دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

Dr. Farhad Hosseinzadeh Lotfi

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A hybrid model based on Siemens and data envelopment analysis to solve the time-cost trade-off problem considering multi factors (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 1
2 A New Method for Allocating Fixed Costs with Undesirable Data: Data Envelopment Analysis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 8، شماره: 1
3 A semi-oriented radial measure for Malmquist Productivity Index: A case study of regional electricity companies in Iran (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 12
4 An ‎A‎lgorithm for Weak Defining Hyperplanes of the PPS in Data Envelopment ‎Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی ریاضیات صنعتی دوره: 15، شماره: 2
5 ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
6 ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
7 ارایه مدلی برای محاسبه کارایی شرکت ها به کمک تحلیل پوششی داده های شبکه ای با عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 14، شماره: 53
8 ارایه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای در فضای غیر قطعی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره: 1، شماره: 1
9 ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 1
10 ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
11 ارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
12 ارزیابی عملکرد شعب بانک با شاخص‌های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده های نسبتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
13 ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق کرج با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 12
14 ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
15 ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه کشور ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
16 ارزیابی عملکرد و تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 10، شماره: 2
17 استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 7، شماره: 1
18 استفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 5، شماره: 1
19 Bank Ethical Responsibility to Compensate for Services Failure and Its Revival (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 2، شماره: 4
20 Classifying flexible and integer data in two-stage network data envelopment analysis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 3
21 Classifying the Customers of Telecommunication Company in order to Identify Profitable Customers Based on Their First Transaction, Using Decision Tree: A Case Study of System 780 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 2
22 Cost Efficiency in the Presence of Time Dependent Prices (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 1
23 Determining the Exact Stability Region and Radius Through Efficient Hyperplanes (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
24 Equitable resource allocation combining coalitional game and data envelopment analysis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 4
25 Estimation of returns to scale with reduced computational complexity in Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
26 Fixed cost allocation in bank branches: A network DEA approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 35
27 Full Ranking of Decision Making Units by Relaying Hyperplane on the Set of Produce Possibility (دریافت مقاله) دوفصلنامه آنالیز سراسری و ریاضیات گسسته دوره: 6، شماره: 2
28 Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach for Ranking of Stocks with an Application to Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 1
29 Identification and evaluation of congestion in two-stage network data envelopment analysis (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 1
30 Introducing a nonlinear programming model and using genetic algorithm to rank the alternatives in analytic hierarchy process (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
31 Introducing a nonlinear programming model and using genetic algorithm to rank the alternatives in analytic hierarchy process (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
32 Modelling advanced technology for the industrialization of countries constructions with a mixed method (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 9
33 Optimization in Internet Networks Using Data Envelopment Analysis Model with Undesirable Outputs (دریافت مقاله) دوفصلنامه آنالیز سراسری و ریاضیات گسسته دوره: 7، شماره: 1
34 Performance evaluation accounting with inputs non-discretionary factors in an integrated BSC-DEA methodology (دریافت مقاله) مجله داده های بزرگ و چشم انداز محاسباتی دوره: 3، شماره: 3
35 Performance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Model (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 1
36 promote mobile banking services by using national smart card capabilities and NFC technology (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 4، شماره: 3
37 Pseudo-Triangular Entropy of Uncertain Variables: An Entropy-Based Approach to Uncertain Portfolio Optimization (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدل سازی و محاسبات ریاضی دوره: 12، شماره: 1
38 Technical analysis of petrochemical industries of Iran using a network data envelopment analysis model (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 4
39 The effect of weight control and weighing method of efficiency in data envelopment analysis (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 3
40 The interval type-۲ fuzzy ELECTRE III method to prioritize machines for preventive maintenance (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 4
41 Two-Stage Network DEA Model Under Interval Data (دریافت مقاله) دو فصلنامه آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب دوره: 1، شماره: 2
42 Weak disposability in DEA-based re-allocation resources model aiming to reduce energy consumption and CO۲ pollution (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
43 بازده به مقیاس واحدهای تحت ارزیابی با ورودی صحیح یا ورودی ترکیبی و خروجی حقیقی یا صحیح به کمک مدل های شعاعی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 3
44 برخی از مبانی معرفت شناختی در نظریه بازی‎ها براساس خوانش کتاب «نظریه بازی‎ها و رفتار اقتصادی» نوشته جان‎فون نویمان و اسکار مورگنشترن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 109
45 بررسی اثربخشی همزمان برنامه های تمرین رایانه ای شناختی و راهبرد شناختی بر نمره هوش (خرده آزمون های وکسلر) دانش آموزان دچاراختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 2
46 بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تامین الکترونیکی کالا از طریق متغیرهای تعدیل گر مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
47 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتز (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
48 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
49 پیشگیری از ترویج آلودگی زیست محیطی در زنجیره تامین پایدار صنعت سیمان: رهیافت تحلیل عاملی و تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
50 تاب آوری مجموعه های شهری از طریق مکان یابی و رتبه بندی ایستگاه های آتش نشانی (مورد پژوهی: منطقه ۱۰ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
51 تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط اخلاقی برند و مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 4
52 تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 3
53 تبیین الگوی مناسب کاربردی جهت ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارایی شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهرهای جدید هشتگرد، اندیشه، پردیس، پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 7
54 تحلیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کیفیت خدمات صنعت بانکداری : نقش میانجی بازاریابی اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
55 تحلیل عوامل موثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دوره: 7، شماره: 4
56 تحلیل میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر کارایی شهرهای جدید( نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد و پردیس ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
57 تخصیص منابع و هدف گذاری مبتنی بر DEA با فرض دسترسی پذیری مدیریتی: ارزیابی و بهینه سازی طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در خطوط هوایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
58 ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
59 رویکرد تحلیل پوششی داده های متمرکز فازی برای تخصیص میزان انتشار با در نظر گرفتن سیاست محدودیت و تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
60 رویکرد داده کاوی در بخش بندی بازار مشتریان به منظور اتخاذ استراتژی های کارا (مطالعه موردی صنعت مخابرات) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 41
61 سنجش کارایی موسسات حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 3
62 شاخص بهره وری مالمکوئیست در شبکه و کاربرد آن برای محاسبه پیشرفت و پسرفت پژوهش دانشکده ها در یک دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 3
63 طراحی مدل ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازی ساختار دارائی ها (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 15
64 طراحی و تبیین الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک (رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
65 کارایی زنجیره تامین چهار مرحله ای در حضور عوامل غیرقابل کنترل، نامطلوب و منفی با استفاده از مدل SBM در DEA شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 51
66 محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 46
67 مدل سازی مدیریت پسماند خشک غرفه های بازیافت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و استنتاج منطق فازی در مناطق غربی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
68 مدلسازی معیارهای موثر بر مکانیابی غرفه بازیافت پسماند خشک شهر تهران با استفاده از تلفیق روش های دلفی فازی و FAHP (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
69 مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
70 یک رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای توسعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 53
71 یک مدل جامع ترکیبی NDEA-BSC و شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A NEW METHOD FOR RANKING EXTREME EFFICIENT DMUs BASED UPON CHANGING THE REFERENCE SET WITH USING Lp- NORM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 Assessing the ranking and performance of institutions with the DEA \ AHP technique and fixing its defects with the DEA \ AR model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
3 آزمون آماری برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده باداده های جدول سکستون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
4 ارائه ساختاری بهبود یافته برمدل حاصلضربی برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
5 ارائه ساختاری بهبود یافته در تحلیل پوششی داده ها به منظور محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
6 ارائه ساختاری بهبودیافته درتحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
7 ارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
8 ارائه مدلی برای درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده مطالعه موردی بانک ملت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
10 ارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
11 ارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
12 ارایه یک مدل فازی شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
13 ارزیابی رتبه بندی نمایندگیهای بیمه ایران در شهرستان تنکابن بر اساس ارزش دارایی، درآمد، تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد خسارتهای پرداختی با استفاده از فرآیندهای تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
14 ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
15 ارزیابی کارایی خطوط درمساله مکانیابی خط بااستفاده از مدل SBM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
16 ارزیابی کارایی وبهره وری شعب بانک ملت استان تهران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها dea (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
17 ارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
18 استفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
19 استفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
20 الگوریتم ابتکاری جهت محاسبه کارایی سیستم های دو محله ای با ورودی ها و خروجی های مشترک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
22 DEA models without explicit inputs: radial and nonradial approaches (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
23 Determine the Improvement Radius for an Extreme Efficient Unit by Efficiency Preserving of Other Extreme Units (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
24 IMPROVING ENVELOPMENT IN DEA BY MEANS OF HYPERPLANES (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
25 Malmquist productivity index in several time periods (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
26 Measuring Congestion in DEA with Fuzzy Numbers (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
27 Non-discretionary data in extended GDEA model (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 Performance Changes Measurement along with Goals with the Malmquist Productivity Index (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
29 Selective convexity in extended GDEA models (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
30 SENSITIVITY ANALYSIS OF PROFIT EFFICIENCY CLASSIFICATIONS BASED ON DEA APPROACH (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
31 Sensitivity analysis of returns to scale in two-stage network: Based on DEA models (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
32 SpEeakferfs icieConmmcittyee evPaublliucatiaonts ionRe goistfra tiofnuzzInyfo rmtawtiono-sItmapogrtaent ddatees cisWioorksnhop-s Special Session making units with undesirable variables based on the expected value (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
33 Using fuzzy slack based Network DEA with undesirable variable and shared resources to evaluate universal banking system (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
34 بدست آوردن وزن برای ماتریس های زوجی بازده ای AHP با ساتفاده از روش DEA با ناحیه اطمینان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
35 بررسی انواع مجموعه فازی مردد، برخی گسترش های آن و دیدگاه های مربوطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران
36 بررسی روش رتبه بندی مونت کارلو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
37 بررسی کاربرد تطبیق هویت بیومتریک MOC درارائه خدمات بانکی امن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
38 بکارگیری تصمیم گیری گروهی فازی در اولویت بندی و انتخاب پروژه های تعریف شده در زمینه مقابله با ریزگردها (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
39 بکارگیری دیدگاه مدیریتی جهت ارزیابی کارایی سیستم های دو مرحله ای با ورودی مشترک در حضور داده های بازه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
40 بکارگیری سیستم های نرم افزاری IREMS و RETScreen ، GIS جهت توسعه سیستم مدیریت انرژی در نواحی روستایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
41 به کارگیری تحلیل پوششی داده ها DEA در تحلیل ممیز DA و کاربرد آن در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک ملت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
42 بهینه سازی دو سطحی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدمات غیر متمرکز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
43 پایداری مدلهای CCR و BCC با داده های فازی نسبت به تبدیلات آفینی مثبت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
44 تحلیل حساسیت و پایداری روی رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
45 تحلیل کارایی پویای بانک ملت با رویکرد سودآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
46 تخصیص مجدد منابع متمرکز مبتنی بر در آمد –هزینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
47 تراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
48 تراکم در واحدهای چندمرحله ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
49 تعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل SBM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
50 تعیین بازده به مقیاس داده های قطعی و فازی با استفاده از مدل جمعی پیشنهادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
51 حل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
52 درجه بندی DMU ها از نظر کارایی و مقیاس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
53 درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی کاربرد آن در شعب بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
54 دسترسی ضعیف و قوی خروجی های نامطلوب بر اساس تحلیل پوششی داده ها در حضور داده های بازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
55 رتبه بندی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ورودی و خروجی فازی (مطالعهموردی: شعب بانک ملت تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
56 رتبه بندی مدل تحلیل پوششی داده های چند دوره ای با اختلاف زمانی با روش کارایی متقاطع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
57 رتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان ساری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
58 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده فازی با استفاده از تعریف نرم چبیشف فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
59 رتبه بندی واحدها با وزنهای مشترک با DMU آنتی ایده ال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
60 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از مقادیر خوش بینانه و بدبینانه کارایی متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
61 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
62 روش های تعاملی برای حل MOLP با استفاده از DEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
63 روش هایی برای تعمیم مدل DEA/DA برای جداسازی سه مجموعه به همراه تعیین درجه عضویت نقطه ی جدید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
64 روشی برای شناسایی تراکم با داد ه ای بازه ای بر مبنای نقاط ایده ال و انتی ایده ال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
65 روشی برای شناسایی تراکم با داده های بازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
66 روشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
67 روشی جدید برای رتبه بندی واحدها با استفاده از داده های بازه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
68 روشی جهت تشخیص تراکم در مدلهای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
69 کارایی کلی و دو مرحله ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
70 کارایی متقاطع و کاربرد آن در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی های فازی (مطالعه بر روی ده شرکت تولید کننده محصولات لبنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی
71 کارایی و اثربخشی در شرکتهای پتروشیمی به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
72 کارایی و ارائه الگو برای واحد های تصمیم گیرنده بر پایه برنامه ریزی خطی چند هدفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
73 کاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلی در مدل دو مرحله ای از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
74 کاربرد تحلیل پوششی داده ها DEA و تحلیل ممیز DA در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
75 کاربرد رویکرد تلفیقی (DEA-AHP) به کمک رای گیری در رتبه بندی نمایندگی های بیمه ایران در شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
76 کاربرد قواعد اگر آنگاه فازی برای محاسبه کارایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
77 کاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
78 محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
79 محاسبه کارایی و رتبه بندی دانشگاههای پیام نور استان مازندران با استفاده از روشتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
80 محاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
81 مدل بهبود یافته برای یافتن کاراترین واحد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
82 مدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
83 مدل جدیدی به کمک بازی دسته جمعی Nash برای اندازه گیری عملکرد ساختارهای شبکه دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
84 مدلی با رویکرد جمعی برای محاسبه کارایی سیستم های دو مرحله ای چند دوره ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
85 مکان یابی به کمک تئوری تصمیم گیری با داده های فازی ( نمونه موردی : شهرستان تنکابن ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
86 مکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
87 نقش و کاربرد امضای دیجیتال و گواهی هویت الکترونیکی دربانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
88 وزن مشترک در حضور ورودی های قابل کنترل و غیر قابل کنترل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
89 یادداشتی برمقاله تعمیم محدودیت های زائد متقاطع درمسائل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
90 یافتن جواب کارا برای مسئله برنامه‌ریزی چندهدفی خطی 1-0 با ضرایب بازه‌ای در توابع هدف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران