دکتر اسماعیل اولی

دکتر اسماعیل اولی رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران

دکتر اسماعیل اولی

Dr. Esmaeil Oula

رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی روش بارش مغزی نسبت به روش سخنرانی در یادگیری شیمی پایه دهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 3
2 امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
3 بررسی تاثیر استفاده از آزمایشگاه علوم بر خلاقیت دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 3
4 بررسی تحلیل محتواهای صورت گرفته بر روی کتاب های شیمی دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی کارایی روش های تدریس فناورانه فعال بر یادگیری درس شیمی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی کج فهمی مفاهیم عدد جرمی، جرم اتمی و جرم مولی در درس شیمی پایه دهم متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی مشکلات و چالش های یادگیری مفهوم استوکیومتری در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی معیار های دبیر شیمی خوب از دیدگاه دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی میزان توجه به خلاقیت در کتاب شیمی (۱) پایه دهم دوره دوم متوسطه از منظر الگوی گیلفورد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
10 بیان ویژگی های یک دبیر شیمی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 5، شماره: 2
11 تاثیر آموزش بازی محور بر یادگیری مبحث جدول تناوبی در تدریس شیمی پایه دهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
12 راهبردهای تدریس موثر و درست درآموزش علوم تجربی و تاثیر آن بریادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 3
13 راهبردهای تدریس موثر و درست درآموزش علوم تجربی و تاثیر آن بریادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 4
14 شناسایی پارامترهای موثر بر عملکرد ضعیف دانش آموزان در آزمون های چهارگزینه ای درس شیمی و میزان تاثیر هر کدام از آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
15 مطالعه و شناسایی کج فهمی های دانش آموزان دوره متوسطه اول درباره حالات فیزیکی ماده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 3
16 مقایسه آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار با آموزش سنتی در تدریس فصل دوم شیمی دانش آموزان پسر پایه دهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
17 مقایسه تاثیر تدریس به روش ساخت گرایی با روش بارش فکری در آموزش مبحث آنتالپی واکنش درس شیمی پایه یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
18 مقایسه محتوای مدل اتمی بوهر و اعداد کوانتمی در کتاب شیمی کشورهای ایران و اتیوپی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی روش بارش مغزی نسبت به روش سخنرانی در یادگیری شیمی پایه دهم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
2 بررسی تاثیر استفاده از آزمایشگاه علوم بر خلاقیت دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
3 بررسی کارایی روشهای تدریس فناورانه فعال بر یادگیری درس شیمی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
4 بررسی کج فهمی مفاهیم عدد جرمی، جرم اتمی و جرم مولی در درس شیمی پایه دهم متوسطه دوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
5 بررسی مشکلات و چالش های یادگیری مفهوم استوکیومتری در دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
6 بررسی معیارهای دبیر شیمی خوب از دیدگاه دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
7 تاثیر آموزش بازی محور بر یادگیری مبحث جدول تناوبی در تدریس شیمی پایه دهم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
8 تجارب دانشجو معلمان از کیفیت محیط آموزشی مدارس در دوره کارورزی دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
9 تحلیل محتوا (متن) کتاب علوم تجربی سال هفتم بر اساس پنج مولفه الگوی هدف گذاری برنامه درس ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
10 تحلیل محتوی کتاب درسی شیمی( ۲ )پایه یازدهم دوره متوسطه دوم بر اساس پنج مولفه الگوی هدف گذاری برنامه درس ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
11 تربیت معلم تربی بدنی در آمریکا: بررسی اصلاحات از آغاز تا تکامل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 راهبردهای تدریس موثر و درست درآموزش علوم تجربی و تاثیر آن بریادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
13 شناسایی پارامترهای موثر بر عملکرد ضعیف دانش آموزان در آزمون های چهارگزینه ای درس شیمی و میزان تاثیر هر کدام از آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
14 مطالعه و شناسایی کج فهمی های دانش آموزان دوره متوسطه اول درباره حالات فیزیکی ماده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
15 مقایسه آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار با آموزش سنتی در تدریس فصل دوم شیمی دانش آموزان پسر پایه دهم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
16 مقایسه تاثیر تدریس به روش ساخت گرایی با روش بارش فکری در آموزش مبحث آنتالپی واکنش درس شیمی پایه یازدهم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
17 یادگیری الکترونیکی در آموزش شیمی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی