کشاورزی (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
23 بررسی رضایتشغلی در سایه بهداشت و انگیزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
24 بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
25 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژیهای حفاظت خاک توسط کشاورزان در استان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی عوامل مؤثر بر نیات کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
27 بررسی عوامل موثر بر مدیریت مشارکتی روستائیان در حوضه های آبخیز مطالعه موردی: حوضه آبخیز زرچشمه هونجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی عوامل موثر بر نگرش پسته کاران استان یزد نسبت به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
29 بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت گندمکاران شهرستان ورامین در زمینه خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
30 بررسی عوامل موثر و بازدارنده مشارکت روستائیان در طرحهای ابخیزداری و ارائه راهکارهایی جهت افزایش میزان مشارکت آنها مطالعه موردی: حوزه ابخیز زرچشمه هونجان (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
31 بررسی موانع اجتماعی در مدیریت پسابهای کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
32 بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی در بازیافت انرژی آب کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بررسی موانع و چالشهای پیش روی پذیرش فناوری های زیستی در محصولات باغی در استان ایلام (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
34 بررسی میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی از دروس مرتبط ارایه شده مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
35 بررسی میزان نیاز آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
36 بررسی نقش تعاونیهای مرزنشینان در اقتصاد بازارچه های مرزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
37 بررسی نقش خدمات ترویجی در پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در زمین های شیب دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
38 بررسی نقش مدیریت بحران خشکسالی بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 بررسی نقش مدیریت در توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
40 بررسی نقش مدیریت شایستگی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
41 بررسی نگرش روستائیان حوزه آبخیز زرچشمه هونجان نسبت به مشارکت در طرح های آبخیزداری و سنجش مسائل و مشکلات آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
42 بررسی نگرش روستائیان حوزه آبخیز زرچشمه هونجان نسبت به مشارکت در طرحهای آبخیزداری و سنجش مسائل و مشکلات آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 بررسی نگرش کشاورزان استان همدان نسبت به حفاظت خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
44 بررسی نگرش محققین مراکز و موسسات تحقیقات ملی پیرامون فناوری نانو (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
45 بررسی نگرش های کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار(مطالعه موردی: کشاورزان گندم کار استان مرکزی) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
46 بررسی و تحلیل مدلهای طراحی آموزشی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
47 بررسی و شناسایی مولفه های تبیین کننده موانع کارآفرینی درتعاونی های کشاورزی مطالعه دیدگاه مدیران تعاونی های کشاورزی استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
48 بررسی و مقایسه ی نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شیراز و آزاد واحد ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
49 بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مولفه های مدیریت تغییر فرانوگرا ( مطالعه موردی:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
50 بررسی وضعیت و تنگناهای بازاریابی محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
51 بهبود و تقویت برنامه های آموزشی ترویجی آبخیزداری در راستای مدیریت پایدار منابع آب و خاک در استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
52 بهینه یابی سازه های خرپایی با الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 بیمه محصولات کشاورزی : راهکاری مناسب در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
54 بیمه محصولات کشاورزی راهکار در جهت توسعه کشاورزی و اقتصادی کردستان (دریافت مقاله) اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان
55 بیوتکنولوژی کشاورزی گامی در جهت نیل به توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
56 تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
57 تاثیر آموزش های انبوهی در توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی شهرستان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
58 تاثیر آموزشهای رسمی کشاورزان در اشتغال و کارآیی فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
59 تاثیر برنامه های مدیریت بحران خشکسالی بر توسعه کشاورزی پایدار در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
60 تاثیر شوراهای اسلامی روستایی در توانمندی روستاییان به منظور حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 تاثیر کارشناسان ناظر طرح گندم بر دانش مکانیزاسیون کشاورزان تحت پوشش شهرستان دهگلان ، کردستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
62 تأثیر کار آفرینی بر اقتصاد گلخانه داری در بازاریابی محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
63 تحلیل SWOT1 در بکارگیری آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
64 تحلیل دانش فنی گندم کاران پیرامون فناوری های حفاظت خاک در حوزه آبخیز شهید مدرس استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
65 تحلیل رفتار کارآفرینان سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
66 تحلیل عاملی شبکه عوامل مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب زراعی گندمکاران شهرستان اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
67 تحلیل عاملی صلاحیت های مدیران فرانوگرا از دیدگاه مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
68 تحلیل عاملی مولفه های تشکیل دهنده صلاحیتهای مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
69 تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
70 تحلیل موانع اجرایی طرح توسعه مشارکتی فناوری (PTD) در نظام تحقیقات کشاورزی ایران از دیدگاه اجراکنندگان (مطالعه موردی شهرستان الشتر استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
71 تحلیل مولفه های بهبود دهنده تمایل به کارآفرینی در دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
72 تحلیل نقش تعاونی های مرزنشینان در معیشت پایدار ساکنین مناطق مرزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
73 تحلیل نقش مشارکت اجتماعی و فعالیت های آموزشی-ترویجی در بکارگیری روش های کشاورزی پایدار توسط گندمکاران استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
74 تحلیل و اولویت بندی منابع ریسک و استراتژی های مدیریت ریسک تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
75 تعاونی آب بران ؛ رهیافتی نوین برای پایداری مدیریت آب کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی
76 تعیین سطح هوش سازمانی درسازمان جهادکشاورزی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
77 تعیین میزان بهینه استفاده ازماشین آلات درکاشت محصول گندمم دراستان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
78 توسعه باشگاه جوانان روستایی ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
79 جایگاه روش های آموزشی در میزان پذیرش بیوتکنولوژی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
80 چالش ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایجادفرصتهای جدید کسب و کار کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
81 حرکت از مدیریت بحران به سوی مدیریت ریسک خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
82 خصوصیسازی راهبردی برای بازنگری در ترویج کشاورزی؛ نتایج و پیامدها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 دانش کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران وسنجش مسائل و مشکلات آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
84 درآمدی بر برنامه راهبردی بیوتکنولوژی کشاورزی و نقش آن درپیشبرد امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
85 راهکارهای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی با تاکید بر نقش آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
86 رضایت کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی شهرستان اراک از عوامل نصب و حمایتی برای نگهداری سیستمها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
87 سازه های فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 سنجش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینة شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
89 سیستم ترویج تعاونی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
90 شناسایی الزامات و بایست های اجرای مدیریت تغییر فرانوگرا با تاکید بر تکنیک دلفی(مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
91 شناسایی صلاحیت های مدیران فرانوگرا با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری(مطالعه موردی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
92 شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده پیرامون توسعه فناوری نانو دربخش کشاورزی ایران از دیدگاه محققین موسسات و مراکز تحقیقات ملی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
93 ضرورت استفاده از کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
94 ضرورت بهره وری آب در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
95 طراحی الگوی صلاحیت مدیریتی در سازمان های فرانوگرا (مطالعه موردی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
96 عنوان مقاله : رابطه شادی سازمانی و عملکرد در بین کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
97 عوامل تأثیرگذار بر مهارت کشاورزان چغندرکار پیرامون مدیریت خاک زراعی (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
98 عوامل فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون مدیریت آب زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
99 عوامل مؤثر بر پذیرش تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
100 عوامل محیطی و فرهنگی موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
101 عوامل موثر بر رضایتمندی و اثر بخشی دوره مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه از دیدگاه کشاورزان شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
102 عوامل موثر بر شادی در کار با بررسی مدل های نظری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
103 فرسودگی تحصیلی: آسیبی جدی به نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
104 کاربرد روش آموزشی، ترویجی مدرسه در مزرعه پیرامون مدیریت تلفیقی آفات جهت نیل به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
105 کاربرد نانوتکنولوژی در مقابله با پدیده‌ی خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
106 کشاورزی دقیق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
107 کشاورزی شهری رویکردی در جهت امنیت غذایی و حفظ محیط زیست و نقش ترویج وآموزش کشاورزی در توسعه کشاورزی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
108 کشت گیاهان دارویی در ایران: چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
109 گردشگری و اثرات اجتماعی- فرهنگی آن در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
110 مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی (مطالع? موردی: شهرستان نهاوند ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
111 مروری بر ضرورت تشکیل تعاونی آببران در راستای مدیریت پایدار آب کشاورزی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
112 مطالعات تطبیقی مدیریت اراضی کشاورزی در دهه ی 1340 خورشیدی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
113 مطالعه ی عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران با تاکید بر نواحی ساحلی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
114 مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینۀ شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی : مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
115 نقش آموزش کارآفرینی دراشتغال دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
116 نقش بخش کشاورزی در حکمرانی محلی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
117 نقش تعاونی های کشاورزی در توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
118 نقش توسعه پایدار در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
119 نقش رهیافت توسعه مشارکتی فناوری در روش LEIA از طریق مدیریت سیستم های زراعی و دامی درتولید محصولات سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
120 نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
121 نقش کشت های هیدروپونیک در مقابله با بحران خشکسالی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
122 نگاهی بر نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) اولین همایش نوآوری و کارآفرینی
123 نگاهی بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
124 نگاهی به تاریخچه گردشگری و اثرات اقتصادی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
125 واکاوی نقش اخلاق در حفاظت از خاک با استفاده از تکنیک دلفای (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست