دکتر نسرین جزنی

دکتر نسرین جزنی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نسرین جزنی

Dr. Nasrin Jazani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روش تامین بودجه و شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان برای پاداش بهره وری جهت رسیدن به بهبود عملکرد، مورد مطالعه: کارکنان شرکت نیرو محرکه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 3
2 ارائه مدل تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 2
3 الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 25
4 الگوی تناسب فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاق و دلبستگی های سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
5 الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 4
6 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 25
7 بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
8 بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
9 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر طنین برند داخلی سازمان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
10 تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 6
11 تبیین عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی مشتری مدار با نگاهی به مولفه های شایستگی های مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 53
12 تبیین و بررسی شاخص های خودسازماندهی در سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
13 تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
14 تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
15 راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
16 رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان های چابک ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
17 سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
18 شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان های دولتی با استفاده از الگو سازی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
19 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی: رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 3
20 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
21 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
22 طراحی الگوی ارتباط بازار مداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری و عملکرد شر کت های مواد غذایی در بورس (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
23 طراحی الگوی پرورش کارکنان با اشتیاق در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
24 طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
25 طراحی مدل بهینه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی ایران با تاکید بر نوع سازمان و نوع ارباب رجوع (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 41
26 طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 4
27 طراحی و تبیین مدل تاثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
28 طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های دانش محور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 3
29 طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
30 عوامل شغلی و سازمانی موثر بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
31 مدل شایستگی مدیران منابع انسانی در شرایط بحران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
32 مدلی برای انتخاب مدیران شرکت های دولتی با تمرکز بر بعد سیاسی؛ مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش چندگونگی نیروی کار: قبول تفاوت ها، جلوگیری از تبعیض (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
2 ارتقاء حقوق شهروندی سازمان با تحقق مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
3 الگوی آمیخته سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری برخط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
4 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و سند توسعه نیروی انسانی کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ضوابط اخلاقی و عرف های رفتاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
6 وزن دهی به واحد های مختلف شرکت نیرو محرکه جهت پرداخت پاداش بهره وری با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع