دکتر مژده اکبرزاده للکامی

دکتر مژده اکبرزاده للکامی دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مژده اکبرزاده للکامی

Dr. Mojdeh Akbarzadeh Lelekami

دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.