دکتر محمد حجتی

دکتر محمد حجتی عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

دکتر محمد حجتی

Dr. Mohammad Hojjati

عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اپیدمیولوژی آسکاریازیس و تعیین شدت آلودگی آن در شهرهمدان در سال 1380 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 11، شماره: 1
2 اثر برشته کاری صنعتی بر ویژگی های فیزیکوشیمایی و حسی دانه های قهوه عربیکا و روبوستا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 3
3 اثر ترکیب های تاج پوشش راش (Fagus orientalis Lipsky) و ممرز (Carpinus betulus L.) بر مشخصه های زیستی خاک در ناحیه هیرکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 2
4 اثر شبیه سازی ته نشست نیتروژن بر مشخصه های خاک توده دست کاشت کاج رادیاتا (.Pinus radiata D. Don) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
5 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراج شده از گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) در روغن مخصوص سرخ کردنی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
6 استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 3
7 Determination of Organic Sulfur Contaminants Using Hollow Fibre-protected Liquid-phase Micro-extraction Coupled with Gas Chromatography (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس گیاه درمنه (Artemisia siebe) بر پایداری اکسایشی روغن مخصوص سرخ کردنی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی اثر افزودن آرد قسمت‌های مختلف سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر ویژگی‌های کیک اسفنجی بدون گلوتن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 1
10 بررسی اثر روش استخراج با حلال‌های آب و متانول بر ویژگی‌های ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره گیاه بن‌سرخ: مطالعه در شرایط آزمایشگاهی “in vitro” (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 1
11 بررسی اثر سویه های پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس دلبروکی و پدیوکوکوس پنتوزاسئوس بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 32، شماره: 3
12 بررسی تاثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی تاثیر رقم و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هسته چند رقم خرمای استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 4
14 بررسی تمایز مواد موثره برگ زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) و ارتباط آن با مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 3
15 بررسی خواص ضدمیکروبی و قابلیت زنده مانی Lactobacillus plantarum LZ۹۵ در شرایط اسیدی و صفراوی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 4
16 بررسی قابلیت های تکنولوژیکی و خصوصیات زیست فعال پلی ساکارید ساقه تیفا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 4
17 بررسی گروههای عاملی ترکیبات زیستفعال، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی شنبلیله (Trigonella foenum) در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 4
18 بررسی ویژگی های پروبیوتیکی و تکنولوژیکی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دوغ بومی بهبهان (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 4
19 بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و ضدمیکروبی سویه لاکتوباسیلوس برویس gp۱۰۴ جدا شده از پنیر خیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
20 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کفیر عملگرای سویا حاوی پلی-ساکارید محلول سویا طی نگهداری سرد (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 2
21 بررسى اثر اسانس صمغ بنه بر خواص ضدمیکروبى و ضداکسایشى فیلم خوراکى نشاسته اى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 1
22 بررسى فعالیت ضد اکسیدانى اسانس برگ نارنج (Citrus aurantium L.) در مقایسه با ضد اکسیدان سنتزى TBHQ در روغن خوراکى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 2
23 بهینه یابی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک کردن کفپوشی شیره خرما (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 4
24 بهینه سازی فرمولاسیون پنیر سفید ایرانی سنتی محتوی صمغ های فارسی و بادام به عنوان جایگزین چربی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 3
25 پتانسیل جذب عناصر سنگین توسط گونه های مرتعی گون و کلاه میرحسن از خاک (مطالعه موردی: مراتع اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
26 تاثیر افزودن آرد کنجاله کنجد و پلی ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی های کیک فنجانی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 2
27 تاثیر افزودن جیرهای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 2
28 تاثیر انواع کاربری های زمین بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و ترسیب کربن خاک حاشیه رودخانه کرخه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 4
29 تاثیر به کارگیری آنزیم های لیپاز حیوانی بر توسعه لیپولیز پنیر سفید آب نمکی ایرانی طی نگهداری سرد (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 4
30 تاثیر پوشش ترى هالوز حاوى اسانس درمنه (Artemisia sieberi) بر ویژگی هاى پس از برداشت گوجه فرنگى گیلاسى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 2
31 تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی های کیک فنجانی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 2
32 تاثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی های بافتی ماست همزده کم چرب (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 4
33 تاثیر صمغ گزانتان و پلی ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی های شربت خاکشیرفراسودمند (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 2
34 تولید و ارزیابی خصوصیات فیلم خوراکی نشاسته ای حاوی اسانس صمغ بنه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 1
35 چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 1
36 مطالعه پویایی عناصر غذایی اصلی گونه Bromus tomentellus Bornm طی روند تجزیه لاشبرگ (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 43
37 مطالعه تاثیر بودادن با روش مایکروویو بر ترکیبات فرار و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خواص حسی دانه قهوه سبز (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 33، شماره: 1
38 مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد اکسایشی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 1
39 مقایسه تنوع پوشش علفی و زادآوری در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antibacterial activity of some asian lamiaceae’s essential oils in compared with antibiotics against five gram_positive bacteria (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
2 اثر برخی هیدروکلوئیدها بر خواص رئولوژیک خمیر و بیاتی نان باگت (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
3 اثر پیش تیمار فراصوت بر ساختار و بافت میوه های موز، کیوی و توت فرنگی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 اثر نوع برشته کردن بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی دانه قهوه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 اخلاق همسرداری با الگوبرداری از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
6 ارزیابی عملکرد وزن تر و خشک برگ گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تأثیر تاریخ های مختلف نشاکاری و کودهای شیمیایی- بیولوژیک در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
7 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس روغنی دمنه Artemisia sieberi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 ارزیابی کارایی مهارتهای مدیریت زمان (الگوی دیوید لوییس) در اثربخشی مدیران مدارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
9 استفاده از آرد میوه کنار به عنوان یک افزودنی طبیعی در تولید بستنی فراسودمند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 استفاده از صمغ گوار و گزانتان در پایداری نوشیدنی کفیر (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
11 امکان تولید مارمالاد خانگی از شاه توت منطقه ملاثانی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
12 اندازه گیری محتوای کلروفیل برگ گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تاثیر سطوح مختلف کود و تاریخ نشاءکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 اهمیت استوباکترها و ا سینتوباکترها در صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
14 Chemical compositions and antimicrobial effects of Oliveria decumbens Vent essential oil (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 Evaluation of fatty acid profile of mesocarp and seed of loquat (Eriobotrya japonica L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی اثر افزودن پودر دانه شنبلیله (ضد دیابت) بر ویژگی های حسی و بافت نان بربری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
17 بررسی اثر پرتودهی گاما بر اکسیداسیون روغن پسته (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی اثر پیش تیمار بر کیفیت ورقه های توت فرنگی خشک شده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
19 بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس زیره سبز ایرانی (.Cuminum cyminum L) به عنوان جایگزینی ارگانیک در صنایع غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
20 بررسی اثربخشی استراتژی مومنتوم مبتنی بر سیگنال های بنیادی در تفکیک سهام رشدی- ارزشی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
21 بررسی امکان استفاده از آرد میوه کنار در تولید ماست طعم دار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 بررسی تاثیر آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
23 بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرآیند بر ویژگی های ظاهری اسنک های حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
24 بررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد باکتریایی اسانس باریجه Ferula gumosa Boiss (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
25 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سبز و فعالیت ضد باکتریایی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
26 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه خوزستان (Satureja khuzistanica) و اثرات ضدمیکروبی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 بررسی تعیین بهترین مرحله اندازهگیری محتوای کلروفیل برای تخمین عملکرد گندم تحتسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی رابطه بین دانش، نگرش، اعتماد و تمایل به مصرف محصولات اصلاح شده ژنتیکی در بین کارکنان صنایع غذایی در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 بررسی رابطه بین رابطه بین رضایتمندی روانی و انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
30 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانشجویان پسردانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
31 بررسی رابطه هوش فرهنگی و سازگاری مدیران (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
32 بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت مدیران با تمایل به ترک خدمت آموزگاران شهر کوهدشت (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
33 بررسی عوامل موثر برتمایل زنان به استفاده از فناوری ماکروویو در منزل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بررسی عوامل موثر در مصرف و انتخاب انواع برنج مورد مطالعه: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
35 بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خشک شده به روش انجمادی سه گونه مختلف رز با روش انتشار دیسک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره خشک شده به روش انجمادی پنچ گونه آلبالوی لهستانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بررسی مصرف انرژی توت فرنگی خشک شده با استفاده از پیش تیمار اسمزی و فراصوت با جریان هوای خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
38 بررسی میزان آلودگی میکروبی خرمای عرضه شده در شهر اهواز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 بررسی میزان اسیدفیتیک نان های مسطح تولید شده در شهر اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
40 بررسی میزان عناصر معدنی موجود در چند رقم خرمای اهواز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 بررسی میزان فیبر خام و رنگدانه ها در هسته ارقام خرمای زاهدی، کبکاب و استعمران استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
42 بررسی نگرش دانشجویان در ارتباط با مصرف محصولات پروبیوتیک مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بررسی ویژگی های تصویری و حسی کیک فنجانی غنی شده با آرد کنجاله کنجد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
44 بررسی ویژگیهای کفیر و خصوصیات منحصر بفرد آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
45 پراگماتیسم در تعلیم و تربیت با تکیه بر دیدگاه جان دیویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
46 تآثیرتفرج بر برخی پارامترهای جنگل شناسی در پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
47 تاثیر افزودن آرد بلوط بر ویژگی های پنیر سفید ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر اندازه حفره های تاج پوشش بر تنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
49 تاثیر به کارگیری عصاره پنیرباد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر سفید فراپالوده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
50 تاثیر تری هالوز به عنوان پوششدهندهی خوراکی برمیزان جذب روغن و خواص کیفی در دو شکل متفاوت از سیبزمینی سرخ شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 تاثیر نوع باکتری پروبیوتیک و میزان آلودگی به آفلاتوکسین بر ویژگیهای رنگ ماست قالبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
52 تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر اصلاح تصویر بدنی منفی نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
53 تأثیر افزودن آرد بلوط بر کیفیت نان باگت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
54 تأثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگی های بافت ماست (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 تحلیل جریان داخل بادگیر در شرایط مختلف محیطی و اثر فواره آب در آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
56 تحلیل وارزیابی میرایی رزنانس زیر سنکرون با استفاده از جبران کننده موازی (STATCOM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
57 جایگاه رفتار شهروندی سازمانی معلمان در بهبود مدیریت مدارس (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
58 رابطه بین جو روانی اجتماعی کلاس درس با انگیزش (درونی بیرونی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان هرسین (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
59 طراحی فرمولاسیون نان سنگک با آرد بلوط و برخی از بهبود دهنده ها به منظور بهبود خصوصیات کیفی و تغذیه ای (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 عوامل استراتژیک موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
61 عوامل موثر بر مصرف فرآورده های آبزیان ارگانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 قارچ گانودرما لوسیدوم، غذای فراسودمند (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 کاهش آفلاتوکسین موجود در فلفل قرمز با استفاده از پرتو ماوراء بنفش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
64 مدل سازی سیستم تولید همزمان سرما، گرما و توان با استفاده از انرژی های پاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
65 مدلسازی سیستم تولید همزمان (CCHP) با استفاده از انرژی نو در نرم افزار TRNSYS (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
66 مدلسازی سیستم تولید همزمان توان، حرارت و برودت با استفاده از انرژی خورشید و باد در نرمافزار TRNSYS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
67 مروری بر تاثیر روش های نوین در خشک کردن میوه ها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 مقایسه فعالیت ضد اکسایشی سه اسانس پونه ،نعنا و آویشن با روشهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
69 میرایی رزنانس زیرسنکرون در خطوط انتقال جبران شده توسط جبران کننده سنکرون استاتیکی در باس مشترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
70 نقش رضایتمندی روانی در کفایت اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
71 نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران