دکتر وحید اکبرپور

دکتر وحید اکبرپور استادیار  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر وحید اکبرپور

Dr. Vahid Akbarpour

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پلی سولفید کلسیم بر عناصر غذایی خاک و برخی ویژگی های رشدی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) رقم گنووس در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
2 اثر سربرداری بر ویژگی های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 4
3 اثر غلظت های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (portulac oleracea) (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 1
4 اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
5 اثر متانول و نانو ذره دی‎اکسید تیتانیوم بر ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه دارویی کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 43
6 اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی و متابولیت های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 2
7 اثر وانادیل سولفات بر میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و بیوسنتز رزمارینیک اسید (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
8 اثر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر رشد رویشی و برخی صفات بیوشیمیایی در گیاه دارویی اکلیل کوهی (.Rosmarinus officinalis L) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
9 اثر هورمون اسید سالیسیلیک بر صفات ریختی و فیتوشیمیائی بنفشه (Viola cornuta) تحت تیمارهای نانوکود فسفر (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
10 ارزیابی اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک و ساکارز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 1
11 ارزیابی شاخص های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 19، شماره: 3
12 ارزیابی کاربرد بیوچار به همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
13 Effect of biofertilizer inoculation on the growth and physiological traits of Red Angel and Wonderful pomegranate plantlets under salinity stress (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 7، شماره: 26
14 بررسی اثر پوترسین و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه استویا (Stevia rebaudiana B.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
15 بررسی اثر تیمارهیومیک اسید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 13، شماره: 46
16 بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت های مختلف زغال فعال با حلال های متفاوت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
17 بررسی تاثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
18 بررسی تاثیر منابع مختلف کودی بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تاثیر منابع کربنی اتانول و متانول (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
20 بررسی صفات بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) و شنبلیله (Trigonella foenum- greacum L.) در شرایط کشت مخلوط در رقابت همزمان با علف های هرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
21 بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
22 بررسی کاربرد نانوکود آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بالنگو (Lallemantia royleana Benth) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 3
23 بررسی کالوس ­زایی گیاه خرفه تحت ­تاثیر غلظت­ های مختلف هورمونی و انواع ریزنمونه (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 6، شماره: 2
24 پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه ای در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 2
25 پاسخ گیاه دارویی مریم گلی به آب آبیاری شور مغناطیسی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 4
26 پاسخ مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی سیر خوراکی (Allium sativum) به تغذیه گوگرد، اسید هیومیک و ورمی‌واش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 1
27 پینه‌‌زایی و کاربرد متیل جاسمونات در افزایش دوپامین پینه‌های‌ گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 4
28 تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
29 تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین در میوههای نابالغ چهار گونه از مرکبات (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 2
30 تاثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 1
31 تاثیر زمان برداشت و نوع بافت میوه بر میزان هسپریدین موجود در ارقام میوه لیموترش (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
32 تاثیر سطوح مختلف اسیدهیومیک و سولفات روی بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی مریم گلی (Salvia officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 3
33 تاثیر سوپرجاذبA۲۰۰ در شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه فلفل قلمی (Capsicum frutescence) و بهره وری آب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
34 تاثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهریبر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف گیاه ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
35 تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده خشک رزماری در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
36 تاثیر گیاهان پوششی بر رشد علف های هرز و عملکرد بنه زعفران (Crocus sativus L.) در شهرستان نکا (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 12، شماره: 1
37 تاثیر محلول پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد موثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
38 تاثیر منابع کربنی اتانول و متانول بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officianlis L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
39 تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
40 تاثیر نانوکود فسفر و ورمی کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
41 تداخل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
42 تغییرات کربوهیدرات برگ و میوه شلیل رقم رد گلد در طول فصل رشد در شرایط آب و هوایی گرگان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
43 تغییرهای ظرفیت فتوسنتزی گیاهچههای برخی جمعیت های گوجه فرنگی در تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 1
44 مطالعه اثر بسترهای آلی کشت بر اجزای عملکرد و کیفیت و کمیت اسانس در چند اکوتیپ مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) در شرایط آب و هوایی گرگان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
45 واکنش ریحان (Ocimum bacilicum L.) به سیستم های مختلف تغذیه در کشاورزی اکولوژیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 4
46 وراثت پذیری صفات مرتبط با میوه و برآورد اثر دانه گرده بر میوه بندی برخی توده های گوجه فرنگی (Solanum esculentum Mill.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
47 ویژگی های مورفولوژیک و ترکیبات فیتوشیمیایی مرزه (Satureja hortensis L.) در پاسخ به کاربرد کود پلت مرغی و سولفات روی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید هیومیک بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
2 اثر بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر تولید کالوس ریز نمونه های برگی گیاه بذرالبنج سیاه (Hyoscyamus niger L) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بیوتک کمپوست بر رشد رویشی نهال پیج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
4 اثر ترکیبات گوناگون تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید کالوس از ریز نمونه های برگی گیاه بذرالبنج سیاه (.Hyoscyamus niger L) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی درون شیشه ای گیاه سیاهدانه Nigella sativa (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
6 اثر جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم و پتاسیم بر برخی خصویات کمی و کیفی سیب زمینی شیرین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
7 اثر جلبک دریایی و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی به لیمو Lippia citrioodora (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه
8 اثر جلبک دریایی و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی به لیمو Lippia citrioodora (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه
9 اثر روش های عصاره گیری روی ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
10 اثر عوامل شیمیایی تنش زا بر برخی صفات گیاه همیشه بهار (رقم پرپر) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
11 اثر کاربرد انواع مختلف کود آلی ( کود دامی و کمپوست زباله شهری) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و رنگدانه های فتوسنتزی در گیاه مینای چمنی ( Bellis perenni ) تحت تاثیر دوره های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
12 اثر محلول پاشی نانو کود کلات آهن و روی بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium graveolens L. (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
13 اثر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری بر برخی ترکیبات موثره گیاه همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 اثر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
15 اثر نوع محیط کشت (درون شیشه ای، هیدروپونیک، خاکی) بر جوانه زنی، استقرار و رشد رویشی گیاه بذرالبنج سیاه (Hyoscyamus niger L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
16 اثر هورمون تنشی سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
17 اثر هورمون های اکسینی NAA و IBA برای ریزازدیادی گیاه دارویی -گوشت خوار دروزرا در محیط کشت ۱/۴MS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
18 اثرات حشره کشی عصاره پنج گونه گیاه دارویی روی شته جالیز(Hem.: Aphididae) Aphis gossypii Glover (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
19 اثرات محلول پاشی ریزمغذی ها روی برخی صفات بیوشیمایی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
20 اثرتنش شوری بر تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در نهال های برخی از ژنوتیپ های انتخابی انار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 اثرکاربرد کودهای آلی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فنل و فلاونوئید در گیاه مینای چمنیBellis perenni تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
22 ارزیابی برخی پارامترهای رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ریحان (Ocimum basilicam) در پاسخ به هورمون سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
23 ارزیابی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی سیب زمینی شیرین با کاربرد جلبک دریایی و پتاسیم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
24 ارزیابی برهمکنش کود بیولوژیک و محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
25 ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
26 ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و تعیین میزان محتوای فنلی و فلاونوئیدی کل عصاره آبی و متانولی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdarifa (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
27 ارزیابی صفات رویشی ریحان تحت تاثیر نانو کود فسفر و قارچ Piriformospora indica (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 ارزیابی صفات زینتی و عناصر کم مصرف گیاه مینای چمنی ( Bellis Perennis)تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت و نانواکسید روی و سولفات روی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 ارزیابی عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 ارزیابی عملکردسویا ریحان و گاوزبان تحت نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 ارزیابی کاربرد دراز مدت مقادیر مختل ورمی کمپوست و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 ارزیابی کاربرد درازمدت مقادیر مختلف لجن فاضلاب و تلفیق آن با کود شیمیایی برخصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان L. Ocimum basilicum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 افزایش ارزش اقتصادی گیاهان دارویی با تکنیک های ساده (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
34 بررسی اثر اسید جیبرلیک بر ترکیبات فنلی،فلاونوئید استویا و درصد مهار رادیکال ازاد گیاه استویا (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 بررسی اثر الیسیتور متانول-زغال فعال و رژیم های نور مصنوعی مختلف بر برخی از شاخص های رشد رویشی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
36 بررسی اثر برخی از پوششهای خوراکی بر کیفیت پس از برداشت پرتقال خونی (مورو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 بررسی اثر پوترسین بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه استویا Stevia rebaudiana B. در شرایط شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
38 بررسی اثر سولفات روی بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه آویشن شیرازی (zataria multiflora boiss.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
39 بررسی اثر شبیه سازی پنل های فتوولتائیک و بستر کشت ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات مورفولوژی گیاه دارویی استویا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
40 بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گیاه چای ترش Hibiscus sabdariffa علیه اسینتوباکتر در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 بررسی اثر کم آبیاری بر مشخصات کیفی فلفل دلمه در آبیاری با استفاده از کپسول های رسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
42 بررسی اثر کود آبیاری هیومیک اسید و محلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان آنتی اکسیدان و فنل گیاه دارویی نعنا (Mentha Spicata L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
43 بررسی اثر کود ابیاری هیومیک اسید و محلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان کلروفیل کل،کلروفیلa،کلروفیل bو کارتنوئیدگیاه دارویی نعنا (Mentha Spicata L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
44 بررسی اثر کود پلت مرغی و تغذیه عنصر روی بر میزان درصد اسانس و برخی از عناصر برگی در گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
45 بررسی اثر محلولپاشی غلظتهای مختلف اسید هیومیک و سولفات روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
46 بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کم و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 بررسی اثر نانو کود فسفر و کود زیستی فسفات بارور-2 بر صفات رویشی ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
48 بررسی برخی ویژگی های مورفولو یکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) در کاربرد اتانول و (TiO(۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
49 بررسی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی کنگرفرنگی با محلول پاشی متانول و نانوذره دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی پاسخهای مورفولوژیک گیاه استویا همزیست با قارچ اندوفیتPiriformospora indica تحت تنش سرب (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
51 بررسی تاثیر استفاده از آب دریای خزر بر رشد گیاه مریم گلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
52 بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر سنتز آنتی اکسیدان های درونی آبکش ثانویه ریشه هویج و القا جنین زایی رویشی در محیط کشت بافت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
53 بررسی تاثیر کاربرد اتانول و نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر میزان جذب عناصر ریزمغذی در گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
54 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و میزان نیترات گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
55 بررسی تاثیر نوع محیط کشت و PH بر سرعت رشد و تراکم میسلیوم قارچ شی تاکه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
56 بررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی ، آنتوسیانین ها و اسید مالیک میوه دو رقم سیب زرد و قرمز لبنانی در پنج شهر مختلف ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 بررسی تغییرات ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پالپ، مزوکارپ و پوست پرتقال پارسون براون و مارس بر روی چند پایه مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)، تحت کاربردسطوح مختلف اسید هیومیک و سولفات روی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
59 بررسی کاربرد درازمدت مقادیرمختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده برخصوصیات کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی گیاه شناسی و خواص گیاه زیره سبز Cuminum cyminum (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
61 بررسی میزان استویوزادید، ظرفیت آنتی اکسیدانی و پرولین استویا تحت تأثیر سایه ناشی از شبیه ساز پنل فتوولتائیک و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
62 بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفزینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
63 بررسی یکنواختی توزیع کپسولهای رسی متخلخل در دو فشار مختلف و در زمانهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
64 بهبود صفات جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از پیش تیمار تغذیه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
65 پاسخ پرتقال تامسون ناول به برخی از پوشش های خوراکی در دوره انبارداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
66 پاسخ صفاتی چند از گیاه گاوزبان (Borago officinalis) تحت هورمون سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
67 پاسخ گیاه دارویی کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) به محلول پاشی متانول و نانو ذره دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
68 پاسخ مورفولوژیکی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) به کاربرد ورمی کمپوست و جلبک دریایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
69 تاثیر آب دریا بر هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک در کشت گیاه مریم گلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
70 تاثیر بسترهای آلی کشت مختلف بر اجزای عملکرد سه اکوتیپ مرزه تابستانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 تاثیر بسترهای مختلف کشت و کاربرد نانواکسیدروی و سولفات روی بر برخی از صفات مرفولوژیک و متابولیت های ثانویه گیاه مینا چمنی (Bellis Perennis) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
72 تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئید نارنجین در میوه های چهار گونه مرکبات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
73 تاثیر ساکارز و اسیدسالیسیلیک بر صفات عملکردی گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 تاثیر فایکوسیانین و تغذیه برخی عناصر معدنی بر پارامترهای فتوسنتزی کاهو فرانسوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 تاثیر کاربرد اتانول و متانول بر برخی ویژگیهای مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 تاثیر کاربرد کود دامی و اسید سالیسیلیک بر خواص ظاهری و برخی مواد ثانویه در گیاه دارویی همیشه بهار Calandula officinalis (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
77 تاثیر کاربرد کود دامی و اسید سالیسیلیک بر خواص ظاهری و رنگیزه هی فتوسنتزی در گیاه دارویی همیشه بهار (Calandula officinalis) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
78 تاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی رزماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
79 تاثیر محلول پاشی اسیدآمینه بر میزان کلروفیل برگ و رابطه آن با عملکرد پداژه زعفران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
81 تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست غنی شده و غنی نشده برخصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحانOcimum basilicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 تاثیر هرس، ازت و اتانل بر برخی صفات فیتوشیمیایی و رنگیزه های فتوسنتزی نارنگی انشو (Citrus unshu) در دو سال آور و نیاور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
83 تاثیر هرس، ازت و اتانل بر برخی صفات مورفولوژیکی انشوی ژاپنی (Citrus unshu) در دو سال آور و نیاور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
84 تاثیرات نوع غنی سازی بستر کاشت بر کمیت و کیفیت قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
85 تاثیرکاربرد چهارساله مقادیر مختلف ورمی کمپوست همراه با کود شیمیایی برغلظت برخی عناصرغذایی درگیاه ریحان Ocimum basilicum L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 تأثیر الیسیتور متانول-زغال فعال و رژیم های نور مصنوعی مختلف بر برخی از شاخص های فتوسنتزی و صفات فیتوشیمیایی گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis)درسیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
87 تأثیر پلیمر سوپرجاذب A200 در شرایط تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و برخی پارامترهای مورفولوژیک فلفل قلمی تند(Capsicum frutescence) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
88 تغییرات فنل، فلاونوئید و آنتی اکسیدان تحت تاثیر تیمار هیومیک اسید و تنش شوری در گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
89 توزیع عمودی ماده خشک درکشت مخلوط سویا با ریحان Ocimum basilicum L. و گاوزبان Borago officinalis L (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
90 جداسازی و شناسایی قارچ بیماری زای Arthrinium arundinis از آویشن در روستای اوارد شهرستان گلوگاه براساس خصوصیات مورفولوژیکی و تکنیک های مولکولی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
91 خواص دارویی تمشک سیاه امکانی بالقوه در توسعه صنایع غذایی مرتبط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
92 رشد رویشی نهال پیج پیوند شده بر پایه نارنج و سیتروملو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
93 سنتز متابولیت های ثانویه و رابطه آن با القای جنین زایی رویشی ریزنمونه هویج تحت تیمار سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
94 فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنولیک انواع چای ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
95 مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره 5 گیاه دارویی بر باکتری اشریشیاکلی(Escherichia coli) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
96 مقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی صفات کمی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
97 مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه دارویی سرخارگل (Echnaceapurpurea) تحت تأثیر کودشیمیایی و کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور