جهانفر دانشیان

 جهانفر دانشیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

جهانفر دانشیان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی های جوانه زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
2 اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
3 اثر محلول پاشی روی و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
4 اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی اثر مقدار و زمان مصرف خشکاننده پاراکوات در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (.L fabae Vicia )در استان گیلان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی اثرات تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته سویا با تاکید بر شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
7 پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
8 تاثیر باکتری های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
9 تاثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاینL 17 سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار اقتصادی تحقیقات دانه های روغنی در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
2 اثر الگوی کاشت و روش های مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه در ذرت شیرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
3 اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی وعملکرد روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج درکشت مستقیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max L (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم کاشت بر خصوصیات زراعی وعملکرد لاین های زودرس سویا درکشت اول درمنطقه خرم آباد لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 اثر تراکم های مختلف بوته بر صفات کمی و کیفی کاسنی (Cichorium intybus L.) در شرایط مختلف آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر تنش خشکی وزئولیت بر صفات اجزاء عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
10 اثر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین های سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر تنش کم آبی برت جمع ماده خشک شاخص سطح برگ و برخی از شاخص های رشد ارقام و هیبرید های تجارتی آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر تنش کم آبی و تراکم بر خصوصیات زراعی سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر تیمارهای خراش دهی (شیمیایی- فیزیکی)، پس رسی و سرما بر خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی در بذور در شرایط گلخانه Satureja تعدادی از اکوتیپ های 4 گونه دارویی مرزه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
15 اثر رژی مهای مختلف رطوبتی بر گیاه سویا در منطقه گرگان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
16 اثر سطوح مختلف محلول‌پاشی کود نیتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعیت ریشه گیاه مرزه (Satureja hortensis L.). (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
17 اثر سیتوگیت در کاهش دز مصرفی علف کش ها در مدیریت علف های هرز مزارع یونجه و تاثیر آن روی PH ، OC و EC خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
18 اثر غلظت های مختلف هالو پرایمینگ (NaCl و KNO3) بر روی جوانه زنی و شاخص های بنیه بذر های تولید شده سویا تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
19 اثر غلظتهای مختلف هالوپرایمینگ (NaCl) بر برخی خصوصیات کیفی بذرهای تولید شده تحت تنش کم آبیاری سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
20 اثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 اثر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر عملکرد و نسبت برابری زمین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
22 اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه داروئی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثر کودهای نیتروژن بر کارایی علف کش گلای فوزیت روی کنترل علفهای هرز و صفات کیفی چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 اثر مدت نگهداری بر قابلیت جوانه زنی و برخی ویژگی های مرتبط با بذرهای تولید شده تحت تنش خشکی سه رقم سویا با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
25 اثر منبع بر خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminu) L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اثرات تنش خشکی روی تغییرات پروتئین و آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در پنج رقم گندم دوروم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 اثرات تنش خشکی روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز درپنج رقم گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 اثرات سرب درغلظت های بسیارزیاد بربرخی صفات گیاه گلرنگ دراثرمتقابل باکودهای زیستی و آلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی به روی عملکرد دانه و روغن، مقادیرآنتی اکسیدان ها و بیومارکر مالون دی آلدئید در ارقام مختلف گیاه سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
32 اثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی روی عملکرد دانه، فعالیت های شیمیایی و بیوشیمیایی ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
33 اثرباکتریهای محرک رشدگیاه PGPR برعملکردواجزای عملکردگندم نان درشرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 اثرتاریخ کاشت بررشد رویشی و زایشی چهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، pseudocou A. ، A.tinctoria و A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 اثرتاریخ کاشت برروی برخی ازصفات زراعی واجزای عملکرد ارقام سویا درکرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا درکرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
37 اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکردارقام سویا درکرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 اثرتغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 اثرتنش کم آبی بربنیه بذرهای ارقام سویاGlycin max (L.) Meril (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 اثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 اثرسرما برخصوصیات جوانه زنی و بنیه بذرچهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، A.pseudocou ،A.tinctoria A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 اثرکمپوست آزولا و میزان مصرف آب بررشد وعملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 اثرکود نیتروژن وآبیاری شیاری یک ردیفه و دوردیفه برعملکرد کمی و کیفی توتون ویرجینیا رقم کوکر 347 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 اثرمتانول بررشدوعملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر347 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 اثرمحلول پاشی روی و اسید آمینه بررشدوعملکردگیاه تریتیکاله بصورت کشت دوم دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 اثرمحلول پاشی روی و اسیدآمینه بررشدو عملکردگیاه تریتیکاله به صورت کشت دوم دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 اثرمحلول پاشی سولفات روی و سولفات منگنز برعملکردواجزای عملکردسه رقم کلزای پائیزه درگیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 اثرنیتروژن و گوگرد برعملکرددانه و کارایی مصرف و کارایی جذب نیتروژن و گوگرددرکلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 ارتباط بین عملکرد با حساسیت و تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
51 ارتقاء بهره وری سطح زیرکشت کلزا دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 ارزیابی اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه برخصوصیات گیاهان حاصل از بذرهای تنش خشکی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 ارزیابی اثر برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر غده ریشه و گیاهان بذرهای سویا حاصل از تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 ارزیابی اثر تنش خشکی گیاهان مادری سویا بر خصوصیات بذرهای حاصل در آزمونهای کیفیت بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 ارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
56 ارزیابی اثرتاریخ کاشت زمان مصرف نیتروژن و علف کش برافزایش عملکرد جو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
57 ارزیابی ارقام آزادگرده افشان آفتابگردان درشرایط کم آبی با شاخصهای تنش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 ارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
59 ارزیابی پاسخ رشد رویشی گیاه دارویی کتان روغنی به باکتری های سودوموناس و آزوسپیلیوم در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
60 ارزیابی تاثیر بکارگیری علف کشهای مختلف برخصوصیات زراعی تریتیکاله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 ارزیابی تاثیر زمان و دز مصرف علفکشهابرجمعیت علفهای هرز پهن برگ گندم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
62 ارزیابی تاثیر علف کش های مختلف بر جمعیت علف های هرز و عملکرد تریتیکاله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
63 ارزیابی تاثیر کود دامی بر شاخص های رشد و عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 ارزیابی تاثیر کود دامی بر میزان پایداری غشاء سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 ارزیابی تاثیرباکتریهای افزاینده رشدبرعملکردآفتابگردان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 ارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 ارزیابی تأثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول 6000 در آزمایشگاه در جوانه زدن و مراحل رشد اولیه گیاهچه بذر ارقام تجاری تنش خشکیدیده سویا در مزرعه (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
68 ارزیابی تأثیر سطوح مختلف علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی عناصر روی و آهن بر کنترل علفهای هرز ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
69 ارزیابی رابطه درجه حرارت برگ و عملکرد سویا با محلول پاشی رویو سالیسیلیک اسید تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
70 ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
71 ارزیابی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه وکسال بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان اسید آمینه پرولین گیاه همیشه بهار در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
72 ارزیابی شاخص های درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر صفات فنولوژیکی ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 ارزیابی صفات فنولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان دانه روغنی Helianthus annuus L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
74 ارزیابی صفات کمی وکیفی ارقام و هیبریدهای جدید آفتابگردان روغنی نسبت به تنش کم آبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 ارزیابی ضریب پاسخ عملکرد و شاخص های حساسیت وتحمل به خشکی در ارقام سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 ارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 ارزیابی عملکردژنوتیپ های مختلف سویا درکشت بهاره و تابستانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 ارزیابی قسمتی از اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 ارزیابی کاهش دز مصرف علف کش اولتیما برعملکرددانه ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
80 ارزیابی کشت راهرویی سویا در باغات هرس کف بر شده چای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 ارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
82 ارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
83 ارزیابی و مطالعه تأثیر سطوح مختلف آبیاری در مراحل اولیه رشد در لاین های امید بخش جو زمستانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
84 ارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاری (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
85 ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
86 ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و کیفیت بذر حاصل از گیاهان مادری سویا تحت تاثیر تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
87 ارزیابی همبستگی عملکرد با صفات فیزیولوژی تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی در ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
88 ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بررسی اثر آبیاری و مصرف مقادیر ازت حاکم بر گیاه مادری بر بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
90 بررسی اثر باکتری های افزاینده رشد گیاه بر خصوصیات بذرهای گیاهان حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات بذر سویا در مزرعه و آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
92 بررسی اثر تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
93 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد 4 رقم هیبرید آفتابگردان در شرایط شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
94 بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر صفات فنولوژیک و مرفولوژیک ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L) در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
95 بررسی اثر تاریخ و آرایش کاشت روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ایزولاین های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
96 بررسی اثر تراکم گیاهی و روشهای مدیریت علف های هرز بر شاخص سطح برگ و درصد سدیم،پتاسم،نیتروژن و الکالیت های چغندرقند در منطقه میاندوآب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
97 بررسی اثر تراکم و ظرفیت مخزن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 بررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
99 بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
100 بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص فیریولوژیک عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
101 بررسی اثر سالسیلیک اسید واسیدآمینه(وکسال ®) بررشدوعملکردگیاه دارویی همیشه بهارتحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
102 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (Calandula officinalis L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
103 بررسی اثر عوامل محیطی بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد گیاه کلزا ( Brasica napus L. ) در منطقه قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
104 بررسی اثر مدیریت تلفیقی بر زیست توده علفهای هرز و عملکرد دانه در نخود زراعی Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی اثر منابع نامین نیتروژن و کاربرد کودهای آهن و منگنز بر اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
106 بررسی اثر میزان کود دامی و تاریخ کاشت بر برخی پارامترهای عملکرد رویشی و زایشی (Ocimum basilicum L.) دو رقم گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
107 بررسی اثرات تلفیقی دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر و هورمون جیبرلیک اسید برسویا(. Glycine max L ) در رقابت با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
108 بررسی اثرات تنش آبیاری و مقادیر نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
109 بررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus l.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
110 بررسی اثرات تنش خشکی روی صفات کمی و کیفی ارقام ولاین های پیشرفته سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
111 بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد شنبلیله درتناوب با برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 بررسی اثرات شوری Nacl بر جوانه زنی و رشد Osimum basilicum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
113 بررسی اثرات مایه تلقیح سویا، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر ویژگیهای رشدی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
114 بررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن و مصرف روی بر رشد رویشی و صفات وابسته به آن در گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
115 بررسی اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرددانه ارقام کلزا درکشت بهاره درمنطقه ماهنشان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
116 بررسی اثرتاریخ کاشت زمان مصرف نیتروژن و علف کش برعلفهای هرز جو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
117 بررسی اثرمدیریت مصرف کودنیتروژن برعملکردواجزاء عملکرد دربرنج هیبریدGRH1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
118 بررسی اثرمصرف خشکاننده پاراکوات برعملکرد و خصوصیات دانه گیاه باقلا درتاریخ های مختلف کاشت دراستان گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
119 بررسی اثرمصرف خشکاننده پاراکوات و تاریخ های مختلف کاشت برصفات جوانه زنی بذرباقلا دراستان گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 بررسی ارتباط ویژگیهای رشدرویشی و زایشی درارقام و لاین های سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 بررسی الگویی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 بررسی امکان اختلاط علف کش متری بوزین (سنکور)+ تیتوس جهت بهبود مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
123 بررسی امکان اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ جهت بهبود مدیریت علفهای هرز مزارع ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
124 بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
125 بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی درآفتابگردان تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 بررسی بنیه بذور ارقام سویای تلقیح شده با باکتریهای افزاینده رشد و قارچ میکوریز در شرایط سرما (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
127 بررسی تاثیر آزوسپیریلیوم لیپوفروم و تنش کم آبی بر آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
128 بررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
130 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر صفات زراعی و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
131 بررسی تاثیر تنش قطع آب بر تجمع ماده خشک و پارامترهای رشدی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
132 بررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
133 بررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر میزان کلروفیل برگ ،خصوصیات کیفی ومورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
134 بررسی تاثیر علف کش ترقلان و چند علف کش پس رویشی بر کنترل علف های هرز مزارع گوجه فرنگی( Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
135 بررسی تاثیر علف کش های محتلف بر زیست توده عل فهای هرز و عملکرد تریتیکاله با رویکرد کاهش مصرف علف کش (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
136 بررسی تاثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
137 بررسی تاثیر کاهش مصرف علف کش کروز بر عملکرد دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
138 بررسی تاثیر کنترل علف های هرزبربرخی ازصفات زراعی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 بررسی تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن بر باروری پنجه های برنج هیبرید GRH 1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
140 بررسی تاثیر مصرف علف کش های مختلف بر عملکرد تریتیکاله (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
141 بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات زراعی کلزا در اراضی شالیزار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
142 بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
143 بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
144 بررسی تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
145 بررسی تاثیرزمان و دزمصرف علفکشها برصفات زراعی گندم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
146 بررسی تاخیرکاشت برمیزان مصرف علف کش پردیت و کولتیواتوردرکنترل علفهای هرزنخود زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
147 بررسی تأثیر اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ بر عملکرد و اجزای آن در مزارع ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
148 بررسی تأثیر رقم و تراکم گیاهی بر رشد و توسعه علف های هرز دو رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
149 بررسی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف کش گرانستار بر عملکرد و اجزای عملکرد در گندم آذر 2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
150 بررسی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف کش گرانستار بر کنترل علفهای هرز مزرعه گندم آذر2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
151 بررسی تأثیر علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
152 بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر صفات کیفی دانه ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
153 بررسی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد روغن دانه و برخی صفات رویشی کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
154 بررسی تأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای آزوسپریلیوم و سودوموناس بر صفات زراعی کتان روغنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
155 بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر برصفات زراعی وعملکردمیوه ودانه گیاه داروییکدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
156 بررسی تغییرات رنگ برگ در برنج هیبرید GH1 بر اساس دیاگرام رنگ برگ تحت تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
157 بررسی تقسیط کود نیتروژن بر درصد پر شدن دانه در برنج هیبرید GRH1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
158 بررسی جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایداربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
159 بررسی خسارت علفهای هرزدرمزارع ذرت دانه ای Zea mays L.) شهرستان کرمانشاه براساس فرمول کوزنس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
160 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف بوته و سطوح نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
161 بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
162 بررسی روش های کشت مستقیم بر خصوصیات زراعی برنج در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
163 بررسی روش های مختلف کشت و کم آبی بر اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
164 بررسی روند تغییرات عدد کلروفیل متر تحت تاثیر تقسیط کود نیتروژن دربرنج هیبریدGRH1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
165 بررسی زمان و میزان مصرف دوپهن برگ کش توصیه شده برکنترل علف هرزتاج خروس Amaranthus retroflexus درمزارع ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
166 بررسی سطوح مختلف تراکم بوته و فسفر بر رشد رویشی و عملکرد میوه و دانه گیاه داروئی کدوی تخم کاغذی (کدوی روغنی) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
167 بررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم دابل هاپلوئید تحت شرایط تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
168 بررسی صفات فنولوژیکلاینهای آفتابگردان در شرایط کمآبی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
169 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد مواد ژنتیکی آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
170 بررسی عملکرد و شاخصهای مهم کیفی چای در اثر کاشت بین ردیفی ارقام سویا در باغ هرس کف بر شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
171 بررسی فاصله خطوط کاشت و مدیریت تلفیقی(زراعی ،مکانیکی و شیمیایی) علفهای هرز ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
172 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت برگ برنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 بررسی کارائی شعله افکن در مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
174 بررسی کارایی علف کش متری بوزین در کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی وپی جویی مقاومت برخی علف های هرز به آن (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
175 بررسی کارایی مصرف تلفیقی مقادیرکاهشی علف کشها درکنترل علف های هرزمزارع یونجه Medicago sativa L.) واثرآن روی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
176 بررسی کاربرد آسکوربیک 1اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
177 بررسی کاربرد اسیدآسکوربیک بربرخی صفات زراعی و عملکرد روغن گیاه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
178 بررسی کاهش دز مصرف علف کش اولتیمابرعلفهای هرزذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
179 بررسی محدویت منبع – مخزن و اثر تراکم بر آن در دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
180 بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
181 بررسی مدیریت تلفیقی(زراعی،مکانیکی و شیمیایی)علفهای هرز و فاصله خطوط کاشت بر صفات زراعی ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
182 بررسی مدیریت مصرف کودنیتروژن درمزرعه برنج هیبرید GRH1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
183 بررسی نتایج سطوح مختلف نیتروژن و ماده ضد استرس Polymer AG بر ویژگی های زراعی کلزادرتاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
184 بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
185 بررسی و تعیین آرایش کاشت مناسب ارقام سویا در کشت تابستانه در منطقه صفی آباد دزفول (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
186 بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت گروه های مختلف ارقام سویا درشرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
187 بررسی واکنش ارقام سویا نسبت به مصرف باکتری و مقادیر مختلف نیتروژن در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
188 بررسی واکنش سویا به تنش خشکی و مقادیر مختلف فسفر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
189 بهبود مولفه های جوانه زنی بذورتولید شده درشرایط تنش کم آبی سویاGlycin max L با استفاده ازپیش تیماراسمزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
190 پروفیل پروتئینی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
191 پزایمینگ بذور سویای تولیذ شذه تحت تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده اس کینتین (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
192 پیشبینی و پتانسیل سنجی عملکرد گیاه کلزا با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) وجنگل تصادفی ( RF ) در منطقه قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
193 تاثیر آبیاری محدود برعملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژیکی بذرارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
194 تاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های بخش هوایی و زیرزمینی آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
195 تاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
196 تاثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر رشد و عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
197 تاثیر تراکم بوته و مدیریت علف هرزبرعملکرد و اجرای عملکرد ارقام سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
198 تاثیر تراکم گیاهی بر تغییرات عملکرد و اجزای آن در ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
199 تاثیر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
200 تاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
201 تاثیر تغییر میزان مخزن بر اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
202 تاثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
203 تاثیر تنش کم آبی بر میزان فعالیت آنتی اکسیدان ها و تخریب لیپید در پنج رقم گیاه سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
204 تاثیر تنش کم آبی بر هیبریدهای جدید تری وی کراس و سینگل کراس آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
205 تاثیر دورآبیاری و زئولیت بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
206 تاثیر روی و منگنز بر ارقام کلزا در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
207 تاثیر سطوح تنش کم آبی و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی و ریختی بذور تولیدی سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
208 تاثیر علف کش های پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
209 تاثیر قارچ و باکتریهای افزاینده رشد بربنیه بذوروارقام سویاGlycine max(L.) Merill (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
210 تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات ریخت شناسی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
211 تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
212 تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
213 تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا برصفات زراعی کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
214 تاثیر کود دامی و محلول پاشی نیتروژن بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahandica bornm (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
215 تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر ویژگی های کیفی بذر سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
216 تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف کینتین بر ویژگی های کیفی بذر سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
217 تاثیر مدیریت کود نیتروژن و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
218 تاثیر نیتروژن و تراکم بوته بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی ( Satureja sahandica Bornm ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
219 تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر ویژگی های رشدی سویا در شرایط رقابت با تاج خروس ریشه قرمز و کاربرد دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
220 تاثیرپرایمینگ بذورسویای حاصل ازتنش خشکی با اسیدسالیسیلیک برخصوصیات رویشی گیاه رشدیافته درآزمون سرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
221 تاثیرتاریخ کاشت برعملکردوویژگیهای زراعی ارقام سویا درمنطقه گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
222 تاثیرتراکم بوته و دورآبیاری برخصوصیات زراعی کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
223 تاثیرتنش کم آبی براجزای عملکردارقام سویاGlycine max L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
224 تاثیرتنش کم آبی بربرخی صفات رویشی و عملکرد گیاه سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
225 تاثیرروی و باکتریهای محرک رشدبرعملکرداقتصادی و شاخص برداشت و سطح برگ پرچم و ماده خشک ریشه برنج رقم طارم محلی درمقادیر کاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
226 تاثیرمحلول پاشی اسیدآمینه و تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشدبراجزای عملکرددانه و درصد روغن آفتابگردان تحت تنش کم آبی درمنطقه زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
227 تأثیر انش گرما بر عملکرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
228 تأثیر باکتری های افزاینده رشد بر عملکرددانه کتان رواغنی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
229 تأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر صفات رویشی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
230 تأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر عملکرد دانه و روغن کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
231 تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
232 تأثیر تنش کم آبی بر رشد رویشی کدوی تخم کاغذی در تیمار با کود دامی و میکوریزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
233 تأثیر تنش گرما بر عملکبرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
234 تأثیر دور آبیاری و زئولیت معدنی بر عملکرد میوه کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
235 تأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علف های هرز سویا در دشت مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
236 تأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر وزن خشک علف های هرز سویا دردشت مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
237 تأثیر روشهای مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علفهای هرز سویا در دشت مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
238 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم اکاپی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
239 تأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
240 تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
241 تأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
242 تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد خردل هندی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
243 تأثیر مقادیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و نوسانات اسانس در مراحل مختلف رشد گیاه دارویی شوید . Anethum graveolens L (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
244 تأثیر نیتروژن و کود بیولوژیک بر عملکرد کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
245 تأثیر ورمی کمپوست و باکتری های افزاینده رشد و عملکرد کتان روغنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
246 تأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای افزاینده رشد بر عملکرد و اجزایعملکرد کتان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
247 تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه ژنوتیپ های آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاین × تستر در شرایط تنش و بدون تنش خشکی و برآورد شاخص های مقاومت به خشکی و ترسیم نمودار بای پلات (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
248 تعیین تاریخ کاشت مناسب ارقام و گروه های رشدی سویا در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
249 تعیین درجه حرارت آستانه ارقام سویا نسبت به تنش گرما در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
250 تعیین شرایط صدای مناسب برای بهره‌گیری از حداکثر پتانسیل تولید سه رقم کلزا در مناطق نیمه گرمسیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
251 تعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
252 تعیین مناسب ترین طول دوره ی پیش تیمار اسمزی برای بذر های تنش دیده سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
253 تغییرات فعالیت آنزیم های ضداکسنده سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز درشرایط تنش خشکی درپنج رقم گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
254 رارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
255 ررسی خصوصیات زراعی در ارقام تحت تنش سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
256 شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
257 کاربرد سیتوگیت در مدیریت علفهای هرز مزارع یونجه و اثر آن در کنترل سن گلخوار یونجه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
258 گروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
259 مطالعه ۷ ژنوتیپ سویا در شرایط خشکی با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
260 مطالعه اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه وکسال بر عملکرد وبرخی اجزاء عملکرد گیاه همیشه بهار در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
261 مطالعه اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی، بُر و دور آبیاری بر عملکرد خردل هندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
262 مطالعه اثرات تلقیح توأم بذر لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris با ریزوبیوم و باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر کارآیی عملکرد ماده خشک و دانه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
263 مطالعه اثرمحلول پاشی عناصرروی وآهن برعملکردسیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
264 مطالعه تاثیرمنابع کود آلی و شیمیایی بر شاخص های فیزیولوژیکی رقم هاشمی برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
265 مطالعه جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایدار برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
266 مطالعه ژنوتیپ های جو زمستانه در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
267 مطالعه ویژگی های مراحل اولیه رشد لاین های امید بخش جو زمستانه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
268 مقایسه اثر متری بوزین تولید داخل با نمونه چینی و آلمانی در کنترل تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
269 مقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
270 مقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
271 مقایسه توان رقابتی ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare) در مقابل علف هرز منداب (Eruca sativa) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
272 واکنش صفات رویشی و زراعی کلزا رقم اکاپی به سطوح مختلف نیتروژن و کودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
273 هیبرید فرخ، پیشاهنگنسل جدید هیبریدهای ایرانی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
274 هیبریدSHF81/90 هیبریدی دیگر از نسل جدید هیبریدهای ایرانی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی