دکتر علی حسین زاده دلیر

دکتر علی حسین زاده دلیر استاد، دانشگاه تبریز

دکتر علی حسین زاده دلیر

Dr. Ali Hosseinzadeh Dalir

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشستگی در پایین دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
2 اثر شکاف در کاهش آبشستگی آبشکن با دیواره عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
3 ارزیابی ضریب زبری در تبدیل های تنگ شونده تحت شرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
4 ارزیابی مقاومت جریان در رودخانه های رسوبی با فرم بسترریپل درشرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
5 ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه های پل با مقاطع هندسی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 71
6 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درمقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
7 برآورد توزیع سرعت جریان در کانال های روباز با کف صاف با استفاده از تئوری آنتروپی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
8 بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زبر بر عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
9 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری سیلاب دشت با آرایش زیگزاگیروی سرعت و تنش برشی در کانال مرکب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
10 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل آبشکن در کنترل آبشستگی سری آبشکن در خم رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
11 بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان های غلیظ رسوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظنمکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبریهای مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه نیمه استوانه در افزایش ظرفیت رسوب شویی تحت فشار در مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال های باز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و ضخامت زهکش های افقی بر نشت ماندگار از بدنه سد خاکی همگن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
18 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
19 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
20 بررسی آزمایشگاهی هیدرولی کسرریز نعل اسبی و تاثیر طول سرریز در ضریب دبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
21 بررسی ارتفاع امواج ضربه ای در تبدیل های همگرای کانال روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
22 بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
23 بررسی تاثیر پرده آب بند بر پایداری شیب جانبی کانال های خاکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
24 بررسی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و گرداب های ایجاد شده در اطراف دهانه با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
25 بررسی عددی پروفیل های سرعت در کانال های روباز با بستر زبر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
26 بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توام با طوق و مواد نانو رس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
27 بررسی گسترش جریان های گردابی اطراف دریچه تحتانی مخزن ها برای افزایش راندمان فلاشینگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش های مختلف زبری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
29 بررسی مشخصات جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه ۹۰ درجه کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
30 بررسی مشخصات هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای یک طرفه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
31 بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
32 بررسی ویژگی های پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
33 پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
34 پیش بینی ضریب فشار آب حفره ای در بدنه سد های خاکی در زمان ساخت و تعیین ویژگی های موثر بر آن با استفاده از الگوریتم هیبریدی WCA-ANN (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 8، شماره: 29
35 تاثیر ابعاد صفحات مشبک قائم بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم با دهانه زنگوله‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
36 تاثیر ابعاد و نوع شبکه صفحات ضدگرداب افقی در کاهش استغراق بحرانی آبگیرهای قائم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
37 تاثیر استغراق پرش هیدرولیکی بر نوسانات فشار کف حوضچه آرامش تیپ دو USBR (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
38 تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
39 تاثیر تبدیل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
40 تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
41 تاثیر توام صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگی پایه های مستطیلی با دماغه ی گرد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
42 تاثیر توام صفحات مستغرق و طوق در کاهش عمق آبشستگی پایه های استوانه ای شکل پل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
43 تاثیر زهکش افقی بر پایداری سد خاکی همگن در شرایط تخلیه سریع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
44 تاثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 2
45 تاثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
46 تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب گذاری در آبگیر جانبی قائم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
47 تاثیر شکل هندسی سرریز لبه پهن دوشیبه و طول کف بند بر ابعاد حفره آبشستگی در پایین دست (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
48 تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
49 تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
50 تاثیر قرارگیری سازه نیم استوانه بر راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
51 تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
52 تاثیر نوسانات سطح آب و دبی جریان بر میزان بار معلق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : رودخانه اهر چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
53 تاثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
54 تاثیر هندسه دهانه آبگیر بر مقدار و الگوی رسوب گذاری در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
55 تحلیل امواج ضربه ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
56 تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
57 تحلیل عددی جریان در تلاقی کانال های روباز با تاثیر شیب جانبی کانال اصلی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
58 تخمین استغراق بحرانی در آبگیر سد آیدوغموش با کاربرد مدلFLUENT (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
59 تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
60 تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
61 تخمین فشار آب حفره ای در بدنه سدهای خاکی در حین ساخت با مدل های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 8، شماره: 30
62 تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
63 تعیین مدل رگرسیونی توزیع زمانی بارش های شدید تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
64 تغییرات ناحیه جداشدگی جریان در ورودی کانال های آبگیر با کاربرد صفحات مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
65 شبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی CFD (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
66 شبیه سازی جریان غیرماندگار درکانال های آبیاری با استفاده از مدل CanalMan (مطالعه موردی کانال AMC شبکه آبیاری دشت تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
67 شبیه سازی دو بعدی جریان در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل های آشفتگی و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
68 شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k -e و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
69 شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی بستر موج دار با مدل FLUENT (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
70 شبیه سازی عددی و مقایسه ی خصوصیات جریان در قوس های روباز ۱۸۰ درجه ی ی یکنواخت و واگرا با استفاده از نتایج مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
71 شبیه سازی فشار آب حفره ای در بدنه سد های خاکی در زمان ساخت با ترکیب الگوریتم های فرا ابتکاری و ANFIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
72 کارایی مدل هیبریدی NNA-ANN در مدل سازی تنش خاک در بدنه سد های خاکی در زمان ساخت و مقایسه با مدل عددی (مطالعه موردی سدکبودوال) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 85
73 کاربرد روش های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
74 کاربرد شمع و صفحات مستغرق در تخلیه رسوبات از مخازن سد ها در رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
75 کنترل آبشستگی با استفاده از صفحه مستغرق در زیر لوله های مستغرق با فاصله های مختلف از بستر تحت جریان یک سویه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
76 مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 1
77 مدل تحلیلی یک بعدی توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
78 مطالعه آزمایشگاهی اثر دیوار منحرف کننده جریان با آستانه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
79 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله های مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
80 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیه جداشدگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 75
81 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر صفحات مدفون بر کاهش آبشستگی موضعی در پایین دست پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
82 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر یک و دو پایه پل بر روی عمق حفره آبشستگی در آبشکن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
83 مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
84 مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
85 مطالعه آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حفاظت از ساحل خارجی رودخانه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
86 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات نواحی جداشدگی جریان در تقاطع چهار شاخه ی 90 درجه کانال های روباز با جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
87 مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربهای در تبدیلهای همگرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
88 مقایسه روشهای شبکه های عصبی مصنوعی، فازی-عصبی تطبیقی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوبات معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 اثر زبری لوله بر روی آبشستگی زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه و بررسی کنترل آبشستگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر شیب پایین دست سرریز لبه پهن دوشیبه بر حداکثر ابعاد آبشستگی در پایین دست کف بند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 اثر متقابل پایه پل و آبشکن بر روی عمق آبشستگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 ارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزش گذاری آب در آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 ارزیابی عملکرد حوضچه رسوب گیر ایستگاه پمپاژ گلفرج (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 ارزیابی عملکرد سامانههای هوشمنددرتعیین میزان تخلیه رسوب درشرایط رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های اندازه گیری جریان آب مطالعه موردی دریچه های کشویی کانال M2R/D1L شبکه آبیاری و زهکشی مغان (دریافت مقاله) کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
11 ارزیابی موقعیت دهانه آبگیری از رودخانه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ گردیان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 ارزیابی و مقایسه ضریب دبی درمدل های مختلف سرریزهای کنگره ای پله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اندرکنش بستررسوبی غیرچسبنده و جت مستغرق افقی تحت تاثیر ارتفاع پایاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 Feasibility study of sedimentation reduction in river intake (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 Investigation of submerged vanes arrangements effect on dimensions of flow separation zone at lateral intake entrance (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
16 Time development of scouring around rectangular piers with submerged vanes (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 برآورد مقایسه دبی در سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از فرمولهای تئوریک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی آبشکن همراه با پایه های پل بر روی عمق و ابعاد حفره آبشستگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه پرتاب کننده جامی غلتکی مستغرق تحت تاثیر زاویه جام 45 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی دراطراف آبشکن های نیمدایره ای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 بررسی آزمایشگاهی اثر متقابل پایههای پل و آبشکن بر روی عمق و ابعادحفره آبشستگی در آبشکن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه طوق بر روند آبشستگی آبشکن های نیمدایرهای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر عرض سرریز مرکب لبه پهن درخصوصیات جریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمک پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانهدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر پرده آببند برروی نشت از پیهای مطبق در سدها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان برروی سرریز جریان مرکب لبه پهن مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 بررسی ابعاد شکاف ایجاد شده در زیر سازه نیم استوانه جاگذاری شده بر راندمان رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی اثر تیزی ابتدای پایه پل بر جدایش جریان و گسترش تنش برشی اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 بررسی الگوهای پیچانرود، مستقیم و شریانی رودخانه ها با استفاده از فاجعه بازگشت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی پارامترهای موثر بر ابعاد ناحیه جداشدگی کانال خروجی در یک تقاطع راست گوشه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
33 بررسی پروفیل سرعت پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با اجزای زبر مصنوعی بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی تاثیر طوق نیم دایره با دنباله مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بررسی تاثیر طول صفحات مستغرق بر ابعاد حفره آبشستگی در قوس کانال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
36 بررسی تاثیر کارگذاری سرریز U شکل بر ابعاد آبشستگی بستر در کانال سینوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 بررسی تأثیر ارتفاع و شکل آبپایه پیوسته در حوضچه آرامش افقی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی تأثیر شکل طوق در کاهش آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 بررسی تغییر عرض شکاف ایجاد شده در آبشکن با دیواره عمودی بر کاهش آبشستگی در مسیر مستقیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 بررسی تغییرات زمانی آبشستگی بستر در پایین دست سرریز لبه پهن با شیب دوگانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی دیواره آب بند بر نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در زیر سد خاکی توسط شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 بررسی رفتار جریان غلیظ نمکی برروی بسترهای زبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
43 بررسی ضریب دبی در سازه سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای در سه وضعیت قرارگیری دندانه ها (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
44 بررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای با تغییرات مشخصه های هندسی سرریز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای درکانال مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 بررسی طول زهکش افقی در پنجه سد بر نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در زیر سد خاکی ناهمگن توسط شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی عددی تاثیر دیواره های آب بند در کاهش نیروی بالابرنده و گرادیان هیدرولیکی خروجی در سدهای وزنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
48 بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی در حوضچه با واگرایی تدریجی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
50 بهره وری آب در سازه های هیدرولیکی مطالعه موردی:آبگیرجانبی 55 درجه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
51 پروفیل سطح آب و ضریب تخلیه سرریز جانبی در حالت وجود پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم سیلاب رودخانه قوتورسویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
53 پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
54 پیشبینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش با مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 تاثیر آبپایه بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
56 تاثیر انحنای پیشانی سرریز تا مقطع طولی ذوزنقه بر ضریب دبی و موقعیت مقطع کنترل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 تاثیر زبری بر توزیع سرعت در کانال های روباز با الگوی منظم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 تاثیر سرپوش مخروطی و موقعیت قرار گیری آن روی کاهش عمق استغراق بحرانی روی آبگیرهای لولهای قائم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 تاثیر شکاف درتوسعه زمانی آبشستگی دراطراف آبشکن ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
61 تاثیر شکل و درصد نفوذپذیری دماغه آبشکن های صلب در عمق آب شستگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 تاثیر شیب معکوس بر پارامترهای پرش هیدرولیکی در مقطع واگرا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 تاثیر شیب معکوس تبدیلهای واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 تاثیر شیب وجه بالا دست سرریزبامقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی ونمودار دبی - اشل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 تاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 تاثیر فرود تاج سرریز لبه پهن دوشیبه بر ابعاد آبشستگی در پایین دست آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 تاثیر قرار گیری آبپایه در کاهش حداکثر عمق آبشستگی در زیرلوله های مستغرق تحت جریان یک سویه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 تاثیر گردی و تیزی دماغه پایه پل و طوق درکاهش آبشستگی پایه های چهارگوش (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 تاثیر مشخصات جریان بر آبشستگی پایین دست سازه پرتاب کننده جامی مستغرق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 تاثیر موج های سینوسی در بستر شوت ها بر روی افت انرژی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
71 تاثیر موقعیت قرار گیری آبپایه درکاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 تاثیرپارامترهای مختلف درافزایش حجم مخروط رسوب شویی دررسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 تأثیر زهکشی سطحی و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
74 تأثیر شکل هندسی طوق بر کاهش آبشستگی موضعی و الگوی رسوبگذاری در اطراف پایه پل مستطیلی شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 تأثیر قرارگیری سازه های تشدید کننده رسوب شویی در جلوی تخلیه کننده تحتانی مخازن بر راندمان رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 تحلیل جریان و بررسی کاویتاسیون در شوت سرریز سد گرمی چای با کاربرد مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
77 تحلیل نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمک عبوری از روی بستربا زبری مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
78 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
79 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
80 تخمین حداکثر عمق و طول آبشستگی در سنگچین های شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 تغییرات پروفیل سرعت و ابعاد ناحیه جداشدگی جریان باتغییر شیب وجه بالادست در سرریزبا مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 توسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
83 توسعه ی زمانی آبشستگی درپایه ی پل مستطیلی به همراه طوق با هندسه های مختلف (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 توسعهی زمانی آبشستگی اطراف پایههای پل مستطیلی همراه با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
85 توسعهی زمانی آبشستگی در اطراف پایههای مستطیلی همراه با طوق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 شبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 شبیه سازی تغییرات تراز سطح آ ب دریاچه ارومیه با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
88 شبیه سازی سه بعدی رسوبزدایی تحت فشار مخزن سد سفید رود با استفاده از مدل MIKE 3 در تراز های مختلف سطح آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 شبیه سازی عددی اثرات مقیاس و شکل پایه پل مربعی بر الگوی جریان اطراف پایه با استفاده از نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
90 شبیه سازی عددی تاثیر فعالیت گرداب ها و اثرات مقیاس بر الگوی جریان در اطراف پایه با استفاده از نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
91 شبیه سازی عددی جریان در راه ماهی با استفاده از مدل کامپیوتری Fluent (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
92 عملکرد سیستم استنتاج فازی- عصبی در پیص بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 عملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 عوامل موثر بر موج های فشاری در پدیده ضربه قوچ توسط برنامه نویسی Matlab (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 کنترل آبشستگی در اطراف پایه های مستطیلی با کاربرد صفحات مستغرق و طوق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
97 کنترل آبشستگی در زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه با استفاده ازآبپایه (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
98 کنترل آبشستگی موضعی در پایین دست پرش هیدرولیکی در شیب افقی به وسیله صفحات مدفون (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
99 کنترل آبشستگی موضوعی پایه پل با سنگچین و فیلتر تحتانی در گروه پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
100 مبانی طراحی و بهینه سازی حوضچه آرامش تیپ 3مطالعه موردی: بند انحرافی باغ وزیر صوفیان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
101 مدل عددی بدون شبکه نشت در بدنه سد خاکی با استفاده از توابع مولتی کوادریک و کوادریک معکوس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 مدیریت بهم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
103 مدیریت تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
104 مدیریت مشارکتی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
105 مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی واگرا در مقاطع مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
106 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر توزیع جریان بر روی نوسانات سطح آب در محل تقاطع چهار شاخه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
107 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرارتفاع سرریزw برتوپوگرافی بستر درقوس ملایم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
108 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامتر طول در کنترل عمق و ابعاد حفره آبشستگی پایه های ایرفویل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی و سرعت جریان در کانال مرکب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
110 مقایسه ابعاد آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده و دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
111 واسنجی روش های تجربی در برآورد رابطه دبی-اشل با توجه به فرم بستر(مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری عبدالخان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
112 هیدرولیک جریان روی سد با مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی