دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر عیسی ابراهیم زاده استاد و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عیسی ابراهیم زاده

Dr. Issa Ebrahimzadeh

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی وبازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاه ها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
3 ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی- ادراکی در مناطق شهری و تبیین عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: شهر کنارک (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
5 ارزیابی کیفیت و مدلسازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
6 الگوی استفاده از اینترنت در طراحی برنامه های پس از مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
7 انواع یادگیری الکترونیکی و شکلهای مختلف تعامل درآن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی انواع تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری در پردیس های مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
9 بررسی چگونگی توسعه مهارت های ارتباطی و توانش زبانی در آموزش مجازی در سطح دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی و سنجش راهکارها و سیاست های موثر در مدیریت اراضی رها شده شهری (نمونه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
11 بررسی ویژگی های یادگیری دانشجویان رشته های مهندسی با تأکیدبر سبک های یادگیری و غلبه طرفی مغز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
12 برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
13 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار اکوتوریسم با بهره گیری از مدل تلفیقی SWOT و ANP (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
14 برنامه ریزی کاربری اراضی و مکان گزینی بهینه د ر محلات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: محله 47 شهر زاهد ان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
15 پناهندگان اقلیمی چالش آینده تحولات منطقه ایی مطالعه موردی: خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
16 تحلیل تاب آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده ی شهر مرزی زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
17 تحلیل رابطه یادگیری مشارکتی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
18 تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
19 تحلیلی بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر آگاهی و اعتماد شهروندان نسبت به مسئولان اجرایی. مطالعه موردی: منطقه 3 زاهدان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
20 تحلیلی بر میزان تحقق پذیری شاخص های توسعه پایدار شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
21 تحلیلی بررابطه فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
22 راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
23 سنجش و ارزیابی وضعیت شاخص های شهر خلاق مطالعه موردی: مناطق پنج گانه شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
24 شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی: گردشگران شهر بروجرد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
25 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
26 طراحی الگوی (برنامه های پس از مدرسه) در فضای مجازی برای دانش آموزان سوم راهنمایی ( دوره اول متوسطه) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 3
27 مدیریت بحران و مکان یابی بهینه پایگاه های اسکان موقت با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
28 مقایسه دو رویکرد یادگیری الکترونیکی سریع و یادگیری الکترونیکی مرسوم در آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 1
29 نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
30 نظام فلسفی آموزش باز و از دورمتولی آموزش از دور فناوری تکنولوژی است یا فلسفه تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
31 نگرش مدرسان زبان های خارجی دربکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آپارتمان نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن، مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی و بازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاهها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
3 ارزیابی پایداری توسعه گردشگری درمناطق روستایی نمونه مورد مطالعه:بندرهنزا شهرستان رابر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی تاثیر عناصر و مولفه های منظر شهری در ارتقای معنویت گردشگری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
5 ارزیابی کاربری فضای سبز در شهرهای مناطق خشک (مطالعه موردی: شهر جهرم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
6 ارزیابی وضعیت ایمنی در پار ک های شهری (نمونه موردی: پارک های شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
7 ارزیابی وضعیت مدیریت شهری درچهارچوب حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 اسکان غیر رسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری نمونه: شاطرآباد کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
9 امکان سنجی توسعه توریسم چشمه های آبگرم با تکنیک راهبردی SWOT مطالعه موردی شهرستان محلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
10 بازارچه های شهرهای مرزی، دریچه ای به توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
11 بررسی جایگاه بازارچه مرزی میلک در توسعه پایدار منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
12 بررسی راه های ساماندهی بافت فرسوده شهرزاهدان درجهت تحقق طرح تفصیلی چالشها؛راهکار موردشناسی ، محله شیرآباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بررسی نقش شورایاری ها و سازمان های محلی در جلب مشارکت شهروندان نمونه موردمطالعه : کلانشهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
14 بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پویایی اقتصادشهری با تاکید بر حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
15 بررسی نقش و تاثیر مدیریت محله ای در تحقق حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه : کلانشهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
16 تحلیل برگردشگری مذهبی درشهرستان مرزی مهران قابلیت ها و راهبردهای آن با بهره گیری از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
17 تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در مناطق مرزی مطالعه موردی: بازارچه های مرزی سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
18 تحلیل و ارزیابی تاثیر امنیت بر توسعه شهری مناطق مرزی مطالعه موردی:شهر زابل (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
19 تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری مورد شناسی: شهر سیرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
20 تحلیلی بر اجرای ماده 50 قانون شهرداری ها (انتخاب شهردار)در شهرهای میانی،نمونه موردی:شهر میانی نور آباد دلفان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
21 تحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه ی منابع آب (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
22 تحلیلی بر تاثیرات فضایی و کارکردی بازارچه های مرزی در سازمان یابی فضایی سکونتگاه ها، نمونه موردی: بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
23 تحلیلی بر رابطه احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس موردشناسی؛ کلانتری 14 شهر زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
24 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر فضای سبز شهری و کارکردهای فضایی مکانی آن (مورد: شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
25 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری در گسترش فیزیکی شهر (مطالعه موردی: مدیریت شهری زابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
26 تحلیلی بر کارکردهای فضای سبز شهری و توزیع فضایی- مکانی آن نمونه موردی؛ شهر ایذه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
27 تحلیلی بر ناحیه بندی توسعه نواحی گردشگری مطالعه موردی؛ سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
28 تحلیلی بر وضعیت مسکن با رویکرد توسعه پایدار در شهر سامان و برنامه ریزی آتی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 تحلیلی بربهره گیری ازسیستم های حمل و نقل هوشمند ITS درترافیک شهری نمونه موردی شهرتبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
30 تدوین استراتژیهای اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی(مطالعه موردی: دهستان لادیز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
31 جهانی شدن و تاثیرات آن بر شهرهای جهان اسلام، موردشناسی: کلانشهر مذهبی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
32 راهبردهای جذب گردشگر به شهرستان محلات با تکنیک SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
33 سنجش رضایتمندی و نقش مشارکتی شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان) (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
34 سیری در مفاهیم و ضرورت های برنامه آمایش سرزمین در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
35 طرحهای انحرافی افغانستان بر مسیر رودخانه هیرمند و فاجعه در تقدیر آن بر سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
36 علل شکل گیری اسکان غیررسمی در شهرها و راهکارهای ساماندهی آن نمونه؛ شاطرآباد کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
37 گردشگری شهری و اماکن تاریخی و میراث فرهنگی آنها در مسیر جهانی شدن با تأکید بر گردشگری سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
38 گردشگری و نقش آن درامنیت و توسعه شهرهای مرزی مورد شناسی :شهرستان بانه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
39 مرور توصیفی مهارتهای اساتید برای ارائه آموزش مجازی و بررسی سطح توانمندی اساتید دانشگاه اصفهان در ارتباط با این مهارتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
40 مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی در استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی(L.Q (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
41 ملاحظات معرفت شناختی در تهیه مواد آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
42 نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری و امنیت مناطق مرزی نمونه موردی شهر زابل (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
43 نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت نمونه موردی:بازارچه مرزی مهران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
44 نقش تمدن سیستان بر گردشگری فرهنگی در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام