دکتر محمد امین بهرامی

دکتر محمد امین بهرامی دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

دکتر محمد امین بهرامی

Dr. Mohammad Amin Bahrami

دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Absolute Cost of Hernia Operation using Activity Based Costing (ABC) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 1
2 Absolute Cost of Hernia Operation using Activity Based Costing (ABC) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 1
3 ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص تخت های بستری در بیمارستان آموزشی شهید محمدی شهرستان بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 1
4 ارتباط سطح سواد سلامت بیماران و تعامل پزشک- بیمار: مطالعه موردی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز، 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی سطح روابط عمومی بیمارستان و ارتباط آن با وفاداری بیمار در بیمارستان های دولتی یزد و اراک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی کارایی بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 1
7 ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 3
8 Challenges and Barriers to Pregnant Women's Nutrition: Policy Recommendations (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 3، شماره: 2
9 Demographic Determinants of Organizational Commitment of Health Managers in Yazd Province (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
10 Effect of Relationships’ Quality on Patients’ Loyalty in Selected State Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 1
11 Intern’s experience of abuse during training course in an educational hospital in Yazd, Iran, 2014 (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
12 Internal Marketing Activities in Educational Hospitals of Yazd, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 4
13 Organizational Determinants of Mental Health among Hospital Clinicians (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 2
14 Providing Components of Personal Mastery for Learner Health Organizations (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 3
15 The Effect of Management Contract Implementation on Public Hospitals’ Performance: A Case Study in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 3
16 بر آورد تابع تقاضای دارو در ایران از طریق بودجه خانوار در طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۷۰ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 3
17 برآورد متوسط زمان انتظار برای دریافت خدمت در بخش سرپایی: مطالعه موردی در درمانگاه شهید رهنمون و افشار شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
18 بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان های یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی رابطه ی ابعاد رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان از دیدگاه مدیران دربیمارستانهای آموزشی شهر یزد در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
21 بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی سطح هوش سازمانی، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 5
23 بررسی کارایی اقتصادی بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی بیمارستان قبل و بعد از اجرای بسته درمانی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 6
25 بررسی وضعیت بیمارستان های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در دستیابی به استانداردهای ارتقاء دهنده سلامت در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 3
26 بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 2
27 تاثیر شاخص های منتخب بهذاشتی، زیست محیطی و اقتصادی بر مخارج سلامت در کشور های توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 1
28 ترجیحات تصمیم گیری و مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت: مطالعه موردی در بیمارستان های آموزشی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 2
29 رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و سلامت درک شده در جامعه شهری یزد، ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 3
30 رابطه ادراک پرستاران ازعدالت سازمانی و رفتارهای انتقام جویانه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 7، شماره: 21
31 رابطه برخی از عوامل مرتبط با بیمار و میزان استفاده از خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب شهر قم، 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 3
32 رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های منتخب دولتی خصوصی و خیریه شهرستان های همدان و یزد در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 1
33 رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 2
34 راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 4، شماره: 3
35 روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی بیمار محوری استوارت (۲۰۰۴) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 1
36 رویکردهای یادگیری دانشجویان و ارتباط آن با درگیری تحصیلی و عملکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 4
37 شناسایی فرصت های بهبود و ارتقاء فرآیندهای اورژانس با استفاده ازنقشه برداری جریان ارزش: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 4
38 طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 2
39 طراحی ساختار اجرایی اعتباربخشی بیمارستانها از دیدگاه ذی نفعان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
40 علل انتخاب بیمارستان های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 8، شماره: 23
41 کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با سلامت روان پرسنل بالینی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 1، شماره: 2
42 نیازسنجی آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر بسته های طرح تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 2
43 نیازهای آموزشی کارکنان بیمارستان های آموزشی شهر یزد برای استقرار حاکمیت بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه ی ابعاد رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان از دیدگاه مدیران در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
2 بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1394 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
3 بررسی عوامل مؤثر بر زمان انتظار ادراک شده بیماران در پلی کلینیک بیمارستان های شهید صدوقی و افشار یزد- 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
4 راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست برخط سلامت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
5 گذری برتصمیم گیری اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها