دکتر علی دلاور

دکتر علی دلاور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

دکتر علی دلاور

Dr. ALi Delavar

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Mixed Methods Approach to Social Control of Cybercultural Transgressions: An Iranian Perspective (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 4، شماره: 6
2 A Path Analysis of Factors Affecting Social Control of Cybercultural Transgressions (دریافت مقاله) مجله مطالعات فضای مجازی دوره: 6، شماره: 1
3 آزمون رابطه علی تعارضات زناشویی بر اساس مولفه‌های بخشودگی در زنان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 12، شماره: 44
4 آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در مطالعات همبودی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
5 آسیب شناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاه های حوزه ی علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
6 آموزش خلاقیت به دانش آموزان و تأثیر آن بر افزایش سطح مؤلفههای سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
7 اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش شادکامی و سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
8 اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر مدیریت استرس و خودشناسی انسجامی در دانش آموزان غربت شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
10 اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
11 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 4
12 اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 22
13 اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
14 اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
15 اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بهزیستی روانی کودکان مبتلا به دیابت نو ع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
16 اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای برخلاقیت دانش آموزان در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
17 اثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روانشناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 7، شماره: 2
18 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
19 اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری و مهارت های اجتماعی کودکان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
20 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
21 اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی بر تاب آوری دانش آموزان با رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
22 اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع در افزایش آمادگی برای ترخیص و سازگاری پس از ترخیص در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 1
23 اثربخشی بسته آموزشی تفکر انتقادی بر نحوه استفاده و نگرش نوجوانان به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 50
24 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال بدشکلی بدن و وزن زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 55
25 اثربخشی زوج درمانی سیستمی رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 1
26 اثربخشی زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 2
27 اثربخشی ساختار متون درسی، پیش سازمان دهنده، و هدف های آموزشی بر میزان درک مطلب، سرعت مطالعه، و نگرش به متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 32
28 اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
29 اثربخشی طرح واره درمانی درکاهش فعالیت طرح واره های ناسازگاراولیه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
30 اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 2
31 اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان اعتیادپذیری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 16، شماره: 3
32 اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی معتادین خوددرمانجو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 5
33 اختلالات عاطفی رفتاری همبود با اختلال افسردگی کودکی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 3
34 ارائه الگوی توسعه خلاقیت و نوآوری های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس عوامل فردی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
35 ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
36 ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
37 ارائه مدل پیش بینی صمیمیت زوجین بر روی زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 43
38 ارایه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
39 ارزش گذاری رسانه ای در پوشش اخبار سلامت: مورد مطالعه پاندمی کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 41
40 ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 7
41 ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
42 ارزشیابی فرایند پذیرش، تشخیص و درمان بیماران بستری از سه دیدگاه بیمار، پزشک و پرستار (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 13
43 ارزیابی درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
44 ارزیابی عملکرد تکنیسین فوریتهای پزشکی اورژانس تهران در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 22
45 استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت (HCQ-54) برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
46 استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت های دشوار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
47 اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
48 اعتبار یابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی دریادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
49 اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
50 الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان شناختی در پیوند بین سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 7، شماره: 1
51 الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 14، شماره: 53
52 انتخاب مدل تشخیصی شناختی مناسب برای آزمون های درک مطلب (مورد مطالعه: آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
53 اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 17، شماره: 70
54 اهداف آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان بر اساس دیدگاه های آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 12، شماره: 2
55 اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 1
56 Construction and Standardization of Organizational Psycho-Pathologic Diagnostic Test (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
57 Designing a Strategist Training Model at National Iranian Oil Company Based on a Mixed Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 2، شماره: 1
58 Designing and Validating a Flipped Learning Pattern to Enhance Problem-Based Teaching in Higher Education Instructors for Teaching the English Language (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 3
59 Diagnosis of learning disability in children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
60 Examining the Effectiveness of Instructional Multimedia Based on Reducing the Extraneous Cognitive Load in English language Learning among Nursing Students (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 3
61 Investigating the Improvement of Medical Students' Autonomy in Learning English Conversation under Flipped Learning (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 12، شماره: 3
62 Real Time Electronic Formative Assessment in Medical Education and Its Impact on Motivational Beliefs and Self-regulation Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 1
63 The Effect of Flipped Learning Pattern (FLP) in Terms of Problem-Based Teaching Approach (PBTA) on Applicants’ Self-Directed Learning (SDL) Towards the English Courses (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 6، شماره: 2
64 The Relationship Between Perfectionism and Resilience by the Mediation of Students’ Academic Adjustment (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 6، شماره: 3
65 برآورد پایایی داده های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
66 بررسی اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
67 بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان خود-کارآمدی زوج های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
68 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل مسئله اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 0
69 بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
70 بررسی اثربخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
71 بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
72 بررسی ارتباط بین ادراک مدیران از زیردستان و سبک مدیریتی آنان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 1383 - 1382 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
73 بررسی اهداف ازدواج افراد متاهل راضی و ناراضی (یک مطالعه ی کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 61
74 بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک های حل مساله یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 3
75 بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
76 بررسی تاثیر بازیسازی رایانهای بر خلاقیت دانشآموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
77 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگی های شخصیتی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
78 بررسی تاثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 37
79 بررسی تحلیلی تاب آوری روانی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 28
80 بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
81 بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
82 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با هوش معنوی در اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
83 بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
84 بررسی رابطه میان الگوی مصرف موبایل و احساس بی موبایل هراسی در میان کاربران تلفن همراه کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
85 بررسی رابطه میان راهبردهای رویارویی و استرس شغلی با خشنودی شغلی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
86 بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
87 بررسی ساختار عاملی مقیاس خودکارامدی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 28
88 بررسی ساختار عاملی مقیاس خودکارامدی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 28
89 بررسی علل زیربنایی وفرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی وروانپزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
90 بررسی علل زیربنایی وفرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی وروانپزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
91 بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیشبینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانشآموزان پایه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 9
92 بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 27
93 بررسی مولفه های موثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
94 بررسی مولفه های موثر بر مصرف رسانه ای جوانان تهرانی باهدف طراحی مدل خلاقانه الگوی مصرف رسانه های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
95 بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی الگوی چندمحوری شفیع‎آبادی (smpvc) در کاهش آسیب های سازمانی در شرکت‎های صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 14، شماره: 60
96 بررسی میزان ونوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 24
97 بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
98 بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال سلوک (فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
99 بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال نارسایی توجه بیش فعالی: فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
100 بررسی نقش واسطه ای تعاملات ارتباطی در رابطه بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 3
101 بررسی واکنش های ارتباطی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
102 بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران بیماری ‏کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 55
103 بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
104 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس خودناتوان سازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
105 بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات تخصصی آزمونهای فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
106 بررسیتاثیرسرمایه فرهنگی برگرایشبهگونههایسنتی ومدرن-خانواده (مورد مطالعه:جوانان شهرخرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
107 برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
108 به کارگیری هوش مصنوعی در پیشبینی شایستگی های زنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
109 به کارگیری هوش مصنوعی در پیشبینی شایستگی های زنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
110 پیامدهای تورم نمره در آموزش عالی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
111 پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 5
112 پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیر های رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجی گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 30
113 تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 18
114 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
115 تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی - فرا شناختی بر عملکرد حل مسیله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
116 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر گرایش هدف دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
117 تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
118 تاثیر آموزش مبتنی بر فناوری بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، یادگیری، و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی در درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 3
119 تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 2
120 تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر متابعت درمانی، عود و بستری مجدد بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 6
121 تاثیر پیام رسانهای ارتباطی تلفن همراه بر ویژگی های شخصیتی زنان خانه دار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 19
122 تاثیر تدریس مساله محور از طریق یادگیری معکوس بر توانایی سبک های حل مساله ی یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
123 تاثیر تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر بر پرخاشگری به عنوان عامل زمینه-ساز رفتارهای غیراخلاقی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
124 تاثیر ترکیبی روش های سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
125 تاثیر داده های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 46
126 تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 2
127 تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
128 تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
129 تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
130 تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مساله محور بر سبک های حل مساله یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 12، شماره: 3
131 تأثیر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان پستان: تدوین یک مدل ساختاری (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 28، شماره: 4
132 تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 36
133 تبیین رابطه بین باورهای ارتباطی، رضایت جنسی و تمایز یافتگی با صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 61
134 تبیین عوامل روانشناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
135 تبیین مولفه های روزنامه نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 50
136 تحلیل محتوای خشونت رسانه ای (مطالعه موردی: خشونت مطبوعاتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 18، شماره: 1
137 تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
138 تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41
139 تحلیل مسیر اثر خصوصیات شخصیتی، ویژگیهای ارتباطی و بسترهای فرهنگی در وابستگی عاطفی زوجها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 57
140 تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 44
141 تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
142 تدوین الگوی روان شناختی کیفیت عملکرد روسای کلانتری های تهران بزرگ بر اساس مولفه های روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 1
143 تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 12، شماره: 1
144 تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی وهشیاری افزایی مبتنی براخلاق اسلامی ومقایسه اثربخشی آنها برافزایش رضایت اززندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 5
145 تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم جویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
146 تدوین بسته آموزشی توانمندسازی روانی - اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 1
147 تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 2
148 تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
149 تدوین پروتکل درمانی براساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی تجربه ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
150 تدوین مدل روابط سبک های فرزند پروری- شخصیت-عزت نفس و شادکامی- الگوی تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
151 تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی و بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
152 تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 39
153 تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
154 تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامهی نقاشی درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان اوتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
155 تدوین و اعتبارسنجی الگوی جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 4
156 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کلاس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت معلم و مسئولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 49
157 تدوین و اعتباریابی بسته مداخله روانی حرکتی و اثربخشی آن بر حافظه کاری، توجه و علائم اضطراب آشکار در دانش آموزان دختر مضطرب (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
158 تدوین و اعتباریابی بسته ی آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه ی باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر سرسختی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
159 تدوین و بررسی اثربخشی بسته درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد بر مولفه های خودشفقتی دختران با تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
160 تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
161 تعیین اثر بخشی بسته مدیریت راهبرانه کلاس درس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 51
162 تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
163 تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 23
164 تعیین مقایسه پذیری برآورد پارامتر توانایی در سنجش انطباقی کامپیوتری و مداد-کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
165 توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
166 تهیه و ساخت مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلورزیس (ام اس) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
167 جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 28
168 حریم شکنی های فرهنگی سایبری و ابزار کنترل اجتماعی ادراک شده در میان کاربران ایرانی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 31
169 حمایت اجتماعی ، پیشایند سلامت روان، کیفیت و رضامندی زندگی : ارائه یک مدل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 24
170 خصوصیات روان سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی درکارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
171 درآمدی انتقادی بر «دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها)» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
172 دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در دادههای چندارزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 39
173 رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
174 رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
175 رابطه بین حافظه فعال، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 1
176 رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با خردمندی و تحریف شناختی بین فردی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 27
177 رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 30
178 رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 30
179 روایی آزمون‌های ورودی دکتری مهندسی1397 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 30
180 روش شناسی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
181 ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 65
182 ساخت و استانداردکردن مقیاس خشم چندبعدی دردانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب درسال تحصیلی 87-86 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
183 ساخت و اعتبار یابی آزمون تشخیص آسیبهای روانی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
184 ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 12
185 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
186 ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 3
187 ساخت و هنجار یابی آزمون هوش هیجانی بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 8
188 ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 87-86 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
189 ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی بیمه گذاران بیمه های اشخاص در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 2
190 ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 13، شماره: 24
191 ساخت، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمان های دولتی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
192 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
193 ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه تابآوری روانی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 32
194 ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
195 سواد سلامت در شبکه تلویزیونی (سلامت) پیش و پس از شیوع کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 29، شماره: 109
196 سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329 تا 1344) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 30
197 سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 8
198 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
199 شناسایی ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی(مطالعه موردی یکی از بخشهای سازمان بسیج مستضعفین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 78
200 شناسایی ابعاد و مولفه های تصمیم گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
201 شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 3
202 شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 30
203 شناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 2
204 شناسایی صفات زیربنایی سوال های آزمون هوش وکسلر چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
205 شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
206 شناسایی عوامل موثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
207 شناسایی گونه Chrysaora sp. (Cnidaria: Scyphozoa)دارای توان شکوفایی در خلیج چابهار، با تعیین توالی ژنی و مطالعه مورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 3، شماره: 1
208 شناسایی گونه)Cnidaria: Scyphozoa( Chrysaora sp. شکوفایی در خلیج چابهار، با تعیین توالی ژنی و مطالعه مورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 4، شماره: 1
209 شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی برآموزه‌های دینی در حوزه‌های علمیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 45
210 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 46
211 شناسایی و تبیین تجارب و واکنش‌های معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 3
212 طراحی الگوی جامع ارتقای سلامت روان در مدارس دخترانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
213 طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان و مقایسه ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
214 طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 2
215 طراحی پرسشنامه (ارزیابی والد از کودک) جهت پیش بینی اختلال یادگیری در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 44
216 طراحی خزانه های سوال بهینه برای سنجش انطباقی کامپیوتری با در نظر گرفتن امنیت آزمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
217 طراحی راهبردی برنامه درس پژوهی در مقطع ابتدایی با روش های SWOT و QSPM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
218 طراحی مدل آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 5
219 طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
220 طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
221 طراحی مدل شایستگی های کارآفرینی راهبردی مدیران ارشد کشور (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 7
222 طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی برای اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
223 طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی به منظور به کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 41
224 طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه ای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 1
225 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر یادگیری مشارکتی در محیط بازی رایانه ای برای دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
226 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان های فنی و حرفه ای با رویکرد سازنده گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
227 طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس برای انواع محتوای آموزشی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
228 طراحی و اعتباریابی الگوی تولید محتوای محیط واقعیت افزوده با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 4
229 طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
230 طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
231 طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه ای در بستر شبکه اجتماعی مجازی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
232 طراحی و تبیین مدل تاب آوری روان شناختی با تعلق آموزشگاهی از طریق سازگاری اجتماعی و تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بندرلنگه (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
233 طراحی، توسعه و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
234 عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
235 عوامل موثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
236 غنیسازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانشآموزان با آسیبهای جسمی – حرکتی: راهبردی نوین در جهت آموزش فراگیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
237 فراتحلیل تحقیقات انجام شده درحوزه اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 4
238 فراتحلیل رابطه متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 19
239 فراتحلیل مطالعات تاثیر درمانهای غیردارویی بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
240 فراتحلیل:هنرتصحیح اشتباهات زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
241 فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
242 فراترکیب عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی بزرگسالان برای شناسایی جایگاه کاربرد اخلاق خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
243 فرامطالعه پژوهش های عوامل موثر بر سرقت در طول سال های ۸۵ تا ۹۶ در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 89
244 فرامطالعه تحقیقات مرتبط با عوامل موثر و راهکارهای پیشگیری از سرقت در کلانشهر تهران در طول سال های ۸۵- ۹۶ (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
245 کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
246 کاربرد مدلسازی معادلات ساختاریPLS در تبیین اثرات متغیرهای جمعیت شناختی بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
247 کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهشهای مدیریت با تاکید برتحلیل شغل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
248 کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش آموزان به مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
249 کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
250 گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 23
251 متغیرهای اثرگذار بر عملکرد اخلاقی مدیران مالی و روسای حسابداری جهت نوآوری در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
252 مدل پردازی تشخیصی شناختی(CDM (سوال های ریاضیات تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامترپردازی مجدد (RUM )و مقایسه مهارت های ریاضی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
253 مدل پیشبین رضامندی زندگی بر اساس سازههای روانشناسی مثبتگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
254 مدل ساختاری دلزدگی زناشویی مبتنی بر سلامت روان و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگری تاب آوری فردی در زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
255 مدل ساختاری شکست عشقی بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
256 مدل سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
257 مدل های اسنادی افسردگی در نوجوانان با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 3
258 مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
259 مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
260 مطالعه رابطه فرهنگ و زندگی روزمره در شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی فیس بوک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 87
261 معرفی و اعتباریابی شایستگی های دانشجو معلمی آموزش ویژه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
262 معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچک ترین فضا: مورد مطالعه تمرین‎های مرکز ارزیابی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
263 مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
264 مقایسه ابعاد کمالگرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
265 مقایسه اثربخشی آموزش روش های ذهن آگاهی و کمک خواهی بر استرس تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 43
266 مقایسه اثربخشی آموزش گروهی روان‎شناسی مثبت‎گرای سلیگمن و رویکرد اسلامی مبتنی بر آموزه‎های قرآنی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 66
267 مقایسه اثربخشی برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن‌سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش‌آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 17، شماره: 5
268 مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 14
269 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 47
270 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی بک بر روان نژندی و درونگرایی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 4
271 مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر- درایکورس و بارکلی بر بهبود مولفههای محیط خانواده در خانوادههای دارای فرزندان با اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
272 مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مهارتهای زندگی و ایماگوتراپی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین جوان شهر بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 50
273 مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 3
274 مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 3
275 مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج ها (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 48
276 مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 3
277 مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر تاب آوری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
278 مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
279 مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
280 مقایسه تاثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
281 مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکربلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرددانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
282 مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
283 مقایسه رابطه ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ های وانمود و صادقانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
284 مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی CFA و نسبت درستنمایی مبتنی برمدل پرسش پاسخ IRT درردگیری کنش افتراقی سوالات آزمونهای سرنوشت ساز (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
285 مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روان کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت و سایر بخش ها در کارخانه های سیمان کشور (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
286 مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود – یاری (کتاب درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
287 موفقیت برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 50
288 مولفه های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 63
289 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
290 نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 1
291 نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 3
292 نقش پیش بینی کننده سبک های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
293 نقش تعدیل کننده تاب آوری خانوادگی در رابطه بین سلامت روانی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 2
294 نقش تعدیل کننده تاب آوری فردی و خانوادگی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت عمومی در زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 10، شماره: 35
295 نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
296 نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی (درایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 8، شماره: 15
297 نقش مولفه های احساسی و اخلاقی سواد رسانه ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 48
298 نقش مولفه های انگیزشی و نگرشی درپیشرفت درس ریاضی به منظور تدوین یک مدل ساختاری بین دانش آموزان سال اول دبیرستانهای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 3
299 نقش میانجی ناگویی هیجانی در ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با سرمایه های روانشناختی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار:یک مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
300 نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 49
301 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
302 نقش واسطه هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در رابطه بین ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
303 نقش ویژگی های شخصیتی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 61
304 نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 4
305 واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 30، شماره: 3
306 واکاوی چالشهای فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
307 وضعیت کنونی تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان براساس شاخص های سند تحول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
308 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
309 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزان نوجوان (ASBPNSS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
310 همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سال های 1388 و 1389 براساس نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 26
311 همخوانی مقیاس های آسیب شناسی شخصیت (PSY-۵) پرسشنامه MMPI-۲-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 12
312 هنجارهای فیزیولوژیکی و روان شناختی کودکان 2 تا 7 ساله استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
313 هنجاریابی آزمون هوشی آدمک گودیناف بر روی دانش آموزان 6 تا 11 ساله شهر ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
314 هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new record with the name of a jellyfish of Chabahar Bay Marivagia stellata (Scyphozoa: Rhizostomeae: Cepheidae) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس و خود تنظیمی اثر بخشی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت وذهن آگاهی بر افزایش تحمل آشفتگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
3 ارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
4 The best method represent and evaluation of DNA extraction of Medusozoa in the Oman Sea (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
5 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
6 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع طلاق به شیوه فراتحلیل (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 بررسی عوامل شخصیتی موثر بر وقوع طلاق به شیوه فراتحلیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
8 برنامه ایمن سازی تربیتی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی نوجوانان: طراحی سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
9 تاثیر روش تدریس پژوهش محور بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه هفتم در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
10 تحلیل احتمالاتی رابطههای مقاومت بتن محصورشده با FRPو پیشنهاد رابطههای جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 رابطه بین اختلالات روانی و بازیهای پرخطر در فضای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
12 ساخت و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری سواد شنیدن در کودکان 6 ساله شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
13 ساخت و هنجاریابی آزمون سنجش ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر و پسر ۶ تا ۱۲ سال در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
14 گزینه های انحرافی به عنوان منبع DIF در آزمون سراسری ورودی دانشگاه (موردمطالعه آزمون زیست شناسی سال ۱۳۹۷) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
15 نقش حکمرانی دولت در توسعه ظرفیت بخش خصوصی کشور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی