پیام معاونی

 پیام معاونی رئیس شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان

پیام معاونی

payam Moaveni

رئیس شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلولپاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر کلروفیل، عملکرد واجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سرعت شافت مارپیچ و دمای محفظه پرس حلزونی دوار بر کیفیت و کمیت روغن کنجد (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
2 اثرات نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی صفات بیوشیمیایی گیاه ذرت دانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 بررسی اثر استفاده از پیش تیمار اسید سولفوریک بر بهبود کیفیت گیاهچه های تولیدی در گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
5 بررسی اثر زمانهای مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در (Vigna sinensis L.) هنگام جوانه زنی در لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
6 بررسی اثر محلول پاشی نانو ذارت آهن بر عملکرد و کیفیت گندم (.Triticum aestivum L) در منطقه شهر قدس استان تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
7 بررسی اثر مدیریت کودهای حاوی نیتروژن بر عملکرد گیاه سیب زمینی در حضور گیاه انگلی گل جالیز (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
8 بررسی اثرات متقابل نانو ذره تیتانیوم و جیبرلیک اسید وتنش خشکی بر روی گیاه دارویی ریحان (.ocimumbasilicum L) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
9 بررسی اثرمحلول پاشی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم برروی برخی صفات کمی درگیاه عدس Lens culinaris Medik (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی تاثیر استفاده تلفیقی از کودهای آلی وکودهای نیتروژنی بر اجزای عملکرد گیاه آفتابگردان آلوده به انگل گل جالیز Orobanche aegyptiaca (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 بررسی تاثیر دزهای مختلف محلول پاشی نانو ذرات Tio2 بر محتوای اسانس گیاه دارویی ریحان(L.asilicumb Ocimum) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن اسیدهیومیک و عصاره جلبک دریایی برروی رشدوعملکرد ذرت sc704 درمنطقه گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
13 بررسی تأثیر محلول پاشی جیبرلیک اسید برروی برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان (.ocimimbasilicum L) تحت شرایط تنش خشکیتحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
14 بررسی تأثیر محلول پاشی نانو ذره اکسید آهن (Fe2O3) بر برخی صفات بیوشیمیایی ذرت علوفه ای (Zea mays L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
15 بررسی تأثیر مقادیرمختلف نیتروژن ، اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی برروی رشد و عملکرد ذرت (704 SC) مرحله علوفه ای در منطقه گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی جامعه و ویژگی های اکولوژیکی علف های هرز مزارع ذرت هشتگرد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 تاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفر و قطع آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک برعملکرد و شاخص های رشد و نمو سویا رقم M9 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
18 تاثیرات محلول پاشی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم TIO2 بر برخی آنزیم های بیو شیمیایی و تعداد گل گیاه دارویی همیشه بهار کم پر( Calendula arvensis L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تأثیرات نانو ذره تیتانیوم بر روی برخی صفات ریحان (.ocimumbasilicum L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
20 تعیین تیمارهای مختلف موثر در شکستن خواب بذر علف های هرز تاج خروس ریشه سرخ، سلمه تره و ارزن وحشی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 جایگزینی روش کاشت عرضی (نردبانی) به جای روش خطی (طولی) در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22 ساخت پرس دوار (پمپ سانتریفوژ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
23 کنترل شیمیائی علف هرز یولاف وحشی (Hordeum vulgare) در مزرعه جو (Avena fatua) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
24 نقش مطالعات ارزیابی اراضی در تعیین الگوی کشت مطالعه موردی اراضی جنوب شهر قدس تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی