داریوش اسماعیلی

 داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی

Daryosh Esmaeili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از شیمی کانی آمفیبول در تعیین گرما- فشارسنجی تودههای گرانیتوئیدی شمالغرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 اسکارن آهن پنج کوه (جنوب شرق دامغان) همراه با متاسوماتیسم سدیم - کلر (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 Environmental Evaluation of Tash bauxite mine in Semnan Province, Northern Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو
4 بررسی پترولوژی سنگهای دگرگونی مجاورتی جنوب توده ی گرانیتوئیدی شاهکوه (غرب نهبندان - جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی پترولوژی و تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین کانسار سنگ آهن شیطور (شرق بافق) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 بررسی تحولات ماگمایی در تکوین سنگهای آتشفشانی نشوه (شمال غرب ساوه) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
8 بررسی ترکیب شیمی کانیهای تودههای نفوذی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی تغییرات جرم در طی آلتراسیون سنگهای ولکانیکی منطقه قوچ- پلنگ ( شمال شرق کاشمر) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی زونینگ بلور های گارنت در دگرگونی مجاورتی توده نفوذی حسن آباد، جنوب غربی یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
11 بررسی عوامل ژئوشیمیایی مؤثر بر نحوه توزیع عناصر AL/SI و FE در کانسار بوکسیت جاجروم (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
12 بررسی متاسوماتیسم سدیک در سنگهای آذرین منطقه در بستگون (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 پتانسیل یابی مناطق کانیزایی بوکسیت کلاته ملا دامغان واقع در پهنه البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
14 پتروگرافی و بررسی تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در توده نفوذی شرق زفره (شمال شرق اصفهان) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
15 پترولوژی، ژئوشیم ی وکانی شناسی پریدوتیتها و سرپانتینتهای مجموعه ایمانخان ( محدوده معدنی زرشوران ) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 پلی متامورفیسم در اطراف گرانیتوئیدهای جنوب مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 تعیین دما و نوع دگرگونی براساس کانی شناسی و منشا سرپانتینیت هادرناحیه سیخوران(استان کرمان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 جایگاه تکتونیکی گرانیت بورنورد (تکنار) شمال غرب کاشمر (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 دگرریختی و فابریک مجموعه دگرگونی جنوب گرانیت شاهکوه (شرق ایران) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 رشد پورفیروبلاست های دگرگونی مجاورتی گرانیت شاهکوه همزمان با مراحل دگرریختی (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
21 روابط متقابل آلتراسیون سدی - کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج کوه (جنوب شرق دامغان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 ماگماتیسم مرتبط با ریفت در شمال شرق اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 محاسبه تغییرات جرم عناصر ر طی آلتراسیون هیدروترمال در گرانیت طلادار آستانه(زون سنندج- سیرجان، جنوب غرب اراک) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
24 محیط تکتونیکی گرانیت دوران (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 مدل ژئودینامیکی جایگیری توده گرانیتوئیدی شاهکوه (شرق ایران) با استفاده از تکنیک انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی (AMS) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مطالعات بافتی، پتروگرافی، توالی چینه شناسی و تعیین خاستگاه کانسار بوکسیت تاش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
27 مطالعه پتروگرافی و کانهزایی کانسار مس قزلجه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 مطالعه زون های آلتراسیون در سنگ‌های ولکانیک و پلوتونیک منطقه قوچ پلنگ (شمال شرق کاشمر) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
29 مطالعه ناهمسانگردی قابلیت مغناطیس شدگی براساس کانی پارامغناطیس بیوتیت درتوده گرانیتوئیدی بروجرد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
30 مطالعه نحوه توزیع عناصر نادر خاکی REE در بخش بوکسیت سخت کانسار بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مقایسه ترکیب شیمیایی تورمالین در رگههای کوارتز_تورمالین قلع و تنگستن دار (مناطق شاهکوه، شرق ایران و نظامآباد، غرب ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
32 منشا کانه زایی تنگستن نظام آباد؛ ماگمای گرانیتی یا سیالات دگرگونی؟ (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
33 منشا و محیط تکتونیکی توده گرانیتوئیدی آستانه( زون سنندج-سیرجان، غرب ایران) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
34 منشاء تورمالین در رگه های آوارتز- تورمالین منطقه نظا م آباد، (جنوب غرب آستانه اراک) با استفاده از داده های ایزوتوپی بر (B) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
35 نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی گرانیت قلع دار شاه کوه (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 نگاهی به کانه زایی یک تنگستن در بخش شرقی کمپلکس گرانیتوئید دی بروجرد (غرب ایران) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
37 واکنشهای دگرگونی و ژئوترموبارومتری درهاله دگرگونی مجاورتی توده گرانیتوئیدی شاهکوه ( شرق ایران) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین