محمود فغفور مغربی

 محمود فغفور مغربی استاد گروه آموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

محمود فغفور مغربی

Mahmood Faghfour Maghrebi

استاد گروه آموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد مدل های بهینه س ازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
2 استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره های آب بند در سدهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 4
3 برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 68
4 بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
5 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
6 تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
7 تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
8 تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
9 کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
10 کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
11 مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ، مطالعه موردی : منطقه سرافرازان مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتوزیع المانهای زبری برضریب زبری مانینگ n (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارائه روشی در نشت یابی خطوط جمع آوری و انتقال آب با استفاده از حداقل فشارسنجی ( مطالعه موردی : خط جمع آوری و انتقال کورده مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
3 ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 استفاده از منحنی های بی بعد سرعت در تخمین ضریب پخش طولی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در فشار ایجاد شده ناشی از بسته شدن شیر در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جداکننده مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی اثرات مدیریت فشار در کاهش نشت از شبکه های آبرسانی (مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
12 بررسی انتقال رسوب در کف های مشبک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی بهترین روش جمع آوری رواناب های سطحی در شهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه آب و برق مشهد) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
14 بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
16 بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیرخطی در پلان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
18 بررسی راندمان تانک رسوبگیر با شیب های مختلف با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی عددی تاثیر زبری های نامتقارن بر توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی رو باز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
20 بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی عددی و آزمایشگاهی کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با مقطع ایروی بدون شکاف و شکاف دار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی و مقایسه ازمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره فرسایشی و کنترل ابشستگی موضعی در پایه پل ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 پیشنهاد سیستم نگهداری نروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 تاثیر زبری های طبیعی بستر بر ابعاد هندسی حوضچه آرامش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 تاثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل براساس خطوط همتراز سرعت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
29 تخمین عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله در بستر رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 تخمین منحنی دبی- اشل با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 تعیین تنش برشی در پرش هیدرولیکی با بستر شنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 تعیین توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 تعیین کنتورهای بی بعد سرعت در مقطع جریان با استفاده از شبکه بندی غیرساختارمند و المان های مرزی به صورت پنل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
34 تعیین موقعیت و مقدار نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده ترکیب فشارسنجی و دبی سنجی به روش شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
35 توسعه و مدیریت پایدار منابع آب در مدیریت جمع آوری آب های سطحی حوضه های کلان شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
36 تولید انرژی با استفاده از آب باران و پساب در ساختمان های بلند مرتبه (مطالعه موردی: برج های سبز کوثر) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
37 رفتار سنجی سد بتنی وزنی کمایستان با نرم افزار ANSYS و مقایسه آن با نتایج ابزار دقیق (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
40 شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 کاربرد روش جدید تعیین کنتورهای هم سرعت در جریان بین دو استوانه هم محور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 کاربرد روشی جدید در تخمین دبی جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای غیر یکنواخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 کنترل موج فشار جریان گذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
45 مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل دایروی شکاف دار با بستر شنی تغییر شکل یافته در شرایط حفره آبشستگی در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 مقایسه پارامترهای طراحی مخازن موج گیر تفاضلی و ساده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 مقایسه روش روندیابی دینامیکی و روش ماسکینگام کانژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 مقایسه عملکرد ساختمان سبز و متعارف از دیدگاه انرژی؛ مطالعه موردی: برج های سبز کوثر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران
51 نشت یابی شبکه های آبرسانی شهری با اندازه گیری میدانی فشارهای گرهای (مطالعه موردی: شهرک گلبهار) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران