دکتر حسین انصاری

دکتر حسین انصاری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین انصاری

Dr. Hossein Ansari

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
2 اثر آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
3 اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره ای بر رشد، عملکرد و بهره وری مصرف آب پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
4 اثر تنش خشکی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی در چهار گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با قابلیت استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 3
5 اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
6 اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
7 اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 1
8 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Giza-۱ (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
9 اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه ای در دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
10 اثر کم آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
11 اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
12 اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
13 اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطر های بر عملکردو کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
14 اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
15 ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
16 ارتقای بهره وری مصرف آب در محصول گندم تحت سناریوهای آبیاری مختلف با استفاده از مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
17 ارزیابی اثر کود نیتروژن و روش های آبیاری جویچه ای یک در میان بر کارایی کاربرد آب در کشت گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
18 ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
19 ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
20 ارزیابی پارامترهای مؤثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
21 ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی ناشی از اعمال سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع )مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
22 ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در پیش بینی بارندگی ماهانه به کمک الگوهایپیوند از دور (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
23 ارزیابی دو روش تهیه نقشه های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
24 ارزیابی روش سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) در تخمین عملکرد روزانه ذرت نشایی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
25 ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
26 ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
27 ارزیابی عملکرد مدل فازی و ظرفیت نفوذ متغیر ( VIC)در برآورد متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
28 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
29 ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن : روش داده های تابلویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
30 ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
31 ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
32 ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
33 استفاده از توابع درونیاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
34 استفاده از سیستم های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
35 استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
36 اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
37 Effect of an infertility counseling program on perceived stigma among infertile female candidates for intra-uterine insemination (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 4
38 Study of the immunogenicity of outer membrane protein A (ompA) gene from Acinetobacter baumannii as DNA vaccine candidate in vivo (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 6
39 Synthesis of Graphene Oxide as an Adsorbent for the Removal of Bisphenol A (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 5، شماره: 3
40 بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
41 برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
42 برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
43 برآورد رواناب با استفاده از طرحواره های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
44 برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
45 برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
46 بررسی آلودگی های انگلی سبزی های مصرفی شهر قم در سال ۱۳۹۳: یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 14، شماره: 10
47 بررسی اثر آب های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
48 بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 1
49 بررسی اثر رژیم های مختلف آب شور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
50 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
51 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل دلمه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 3
52 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
53 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا تحت شرایط تنش کمآبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
54 بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
55 بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
56 بررسی اثر متقابل کم آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
57 بررسی اثر همه گیری Covid-۱۹ بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
58 بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
59 بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
60 بررسی احتمال تجمعی رخداد عارضه نفروپاتی بیماری دیابت نوع ۲ با استفاده از آنالیز بقاء (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 11، شماره: 2
61 بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
62 بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب نیشابور) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
63 بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
64 بررسی تاثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
65 بررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
66 بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
67 بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
68 بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیوم (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
69 بررسی تاثیر کم آبیاری و شبکه سایه بان بر رشد و کیفیت میوه در باغ متراکم سیب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 2
70 بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری و زمان برداشت بر خواص رشدی و عملکردی گیاه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
71 بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
72 بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
73 بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W۲ (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
74 بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
75 بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
76 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
77 بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور( (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
78 بررسی رابطه خودکارآمدی با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و عوامل همراه آن در پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 7
79 بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 3
80 بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص فازی بارندگی و تبخیر - تعرق استاندارد شده (SEPI) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 1
81 بررسی سیر مدل سازی تلفیقی آب سطحی- آب زیرزمینی با استفاده از مدل یکپارچه MODFLOW- SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
82 بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
83 بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A۱B، A۲ و B۱ در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
84 بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
85 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کینوا (رقم Giza-۱) تحت مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 3
86 بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص های رشد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
87 بررسی مدیریت آبیاری بر صفات فیزیولوژیک گیاه کینوا (رقم Giza-۱) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 3
88 بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق 1420 (یادداشت فنی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
89 بررسی میزان مصرف غذاهای آماده و ارتباط آن با افسردگی و شاخص توده بدنی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 5، شماره: 2
90 بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
91 برنامه ریزی آبیاری گیاه کینوا تحت سطوح مختلف آبیاری با استفاده شاخص تنش آبی گیاه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
92 به گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 3
93 بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
94 بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
95 بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای به کمک نرم افزار Hydrocalc (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
96 بهینه سازی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری در شرایط وقوع بارش در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
97 بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 1
98 بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
99 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
100 پایش دوره های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده های رطوبت خاک تخمین زده شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 2
101 پیش بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
102 پیش بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
103 پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG5 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
104 پیش بینی وقوع یخبندان های تابشی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
105 پیشبینی بارش و دمای متوسط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
106 تاثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
107 تاثیر تنش های کم آبیاری و شوری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
108 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
109 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
110 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه با سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
111 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت زودرس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
112 تاثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (basilicum L. Ocimum) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
113 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
114 تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
115 تاثیرفعل غیرمادی درقتل در فقه وحقوق ایران وافغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گفتمان حقوقی دوره: 9، شماره: 18
116 تأثیر مالچ‌های آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت ‌روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) در اقلیم خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 1
117 تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه ای یک درمیان برای کشت کینوا (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
118 تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
119 تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
120 تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
121 تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاسسازی دادههای سنجنده مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
122 تخمین و بازسازی داده های بارندگی با تکنیک فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
123 تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
124 تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
125 تعیین عمق مناسب آبیاری و میزان حساسیت آن به قیمت آب با استفاده از تابع تولید (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 2
126 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
127 تلفیق بازیابی های سنجنده ی AMSR۲ با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
128 توسعه مدل عددی آبیاری جویچه ای با تلفیق معادله های سنت-ونانت یک بعدی و ریچاردز سه بعدی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
129 توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز مطالعه موردی )سامانه انتقال آب مازندران-گلستان( (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
130 تهیه نقشه خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی و اطلاعات ژیومورفولوژیک مطالعه موردی مخروطه افکنه فریزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
131 تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
132 ثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
133 روش برآورد رطوبت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsat (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 6
134 روش های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک (مطالعه موردی: رودخانه اترک) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
135 رویکرد جدید زیست محیطی در تصفیه آب و پساب صنعتی با استفاده از سامانه ترکیبی بیولوژیکی، فیلتراسیون جذب سطحی–تبادل یونی (مطالعه موردی: نیروگاه نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
136 ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
137 سرمقاله و یادداشت کوتاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
138 شبیه سازی آبخوان دشت سملقان با استفاده از مدل های SWAT و MODFLOW (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
139 شبیه سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 1
140 شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
141 شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب (محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
142 ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
143 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری داده های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P۵۵ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
144 قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
145 قیمت گذاری آب شرب شهری براساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
146 کاربرد روش های مختلف زمین آمار به منظور میان یابی مقادیر EC و SAR در آب های زیرزمینی با تاکید بر تغییرات نفوذپذیری حوضه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
147 کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روشهای آبیاری سطحی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
148 گزارش فنی بررسی تاثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
149 محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
150 مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 16، شماره: 3
151 مدل سازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
152 مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
153 مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
154 مدلسازی تغییر شکل لوله و بسترآن در اثر بارگذاری در شبکه های انتقال آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
155 مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
156 مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT۳DMS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
157 مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
158 مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب بند انتهایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
159 مطالعه تاثیر ناحیه غیراشباع در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
160 مقایسه تبخیر- تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- ۵۶ در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
161 مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیر اشباع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
162 مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
163 واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
164 واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
165 یادداشت تحلیلی: مدل سازی منابع و مصارف منابع آب حوضه های آبریز از طریق پیاده سازی حکمرانی داده در رصدخانه آب و انرژی (مطالعه موردی: پیاده سازی پیشخوان مدیریت منابع و مصارف در حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 آب یک کالای اقتصادی : مقایسه تعرفه های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده « IRT-cap » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
5 اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
6 ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
7 ارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
9 ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی روشهای افزایش عملکرد و بهره وری آب گندم با استفاده از گزینه های مدل SWAP مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 ارزیابی کارآیی و عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (مطالعه موردی بلوار شهید برونسی مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
14 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از گاما تست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
15 ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما (مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
16 ارزیابی همبستگی شاخص های RDI, SPI و SPEI با پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 استفاده از مدل شبیه ساز گیاهی (Aqua Crop) به عنوان ابزار مدیریتی برای استفاده صحیح از منابع آبی و افزا یش تول ید محصول (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
18 اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
19 Foliar Application of Potassium on Antioxidant Enzyme Activities of Tomato Plants under Drought Stress (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
21 برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
23 برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههای کشاورزی دشت مشهد با احتساب هزینه های جبرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
24 برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 بررسی اثر بسترهای مختلف کاشت بر خواص مورفولوژیکی و میزان ژل گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloebarbadensis Mill) در زمان های مختلف برداشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
27 بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در برخی خصوصیات رویشی در میزان اسانس نعنا فلفل این (Mentha piperita) در طی دو چین (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
30 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه دارویی گل مغربی Oenothera biennis L (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
31 بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
32 بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمههای سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
33 بررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
34 بررسی اثرات متقابل تنش کم آبیاری و شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
35 بررسی اثربخشی توسعه انواع سیستم های آبیاری (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
36 بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
37 بررسی امکان استفاده از آب های زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم های آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
38 بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
40 بررسی تاثیرعوامل آب وهوایی برعملکرد گندم دیم و آبی درسه منطقه مهم تولید گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 بررسی تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
42 بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه های استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
44 بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه گلورد از رودخانه نکارود مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
46 بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
47 بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی مدل نشست لایه روسازی خط لوله مدفون در اثر بارگذاری متغیر سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
49 بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه ها در اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
50 بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
51 بررسی مطالعات ومشکلات اجرایی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد مطالعه موردی: پهنه C (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
52 بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای « وابسته به قیمت آب» (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
53 بررسی و ارزیابی قیمت گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی « AGE » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
54 بررسی وضعیت کیفی آب های زیرزمینی دشت مشهد برای مصرف پایدار شرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
55 بررسی ویژگی های کمی توده خالص سرخدار(مطالعه موردی: منطقه پونه آرام استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دورههای خشک استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
57 پایش خشکسالی های شهر زاهدان و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع، تداوم و شدت آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
58 پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
60 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
61 تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
62 تاثیربستگی تاج بر میزان زاد آوری گونه های درختی در توده آمیخته سرخدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
64 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
65 تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
66 تحلیل استفاده از پساب در کشاورزی معیارها و ارائه رویکردها حوزه شهری مشهد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
67 تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه توزیع آب تحت پوشش زون D شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
69 تغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
71 تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
72 توسعه پایدار فضای سبز شهری با تدقیق نیاز آبی توسط الگوریتم SEBAL و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
73 توسعه مدل های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به منظور بهبود پیش بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان های رامیان و علی آباد در استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
74 تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
75 رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 سامانه ء تحت وب بیلان سالانه منابع آب؛ به عنوان ابزار هوشمند مدیریت دانائی محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
77 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
78 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
79 ضرورت داده پردازی در تهیه بیلان آب حوزههای آبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
80 طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
81 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
82 کارایی مدلهای اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیشبینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق قلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
83 کاربرد فناوری اطلاعات IT در مدیریت آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزا محدود با انسیس و پلاکسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
85 مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
86 مدلسازی هیدرولوژی حوضه ابریزبا استفاده از ArcSWAT (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
87 مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی آب های نامتعارف به عنوان ابزار مدیریتی برای مقابله بابحران آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
88 مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
89 مطالعه کمی جنگلهای بلوط در بخش میانی زاگرس (مطالعه موردی: چهار محال بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
90 مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونههای غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)