علی اکبر مویدی

 علی اکبر مویدی رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

علی اکبر مویدی

Aliakbar Moayedi

رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی خصوصیات کاربردی فیلم های زیست نانوکامپوزیتی نشاسته حاوی مونت موریلونیت و تیتانیوم دی اکسید (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 4
3 تولید و بررسی نانوساختار و خواص فیزیکوشیمیایی فیلم زیست کامپوزیت نشاسته حاوی نانو ذرات TiO2 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و بررسی صفات وابسته به کیفیت پاستا در لاینهای امیدبخش گندم دوروم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
2 بررسی تاثیربارندگی بی موقع برکاهش گلدهی و عملکرد زعفران در شهرستان سبزوار در سال زراعی 94-93 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
3 بررسی دلیلل علمی کاهش گلدهی و عملکرد زعفران در شهرستان سبزوار در سال زراعی 94-93 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
4 بررسی صفات قابل اندازه گیری بذور گندم دوروم تحت تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
5 بررسی مقدماتی امکان کاهش فصل رشد جو به منظور مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
6 بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (روشهای ارتقاء، چشم انداز توسعه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
7 تعیین خواص مهندسی دانه کرچک جهت بهینه سازی استحصال روغن آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
8 تغییر اقلیم و مدیریت آب مجازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
9 مطالعه تاثیر محدودیت رطوبتی پس از ظهور بساک بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین Triticum astivum (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 مطالعه تاثیرمحدودیت رطوبتی درمراحل پس ازظهوربساک برراندمان مصرف آب و برخی خصوصیات زراعی لاین های امیدبخش گندم نان درمناطق سردوخشک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 مطالعه کارآیی مصرف آب تریتیکاله هگزاپلوئید(X Triticosecale wittmack درشرایط محدودیت رطوبتی درمراحل مختلف نمو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران