دکتر آزیتا جهانشاد

دکتر آزیتا جهانشاد دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

دکتر آزیتا جهانشاد

Dr. Azita Jahanshad

دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Activity-Based Management and Banking Health Assessment System (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 16
2 ارائه الگو برای افشاء پایداری شرکتی و ارزیابی عوامل مرتبط با تئوری مشروعیت بر گزارشگری آن Provide a Model for Exposing Corporate Sustainability and Evaluating Factors Related to Its Organizing Legitimacy Theory (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 49
3 ارائه الگوی عوامل موثر بر حسابرسی مستقل بانک ها و موسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
4 ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 44
5 ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش بینی بحران مالی شرکت ها (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادارتهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 2
6 انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم ترکیبی هوش جمعی سالپ و سینوس کسینوس و شبکههای عصبی روبه جلو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
7 انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
8 Identify and Rank the Factors Affecting Accounting and Auditing Ethics based on Multi-Criteria Decision Making Methods (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 8، شماره: 2
9 Investigating and explaining the strategic position of Iran's tax system management (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 23
10 Ranking of Banks’ Risk Reporting Using Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
11 The Impact of Social Responsibility and Social Intelligence on Auditor's Professional Judgment with the Role of Mediating a Philosophical Mindset (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی تاثیر اطلاعات چرخش حسابرس بر سطوح سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر یک از طبقات صورت جریان وجوه نقد با نسبت قیمت به درامد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
14 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
15 بررسی کارائی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و ارتباط آن با بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 4
16 بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران (الگوهای مورد مطالعه : تافلرو دیکن (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
17 پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه های توجیه کننده حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 1
18 پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی مبتنی بر سودآوری، جریان های نقدی و رشد (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
19 تاثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک و بهره وری سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 4
20 تاثیر تغییرات سود باقیمانده و مدت تصدی حسابرس (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 21
21 تاثیر روش آموزشی یادگیری فعال مبتنی بر فعالیت(ABAL) بر رضایت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 55
22 تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 2
23 تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 38
24 تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 27
25 تاثیر مدت تصدی حسابرس و نوع حسابرس بر گزارشگری محافظه کارانه سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 18
26 تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اقلام صورت های مالی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 6
27 تاثیر منبع کنترل و خودکارآمدی حسابرس بر گزارش تخلفات با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 2
28 تحلیل و اندازه ‎‎گیری ریسک سیستمیک بین رمز ارزها و ارزهای واقعی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک شرطی و ریزش مورد انتظار حاشیه‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 2، شماره: 2
29 حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی شاخص های پایداری افشا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 7، شماره: 1
30 خود شیفتگی مدیران، انتخاب سبک های رهبری در حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 56
31 خود شیفتگی مدیران، انتخاب سبک های رهبری و تصمیم گیری در حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 3
32 رابطه بین هویت حرفه ای، جنسیت و قضاوت اخلاقی حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
33 رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 1
34 رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
35 شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیر دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 6، شماره: 20
36 شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و ارائه راهکار به کمک روش واسپاس (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 2
37 ضرورت گسترش سطح افشاء و توسعه گزارش های مالی در بستر حسابداری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 44
38 کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای مالی و غیرمالی درون شرکتی و اقتصادی (الگوریتم های بهینه سازی ملخ و کلونی مورچگان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 62
39 مدل سازی عوامل اثربخش بر کمیته حسابرسی و بررسی تاثیر این عوامل بر وظایف اصلی کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
40 مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت های شارپ ، پتانسیل مطلوب وبازده واقعی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 12
41 نسبت های سودآوری و ویژگی های مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 46
42 نقش اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود و تاثیر کیفیت سود و تاخیر در گزارش سود بر رابطه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
43 نقش هوش تجاری بر محدودیت کیفی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
44 واکاوی آوای اثربخش حسابرسان داخلی در افشای عملکردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین خوانایی گزارش های مالی و اعتبار تجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 ارزیابی تاثیر گزارشگری بر مبنای استاندارد جدید حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی ایران نسبت به الزامات سابق گزارشگری از جنبه فراهم کردن امکان نظارت عمومی دولت، بر سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
3 Reason of Temporal Asymmetry of Interests, Conservatism or Cost Sticky? (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
4 The comparison of financial reporting of social security organization based on accounting standard requirements of plans of new retirement benefits in Iran, reporting based on previous requirements in terms of providing public monitoring (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
5 بررسی تاثیر نرخ رشد تامین مالی بانکی و نوسانات سود انباشته بر رشداقتصادی شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی تاثیرگذاری جنسیت حسابرس بر رابطه بین استقلال حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی
7 بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
8 تاثیر ارزش های فرهنگی بر مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 تاثیر استراتژی های رقابت پذیری بر میزان جذب سرمایه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
10 تاثیر اهرم مالی و فرصتهای سرمایه گذاری بر بازده آتی پرتفوی سهام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
11 تاثیر حساسیت پاداش مدیران بر رابطه اجتناب مالیاتی و نقد شوندگی سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
12 تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
13 تاثیر فرصتهای سرمایه گذاری بر رابطه تغییرات اهرم و بازده آتی پرتفوی سهام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
14 تاثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر معیارهای کیفیت سود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
15 تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر رابطه مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
16 تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر روابط محدودیت در تامین مالی و عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
17 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
18 تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و خوانایی گزارش های مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
20 رابطه حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی و هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
21 رابطه معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
22 شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر فرار مالیاتی و انتخاب بهترین راه حل برایکاهش آن(مطالعه موردی: اداره مالیات مرکز غرب تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 نقش استراتژی رقابتی رهبری هزینه بر میزان حجم ریالی معاملات و بازده ی سهام جهت جذب سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
24 نقش تعدیل کننده نسبت های مالی بر افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
25 نقش هموارسازی سود برهزینه تامین مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری