دکتر علی ایزانلو

دکتر علی ایزانلو دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر علی ایزانلو

Dr. Ali izanlou

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
2 ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های مختلف رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
3 ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ‌های رازیانه تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
4 بررسی تنوع آللی ژن های VRN1 و Ppd1 در ارقام مختلف گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های رازیانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) براساس خصوصیات مورفو-فنولوژیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
7 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز (Cuminum cyminum) خراسان با استفاده از نشانگرهای رپید و آی اس اس آر (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
9 تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
10 تولید ریزبنه در زعفران (.Crocus Sativus L) از طریق کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
11 شناسایی آلل های موثر در سختی دانه ی ارقام مختلف گندم نان به کمک نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر تغییرات الگوی پروتیینی بذور جو (.Hordeum vulgaris L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی برخی شاخص های مورفوفنولوژیک جهش یافته های زعفران تحت تیمار پسآب فراوری کنجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
4 ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر RAPD و ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر رپید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگرISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی درختان کنار منطقه بلوچستان و عناب بیرجند با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی درختان کنار منطقه بلوچستان و عناب بیرجند با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی درختان کنار منطقه بلوچستان و عناب بیرجند با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمی اکوتیپ های مختلف رازیانه در شرایط اقلیمی بیرجند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 ارزیابی همبستگی بین صفات کمی و درصد پروتئین بذرارقام گندمهای ایرانی و استرالیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 ارزیببی ژنوتیپهای گندم نان بر اساس محتوی پروتئین دانه توسط نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 استفاده از روش PCR برای مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B1 در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 ایجاد نقشه ژنتیکی با تراکم بالای نشانگرهای مولکولی DArT و SSR در گندم نان (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی ارقام جو (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی 22 رقم گندم نان در ارتباط با امنیت غذایی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 بررسی تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی تنوع زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در ارقام گندمهای نان ایرانی و استرالیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف زیره سبز خراسان (شمالی، رضوی ، جنوبی) با استفاده از نشانگر PAPD (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف زیره سبز خراسان (شمالی، رضوی ، جنوبی) با استفاده از نشانگر پروتئینی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه زرشک Berberis vulgaris با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
24 بررسی چاشهالی مربوط به تولید و صادرات پنبه در استان خراسان جنوبی به تکنیک SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 بررسی چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن CYP19 به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 بررسی طول کلیوپتیل در بذور گندم های مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
27 بررسی محتوای نسبی آب برگ و فعالیت پرولین در شش رقم گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 بررسی میزان بیان ژنLHCB طی مراحل جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativus (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
29 بررسی میزان پرولین و تغییرات مالون دی آلدهید (MDA) تحت تنش اسمزی در شش رقم گندم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
30 تاثیر زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و پیش تیمار با اسید سالیسیلیکبر روی جوانه زنی بذر پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 تأثیر اسیدسالسیلیک و اسیدجیبرلیک بر روی جوانه زنی بذر پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 تجزیه ژنتیکی صفت وزن هزاردانه در گندم های هگزاپلویید مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
33 تعیین خصوصیت ارقام گندم هگزاپلوئید برای ژن های ورنالیزاسیون در مکان ژنی VRN1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 تعیین و تجزیه QTLهای تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
35 توزیع اللی ژن های فتوپریود در مکان ژنیPpd1 در ارقام گندم هگزاپلوئید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 جداسازی بخشی از ژن CTS خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی سویا و بررسی نقش آن در جوانه زنی بذر گیاه خلر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
37 جداسازی بخشی از ژن LHCB خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
38 جداسازی بخشی از ژنLHCB خلر (Lathyrus sativus ) با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 شناسایی وتایید QTL اصلی مرتبط با واکسی بودن برگ پرچمی در جمعیت های DH و RIL گندم نان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
40 غربال ارقام گندمهای نان برای کیفیت نانوایی براساس امتیاز ژنومی زیر واحدهای گلوتنین سنگین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
41 مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-A1 و Glu-D1 در ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای PCR آلل اختصاصی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
42 مطالعه توزیع اللی ژنهای Vrn1 و Ppd1 در برخی از ارقام گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 واکنش اکوتیپ های مختلف رازیانه تحت تنش کم آبی براساس خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران