دکتر سید عزیز آرمن

دکتر سید عزیز آرمن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سید عزیز آرمن

Dr. Seyed َAziz Arman

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جرم بر هم گرایی توسعه استان های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 38
2 اثر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن بر بهره وری نیروی کار در استان‎های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 28، شماره: 95
3 اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای تجاری بر اقتصاد ایران: رویکرد GVAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 55
4 ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
5 ارزیابی پیش بینی پذیری قیمت طلا و مقایسه پیش بینی روش های خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 3
6 ارزیابی جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
7 ارزیابی مزیت نسبی و دخالت دولت در فعالیت های صنعتی:مورد منطقه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
8 اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
9 الگوی تعدیلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به عامل اثر ربایشی (آهنربایی) ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 3
10 Environmental Kuznets Curve: new evidences based on a dynamic panel threshold model (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
11 Investigating the impact of exchange rate and oil price fluctuations on Iran’s steel exports to China with sanctions in focus: A wavelet and multivariate-GARCH approach (دریافت مقاله) مجله ی بین المللی انجمن آهن و فولاد ایران دوره: 18، شماره: 1
12 Monetary and Fiscal Policies and the Growth Laffer Curve: Panel Data Evidences (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 1
13 برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
14 برآورد کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر شوک های قیمتی برق بر تقاضای برق مسکونی و تجاری اهواز به روش ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 3
15 برآورد نرخ آستانه ای تورم و رابطه آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 4
16 برآورد و مقایسه تابع تقاضا و کشش کالاهای مصرفی در گروه های کم درآمد و با درآمد بالا در مناطق شهری (کاربرد داده های ادغام شده در سیستم تقاضای تقریبا ایده آل) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 20
17 بررسی آثار سرریز عوامل موثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 17، شماره: 34
18 بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 3
19 بررسی اثر تحریم های جامع شورای امنیت بر حجم تجارت ایران و کشورهای منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالی اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 14، شماره: 53
20 بررسی اثر سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکولایو (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 1
21 بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نابرابری جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
22 بررسی اثرات شوک مسکن بر روی پویایی‌های درآمدی در ایران: کاربردی از داده‌های شبه‌پانل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
23 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر رابطه ی بین هزینه ی تبلیغات و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 55
24 بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 3
25 بررسی تاثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 2
26 بررسی تطبیقی ارزش حال انواع استراتژیهای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل کشور (نمونه موردی آزادراه های بین شهری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
27 بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
28 بررسی رابطه متقابل هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد و بدهی و عوامل موثر بر آنها (رویکرد معادلات همزمان) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 4
29 بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه های نفتی در ایجاد آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 4
30 بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
31 بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۳۹۹.۱۱.۴۱.۱.۵ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
32 پیش بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه مدل های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 2
33 تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 3
34 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
35 تجزیه و تحلیل نوسانات و بررسی تقارن اثر درآمد نفت بر مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
36 تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
37 تخمین و پیش بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
38 تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 28
39 درآمد نفت، تورم و رشد در ایران: آزمونی از بیماری هلندی پیش از اصلاح نرخ ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 2
40 عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
41 مدل سازی شاخص پویای شرایط مالی و بررسی اثرگذاری آن بر قابلیت پیش بینی‎ ‎بازده سهام ایران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
2 اثر فساد مالی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
3 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
4 اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 اثرآزادسازی تجاری برمصرف انرژی کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 برآورد فرار مالیاتی ناشی از قاچاق کالا در ایران:روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 بررسی اثر دموکراسی بر توزیع درآمد: رویکرد همجمعی با داده های ترکیبی(مطالعه موردی: 50 کشور اسلامی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
8 بررسی اثر شهرنشینی و توسعه مالی بر فقر انسانی در کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر عدم تقارن اطلاعات به منظور دسترسی مالی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
10 بررسی تاثیر بهرهوری نیروی کار سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی
11 بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
12 بررسی تاثیر سیاست های پولی بر قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی رابطه بین اقتصاد سایه و آزادی تجاری: رویکرد GMM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
14 بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
16 بررسی گزینه های مختلف نرخ بهره و ارتباط متقابل آن با تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 بررسی مبانی نظری عرضه درونزای پول با نگاهی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 تاثیر توسعه مالی و تجارت خارجی بر سودآوری در بانکها تجاری: رویکرد GMM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 تجزیه و تحلیل اثر شوکهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
20 تحلیل منفعت به هزینه ی ایجادتسهیلات کریدورهای دوچرخه درکلانشهرها ـ مطالعه ی موردی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 تحلیل و تخمین تقاضای آب خانگی بر اساس بلوک بندی قیمت آب (مطالعه موردی شهر اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثربر نرخ آب بهای کشاورزی در شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 عوامل موثر بر حباب قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری