سید عباس جزائری

 سید عباس جزائری رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

سید عباس جزائری

Seyedabas Gazayeri

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.