دکتر احمد ابریشمچی

دکتر احمد ابریشمچی استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران

دکتر احمد ابریشمچی

Dr. Ahmad Abrishamchi

استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
2 برآورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
3 آسیب پذیری آبهای زیرزمینی از آفت کشها و رتبه بندی و دسته بندی آنها(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
4 ارزیابی ساده آلاینده های حوزه آبریز سد لتیان " جاجرود" (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 2
5 ارزیابی صرفه جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات کاهنده مصرف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
6 ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره رود با استفاده از شاخصهای عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
7 ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 2
8 برآورد تبخیر از مخازن چاه نیمه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 4
9 بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
10 بیلان انرژی و ساختار حرارتی مخازن در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 4
11 پیش یابی جریان ماهانه ورودی به سد طرق واقع دراستان خراسان شمالی با استفاده از ترکیب مدل ذوب برف SWEG و مدل پیش یابی جریان رودخانهSSP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 1
12 تحلیل سیاست های بهره برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
13 تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
14 تحلیل و مدل سازی استوکستیک تراز متوسط ماهانه سطح آب دریاچه هامون پوزک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 4
15 تصیحیح روش بیلان انرژی تاریخی مخزن سد ساوه الغذیر با استفاده از اندازه گیری میدانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
16 حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با استفاده از نظریه بازی، مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
17 رویکرد فازی در بهره برداری بهینه از مخزن سد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 4
18 ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد زاینده رو با استفاده از سیستم استنباط فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
19 سیستم های آبی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
20 شبیه سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
21 شبیه سازی کیفی مخزن سد بوکان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 1
22 کاربرد مدل های شبیه سازی فسفر در مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
23 کاربرد مدلهای ریاضی شبیه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 2
24 مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 59
25 مدل شبیه سازی کمی - کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
26 مدل های استوکستیک منطقه ای جریان سالانه حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
27 مدلسازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
28 مدلی استوکستیک برای بهینه سازی برنامه ریزی و مدیریت آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 13، شماره: 1
29 مدلی استوکستیک برای بهینه سازی برنامه ریزی و مدیریت آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 13، شماره: 1
30 مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
31 مطالعات شبیه سازی تغییرات کیفی آب مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 4
32 مفاهیم کلی و اصول طراحی تصفیه زمینی فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 1
33 مقایسه فنی و اقتصادی روش های متداول تصفیه فاضلاب صنایع قند در ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
34 ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 3
35 منطقه ای کردن تخمین فراوانی سیلاب به روش دسته بندی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فعالیتهای بالادست بر کیفیت آب اروندرود و رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی با روش الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زرینه رود) (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
3 اثرات تغییرات اقلیم بر روندها و نوسانات جریان رودخانه کارون حوضه آبریز بالادست سد کارون 4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 ارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد بوکان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
6 ارزیابی تغییرات بارش و دما بر اثر تغییر اقلیم با استفاده از خروجی مدل‌های چرخش عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 ارزیابی تغییرات جریان رودخانه زاینده رود بر اثر تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 ارزیابی طرح های توسعه منابع آب حوضه زرینه رود با مدل WEAP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 استفاده از مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 اصلاح و واسنجی مدل CRLEدر مناطق با جریان همرفت شدید مطالعه موردی : مخازن چا هنیمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11 Climate Change Impacts on Hydropower Development Projects in Karkheh River Basin (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
12 Detection of Streamflow Trends and Variability in Karun River Case study: upstream Karun-4 dam (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 Dez Water Resources System Scenario Analysis by System Dynamics Approach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
14 Hydrological Response to Climate Change Impacts in the Karkheh River Basin (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 Optimal Crop Planning and Monthly Water Demand Forecasting Based on Consideration of Climate Conditions by Fuzzy Inference Systems (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 برآورد انرژی برقابی : معرفی مدل SWEG جهت برآورد آب معادل برف روزانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
17 بررسی آلودگی میکروبی رودخانه جاجرود و نقش عوامل تولیدکننده آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
18 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پارامتر های دما و بارش در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی اهمیت انتخاب تابع توزیع احتمال مناسب در محاسبه شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) وقایع خشکسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی تاثیر پدیده های نوسانات اطلس شمالی و جنوبی بر دما و بارش حوزه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیرات پدیدههای النینو-نوسانات جنوبی و نوسانات دهساله اقیانوس آرام بر حجم جریان ورودی به سد زایندهرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 بررسی تراز بیشینه سطح آب دریاچه هامون هیرمند و مدل قابلیت اعتماد دینامیک سی لبند آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تولید نیروگاههای برق آبی در شرایط بهره برداری منفرد و یکپارچه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
24 بررسی عدم قطعیت در بهینه سازی مبادلات بازار آب (بررسی موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
25 بررسی کفایت ظرفیت مخزن سد زاینده رود در شرایط تکمیل طرحهای انتقال بین حوزه ای آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی وضعیت کنونی آبخوان دشت اوان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بهینه سازی مصرف آب در یک سیستم رودخانه ای ٩ مخزنه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
28 بیلان انرژی و ساختار حرارتی مخزن سد ساوه(الغدیر):دریاچه ای واقع در منطقه مرکزی و خشک ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 پیش بینی آورد رودخانه کارون بر پایه سیگنال های اقلیمی به روش ماشین بردارپشتیبان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 پیش بینی آورد فصلی سد دز با استفاده از سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه دز به کمک تغییرات دمای سطح آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پویا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 پیش بینی جریان فصل پاییز با استفاده از سیگنالهای اقلیمی کاربرد ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 پیش بینی جریان قابل انتقال از طریق تونل چشمه لنگان به حوزه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 پیش بینی حجم آورد روخانه با روش استنباط فازی (مطالعه موردی زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 پیش­بینی بلند مدت جریان رودخانه زاینده­رود با استفاده از تکنیک پیش­بینی تجمعی جریان (ESP) و سیگنال­های بزرگ مقیاس اقلیمی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 تجارت کیفیت آب: رویکردی نو و کارآ در مدیریت کیفی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 تحلیل توأم مدت و سختی خشکسالی با استفاده از تابع مفصل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
39 تحلیل ریسک و قابلیت اعتماد روگذری سیل بند رودخانه ناشی از باد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 تحلیل عد مقطعیت پروفیل سطح آب رودخانه بمنظور بررسی قابلیت اعتماد سیل بندها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
41 تخصیص منابع آب با در نظر گرفتن فاضلاب تصفیه شده به عنوان منبع جدید آب در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
42 تخمین هوشمند دبی جریان ورودی به مخزن با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی و تبدیلات موجک(مطالعه موردی: سد مخزنی دز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و تبدیلات موجک: مطالعه موردی: زیرحوضه سد زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 جانمایی تصفیه خانه های غیرمتمرکز فاضلاب در کلان شهرها به کمک تلفیق روشهایتصمیم گیری چندمعیاره و GIS مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
45 جانمایی تصفیه خانه های فاضلاب در کلان شهر ها به کمک تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و GIS (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
46 ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن با استفاده از سیستم استنباط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 شبیه سازی بازنگری بهره برداری از سد چند منظوره مارون با اعمال ملاحظات زیست محیطی پایین دست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
48 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 شناسایی متغیرهای اقلیمی تاثیر گذار بر حجم آورد ورودی به سد دز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 ظرفیت بازار آب به عنوان راهی برای تخصیص بهینه آب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 کلان شهر تهران از منظر پایداری آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
52 مدل سازی IDAM به منظور تحلیل هزینه – فایده میان رشته ای پروژه های سدسازی (مطالعه موردی: سد علویان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مدلسازی بهره برداری از مخزن به منظور کنترل سیلاب با استفاده از روش تحلیل دینامیکی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
54 مدلسازی کیفی نهرهای درون‌شهری با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی بهبود کیفیت رواناب (مطالعه موردی: نهر ولنجک) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 مدیریت تقاضای منابع آب در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
56 مدیریت کیفیت آب رودخانه ها با آلاینده های جمع پذیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
57 مطالعه سدهای واکنشی نفوذ پذیر ساخته شده از نانو ذره آهن برای تصفیه درجای آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
58 مقایسه تحلیل چند متغیره با تحلیل تک متغیره برای وقایع خشکسالی با استفاده از توابع مفصل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 مقایسه خصوصیات بسته‌های کامپیوتری شبیه‌سازی برای مدیریت آب در سطح حوضه رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
60 مکان سنجی صنایع غذایی در دشتهای آبی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 نقش تجارت آب بعنوان یک راهکار برای مقابله با چالش های تأمین آب در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)