مهدی مفتاح هلقی

 مهدی مفتاح هلقی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهدی مفتاح هلقی

Mehdi Meftah

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مدل توسعه داده شده میشرا- سینگ تک پارامتری در برآورد هیدروگراف سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
2 بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
4 بررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
5 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
6 تحلیل فراوانی سیل براساس روش های تئوری مقادیر حدی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه، گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
7 تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
8 شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی اطراف پایه های پل در تنگ شدگی های طولانی با استفاده از مدل عددی SSIIM (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
9 مدیریت آبخوان دشت زرین گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
10 مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
11 مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
12 مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده های حاصل از رسوب سنجی Gstars3.0 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ نشاکاری بر مجموع برداشت آب از رودخانه های محلی در اراضی شالیزاری بالادست شبکه در طول دوره رشد برنج مطالعه موردی: اراضی شالیزاری رودخانه ناورود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر تاریخ نشاکاری برزمان وقوع بیشترین کمبود آب در اراضی شالیزاری بالادست شبکه در طول دوره رشد برنج مطالعه موردی: اراضی شالیزاری رودخانه ناورود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر دانه بندی مصالح بستر بر عمق آبشستگی پایین دست حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
4 اثر زاویه مرکزی بر ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
5 اثر فاصله بین آبشکنها بر حداکثر عمق آبشستگی سری آبشکن های L – شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 اثرات اقدامات سازه ای بر مدیریت منابع آب حوضه آبخیزکاشیدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
7 ارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 ارزیابی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جست وجوی الگو برای مسئله بهینهسازی بهرهبرداری از سدهای چندمخزنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
9 ارزیابی بهبود کارایی مدل شماره منحنی در برآورد رواناب با استفاده از روش میشرا سینگ مطالعه موردی: حوضه نوده (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی دقت روابط تخمین بیشینه عمق آبشستگی پایه پل در شرایط جریان ماندگار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی دقت روابط تخمین توسعه زمانی عمق آبشستگی پایه پل در شرایط جریان ماندگار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 ارزیابی دقت روابط عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیرماندگارتوسط دادههای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 ارزیابی روش های زمین آماری جهت تخمین برخی از پارامترهای کیفی آب های زیر زمینی مطالعه موردی : حوضه قره سو استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
14 ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی:رودخانه اترک استان گلستان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
15 ارزیابی شاخص عملکرد دربیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
16 ارزیابی عملکرد شیرهای فشارشکن در راستای هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
17 ارزیابی مدل شماره منحنی روش متداول و حل معکوس( در برآورد رواناب )مطالعه موردی:حوضه گالیکش (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 ارزیابی میزان آبشستگی در تنگشدگی های طولانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
19 ارزیابی نتایج حاصل از بهکارگیری روشهای زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در میانیابی سطح آب زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
20 استخراج رابطه بهینه تخمین عمق آبشستگی پایه پل ناشی از تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن در برآورد ضریب آبگذری سرریز مثلثی در پلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
22 استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی در تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 استفاده از کانی های رسی در منشأیابی رسوبات (مطالعه موردی : رودخانه لولم در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
24 استهلاک انرژی در سازه ترکیبی سرریز دریچه گابیونی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 الگوی رسوب گذاری بالادست سرریز نوک اردکی با حضور دریچه جانبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 اولویت بندی مکان های مناسب کیفی آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی با استفاده از روشSAW وTOPSIS در GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
27 اولویت بندی مکانی آب شرب به کمک روش سلسله مراتبی در شهرستان های گرگان و آق قلا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 برآورد حداکثربرداشتمجاز از منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 برآورد ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی با استفاده از روش برنامه-ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
30 برآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی - استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
31 براورد بارش موثر ونیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج درشهرستان ساری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 بررسی آزمایشگاه تأثیر تغییر طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
33 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه ی پل استوانه ای غیریکنواخت (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی آزمایشگاهی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیرمستغرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
35 بررسی آزمایشگاهی اثر طول بازشدگی دریچه جانبی بر میزان آبگذری سرریز نوک اردکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
37 بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت و زمان بر روند تهنشینی رسوب چسبنده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
38 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هندسی پایه برعمق بیشینه آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
39 بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق آب بر حداکثر عمق آبشستگی پایه پل در شرایط حضور توده شاخ و برگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
40 بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز لبه تیز مثلثی در پلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز- دریچه لبه تیز مثلثی در پلان به کمک برنامه ریزی بیان ژنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز لبه تیز قوسی در پلان با زوایای مختلف مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
43 بررسی آزمایشگاهی طول پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرای ناگهانی با بستر زبر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی آزمایشگاهی عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیردائمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
45 بررسی آزمایشگاهی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرای ناگهانی با بستر زبر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 بررسی آزمایشگاهی و تعیین رابطه ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی در پلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
47 بررسی اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگی پایه پلها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
48 بررسی اثر قوس در ضریب آبگذری سرریز های کلید پیانویی در جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
49 بررسی اثر معیار خاک در بیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل IMDPA وgis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
50 بررسی اثرات تغییر اقلیم برجریان رودخانه ایستگاه تمر- استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
51 بررسی پارامترهای هندسی حفره آبشستگی گروه پایه دوتایی عمود بر راستای جریان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی تاثیر پی صلب و منعطف بر پاسخ مخزن نیمه مدفون ذخیره آب با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
53 بررسی تاثیر جریان غیردائمی برآبشستگی موضعی ردیف پایه استوانه ای با استفاده ازمدل فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 بررسی تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی در ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی قوسی شکل در جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
55 بررسی تراز سطح اب زیرزمینی در سه حالت ترسالی ، خشکسالی و نرمال مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
56 بررسی تعیین کفایت حجم مخزن سد وشمگیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
57 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیر زمینی بوسیله تحلیلهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی-دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
58 بررسی خطوط جریان ناشی ازآبشستگی حول پایه پل با استفاده از مدل عددی SSIIM (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
59 بررسی رایانه ای پخش آلودگی ناشی از سیل گرفتگی محل دفن پسماند شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
60 بررسی رسوبگذاری در سد گلستان با مدل GSTARS 0.3 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
61 بررسی رفتار غیر خطی مخازن بتنی استوانه ای نیمه مدفون بدون اثر بار دینامیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
62 بررسی روش مدیریتی بهره برداری بهینه از منابع آب در مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
63 بررسی روش های الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان دربهینه سازی بهره برداری از مخازن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی روشهای درونیابی مکانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS جهت تعیین پارامترهای کیفی آبهای زیرزمینی مطالعه موردی:حوضه قرهسو استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
65 بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
66 بررسی ضریب دبی سازه ترکیبی سرریز- دریچه قوسی در پلان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
67 بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجوی الگو درمساله بهینه سازی بهره برداری از سدهای چندمخزنی مطالعه موردی: سدوشمگیر (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
68 بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
69 بررسی قابلیت استفاده از آبزیرزمینی چاههای دشت نرماب استان گلستان جهت مصارف مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
70 بررسی قابلیت کاربرد روش دبی- اشل در تخمین دبی عبوری از سازه های هیدرولیکی اندازه گیری جریان (مطالعه موردی : دریچه های قطاعی) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
71 بررسی قابلیت کاربرد روش دبی- اشل در تخمین دبی عبوری از سازه های هیدرولیکی اندازهگیری جریان (مطالعه موردی : دریچه های کشویی) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
72 بررسی مدیریت منابع آب برای نأمین نیازهای کشاورزی با استفاده از مدل WEAP؛ مطالعه موردی حوضه آبریز رامیان از استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
73 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حالت جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
74 بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریز لبه تیز قوسی در پلان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
75 بررسی منابع آلاینده آب زیرزمینی قره سو، استان گلستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
76 بررسی میزان تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی و کاربرد نهاده ها در پدیده بیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
77 بررسی میزان تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی و کاربرد نهادهاه درپدیده بیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل imdpa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
78 بررسی نرم افزار GMS در شبیه سازی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
79 بررسی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی حوضه گرگان- قره سو جهت اختصاص به مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
80 بررسی و مدیریت خطر سیل زایی رودخانه زیارت (گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
81 بررسی و مقایسه ی روش های آببندی مخازن سدهای استان گلستان (با تاکید بر استفاده از ژیوسنتتیک ها) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
82 بررسی وارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گلستان در دوره (2014-1998) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
83 بررسی وضعیت بیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل IMDPA از نقطه نظر شاخص الگوی کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
84 بررسی وضعیت خودپالائی رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
85 برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردی: حوضه آبریز رامیان از استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
86 بکارگیری سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی در تحلیل هیدرولیکی جریان در محیط متخلخل پاره سنگی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنی سد بوستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
88 بهره برداری بهینه از سیستم سه مخزنی (مطالعه موردی: سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر از استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
89 بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرین گل با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
90 بهینه سایز بهره برداری از سد مخزنی گلستان با درنظر گرفتن اثرسدهای بالا دست و پایین دست باکاربرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
91 بهینهسازی حجم مخزن سد وشمگیر در سیستم بهرهبرداری دوسدی به روش برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
92 بیلان اب زیرزمینی به عنوان ابزاری برای مدیریت منابع آب مطالعه موردی حوزه نرماب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
93 پارامترهای اساسی در مدل سازی کمی وضع موجود شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی زون Dشهر بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
94 پهنه بندی پتانسیل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کمی و کیفی آبخوان دشت دهگلان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
95 پهنه بندی سیل با استفاده از مدلهای تحلیل رودخانه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی رودخانه نرماب واقع در استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
96 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی برای تامین آب موردنیاز کشاورزی به روش وزن دهی آنتروپی شانون درgis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
97 پهنه بندی کیفی آب گلپایگان بر اساس شاخص NSFWQI با سامانه GIS (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
98 پهنه بندی و اولویت بندی مکانی پارامترهای کیفی آب شرب محدوده شهرستان های گرگان و آق قلا با روش TOPSIS در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 پهنهبندی کیفی آب شرب حوضه آبریز قرهسو با استفاده از روش آنتروپی شانون و سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
100 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین k- همسایگی (K-NN) (مطالعه موردی: حوضه گالیکش) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
101 پیش بینی سطح ایستابی آب زیر زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
102 پیش بینی سطح ایستابی در ابخوان با بکارگیری نرم افزار GMS مطالعه موردی: آبخوان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
103 پیش بینی ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 پیش بینی ضریب دبی سرریز دریچه قوسی در پلان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
105 تاثیر ابعاد مخازن نیمه مدفون بر پاسخ غیر خطی آن ها با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
106 تاثیر شیب جداره سازه سرریز لبه تیز مثلثی در نیمرخ بر ظرفیت آبگذری با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
107 تاثیر فاصله ی بین پایه ها بر توسعه ی زمانی آبشستگی موضعی در گروه پایه دوتایی در راستای جریان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
108 تحلیل حساسیت تراز آب زیرزمینی دشت زرینگل به ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
109 تحلیل مقادیر حدی دبی به روش حداکثر سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه ارازکوسه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
110 تحلیل منطقهای سیلاب (مطالعهی موردی استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
111 تخمین ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در جریانهای آشفته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
112 تخمین هوشمند حجم حفره آبشستگی ناشی ازرسوبشویی در سدهای مخزنی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
113 تعیین پتانسیل کیفی آب شرب آبخوان محبوس دشت قرهسو با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیAHP و سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
114 تعیین پروفیل سطح آب در مجاری غیر منشوری با استفاده از روشهای حل عددی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
115 تعیین رابطه‌ی بهینه بین پارامترهای دریچه قطاعی با دستور solver و مقایسه آن را رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
116 تعیین ضریب دبی در سرریزهای مرکب و مرکب قوسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
117 تعیین مکان های استحصال منابع آب زیرزمینی دشت قره شور با استفاده از داده های کمی و کیفی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
118 تعیین مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات بارمعلق روزانه در حوزه معرف کسیلیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
119 تعیین مناسبترین روش زمین آمار در مطالعه کیفی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
120 تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
121 تغییر توپوگرافی اطراف آبشکن T شکل نامتقارن در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
122 تغییرات پهنه های بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی:استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
123 تغییرات مکانی دما تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
124 توسعه زمانی آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
125 تهیه نقشه کاربری اراضی وبرآورد نیازآبی مصارف کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور(مطالعه موردی:حوضه زرینه رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
126 چگونگی ته نشینی رسوب در سد گلستان با مدل GSTARS3.0 (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
127 در نظر گرفتن ترکیبات مختلف ورودی جهت تخمین رسوبات بارمعلق روزانه با استفاده از الگوریتم خوشهبندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
128 رابطه بین پارامترهای پرش هیدرولیکی در شیب های معکوس با پله مثبت و منفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
129 روش های نوین آبیاری در مناطق خشک . بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
130 شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن T شکل متقارن در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
131 شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن های T -شکل متقارن با طول جان مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
132 شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن های T- شکل متقارن با طول جان مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
133 شبیه سازی جریان رودخانه دوغ استان گلستان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
134 شبیه سازی حجم مخزن به روش استوکاستیکو ارزیابی قابلیت اطمینان حجم مخزن جهت تأمین نیازهای پایین دست(مطالعه موردی: سد کارده مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
135 شبیه سازی دوبعدی توزیع سرعت جریان درکانالهای مستطیلی بااستفاده ازتئوری چیو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
136 شبیه سازی عددی آبشستگی اطراف پایه پل با به کارگیری آب پایه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
137 شبیه سازی عددی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
138 شبیه سازی عددی تاثیر زاویه قرار گیری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پای پل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
139 شبیه سازی عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
140 شبیه سازی عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان درمقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
141 شبیه سازی عددی جریان از روی سرریز جانبی لبه تیز مرکب با استفاده از نرم افزارFLOW-3D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
142 شبیه سازی کمی آب زیرزمینی با مدل GMS7.1 (مطالعه موردی: دشت زرین گل) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
143 عوامل موثردرافزایش یاکاهش بهره وری درسازمان ها با تکیه برنقش فرآیند آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
144 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از سدهای چند مخزنی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
145 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ضرائب معادله ی سنجه ی رسوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
146 کاربرد روش شبیه سازی در محاسبه حجم مخزن سد بوستان و میزان قابلیت اعتماد به آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
147 کاربرد روش شبیهسازی در محاسبه حجم مخزن سد بوستان و محاسبه قابلیت اعتماد به آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
148 کاربرد شیرهای کنترل اتوماتیک در کاهش ضربه قوچ و هزینه های بهره برداری در مخزن زمینی زاو (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
149 کاربرد هوش مصنوعی در تعیین عمق ثانویه پرش هیدرولیکی برای حوضچههای آرامش با شیب معکوس و پله مثبت و منفی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
150 لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه ای در حوضه های مشترک فرامرزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
151 محاسبه حجم مخزن سد با استفاده از روش شبیه سازی و تخمین قابلیت اعتماد به ان مطالعه موردی: سد شهید رجایی واقع در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
152 مدل سازی اندرکنش سیال و سازه و بررسی تاثیر آن بر هیدرولیک جریان عبوری از سرریز لاستیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
153 مدل سازی سفره آب زیرزمینی دشت قره شور با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
154 مدل سازی عددی تعیین ضریب دبی در سرریزهای مرکب و مرکب قوسی با استفاده از نرم افزارFLOW-3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
155 مدل عددی فرسایش رسوبات ریز دانه چسبنده در مجاری رو باز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
156 مدلسازی عددی آبشستگی اطراف پایه پلها با بکارگیری صفحات مستغرق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
157 مدلسازی عددی تنش برشی مرزی در عرض مقاطع مرکب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
158 مدلسازی عددی توزیع دو بعدی رسوب در مقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
159 مدلسازی نظام بهره برداری بهینه از سیستم های چنذ مخزنی با روشهای فرا ابتکاری(مطالعه موردی: مخازن حوضه گرگانرود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
160 مدلهای ریاضی آبشستگی اطراف پایه پلها در تنگشدگی های طولانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
161 مدیریت دشت زرین گل در قالب شبیه سازی کیفی آب زیرزمینی با مدل GMS7.1 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
162 مدیریت سیلاب درسیستم رودخانه - مخزن (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
163 مدیریت سیلاب درسیستم رودخانه - مخزن (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
164 مروری بر روش مدیریت بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
165 مروری بر روش مدیریتی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
166 مروری بر کاربرد آبشکن باندال لایک در کنترل فرسایش و ساماندهی رودخانه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
167 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه پل با پی مربعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
168 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الکل های سنگین برکاهش تبخیر از مخازن آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
169 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرای تدریجی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
170 مطالعه مروری بر کاربرد ماشین های سلولی در علوم آب و خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
171 مطالعه و مروری بر الگوریتم اتوماتای سلولی و کاربرد آن در مهندسی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
172 معرفی شبکه های تصمیم گیری بیزین و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
173 معرفی مدل عددی توزیع دو بعدی سرعت جریان در مجاری روباز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
174 معرفی نرم افزارهای کیفیت آب در مورد خود پالایی رودخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
175 مقایسه توسعه زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه پل بین جریان ماندگار و غیر ماندگاربا استفاده از داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
176 مقایسه حداکثر سیلاب‌های مشاهداتی و محاسباتی با روش‌های وزیری، استدلالی و در حوضه محمدآباد استان گلستان SCS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
177 مقایسه دو روش منحنیسنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوبات بارمعلق روزانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
178 مقایسه روابط موجود در تخمین عمق آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
179 مقایسه روش های طبقه بندی تطارت شده در تهیه ی نقشه کاربری اراضی بر اساس داده های ماهواره لندست (مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
180 مقایسه روش‌های مختلف درون‌یابی در پهنه‌بندی خشکسالی‌های استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
181 مقایسه کارایی روش های شبکه عصبی و نرو- فازی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی:حوضه قره سو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
182 مقایسه مناس بترین توابع توزیع آماری مربوط به دبی حداکثر روزانه و حداکثر بارش 24 ساعته (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبدکاووس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
183 مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردی ایستگاه ارازکوسه واقع در حوزه گرگانرود) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای