اتابک فیضی

 اتابک فیضی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اتابک فیضی

Atabak Feizi

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study between Photocatalytic activity of ZnO/ bentonite Composites Prepared by Precipitation, Liquid-state IonExchange and Solid-state Ion Exchange Methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
2 Iron-doped TiO2 Catalysts with Photocatalytic Activity (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
3 Modeling Groundwater Surface by MODFLOW Math Code and Geostatistical Method (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین دست آن (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 4
5 بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Experimental study and 3D numerical simulation of dam break flow (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
2 ارزیابى ریسک آلودگى منابع آبهاى سطحى با استفاده از روش WRASTIC در محیط GIS (مطالعه موردى: حوضه آبریز آستانه کوچصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
3 ارزیابی عملکرد شاخص های سنجش از راه دور در بررسی تغییرات پوشش گیاهی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی اندیس های مرتبط با ارزیابی پدیده خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
5 بررسی تاثیر افزایش بازده راندمان آبیاری در برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز سد یامچی با استفاده از نرم افزار WEAP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
6 بررسی تاثیر حذف منبع آب زیرزمینی در تخصیص و مدیریت منابع آب حوضه آبریز سد یامچی با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
7 بررسی تاثیر نسبت دبی آبگیری و هندسه کانال انحرافی بر الگوی جریان در آبگیرهای جانبی به کمک نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی در حوضه آبریز تالش کرگان رود با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 بررسی خصوصیات مختلف مناطق کارستی ومیزان آسیب پذیری آنها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی دقت تصاویر ماهوارهای در تعیین سطح پوشش برف حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی راهکارهای مدیریت پایدار در کاهش خطرات سیلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
12 بررسی روش های تخمین مقدار رواناب ناشی از ذوب برف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
13 بررسی روش های مختلف تخمین زمان تمرکز حوضه آبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
14 بررسی روند تغییرات دما و بارش در حوضه آبریز قره سو استان اردبیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
15 بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان در اطراف آبشکن T شکل مستقر در قوس 45 درجه با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
16 بررسی عددی سه بعدی تاثیرات شرایط جریان پایین دست سد بر روی مشخصات جریان ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
17 بررسی نحوه مکان یابی حفر چاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 بررسی نرم افزار SWAT و کاربرد آن در شبیه سازی رواناب خروجی از حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی هیدرودینامیکی الگوی جریان در اطراف آبشکن غیر مستغرق در قوس های90 و 180 درجه با استفاده از شبیه سازی عددی سه بعدی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی و مقایسه رفتار لرزهای تیر و ستون(قاب) بتنی مسلح شده بامیلگردهای پلیمری و فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
21 بررسی پتانسیل یابی آبهای زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 بررسی کارایی روش های اعمال تلفات در نرم افزار HEC-HMS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
23 بررسی کارایی روش های شبکه عصبی و SVM در شبیه سازی تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
24 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
25 بررسی کارایی شبکه ی عصبی در تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
26 بررسی کارایی مدل ریز مقیاس نمایی آماری LARS-WG در پژوهشهای تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
27 بررسی کاربرد مدل استنتاجی عصبی فازی در شبیه سازی رواناب سطحی حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
28 تخصیص منابع آب به کمک مدل پویایی سیستم VENSIM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
29 روش های ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب خروجی از حوضه آبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
30 روشهای متداول ریزمقیاس نمایی پارامترهای اقلیمی در بررسی اثرات تغییراقلیم بر منابع آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
31 مدلسازی سه بعدی جریان ناشی از شکست سد در مخازن ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 مدلسازی سه بعدی جریانهای ناشی از شکست سد در اطراف پایههای پل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
33 مروری بر انواع روش های ارزیابی ریسک آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
34 مطالعه آزمایشگاهی بررسی تاثیر پایه پل برروی جریان های ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 مطالعه الگوی جریان در آبگیری از مسیرمستقیم به کمک مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 منابع آب و طرح مدیریتی برای دوران خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
37 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه سد سبلان با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 کاهش تعداد آزمایش های مربوط به پدیده های هیدرولیکی با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست