دکتر مصطفی بهزادفر

دکتر مصطفی بهزادفر استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

دکتر مصطفی بهزادفر

Dr. Mostafa Behzad Far

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Pattern for Urban Development Integrated Management System by Urban Planning Approach (case study: Bandar Abbas) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 4
2 آمیخته پژوهی مولفه های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 16
3 آینده پژوهی امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران: شاخص شناسی برای تبیین، سنجش و اولویت بندی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 16
4 احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 3
5 ارائه الگوی ارزیابی تصمیم سازی در بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
6 ارائه ساختار فضایی محلات کرمان؛ مبتنی بر روابط متقابل فضایی مکان های عمومی کهن و فضاهای شهری نو (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
7 ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام زاده یحیی تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 2
8 ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تاکیدی بر نمایانگر ریخت شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
9 ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 65
10 ارزیابی ارزش منطقی برنامه های جامع توسعه شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
11 ارزیابی بافت های تاریخی بر پایه هنجار حس تعلق به مکان (نمونه مطالعاتی: محله سرچشمه گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 29
12 ارزیابی شاخص های توانمندسازی در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران (نمونه موردی: محله میان آباد اسلام شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
13 ارزیابی میزان پاسخدهندگی شاخص های اجتماعی، کارکردی و زیست محیطی پایداری در سنجش وضعیت و راهکاریابی محله های شهری (موردکاوی محله ده ونک، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
14 افزایش حضورپذیری در فضاهای شهری با رویکرد همساختی رفتار و محیط کالبدی (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 58
15 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
16 Medical Tourism in Tehran Developmentas a global city (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 3
17 Urban Design and Social mixing in the Neighborhood Districts (Case Study: Abadan, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 4
18 بازتعریف مسیرهای گردشگری در بافت تاریخی بازار تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 50
19 بازخوانی اصول و مفاهیم زیبایی و انگاره ی زیباسازی شهر از منظر حکمت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
20 بازشناسی الگوهای رفتاری در میدان انقلاب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
21 بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
22 بررسی تاثیر متقابل مولف ههای سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در محله های شهری با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: محله های سلطان میراحمد و فین کاشان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
23 بررسی تحلیلی تجدیدحیات رودخانه های شهری به مثابه مکان عمومی پایدار و تبیین مدل مفهومی آن؛ نمونه موردی: بالقلی چای (اردبیل)، زاینده رود (اصفهان)، کارون (اهواز)، زرجوب (رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
24 بررسی تطبیقی عوامل تبیین کننده میزان پیاده مداری محلی (موردپژوهی: محله جنت آباد شمالی و محله نارمک (هفت حوض)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 1
25 برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی توسعه شهری ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
26 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی : شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
27 برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه ۸ منطقه ۱ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 3
28 بسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم اجتماع (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 7
29 به سوی یک گونه شناسی الگو واره ای در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 89
30 پیاد هرا ه، محرک توسعه در بافت کهن شهری بررسی نقش محور استروگت در شهرکپنهاگ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 15
31 پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 2، شماره: 2
32 پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
33 تاب آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی: بازار قیصریه اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 52
34 تاثیر تراکم جمعیتی بر شاخص های کیفیت زندگی شهری نمونه مطالعه: منطقه ۳ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 37
35 تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
36 تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
37 تبیین رابطه پیکره بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم کنش نحو فضا و روان شناسی بوم-شناختی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 1
38 تبیین رابطه شهر و سلامت روان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 2
39 تبیین روشی جهت سنجش و افزایش میزان تاب آوری شهری به تغییرات اقلیمی بر پایه اصول اکولوژی سیمای سرزمین در مقیاس محله شهری (مطالعه موردی: محله یوسف آباد تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
40 تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 6
41 تبیین شاخص های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
42 تبیین عملکردی و شناسایی ارزش های مکان های عمومی‎ ‎رودخانه محور از منظر طراحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 38
43 تبیین عوامل موثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 2
44 تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه نمونه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
45 تبیین مدل مفهومی برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
46 تبیین مدل مفهومی شاخص های محیطی موثر بر حضور پذیری و طراحی آن در فضای شهری اقلیم گرم و خشک؛ مطالعه موردی: خیابان حکیم شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
47 تبیین مدل نقش ساختاری طراحی برای جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازیبافت های فرسوده محلات شهری ایران( نمونه موردی: محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 3
48 تبیین نحوه ی اثر نیروهای موثر بر دگرگونی شهر کرج با تاکید بر دوره ی زمانی ۱۳۳۵-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 2
49 تحلیل اثر ویژگی های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان های تاریخی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 1
50 تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
51 تحلیل عوامل موثر بازتعریف درآمد پایدار در فضاهای پیراشهری کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 5، شماره: 2
52 تحلیل فضایی جدایی گزینی اجتماعی- فضایی در بافت های ناکارآمد شهری موردکاوی: محله قیطریه کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
53 تحلیل محتوایی فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 3
54 تحلیلی بر طول سفرهای درون شهری با رویکرد جغرافی زمان: تاثیرپذیری از محدودیت های فردی یا فرصت های فضایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 78
55 تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای مؤثر بر منظر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
56 تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاههای رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 4
57 توسعه شهری و افت تراز آب در آبخوان ها؛ رویکرد طراحی شهری حساس به آب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 1
58 تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 1
59 تهیه یک مدل پیش بینی ناپایداری بافت های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
60 جستاری بر فلسفه پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
61 حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه: مجتمع‎های مسکونی شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 45
62 حفاظت از منظر شهری تاریخی با بهره گیری از تکنیک سطوح حفاظت بصری (VPS) (موردکاوی: منظر شهری تاریخی دروازه قرآن شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 41
63 خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو (مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 39
64 دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینه برنامه ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونه موردی: محله نارمک شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 32، شماره: 4
65 راهبردهای مدیریت شهری هوشمند(رویکردی جهت ارتقای مدیریت بهره وری شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
66 راهنمای برنامه سازی حوزه های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 18
67 رقابت پذیری شهرهای جدید (نمونه مطالعاتی: شهر جدید پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
68 رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 28
69 ساخت ، اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافت های فرسوده ایران (نمونه موردی محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
70 ساز و کار اثرگذاری دالان های دید طبیعی شهری در شهر همدان بر میزان سلامت روان شهروندان، مورد کاوی شهر همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 2
71 سلسله مراتب تشرف به اماکن مقدس در شهرهای تاریخی- مذهبی ایران نمونه موردی: شهر قم در دوران صفوی و قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 5، شماره: 6
72 سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان از منظر جامعه پذیری بهداشتی در دوران اپیدمی کووید-۱۹ مطالعه موردی: شهروندان ساکن تهران و کرج (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 1
73 سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
74 سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 11
75 سیر تحول حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر سلسله‌مراتب ورود (تشرف) از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
76 سیل و شهرسازی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 4
77 شاخص های مسکن در ایران و جهان و تاثیر شهر هوشمند بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
78 شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابان های شهری : نمونه مورد مطالعه سنندج (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
79 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر تقویت مشارکت جمعی در اجرای طرح های توسعه شهری (مورد پژوهش: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
80 شناسایی و بررسی وضعیت موجود تغییرات اقلیمی و چالش های آن در تاب آوری بوم شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
81 طراحی شهری حساس به آب از منظر اجتماعی با بررسی گروداران در جغرافیای شهری و تغییرات جایگاه آن ها در گذر زمان؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز کن در غرب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 4
82 طراحی شهری و معماری منظر : دو حرفه ، یک هدف ؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 3
83 عوامل موثر بر جلب اعتماد شهروندان در راستای تقویت مشارکت جمعی در اجرای طرح های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان و مدیران (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
84 کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 4، شماره: 6
85 کاربست شاخص های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه های شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
86 کیفیات محیطی موثر بر قرارگاه رفتاری در فضاهای سبز و باز محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 5
87 گونه شناسی شیوه های پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 34
88 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
89 مداخلات طبقه قدرت و تاثیر آن بر ساختار شهر اصفهان در دوره شاه عباس صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
90 مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی مردم و برنامه ریزان؟ پژوهشی کیفی در محیط برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 2
91 مطالعه مقایسه ای میدان های حکومتی و غیرحکومتی تهران در گستره نمای شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
92 نقش شبکه مادی ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان، از آغاز تا پایان دوره صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
93 نقش محیط اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی جمعیت بزرگسال در محلات کم درآمد با نگاهی به چهار محله کم درآمد بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
94 نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 8
95 واکاوی ابعاد و مولفه های CPULsرویکردی جدید به سوی توسعه پایدار مناظر شهری مبتنی بر مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
96 واکاوی اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظه تاریخی شهروندان مطالعه موردی: محور پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
97 واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد پژوهی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 1
98 واکاوی چالش های پیش روی تحقق پذیری شهر هوشمند مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
99 واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه (CPULs) مبتنی برمرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 60
100 واکاوی منابع فرهنگی مکان در راستای تجدیدنسل فرهنگ مبنای محلات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing Brand Equity Indicators in Tourism Destination in Order to Plan Tourism Branding; Case Study: Mariwan City (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
2 ارائه مهمترین اصول محتوایی شهرهای ایرانی اسلامی و مفهوم کلّی هر یک از آنها در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
3 ارتباط ابعاد مکان و شهر هوشمند برای بازطراحی محله هوشمند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
4 ارتقاء امنیت در شهرهای کنونی مبتنی بر نظریه شهر هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
5 ارتقاء هم پیوندی اجتماعی میان گردشگران و بومیان در شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
6 ارزیابی اثرات طرحهای توسعه شهری بر ساختارشهرکهن ایرانی (مطالعه موردی : شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
7 ارزیابی شاخص های پایداری شهری با استفاده از مدل سلسله مراتبی مقایسه ای بین نمونه های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
8 ارزیابی و بررسی رویکرد طراحی پارامتریک در طراحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
9 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری به منظور آفرینش عرصه عمومی سرزنده (شاد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
10 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری در عرصه های همگانی پاسخده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 امنیت محیطی درپارک های محلی نمونه موردی: پارک های اعتمادوحکیم شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 بازآفرینش شهرهای ایرانی با الگوی شهر هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
13 بازآفرینی محله بازار تبریز با تاکید بر نمایانگرهای کارکردی و فضایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
14 بازآفرینی محور تاریخی _ گردشگری جویباره در اصفهان با تأکید بر اصول حاکم بر شکل گیری فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
15 بازخوانی اصول و مفاهیم زیبایی و انگاره ی زیباسازی شهر از منظر حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده
16 بازشناسی کیفیت های موثر بر طراحی منظر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
17 بازشناسی نقش امامزاده ها در هویت شهرها و روستاهای ایران(نمونه موردی: امامزاده صالح (ع) تجریش) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
18 بازطراحی ساختار فضایی بافت فرسوده محله صفا جهت ارتقای کیفیت محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
19 بررسی تاثیر ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات بر سیر تحول تاریخی نقش و عملکرد فراغتی فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
20 بررسی تاثیر گردشگری جامعه محور بر توسعه کسب و کار روستایی (نمونه موردی: روستای نایبند) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
21 بررسی تاثیر نورپردازی بر فضاهای شهری از طریق خوانش هنجارهای کیفیات محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
22 بررسی روش های سنجش استرس شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
23 بررسی رویکردهای موثر جهت تامین نیازهای انسان در طرحهای توسعه شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
24 بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان حس تعلق با تکیه بر خاطرات جمعی (نمونه موردی: محله سرچشمه شهرگرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
25 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی با تاکید بر سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی مفهوم پیاده مداری و عوامل موثر بر ارتقاء آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
27 بررسی مولفه ای تاثیرگذار بر ارتقا حس امنیت با تاکید بر سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
28 بررسی نقش گردشگری کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مناطق شهری و مهم ترین راهبردهای بهره گیی از آن (نمونه موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
29 بهره گیری از تکنیک سطوح حفاظت بصری (VPS) در تعیین آستانه ارتفاعی مجاز برای ساخت و سازهای شهری (مورد کاوی: محدوده ارگ کریمخان شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
30 پایداری اجتماعی فضاهای ساحلی درشهربررسی معیارهای موثربرحضورپذیری افراددرساحل شهرنور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 تاثیر مدل های طراحی شهری پارامتریک بر بستر طبیعی شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 تبیین چگونگی تامین معنا در مکان های بومی با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
33 تبیین شاخص های کالبدی محلات شهری پیاده محور با رویکرد نوشهرگرایی، نمونه موردی:محله زرگنده تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
34 تبیین و بازکاوی اجمالی مفاهیم تاب آوری و پایداری شهری و نسبت بین آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
35 تبیین، تحلیل مفهوم احساس امنیت و شاخص های آن در سکونتگاه های غیر رسمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
36 تجدید نسل محلات شهری؛ مفهوم نوین بازآفرینی و ابعاد و شاخصه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
37 تحقق پذیری پیشنهادات فضای سبز، تفریحی و ورزشی طرحهای جامع و ساماندهی تهران و شاخص مصوبات کمیسیون ماده پنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش
38 تحقق پذیری توسعه پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری IUWM مورد کاوی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
39 تحلیل رویکرد مشارکتی و دارایی مبنا در توسعه گردشگری جامعه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
40 تدوین چارچوب معیارهای کیفیت مدار موثر بر پیاده راه پذیری بافت تاریخی شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 تشریح راهکارهای ارتقا سلامت روان شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
42 تناقض «محلی و جهانی» در دگردیسی شهرهای امروز؛ دگردیسی چهارراه ولیعصر (عج) تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
43 توسعه پایدار و پایداری در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
44 خلق فضای شهری تاب آور در برابر کووید-۱۹: یادگیری از تجارب جهانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
45 رتبه بندی نواحی منطقه ۱ شهرداری تهران بر اساس استرس شهری از نظر متخصصان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
46 زمینه گرایی ساختی، رویکردی بر چیدمان ساخت کالبد میدان درساخت کالبد تاریخی شهر نمونه موردی: میدان بعثت شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
47 سنجش میزان پایداری محله های قدیم وتوسعه های جدیدشهراردستان بااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
48 شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی شهر جدید اندیشه با رویکرد تاب آوری شهری به روش SWOT-PPESTEL (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
49 شهرهای آینده و کووید- ۱۹ خلق مکان همگانی تاب آور در برابر کووید- ۱۹ در شهرهای آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
50 طراحی پارامتریک میدان مفید قم با رویکرد مکان سازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
51 طراحی مکان شهری رویداد مدار بر مبنای اینترنت اشیا، ابزاری از شهر هوشمند( مورد کاوی ؛ میدان منیریه تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
52 طراحی منظر خیابان شهری با رویکرد پایداری نمونه موردی خیابان شریعتی تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
53 کاربرد شیوه پارامتریک برای بهره گیری از سنت های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
54 مراتب نیازهای انسان بر پایۀ انسان شناسی اسلامی جهت افزایش قابلیّت های پاسخ گویی فضا به نیازهای انسان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
55 مروری بر دیدگاه های نظری موجود در حوزه تاثیر فناوری های ICT بر تعاملات اجتماعی شهروندان در فضای شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
56 مطالعه تطبیقی نیازهای انسان دردوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
57 مقدمهای بر کاربست نور بهمثابه ابزاری در معاصرسازی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
58 نسبت متقابل سازندگی اسلامی و سازندگی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
59 نقش پایداری زیست محیطی در شهر هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
60 نقش نورپردازی در ارتباطات بصری عناصر شاخص فضایی شهر(نمونه مطالعاتی: پارک اعتماد و موزه هفت چنار تهران) (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
61 واکاوی مفهوم استرس شهری در ادبیات جهانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
62 واکاوی مفهوم برنامه ریزی محله مبنا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی