علی اکبر شاه نجات بوشهری

 علی اکبر شاه نجات بوشهری استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

علی اکبر شاه نجات بوشهری

Ali Akbar Shah Nejat Boushehri

استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش (Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
2 باززایی درون شیشه ای ارقام کاهوی Lactuca sativa ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
3 بررسی بیان ژن های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
4 بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
5 بررسی هم تنظیمی وهم بیانی تعدادی ازژن های پاسخ دهنده به تنش شوری درگندم نان Triticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
6 شناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
7 عوامل مؤثر در انتقال ژن گزارشگر uidA با استفاده از اگروباکتری به گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
8 گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز pcr مکان های ژنی زیر واحدهای سنگین پروتئین های گندم نانوایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط صفات مختلف با عملکرد دانه تک بوته در بخشی از لوبیای چیتی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
4 ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 امکان جایگزینی ارزیابی گلخانه ای تنوع ژنتیکی لوبیا چیتی به جای ارزیابی مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
6 بررسی اثر ژ«وتیپ پرتودهی بذرها و پیش تیمار سرمایی بر روی کالوس زایی و گیاه زایی حاصل از کشت بساک دو رقم گندم بومی ایران و موتانت های آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی پروتئین های محلول در آب (آلبومین ها) ارقام گندم نان ایران به روش ایزو الکتریک فوکوسینگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های Rosa canina L در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریز ماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 بررسی تنوع ژنتیکی گندم های هگزاپلوئید نان ایرانی با استفاده از الگوی باندی پروتئین های گلیادین به کمک الکتروفورز ژل آکریل آمیدA-PAGE (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی روابط برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی و تجزیه علیت صفت عملکرد دانه در لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 تحلیل موردی پروتئین های حبوبات از دیدگاه ژنتیکی و بررسی ساختار و ویژگیهای مولکولی آن ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 جداسازی و بررسی پروفیل بیان ژن کاندیدای بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم NPR1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 شناسایی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و آگرومورفولوژیکی بخشی از لوبیای قرمز موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
16 شناسایی ژن‎های مرتبط با تحمل به شوری در برنج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
17 مطالعه پروتئوم میتوکندری در سلولهای ریشه لوبیا در پاسخ به همزیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 مطالعه پروتئینهای میتوکندریایی سلولهای ریشه لاینهای جهش یافته سویا دخیل در خود تنظیمی گره زایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 مطالعه تغییرات محتوای پروتئین محلول کل تحت تأثیر تنش خشکی در دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران