عباس بیابانی

 عباس بیابانی دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

Abas Biyabani

دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلقیح میکوریزا، مصرف فسفر و شوری آب بر صفات مورفولوژیکی و غلظت فسفراندام هوایی یونجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
2 اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
3 اثر کاربرد قارچ میکوریزا بر محتوای فسفر اندامهای هوایی شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L و تنفس میکروبی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
4 اثرسرزنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات موثر برپرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 1
5 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی علف هرز پیچکبندPolygonum convolvulus L بر گندم Triticum aesti v um L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
7 ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
8 برآورد ضریب خاموشی و کارآیی مصرف نور در باقلا Vicia faba L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی اثر انواع مختلف کنترل کنندههای جوانه جانبی بر کمیت و کیفیت برگ توتون Nicotiana tabacum L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس Lens culinaris L (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
11 بررسی تاثیر جهت و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 1
12 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا تحت تاثیر تاریخ های کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
13 بررسی نواحی مستعد کشت سویا در استان گلستان با تکیه بر شاخص های اقلیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
14 پاسخ خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forssk) به محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک و اسپرمین تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
15 پهنه بندی فیزیوگرافی پتانسیل کشت گندم با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی WLC در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
16 تاثیر دما و مدت زمان قرار دادن بذور در دماهای مختلف بر خصوصیات جوانه زنی بذر جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر روش های آبیاری و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
18 تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم روی خصوصیات رشدی وعملکرد سویا در سطوح مختلف کود فسفر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
19 تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
20 تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
21 ردیابی QTLهای کنترل کننده صفات با تحمل به کمبود فسفر در لاین های خالص برنج (Oryza sativa L.) ایرانی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
22 مطالعه اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و عم قهای مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
23 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی در تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خط مرزی خلا عملکرد گندم تحت تاثیر کود در شهرستان کلاله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
2 اثر انواع کودهای مختلف ورمی کمپوست بر بعضی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 اثر انواع مختلف کودهای ورمی کمپوست بر صفات مرفولوشیکی گیاه ضنبلیله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
4 اثر تاریخ کاشت و انتقال مجدد مواد در ارقام گندم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته ای بر عملکرد واجزای عملکرد باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته ای بر فنولوژی باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر جهت کاشت و تراکم بر روی ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ در ارقام گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر ارتفاع بوته، ماده خشک و تعداد شاخه در لوبیا سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر جهت و تراکم های مختلف کاشت بر برخی از اجزای عملکرد ارقام گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
10 اثر دگرآسیبی عصاره آبی علفهرز خرفه( Portulaca oleraceae L.) بر جوانهزنی، رشد گیاهچهای، میزان کلروفیلی و کاروتنوییدی گیاه حساس شاهی Lipidium sativum (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
11 اثر دگرآسیبی عصاره علف هرز Sinapis arvensis و Avena fatua (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 اثر سرزنی بر عملکرد و اجسای عملکرد غلاف خشک ارقام باقلا Vicia faba L. در منطقه گنبدکاووس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
13 اثر سرزنی بر مراحل فنولوژیک سرعت و دوره پر شدن دانه در ارقام باقلا Vicia faba L. درمنطقه گنبد کاووس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 اثر علف کش های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 اثر کود بیولوژیک و تقسیط نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کریم در شرایط دیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 اثرنظام های تناوب زراعی برمدیریت علفهای هرز گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
17 ارتباط بین صفات زراعی در ژنو تیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
18 ارزیابی اثر آللوپاتیکی علفهرز قیاق Sorghum halepense L. بر برخی خصوصیات جوانهزنی و متابولیتی گیاه حساس شاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
19 ارزیابی اثر دوره های مختلف کنترل علف هرز برروی ارقام برنج تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
20 ارزیابی اثر علف کش های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر خصوصیات تراکم و وزن خشک هر یک از علف های هرز و کل آنها در زیره سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 ارزیابی تاثیر علفکش های خاک مصرف و وجین برعملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگانرود جهت کشت گندم با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 ارزیابی زمان مصرف نیتروژن همراه با کود بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گندم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی براساس شاخص های تحمل و حساسیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 ارزیابی مقایسه ای تناسب اراضی با عملکرد واقعی مزارع گندم حوزه گرگانرود با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام های مختلف گیاه دارویی تیرکمان آبی (.Sagittaria trifolia L) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
28 برآورد معادله شاخص سطح برگ در گیاه باقلا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
29 برآورد معادله شاخص سطح برگ درآفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی و کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد بوته لوبیا سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی تاثیر عنصر کلسیمبر روی گیاهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
33 بررسی تنوع مورفولوژیکی توده های گردو (Juglans regia L) شهرستان آزادشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 بررسی خصوصیات ژئومتریک 13 رقم نخود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
35 بررسی خصوصیات شش هیبرید توتون گرمخانه ای درعلی آباد در سال 1390 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
36 بررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزای آن در 116 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
37 بررسی صفات موثر در عملکرد در ارقام مختلف ذرت با استفاده از روشهای چند متغیره آماری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 بررسی صفات مورفولوژیک ماش (Vigna radiata L.) تحت تاثیر کود نیتروژن و مگافول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
39 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata L.) تحت تاثیر کود شیمیایی نیتروژن و کود مایع مگافول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
40 تاثیر آللوپاتیک علف هرز گل گندم Centurea depressa بر جوانهزنی، رشد گیاهچه ای، میزان رنگریزه کلروفیلی و کاروتنوییدی شاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
41 تاثیر باکتری های تثبیت کننده ازت بر کرم خاکی Eisenia Feotida و خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوستشیمیایی ورمیکمپوست (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 تأثیر تناوبهای زراعی مختلف بر پایداری تولید گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
43 تأثیر فاصله ردیف و جهت کاشت بر برخی خصوصیات کمی لوبیا سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر تعداد، وزن تر و وزن خشک گره های تثبی تکننده ازت در ریشه گیاه سویا رقم کتول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
45 تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادیریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا رقم کتول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
46 تجزیه ژنتیکی اجزای عملکرد و صفات زراعی برنج با استفاده ازروش QTL mapping (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 تعیین الگوی کاشت بهینه در شرایط آبی و دیم با استفاده از نرم افزار Cropwat (مطالعه موردی؛ مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 توان آللوپاتیک عصاره آبی علف هرز Sinapis arvensis بر جو رقم -ماهور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
49 شناسایی برخی از ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه پونه وحشی در لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
50 کاربرد تحلیل مقایسه کارکرد در بررسی خلا عملکرد گندم در شمال شرق استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
51 کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
52 کودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
53 مستندسازی عوامل موثر در خلا عملکرد گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
54 مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات رویشی گیاهچه عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
55 مطالعه برآورد معادله شاخص سطح برگ درگیاه پنبه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 مطالعه برآورد معادله شاخص سطح برگ درگیاه سویا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
57 مطالعه تثبیت نیتروژن در ریشه گیاهچه های گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 مطالعه تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف ذرت با استفاده ازصفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 مطالعه روش های مختلف آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
60 مطالعه روش های مختلف آبیاری و پلیمر بر صفات مورفولوژیکی برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
61 مطالعه کودبیولوژیکی سوپرنیتروپلاس برعملکردواجزای عملکردکلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 مطالعه نظام های تناوب زراعی بر کنترل جمعیت علف های هرز گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپهای سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
64 معرفی بهترین تیمار در شکستن خواب بذر اسپند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
65 مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب برتعداد و وزن جوانه های جانبی توتون (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
66 مقایسه مدیریت های مختلف مبارزه با علف های هرز با استفاده از علفکش ها و وجین بر برخی مولفه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فنل کل سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
67 مکان یابی کشت گندم با استفاده از پارامتر های اقلیمی در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
68 مکانیابی های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت F8 برنج ایرانی (Oryza sativa L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 نقش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در میزان عملکرد ارقام گندم فلات، زاگرس،کوهدشت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
70 نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
71 واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی