دکتر حسین انصاری

دکتر حسین انصاری استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین انصاری

Dr. Hossein Ansari

استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association between Aggressive Behaviors, Life Satisfaction, Self-rated Health and Counseling with Family Members among Children and Adolescents: The CASPIAN- IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 10
2 اثر آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
3 اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 1
4 اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
5 اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطر های بر عملکردو کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
6 اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
7 ارتقای بهره وری مصرف آب در محصول گندم تحت سناریوهای آبیاری مختلف با استفاده از مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
8 ارزیابی اثر کود نیتروژن و روش های آبیاری جویچه ای یک در میان بر کارایی کاربرد آب در کشت گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
9 ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
10 ارزیابی پارامترهای مؤثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
11 ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در پیش بینی بارندگی ماهانه به کمک الگوهایپیوند از دور (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
12 ارزیابی دو روش تهیه نقشه های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
13 ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
14 ارزیابی عملکرد مدل فازی و ظرفیت نفوذ متغیر ( VIC)در برآورد متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
15 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
16 ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن : روش داده های تابلویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
17 ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
18 ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
19 استفاده از توابع درونیاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
20 اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
21 Burden of Disease Attributable to Suboptimal Breastfeeding in Iran during 1990-2010; Findings from the Global Burden of Disease Study 2010 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 9
22 Effect of an infertility counseling program on perceived stigma among infertile female candidates for intra-uterine insemination (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 4
23 Is Meal Frequency Associated with Mental Distress and Violent Behaviors in Children and Adolescents the CASPIAN IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 7
24 Is Meal Frequency Associated with Mental Distress and Violent Behaviors in Children and Adolescents the CASPIAN IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 2
25 Predictors of Life Skills Level of Students in Zahedan University of Medical Sciences in Southeast of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات اپیدمیولوژیک دوره: 3، شماره: 1
26 Study of the immunogenicity of outer membrane protein A (ompA) gene from Acinetobacter baumannii as DNA vaccine candidate in vivo (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 6
27 The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and its Predictors among Iranians’ Housewives (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات اپیدمیولوژیک دوره: 3، شماره: 1
28 بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
29 برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
30 برآورد رواناب با استفاده از طرحواره های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
31 برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
32 برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
33 بررسی آزمایشگاهی ریزنشت حد فاصل گلاس آینومر و سیلانت رزینی در ترمیم های باندشونده محافظه کارانه (CAR) (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 2
34 بررسی اثر آب های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
35 بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 1
36 بررسی اثر رژیم های مختلف آب شور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
37 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل دلمه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 3
38 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا تحت شرایط تنش کمآبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
39 بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
40 بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
41 بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
42 بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 2
43 بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
44 بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب نیشابور) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
45 بررسی تاثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
46 بررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
47 بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
48 بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
49 بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری و زمان برداشت بر خواص رشدی و عملکردی گیاه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
50 بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
51 بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W۲ (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
52 بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
53 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
54 بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور( (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
55 بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
56 بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A۱B، A۲ و B۱ در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
57 بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص های رشد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
58 بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق 1420 (یادداشت فنی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
59 بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
60 بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
61 بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
62 بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای به کمک نرم افزار Hydrocalc (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
63 بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
64 پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG5 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
65 پیشبینی بارش و دمای متوسط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
66 تاثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
67 تاثیر تنش های کم آبیاری و شوری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
68 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
69 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه با سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
70 تاثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (basilicum L. Ocimum) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
71 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
72 تأثیر مالچ‌های آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت ‌روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) در اقلیم خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 1
73 تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
74 تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
75 تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاسسازی دادههای سنجنده مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
76 تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
77 تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
78 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
79 تلفیق بازیابی های سنجنده ی AMSR۲ با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
80 تهیه نقشه خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی و اطلاعات ژیومورفولوژیک مطالعه موردی مخروطه افکنه فریزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
81 تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
82 ثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
83 رابطه سرمایه روانشناختی با استرس شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان پارسیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 4
84 روش های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک (مطالعه موردی: رودخانه اترک) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
85 رویکرد جدید زیست محیطی در تصفیه آب و پساب صنعتی با استفاده از سامانه ترکیبی بیولوژیکی، فیلتراسیون جذب سطحی–تبادل یونی (مطالعه موردی: نیروگاه نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
86 ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
87 سرمقاله و یادداشت کوتاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
88 شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
89 شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب (محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
90 ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
91 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری داده های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P۵۵ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
92 قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
93 قیمت گذاری آب شرب شهری براساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
94 کاربرد روش های مختلف زمین آمار به منظور میان یابی مقادیر EC و SAR در آب های زیرزمینی با تاکید بر تغییرات نفوذپذیری حوضه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
95 کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روشهای آبیاری سطحی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
96 مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
97 مدلسازی تغییر شکل لوله و بسترآن در اثر بارگذاری در شبکه های انتقال آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
98 مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
99 مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT۳DMS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
100 مطالعه تاثیر ناحیه غیراشباع در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
101 مقایسه میزان ریزنشت فیشورسیلانت در شرایط ایزوله و مدت زمان های مختلف آلودگی با بزاق در آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 3
102 مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
103 واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 Assessment of relationship between medication and estimated risk of breast cancer using Gail model among women in southeastern Iran, 2017-18 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 آب یک کالای اقتصادی : مقایسه تعرفه های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده « IRT-cap » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 آلودگی آب و مدیریت کیفیت آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
9 ارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
11 ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
12 ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 ارزیابی تنشها پیرامون تونلهای دایره ای به روش عددی و تحلیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14 ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی روشهای افزایش عملکرد و بهره وری آب گندم با استفاده از گزینه های مدل SWAP مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی و انجام سزارین در زنان قالی باف شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
17 ارزیابی کارآیی و عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (مطالعه موردی بلوار شهید برونسی مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
18 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از گاما تست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
19 ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما (مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
20 ارزیابی همبستگی شاخص های RDI, SPI و SPEI با پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
22 اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
23 افزایش طول عمر پانل های آبگرد شل یا بدنه کوره قوس الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
24 Facial Pain: Diagnostic Considerations and Role of Neuroimaging (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی سردرد
25 Factors Affecting the Addiction Relapse in Methadone-Treated Addicts Referring to Addiction Treatment Centers in Southeast of Iran (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
26 Foliar Application of Potassium on Antioxidant Enzyme Activities of Tomato Plants under Drought Stress (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 Investigating the rate of recurrence and its predictors in methadone treatment addicts referring to addiction treatment centers in Zahedan: a prospective longitudinal study in 2016 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
28 mparison of the Lecture and E-mail Training Method on Correction of Body Postures among Bank Staffs: an Ergonomic Study in the southeast of Iran (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
29 Sleep quality in nurses working in different shifts (دریافت مقاله) پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS
30 Socio-economic Factors Related to Estimated Risk of Affecting to Breast Cancer by Gail Model in Women Older than 35 Years Referring to Health Centers of Zahedan City in 2016 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
31 Survival Analysis of Drug Abuse Relapse in Addiction Treatment Centers in Zahedan: a prospective longitudinal study (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
32 SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
34 برآورد خطر احتمالی انتقال بیماریهای واگیر بر حسب نوع بلا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
35 برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
36 برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههای کشاورزی دشت مشهد با احتساب هزینه های جبرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
37 برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
39 بررسی اثر بسترهای مختلف کاشت بر خواص مورفولوژیکی و میزان ژل گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloebarbadensis Mill) در زمان های مختلف برداشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
40 بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
41 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در برخی خصوصیات رویشی در میزان اسانس نعنا فلفل این (Mentha piperita) در طی دو چین (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
43 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه دارویی گل مغربی Oenothera biennis L (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
44 بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
45 بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمههای سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
46 بررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
47 بررسی اثرات متقابل تنش کم آبیاری و شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
48 بررسی اثربخشی توسعه انواع سیستم های آبیاری (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
49 بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
50 بررسی امکان استفاده از آب های زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم های آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
51 بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 بررسی تاثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی در بین کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
53 بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
54 بررسی تاثیرعوامل آب وهوایی برعملکرد گندم دیم و آبی درسه منطقه مهم تولید گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
55 بررسی تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
56 بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه های استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
58 بررسی رابطه فاکتورهای اقتصادی - اجتماعی با سن یائسگی طبیعی در زاهدان سال 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
59 بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه گلورد از رودخانه نکارود مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
61 بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
62 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان و مواد اعتیاد آور و در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد زاهدان سال 1396 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
63 بررسی عوامل ارگونومیکی مرتبط با پوستچر های مختلف دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر زاهدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
64 بررسی غلظت فلزات سنگین در نزولات جوی شهر تهران و تعیین منشاء آن با استفاده از روش تحلیل عاملی (Factor Analysis) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
65 بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 بررسی مدل نشست لایه روسازی خط لوله مدفون در اثر بارگذاری متغیر سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
67 بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه ها در اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
68 بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
69 بررسی مطالعات ومشکلات اجرایی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد مطالعه موردی: پهنه C (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
70 بررسی میزان آگاهی از بیماری ایدز، هپاتیت و رفتار پرخطر در کودکان خیابانی سنین پیش دبستان و دبستان جنوب شرق ایران: آموزش نیاز اساسی در این کودکان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
71 بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 3 شهر زاهدان در زمینه بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
72 بررسی نظرات زنان منطقه 3 شهر زاهدان در مورد روشهای ترغیب مردم به شرکت طرح بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
73 بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای « وابسته به قیمت آب» (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
74 بررسی و ارزیابی قیمت گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی « AGE » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
75 بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای شهر زاهدان در سال 1385 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
76 بررسی وضعیت مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی (HSE و جو ایمنی در کارگاه های ساختمانی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
77 بررسی ویژگی های کمی توده خالص سرخدار(مطالعه موردی: منطقه پونه آرام استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
78 پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دورههای خشک استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
79 پایش خشکسالی های شهر زاهدان و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع، تداوم و شدت آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
80 پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
81 پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
82 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
83 تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
84 تاثیربستگی تاج بر میزان زاد آوری گونه های درختی در توده آمیخته سرخدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 تاملی بر چالشهای ارزیابی سیستمهای مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC-DEMATEL- GAHP (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش استان قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
86 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
87 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
88 تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
89 تحلیل استفاده از پساب در کشاورزی معیارها و ارائه رویکردها حوزه شهری مشهد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
90 تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
91 تغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
92 تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
93 تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
94 توسعه پایدار فضای سبز شهری با تدقیق نیاز آبی توسط الگوریتم SEBAL و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
95 توسعه مدل های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به منظور بهبود پیش بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان های رامیان و علی آباد در استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
96 تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
99 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
100 طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
101 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
102 کارایی مدلهای اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیشبینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق قلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
103 کاربرد فناوری اطلاعات IT در مدیریت آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
104 گسترش و توسعه نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
105 محیط زیست و انرژی های تجدید شونده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
106 مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزا محدود با انسیس و پلاکسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
107 مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
108 مدلسازی هیدرولوژی حوضه ابریزبا استفاده از ArcSWAT (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
109 مدیریت مواد غذایی در شرایط بحران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
110 مروری بر روش های جداسازی گازهای اسیدی از گاز طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
111 مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
112 مطالعه کمی جنگلهای بلوط در بخش میانی زاگرس (مطالعه موردی: چهار محال بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
113 مقایسه اختلالات دید رنگ در جوشکاران شهرستان زاهدان با افراد سالم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
114 مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونههای غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
115 میزان فلوئور آب شرب و شاخص DMF در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زاهدان در سال 1385 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط