دکتر کریم آزالی علمداری

دکتر کریم آزالی علمداری دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران

دکتر کریم آزالی علمداری

Dr. Karim Azali Alamdari

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر پراکسیداسیون لیپیدی، هموسیستئین و فعال سازی کاسپازی در مغز موش های صحرائی در معرض آرسنیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 21
2 اثر تمرین ورزشی و درمان احتقان زدایی ترکیبی بر حجم ادم و محدوده حرکتی شانه در بیماران مبتلا به سرطان پستان با عارضه لنف ادم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 1
3 اثر تمرین هوازی قبل و بعد از وعده غذایی بر گرلین آسیل دار ناشتایی، انرژی دریافتی روزانه و هزینه انرژی یک جلسه فعالیت مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 9، شماره: 1
4 اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر BDNF و عملکرد حافظه مردان میانسال سالم غیرفعال (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 2، شماره: 2
5 اثر شش هفته قرارگیری در معرض تمرینات ورزشی رقابتی در تعدیل پاسخ آلفا آمیلاز و کورتیزول بزاق در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 2
6 اثر فعالیت هوازی بر شاخص های خطر متابولیک و BDNF در مردان میان سال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
7 اثر یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده طناب زنی بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 4، شماره: 1
8 اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر بیان کاسپاز ۳ و میکروRNA های آپوپتوزی بافت قلب موش های صحرایی در مواجهه با آرسنیک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 48
9 اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین های شوک گرمایی ۶۰ و ۲۰ و بیان میکرو RNA های ۲۱ و ۳۰ در بافت قلب موش های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 12، شماره: 1
10 ارزیابی فرم بدن و تحسین بدن در زنان غیرفعال و در حال ورزش شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 3
11 بررسی اثربخشی آموزش تمرینهای ادراکی-حرکتی و برنامه حرکتی ریتمیک بر رشد حرکتی در کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 16، شماره: 3
12 پاسخ حاد و سازگاری شاخص های فیزیولوژیک و انتزاعی اشتها و وزن بدن به فعالیت هوازی در زنان میان سال و سالمند چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
13 پاسخ های متابولیک به ورزش در آب و خشکی در زنان یائسه دیابتی تمرین کرده: نقش ANP و اپی نفرین (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 1
14 پیش بینی جهت و مقدار تغییرات فشار خون مردان میان سال غیر فعال به دنبال تمرین هوازی و بی تمرینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 10، شماره: 2
15 تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر مولکول چسبان بین سلولی-1، پروتئین واکنشی C و شاخص های قلبی- متابولیکی مردان میان سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 12
16 تاثیر تمرین HIIT و مصرف مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین CK۱۸ پلاسما و GSH بافت کبد موشهای صحرائی نر تحت مواجهه با آرسنیک (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 11، شماره: 1
17 تاثیر تمرین پیلاتس همراه با درمان استاندارد احتقاق زدایی ترکیبی (CDT) بر شدت سنگینی، آمادگی قلبی تنفسی درزنان مبتلا به لنف ادم ناشی از درمان سرطان پستان: یک کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 6
18 تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر آدیپونکتین سرمی، مقاومت به انسولین و شاخص‌های سندروم متابولیک در مردان مبتلا به سندروم متابولیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 5، شماره: 1
19 تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر ظرفیت ضداکسایشی تام خون، NRF۲ و کاسپاز-۳ کبدی موش های نر تیمار شده با آرسنیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 23
20 تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر بیان ژن miR-۱۳۳ و miR-۱ بطن چپ موش صحرائی مدل انفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپروترنول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 11، شماره: 25
21 تاثیر تمرین ورزشی بر سرعت خون در شریان مغزی میانی: یک مطالعه فراتحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 55
22 تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول-۴ و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 5، شماره: 2
23 تاثیر تمرین هوازی بر کمرین،CRP و شاخص های خطر متابولیک در مردان میان سال چاق (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 8، شماره: 1
24 تاثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعه فراتحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
25 تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر احساس گرسنگی، گرلین و انسولین سرمی زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی دوره: 1، شماره: 1
26 تاثیر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر سطوح رنالاز، کراتینین و نیتروژن اوره خون و آسیب کلیوی در موش های صحرایی نر روش القایی سکته قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 3
27 تاثیر تمرین هوازی و مکمل ویتامین D بر مقدار D (OH) 25 سرم، شاخص های خطر سندرم متابولیک و عملکرد حافظه ی زنان میانسال (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 20، شماره: 65
28 تاثیر تمرینات پلایومتریک و مکمل عصاره چغندر بر توان بی هوازی و سطوح نیتریک اکسید، لاکتات و PH خون به دنبال فعالیت بی هوازی شدید در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی دوره: 2، شماره: 1
29 تاثیر تمرینات ورزشی تناوبی و تداومی بر بیان پروتئین های PLIN۳ و PLIN۵ چربی احشایی رت های نر چاق نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 18
30 تاثیر توام تمرین هوازی و مکمل منیزیم بر شاخص های خطر قلبی-متابولیکی و هموگلوبین گلیکوزیله زنان دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 7، شماره: 1
31 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان بافتی miRNA-۱ و miRNA-۲۱ قلبی موش های صحرایی نر نژاد ویستار سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 4
32 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل کلرلا بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 13، شماره: 1
33 سازگاری های سوخت وسازی و درونریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین مقاومتی با شدتهای مختلف و حجم مساوی بر لپتین سرم و اشتهای مردان غیرورزشکار لاغر و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 اثر تمرینات ورزشی رقابتی بر اضطراب ورزشی پیش رقابتی در نوجوانان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت
3 اثر ده هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان کلسترول HDL× ،LDL در زنان چاق 20 تا 25 ساله (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
4 اثر ده هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان کلسترول LDL،HDL در زنان چاق 20 تا 25 ساله (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
5 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر عاملهای خطر متابولیک و تعداد شاخصهای خطر متابولیک در مردان مبتلا به سندرم متابولیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
6 اثرات مصرف اسید چرب امگا 3 و تمرینات مقاومتی بر آمادگی جسمانی مردان سالمند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 اثرات مصرف اسید چرب امگا 3 و تمرینات مقاومتی بر آمادگی جسمانی مردان سالمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 بررسی ارتباط بین پاسخ لاکتات دهیدروژناز به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید با هورمونهای جنسی در زنان غیرفعال یومنوره (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت
9 تاثیر ۳ هفته رژیم غذایی DASH بر هورمون آنتی مولرین در زنان چاق مبتلا به تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
10 تاثیر ۸ هفته رژیم غذایی DASH بر قند خون ناشتای سرم در زنان چاق مبتلا به تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
11 تاثیر بازیافت نامناسب بین جلسات تمرین روزانه بر زیررده های هماتولوژیک مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 تاثیر تمرین هوازی بر RBP-4 سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان دارای سندروم متابولیک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
13 تاثیر شنای 200 متر و دوی 800 متر بر مقدار کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاق در شناگران نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
14 تأثیر بازیافت ناکافی بین جلسات تمرین بر توزیع زیرردههای سلولی خون مردان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 تأثیر تمرین با تجهیزات ورزشی پارکها و مصرف مکمل گیاه Sinensis Camellia بر عوامل خطر قلبی عروقی در مردان چاق بالای 50 سال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
16 تأثیر تمرینات ترکیبی منتخب غیرنظارت شده و مکمل چای سبز بر برخی شاخصهای خطر قلبی عروقی در مردان چاق میانسال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
17 تأثیر دو پروتکل تمرین بیهوازی بر مقدار کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاق در شناگران نخبه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 تأثیر مکمل پودر کدو تلخ همراه با تمرین استقامتی در کنترل متابولیک زنان مبتلا به NIDDM (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
19 تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر احساس اشتها در دختران نوجوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
20 عوامل تعیین کنده صلاحیت بیماران پرفشارخون برای تجویز نسخه ورزشی و پیشبینی مقدار بروز خطر پس از کنارهگیری از ورزش (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی