محمد اولیا

 محمد اولیا Deputy Managing Director, Tuga Co.

محمد اولیا

Mohammad Owliya

Deputy Managing Director, Tuga Co.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.