حبیب حکیم زاده

 حبیب حکیم زاده دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

حبیب حکیم زاده

Habib Hakimzadeh

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر عمق دفنشدگی خطوط لوله فراساحلی در حالت تاندوم بر جدایش جریان با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
2 بررسی تجربی و عددی فرایند آبشستگی در اطراف پایه های با مرزهای جانبی متناسب با پروفیل سرعت تحت جریان دائمی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 4
3 شبیه سازی دو بعدی پیش بینی روند انتقال رسوب در مخازن سدها ا استفاده از تلفیق مدل عددی و GIS (مطالعه موردی مخزن سد آیدوغموش) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 69
4 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد میزان ضرایب انتقال وانعکاس موج شکن شناورپانتونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
5 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 3
6 مطالعه عددی سه بعدی مدلهای ترکیبی شکل پایه و شکاف در کاهش تنش های برشی آغاز کننده آبشستگی پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
7 یادداشت تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی پدیده آبشستگی در اطراف پایه های مخروطی و هرمی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای شکافت سد خاکی و تعیین هیدروگراف خروجیناشی از شکافت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 اثر شکل مقطع عرضی پایه­های استوانه­ای بر روند آب­شستگی در اطراف آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 استفاده از روش شبه لاگرانژی برای حل معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 COMparing the flow pattern around the oval shape pier with and without slot using fluent software (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 NUMERICAL MODELING of LOCAL SCOUR BELOW a PIGGYBACK PIPELINE in CURRENTS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 NUMERICAL SIMULATION OF NON-REFLECTED WAVE IN A TANKUSING WCSPH METHOD (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 NUMERICAL SIMULATION OF THE TIDAL DISPERSION OF CONTAMINATION IN A MODEL OF ESTUARY (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
8 NUMERICAL STUDY OF SEDIMENTATION IN ANZALI HARBOR DUE TO NORTHWEST WAVES WITH RESPECT TO THE EXTENDED BREAKWATERS (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 NUMERICAL STUDY OF SEDIMENTATION IN ANZALI HARBOR DUE TO NORTHWESTERN AND NORTHEASTERN WAVES WITH RESPECT TO THE EXTENDED BREAKWATERS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 Siltation Process in Shahid Rajaee harbour (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 SIMULATION OFWAVE BREAKINGBY SPHMETHOD COUPLEDWITH LES TURBULENCEMODELING (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 Tide induced circulation in Shahid Rajaee harbour (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
13 Turbulence Modelling of Three Dimensional Flow in Rectangular Harbours (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
14 بررسی اثر تغییر جهت مواجهه پایه ی دوکی شکل با سیال در کاهش آبشستگی و مقایسه ی آن با پایه ی استوانه ای شکل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
15 بررسی اشکال پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی پدیده آب شستگی در اطراف پایه های استوانه ای تحت اثر جریان های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان¬های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر ارتفاع و پریود بر میزان عبور امواج نامنظم دریا از موج شکنهای سکویی شکل پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
19 بررسی تجربی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های مخروطی شکل تحت اثر جریان ماندگار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی تجربی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های هرمی شکل تحت جریان ماندگار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی تطبیقی الگوی جریان اطراف موانع مستطیلی بااستفاده از روش های حجم محدود و تفاضلات محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی تعادل و پایداری سکوهای نیمه شناوردرشرایط صدمه دیده (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
23 بررسی توزیع سرعت جریان در اطراف پایه پل با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه با مقطع استوانه ای تحت جریان ماندگار با استفاده از مدل های آشفتگی مرتبه اول و دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی عددی انتقال رسوب در مخزن سد آیدوغموش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی عددی تاثیر شیب های آبشکن برکاهش آبشستگی اطراف آبشکن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 بررسی عددی تاثیرشکل هندسی موج شکنهای شناورباآبخوریکسان برراندمان آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
28 بررسی عددی تأثیر توأم پایه های مخروطی و ایجاد شکاف در پایه در کاهش پدیده آبشستگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 بررسی عددی تعادل و پایداری سکوی های نیمه شناور درحالت سالم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
30 بررسی عددی جریان های ناشی از موج در بندر امیرآباد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی عددی و تجربی پدیده جدایش جریان اطراف خطوط لوله مرکب تحت حریانهای دایمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
32 بررسی عوامل مؤثر بر خرابی بتن مسلح در محیط دریا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
33 بررسی مدل عددی سه بعدی اثر شیب دیواره آبشکن بر الگوی جریان در اطراف آبشکن نفوذناپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
34 بررسی میزان پس زدگی جریان در اثر وجود پایه پل در جریان های زیر بحرانی با استفاده از مدلهای تجربی و عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان های دائمی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی و مقایسه الگوی جریان در پشت موانع با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
37 پیش بینی آلودگی نفتی در سواحل خزر ناشی از حفاریهای سکوی امیر کبیر وچاههای نفتی جمهوری آذربایجان و بررسی تاثیر همزمان موج و جریان با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
38 پیش بینی آلودگی نفتی درسواحل خزربااستفاده ازشبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
39 پیش بینی الگوی جریان اطراف آبشکن های مایل به روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
40 پیش بینی الگوی جریان سه بعدی اطراف آبشکن های مایل به روش حجم محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تحلیل عددی سه بعدی الگوی جریان در اطراف آبشکن مستغرق و غیر مستغرق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تحلیل مشکل رسوب گذاری بندر صیادی رمین با استفاده از شبیه سازی عددی و ارائه راهکار مناسب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
43 تهیه مدل عددی برای شبیه سازی الگوی جریان در حوضچه های مستطیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 تهیه مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
45 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف یک آبشکن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 شبیه سازی جریان آشفته با استفاده از مدل های اغتشاش در اطراف مانع و برسی تأثیر شکل مانع بر مشخصات (پارامترهای) سیال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
48 شبیه سازی سه بعدی هیدرودینامیک در بندرانزلی با استفاده از مدل عددی مایک3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 شبیه سازی عددی امواج بندرانزلی با استفاده از مدل عددی MIKE21 قبل و بعد از توسعه موج شکن ها (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
50 شبیه سازی عددی امواج وجریانهای ساحلی دربندررمین (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
51 شبیه سازی عددی پیشروی موج بررویموج شکن مستغرق نفوذناپذیر به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
52 شبیه سازی عددی جریان در مخزن سد آیدوغموش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهیدمدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
54 شبیه سازی گردش آب در بنادر رودخانه ای با استفاده از مدل توربلانس صفر معادله ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد میزان ضریب انعکاس و انتقال موج شکن شناور پانتونی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 مدل عددی سه بعدی جریان اطراف پایه های استوانه ای شکل به روش حجم محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مدلسازی عددی انتشار آلودگی در مسیلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
59 مدلسازی فیزیکی الگوی جریان اطراف خطوط لوله نیمه مدفون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
60 مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 مقایسه پروفیل توزیع سرعت و تغییرات تراز آب با استفاده از انواع مدلهای آشفتگی جهت بررسی الگوی جریان پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران