دکتر سعید بزرگ بیگدلی

دکتر سعید بزرگ بیگدلی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید بزرگ بیگدلی

Dr. Saeed Bozorg-Bigdeli

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحول نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه شناسی اجتماعی رمان های سووشون و عادت می کنیم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
2 بازتاب شخصیت پیامبر(ص) در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
3 بررسی بازتاب کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در آثار داستانی ابراهیم گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 50
4 بررسی تاثیر زبان عربی برطبقات الصوفیه انصاری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر عناصر دستوری و وام واژه های زبان فارسی بر زبان کشمیری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی چشم دلدار در غزلیات حافظ و ترانه نامه پترارکا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 42، شماره: 88
8 بررسی نسبت عقل با عشق در غزل های عطار، بر اساس نظریه استعاره شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 37
9 بررسی و تحلیل حکمت های تجربی در آثار منثور فارسی صوفیه تا قرن هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 24
10 بررسی و تحلیل درد و رنج های بشری در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
11 بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی و تحلیل مرگ و زندگی انسان نخستین، حیوان (گاو) و گیاه در اساطیر ایران از منظر نمادگرایی با تکیه بر شاهنامة فردوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
13 بررسی و مقایسه سبک حماسه سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
14 بررسی و نقد شیوه نگارش و محتوای اخلاقی تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 4، شماره: 2
15 بررسى سبک نثر شاعرانه در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
16 بلاغه الحجاج ( فی شعر الحسن بن علی الهبل امیر شعراء الیمن ) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 2
17 پژوهشی در اشعار نویافته جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 1
18 پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
19 تحلیل اسطوره ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تاثیر کودتای ۲۸ مرداد در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 60
20 تحلیل اسطوره ای رمان درد سیاوش با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
21 تحلیل اسطوره ای رمان سووشون با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
22 تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تاثیرادبیات کهن فارسی درآن (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 4
23 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
24 تحلیل شخصیت رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 13، شماره: 1
25 تحلیل مقایسه ای دو رمان سمفونی مردگان و خانه ادریسی ها با تاکید بر مضامین اجتماعی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 1
26 تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 51
27 تصرفات مولانا در حکایات صوفیه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 13
28 خرقه سوزی در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
29 خماری زاهد یا خوشخویی دردکشان؛ بررسی و تحلیل بیتی بحث برانگیز از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
30 درآمدی بر تعامل میان ادبیات کلاسیک عرفانی با سینمای معناگرا (با تاکید بر تحلیل ظرفیتهای نمایشی رسالهی حی بن یقظان ابن سینا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 6، شماره: 4
31 روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد: تحلیلی بر پایه سبک شناسی فمنیستی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 5، شماره: 18
32 رهی؛ سنت، کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی درباره واژه «رهی» در شعر فارسی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
33 سنجش رغبت فارسی آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 2
34 شناسایی دوره های روایی رساله الطیرها براساس چهار نسل روایت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
35 ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدد بستان العارفین و تحفه المریدین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
36 عاشق سارق؛ تحلیل عرفانی غزلی از مولوی بر اساس دیدگاه استیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
37 کاربرد ضمایر شخصی در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و گویش کهن هرات (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 3
38 مقایسه ایزدان آب در اسطوره های ایران و ویتنام (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 29
39 نقد آرای منابع مثنوی پژوهی در تاویل عناصر اسطوره ای مثنوی مولانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
40 نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان براساس نظریه فرآیند فردیت یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 23
41 نقش منابع جنبی در تصحیح بستانالعارفین و تحفهالمریدین (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
42 نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 1
43 نمودهای برجسته هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 1
44 وفات نامه گونه ای ناشناخته در شعر شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی تطبیقی تحول رمان در ایران وآفریقای غربی(سنگال) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی رساله الطیرها از منظر الگوی نشانه شناختی پیرس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
4 تحلیل استعاره ترسابچه در غزل-داستان های عطار؛ از منظر شعرشناسی شناختی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
5 جایگاه مکان در ساختار روایی رساله الطیرها براساس دیدگاه لاندوفسکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 شیوه های بازروایت تاریخی در برخی منظومه های دینی؛ (بر پایه سنت های شفاهی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
7 کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
8 نقدفمینیستی رمان پرنده من اثرفریبا وفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات