دکتر نصراله پیرانی

دکتر نصراله پیرانی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

دکتر نصراله پیرانی

Dr. Nasrollah Pirani

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.