دکتر محمدمهدی امین

دکتر محمدمهدی امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران

دکتر محمدمهدی امین

Dr. Mohamad Mahdi Amin

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون ها و آنیون ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
2 ارزیابی عملکرد کاتدهای مختلف در تصفیه پساب پتروشیمی به‌وسیله سلول الکترولیز میکربی فاقد غشا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 2
3 بازیابی پساب حاصل از شست و شوی فیلترهای تصفیه خانه آب با روش شناورسازی با هوای محلول (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
4 بازیافت لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب با کاربرد آن به عنوان کربن فعال پودری جهت حذف متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) از محیط های آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
5 بررسی اثر بازدارندگی آنتی بیوتیک مترونیدازول قبل و بعد از فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV۲۵۴/H۲O۲بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بیهوازی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی امکان تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE) در غلظت بالا بوسیله راکتور بی هوازی با بستر سیال (AMBR) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی امکان گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان توسط سیستم های گندزدای کم فشار و فشار متوسط فرابنفش در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی حذف مواد هیومیکی آب از طریق فرایند اکسیداسیون پیشرفته با فناوری فوتوکاتالیتیکی UV/TiO2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
9 بررسی عملکرد کربن فعال پودری (PAC)درحذف ترکیبات آلی طبیعی (NOM) از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی عملکرد و مدل سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
11 بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
12 بررسی کارایی نانو لوله های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
13 تاثیر بازدارندگی آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، اوفلوکساسین و هورمون ۱۷ β استرادیول والرات بر روی  میزان متان سازی بیومس بی هوازی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
14 تشکیل گرانول هوازی در راکتور ناپیوسته متوالی(SBR)   برای تصفیه فاضلاب شور (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
15 تصفیه بیولوژیکی ترکیبات بی فنیل پلی کلرینه شده با استفاده از بیوراکتور غشایی پر و خالی شونده متوالی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
16 تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
17 تعیین غلظت پرکلرات در آب و خاک سطحی مناطق جنگی (مطالعه موردی: شهرستان خرمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
18 تعیین مقدار مالاشیت سبزدر پساب خروجی وبافت ماهیان مزارع پرورش ماهی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
19 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنایع غذایی با استفاده از سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای با استفاده از غشای نافیون (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
20 شناسایی کلیفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش میکروبیولوژی و E.coli O۱۵۷:H۷ به روش های ایمنولوژیک و RealTime PCR در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
21 عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
22 عملکرد راکتور بافلدار بی هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
23 عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کاهش و شمارش زیوپلانکتونها در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 112
24 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در کاهش اسید هیومیک با غلظت های بالا از محلول آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
25 کاربرد اولترافیلتر، اشعه فرابنفش و ازن در تصفیه ثالثه پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 5
26 کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرابنفش در گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
27 گندزدایی آب تصفیه خانه آب و پساب تصفیه خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
28 مقایسه تاثیر دستگاه الکترولیز تجاری حاوی با الکتروهای آهن و آلومینیوم با الکترودهای زغالی بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 4
29 مقایسه روش معمول پمپ و جاذب و نمونه برداری غیر فعال میکرو استخراج فاز جامد EMPS جهت تعیین غلظت بنزن، تولوین و زایلن XTB هوای مناطق شهری (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 4
30 مقایسه سمیت و اثرات ضدباکتریایی نانوذرات CuO و TiO۲ در محیط کشت جامد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
31 مقایسه کارایی نیزارهای مصنوعی افقی و عمودی و فرایند انعقاد، لخته سازی و فیلتراسیون واحد استحصال آب در جلادهی پساب تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا شاخص کیفیت هوا با عوامل خطرزا کاردیومتابولیک در نوجوانان مرتبط است مطالعه کاسپین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 آیا شاخص کیفیت هوا با عوامل خطرزا کاردیومتابولیک در نوجوانان مرتبط است مطالعه کاسپین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 اثرات آلودگی هوا و پلی مورفیسم ژنتیکی بر شاخص های اختلال عملکرد عروق در کودکان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
4 ارتباط آلودگی هوا و کمبود ویتامین D در کودکان ساکن در یک منطقه ی آفتابی:اولین گزارش از خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 ارتباط بین آلاینده های هوا و سطح شاخص های عملکرد آندوتلیوم در خون بند ناف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
6 ارتباط بین نیترات، نیتریت و کل کربن آلی(TOC) در آب آشامیدنی و بیماری های دستگاه گوارش (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
7 ارتباط سطح کادمیوم خون با عوامل خطرزای کاردیومتابولیک و آنزیم های کبدی در یک الگوی کشوری نوجوانان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
8 ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی( GIS) در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
9 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 ارزیابی عملکرد برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
11 ارزیابی عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کاهش کدورت و شمارش زیوپلانکتونها در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
12 ارزیابی عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کدورت و برخی موجودات بیولوژیکی در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
13 ارزیابی کارایی فرآیند بستر لجن بیهوازی با جریان رو به بالا در حذف فنل از سوبستره سنتتیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 استفاده آز بیورآکتورهای غشایی(MBR)در حذف بار آلودگی(BOD،COD)تصفیه فاضلاب شهری اصفهان_تصفیه خانه جنوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
15 استفاده از بیورآکتورهای غشایی (MBR) در کاهش بار آلودگی در تصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 استفاده از بیوراکتور غشایی صفحه ای (Flat sheet-MBR) در تصفیه فاضلاب شهری اصفهان - تصفیه خانه جنوب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
17 امکان سنجی استفاده از فراورده جانبی تولید پرکلرین جهت گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
18 امکان سنجی گندزدایی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با فناوریهای مختلف فرابنفش (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 امکانسنجی جایگزینی محلول مولتیاکسیدان تولید شده در محل بابلیچ جهت گندزدایی پساب تصفیهخانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
20 بازیابی پساب حاصل از شستشوی فیلترهای تصفیه خانه آب اصفها با روش شناور سازی با هوال محلول (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از کشت برنج به ترکیبات شیمیایی و افزایش جمعیت ناقلین در شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی اثرات اختلاط برتغییرات پارامترهای PH , ORP وتولید بیوگاز ازفضولات دامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
23 بررسی اثرات بهداشتی ذرات معلق (PM2.5) در هوای شهر اصفهان در سال 1395 با استفاده از مدلAirQ+ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
24 بررسی امکان استفاده از مولتی اکسیدان تولید شده در محلجهت گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلابمطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
25 بررسی تأثیر آنتی بیوتیکهای اکسی تتراسایکلین، تایلوزین و آموکسی سیلین بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی تجزیه فتوکاتالیستی فنل بوسیله فرآیند ناپیوسته اکسایش درحضور دی اکسید تیتانیمتحت تابش اشعه فرابنفش (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی تصفیه فاضلابهای شهری، خانگی و صنعتی به روش فوق مدرن فیلتراسیون در بستر لجن با جریان رو به بالا (USBF ) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
28 بررسی تغییرات غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ( BTEX) داخل و خارج اتوبوسهای حمل و نقل عمومی در هوا در یک مسیر پرترافیک شهر اصفهان از طریق روش نمونه برداری غیر فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
29 بررسی جنبه های بهداشتی، زیست محیطی ، اقتصادی و فنی گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با استفاده از اشعه UV به جای کلر براساس مطالعه پایلوت (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
30 بررسی حذف بار آلودگی (COD ،BOD) باکاربرد بیورآکتورهای غشایی (MBR) درتصفیه فاضلاب شهری- بررسی موردی تصفیه خانه جنوب اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
31 بررسی راندمان حذف کربن آلی محلول (DOC) با استفاده از کربن فعال پودری (PAC) در تصفیه آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی روشهای دفع اتیدیوم بروماید (EtBr) و بیان روش مؤثر در مراکز تحقیقات شیمیایی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی عملکرد راکتور UASB جهت تصفیۀ شیرابۀ زبالۀ شهری در شرایط گرمسیری شهر اهواز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی عملکرد رأکتور بافلدار بی هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
35 بررسی غلظت تری هالومتان ها در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعت جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی غلظت سه فلز سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و بی فنیل های چندکلره در کودکمپوست تولیدی دراصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
37 بررسی کارآیی راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HATS) با استفاده از سوبستره سنتتیک و مقایسه آن با راکتور UASB (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی کارآیی کلرید فریک توام با کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده طبیعی در حذف آرسنیک از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
39 بررسی کارایی بیورآکتور غشایی(MBR)از نوع صفحه ای در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه خانه جنوب اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
40 بررسی کارایی پرمنگنات پتاسیم در حذف پیش سازهای تری هالومتان ها از آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
41 بررسی کارایی پرمنگنات پتاسیم در حذف کربن آلی محلول از آب خام در تصفیه خانه آب اصفهان به روش شبیه سازی با آزمایش جار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
42 بررسی کارایی تجزیه هیدروکربور نفتی بنزن با استفاده از تابش خورشیدی به روش UV/TiO2 در پساب صنعتی سنتتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی کارایی تصفیه پیشرفته به روش اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
44 بررسی کارایی سیستم تلفیقی زلال سازی، فیلتراسیون و اشعه فرا بنفش ( UV) درگندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
45 بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
46 بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی کارایی فرایند فنتون در حذف رنگ مستقیم قرمز (DR-80) از محلول های آبی: مدل سازی تجربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
48 بررسی کارایی نانولوله های کربنی: مروری بر عملکرد آنها در توسعه پایدار و بهداشت محیط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
49 بررسی کارایی واحد های زلال سازی و فیلتراسیون تصفیه خانه آب اصفهان در حذف کربن آلی محلول (DOC) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 بررسی کمیت و کیفیت شیرابه خروجی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
51 بررسی مشکلات بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه و روشهای ارتقاء عملکرد آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
52 بررسی مقایسه ای جایگاه آموزش محیط زیست در نظام آموزش مدرسه ای ایران با دیگرکشور ها و ارائه راهکار های مناسب در این زمینه (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
53 بررسی میزان اثر بخشی آموزش های محی زیستی به روش توضیحی در آموزشگاه اصناف شهرستان برخوار در سال 1397 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
54 بررسی میزان بازدارندگی ترکیب MTBE بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی به روش Test SMA (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 بررسی میزان بازدارندگی روغن حاوی PCBs بر روی بیومس هوازی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
56 بررسی میزان بازدارندگی روغن های حاوی PCBs بر روی بیومس بیهوازی به روش آزمون فعالیت متان سازی ویژه (SMA) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
57 بررسی میزان حذف بیولوژیکی PCBs موجود در روغنهای ترانسفورماتور کارخانه ذوب آهن اصفهان در راکتور بیوفیلم بیهوازی پر و خالی شونده به طور متوالی (ASBBR) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
58 بررسی و مقایسۀ کارایی روشهای مختلف در حذف پسماندهای دارویی(آنتی بیوتیک ها و هورمون ها) از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
59 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر مبارکه از نظر ذرات معلق و اکسید های فلزی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
60 بررسی وضعیت موجود و راهکارهای کنترل عفونت در بیمارستانهای اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
61 بهره برداری بی هوازی/آنوکسیک/هوازی در یک فرآیند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف نوترینت ها از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
62 تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی درحذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
63 تاثیر بهسازی بر روی آلودگی میکروبی باکتریایی خامه ای عرضه شده در شیرینی فروشی های تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
64 تاثیر شوری برگیاه پالایی کادمیوم ازخاکهای آلوده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
65 تجزیه بیولوژیکی بیهوازی اتیلن دی کلراید به روش ناپیوسته توسط ازمایش فعالیت متان سازی ویژه (SMA) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
66 تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن PCE با استفاده از راکتور بیهوازی با بستر سیال AMBR (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
67 تشکیل گرانول های بیولوژیکی هوازی در تصفیه فاضلاب شور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
68 تصفیه شیرابه زباله شهری اهواز با استفاده از راکتور UASB (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
69 تصفیه فاضلاب های شور به روش راکتور پر و خالی شونده متوالی ((SBR (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
70 تصفیه ی فاضلاب سنتتیک با استفاده از پیل سوختی میکروبی بی نیاز ازغشاء و تولید انرژی الکتریکی در حضور واسطه ی متیلن بلو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
71 تعیین راندمان حذف الکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و متداول (CAS) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
72 تعیین ضرایب بیوسینتیک برای فرآیندهای لجن فعال در مقیاس پایلوت مطالعه موردی: فرآیند لجن فعال تماس و تثبیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
73 تعیین غلظت BTEX درآبهای زیرزمینی شرق اصفهان به روش نمونه برداری غیرفعال (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
74 تعیین معیارهای طراحی بهینه در روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 تعیین معیارهای طراحی بهینه در فرآیند لجن فعال متعارف (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 تعیین مقدار شاخص های مواد هیومیک در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
77 تعیین مقدار مالاشیت سبز در پساب خروجی و بافت ماهیان مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
78 تولید الکتریسته زیستی از فاضلاب سنتیک با استفاده از پیل سوختی میکروبی در حضور واسطه های متیل بلو و نوترال رد (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
79 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنایع غذایی با استفاده از سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای با استفاده از غشای نافیون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
80 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنایع غذایی با استفاده از سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای با استفاده از غشای نافیون و بدون واسطه و کاتالیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
81 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب صنعت فراورده های غذایی پروتئینی با استفاده از تکنولوژی سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای بدون واسطه و کاتالیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
82 حذف اتیل بنزن و زایلن از محلولهای آبی توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
83 حذف بنزن و تولوئن از محلول های آبی توسط نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
84 حذف رنگ ازمحلولهای آبی توبی جاذب آلی فراور نشده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
85 حذف کروم شش ظرفیتی از پساب شبیه سازی شده صنایع آبکاری توسط نانوذرات مگنتیت (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
86 حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانوذرات زئولیت اصلاح شده (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
87 شبیه سازی تغییرات اکسیژن محلول رودخانه بشار در مقطع شهر یاسوج با استفاده از نرم افزار QUAL2E (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
88 شناسایی ، طبقه بندی و ارائه روشهای مدیریت اصولی پسماندهای جامد در کارخانه های 900،1200،1300 NGL شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران براساس روش RCRA (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
89 شناسایی کلیفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش های متعارف باکتریولوژیک و E.coli O157:H7 به روش های ایمنولوژیک و Real Time PCR در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
90 شناسایی کلیفرم های کل وگوارشی وE.coli O157:H7 به روش میکروبیولوژی ایمنولوژیک و Real Time PCR درتصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
91 شناسایی مواد زائد خطرناک در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
92 طراحی سامانه تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی درسیستم تامین و توزیع آب آشامیدنی اصفهان از منبع تا نقطه مصرف (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
93 طرح استقرار واحد بهداشت در بیمارستان های استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
94 کارایی امواج فراصوت بر راندمان فرایند لجن فعال دو مرحله ای و کاهش همزمان میزان لجن تولیدی در این فرایند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
95 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون درکاهش اسید هیومیک با غلظت های بالا از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
96 کارایی نانولوله های کربنی چند دیواره عاملدار در حذف شاخص های میکروبی از آب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
97 کاربرد توالت های گودالی در شرایط اضطراری - مطالعه موردی : زلزله بم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
98 کاربرد روش نمونه برداری غیر فعال در سنجش آفت کش های کلره در منابع آب زیرزمینی منطقه لنجان اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
99 کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرا بنفش در تصفیه و گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
100 کاربرد نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم در حذف تولوئن از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
101 کاربرد نانولوله های کربنی چند دیواره در حذف آلاینده های دارویی از محلول های آبی: بررسی ایزوترم جذب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
102 گندزدایی آب و پساب تصفیه خانه های آب و فاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
103 گندزدایی آب وپساب تصفیه خانه های آب وفاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
104 گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری با سامانه گندزدایی پیشرفته کلر –ازن مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
105 محاسبه و پیش بینی میزان ترکیب ومحتوی انرژی پسماند جهت تولید برق در شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
106 مدلسازی پروسه لجن فعال بامدل ASM1 مطالعه موردی درتصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
107 مطالعه قابلیت فعالیت مجدد نوری Photo reactivation باکتریهای شاخص در پساب پرتوتابی شده تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
108 مطالعه موردی ارزیابی عملکرد برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب شهری شهرضا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
109 مقایسه بین شاخصهای مختلف بلوغ و تثبیت در فرایند کمپوستینگ راکتوری پسماندهای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
110 مقایسه تاثیر دستگاه الکترولیز تجاری رسوب دهنده املاح آب(Dual Precipitator) ( با الکترودهای آهن و آلومینیوم) با الکترودهای زغالی بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران