دکتر شاهین اوستان

دکتر شاهین اوستان دانشگاه تبریز

دکتر شاهین اوستان

Dr. Shahin Oustan

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی و فسفر بر شاخص کلروفیل برگ، غلظت نیتروژن و فسفر ریشه و بخش هوایی یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
2 اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر عملکرد دانه، برگ و ساقه گندم و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
3 اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
4 اثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
5 اثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی و روابط آبی گیاه کینوا در همزیستی با قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 3
6 اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ویژگیهای رشد سیبزمینی در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
7 اثر سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد، جذب نیتروژن و فسفر گیاه گندم در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
8 اثر سیدروفورهای میکروبی تولید شده بوسیله سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب عناصر کم مصرف در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
9 اثر شرایط آب خاک، لجن فاضلاب، کود مرغی و کودهای شیمیایی بر ویژگی های رشد و کارایی مصرف آب گیاه برنج در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
10 اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و کارآیی مصرف آب برنج در یک خاک قلیایی غیرآهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 3
11 اثر شرایط مختلف رطوبت خاک و کودهای سولفات روی و مونوکلسیم فسفات بر فسفر قابل‎استخراج یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
12 اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب خاک بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در ذرت سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
13 اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر جذب برخی عناصر پرمصرف و سدیم در گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
14 اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت فلزات سنگین در ریشه و بخش هوایی آفتابگردان در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
15 اثر قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا بر خصوصیات رشدی و تغذیه گیاه کینوا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 1
16 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
17 اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چغندر لبویی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
18 اثر کشت برنج، غرقاب، کمپوست لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر pH، EC، پتاسیم و سدیم محلول خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
19 اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
20 اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی های رشد گندم (رقم الوند) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
21 اثر گچ و کوکوپیت بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و رشد اسفناج در کشت هیدروپونیک در شرایط شور و غیرشور (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
22 اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه جو بهاره در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 4
23 اثر مایه زنی باکتریهای آزادکننده پتاسیم در تامین پتاسیم گوجه فرنگی در بستر شن- موسکویت و شناسایی جدایه های کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
24 اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
25 اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا (Brassica napus cv. Hyola) در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
26 اثر مصرف توام کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 3
27 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
28 اثرات هیدرومالچ و پلی آکریل آمید بر کنترل رواناب، رسوب و اتلاف عناصر N، P و K خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
29 اثرهای روی و فسفر بر غلظت عناصر غذایی، نشاسته و قندهای احیایی غده سیب زمینی درشرایط با و بدون تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
30 ارزیابی تحمل به کلروز در برخی پایه های سیب به دو روش گرسنگی آهن و تنش بی کربنات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
31 ارزیابی تحمل پایه های سیب مالینگ مرتون ۱۰۶، گمی آلماسی و هیبرید آن ها به کلروز آهن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
32 ارزیابی توان جدایه های ریزوسفری در انحلال Zn کم محول در شرایط درون شیشه ای و بررسی توانایی آنها در تامین Zn گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
33 ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی با تلقیح جدایه های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
34 ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنابراساس داده های سنجنده TM مطالعه موردی: اراضی شرق شهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
35 ارزیابی کارایی برخی باکتری های ریزوسفری گیاهان شورپسند در تعدیل تنش شوری گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.). (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 3
36 ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
37 استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 2
38 Interactive Effects of Cadmium and Zinc Application on Their Uptake by Rice Under Waterlogged and Non-waterlogged Conditions (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 2، شماره: 2
39 Morphological and Biochemical Responses of Some Promising Tea Genotypes to Aluminum-induced Soil Acidification (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 4
40 برآورد ضریب گزینشگری گاپون برای تبادل سدیم با کلسیم و منیزیم دربرخی خاکهای متاثر از نمک دشت تبریز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
41 بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل های آهن در خاک های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 1
42 بررسی تنوع و تکامل خاک در سطوح مختلف ارتفاعی دامنه غربی کوهستان تالش (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
43 بررسی خصوصیات کانی شناسی ریزگردهای حاصل از فرسایش بادی خاکهای ساحل شرقی دریاچه ارومیه با استفاده از تونل باد مدار بسته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
44 بررسی رابطه اسیدیته خاک با برخی از ویژگی های کیفی برگ سبز چای در چای کاری های استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 3
45 بررسی فروزینگی زیستی ترکیبات نفتی، فعالیت برخی از آنزیم ها و عملکرد گیاه شبدر در خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
46 بررسی گلخانه ای توزیع ریشه گیاه ذرت در خاک های همگن و ناهمگن و رابطه آن با عملکرد محصول (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 4
47 بررسی ویژگی های بخش مایع و جامد هیدروچارهای تولید شده از ضایعات چوب سیب در دما و زمان های مختلف کربونیزه شدن گرمآبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 4
48 بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
49 پارامترهای شوری و سدیمی بودن در برخی خاک های متاثر از نمک دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
50 تاثیر pH و شکل نیتروژن محلول غذایی بر جذب آهن، روی، مس و منگنز بوسیله اسفناج در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
51 تاثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر ویژگی های رشد و عملکرد اسفناج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
52 تاثیر بیوچارهای مختلف بر غلظت روی (Zn) استخراج شده با DTPA از دو خاک اسیدی و قلیایی دارای مقادیر متفاوتZn در دوره انکوباسیون یک ساله (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 3
53 تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
54 تاثیر پلی اکریل آمید و ماده آلی بر سه نمایه پایداری ساختمان در دو خاک ریز و متوسط بافت با تعداد تر و خشک شدن متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
55 تاثیر تنش شوری بر رشد، فعالیت آنزیم های پاداکسنده، پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه های کدو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
56 تاثیر حذف ماده آلی بر سینتیک و ترمودینامیک واجذب فسفر در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
57 تاثیر حذف ماده آلی بر شاخص های پسماند فسفر در خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
58 تاثیر حذف ماده آلی بر ویژگی های واجذب و نگهداشت فسفر در برخی خاک های آهکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
59 تاثیر درجات مختلف آبگریزی خاک حاصل از افزودن کود گاوی بر ویژگیهای پایداری خاک و فراهمی آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
60 تاثیر دو واحد فیزیوگرافی بر منشاء و توزیع شکل های قابل استخراج اکسید آهن در برخی خاک های جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
61 تاثیر ژئومورفولوژی بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک های جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
62 تاثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
63 تاثیر سطوح مختلف ژئومرفولوژیک بر تکامل خاک ها با استفاده از تغییرات پدوژنیک و شکل های مختلف آهن در منطقه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
64 تاثیر سطوح مختلف سرب بر جمعیت باکتری و قارچ در طول انکوباسیون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
65 تاثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیتراتسازی در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
66 تاثیر شش سویه از باکتری های آزاد کننده پتاسیم بر رشد و افزایش جذب پتاسیم در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
67 تاثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر جذب و غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در ریشه و بخش هوایی اسفناج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
68 تاثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 1
69 تاثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
70 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 3
71 تاثیر کاربرد هیومیک اسید غنی‎شده با نیتروژن (NHA) بر ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت (سینگل کراس ۷۰۴) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
72 تاثیر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاک های جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
73 تاثیر کمبود برخی فلزات و اینوکلوم های دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر ترشح ترکیبات کی لیت کننده از ریشه گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 3
74 تاثیر کمبود روی بر رشد، درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و جذب روی، فسفر و آهن در گیاه ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
75 تاثیر کود مرغی بر ویژگی های جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی از خاک های آهکی استان همدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
76 تاثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
77 تاثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
78 تاثیر ماده آلی خاک بر سینتیک و ترمودینامیک جذب فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
79 تاثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
80 تاثیر مس بر تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ گلومرال همزیست با ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
81 تاثیر مصرف توام آرسنیک و فسفر بر ویژگی های رشد و جذب آرسنیک و فسفر توسط گندم و گل جعفری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
82 تاثیر مصرف توام کادمیوم و روی بر ویژگی های رشد گیاه برنج و غلظت روی،کادمیوم،آهن و منگنز خاک در دو شرایط رطوبتی غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 3
83 تاثیر مصرف سیلیسیوم بر رشد، ترکیب شیمیایی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
84 تاثیر نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر عملکرد و برخی صفات کاهو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 6، شماره: 2
85 تاثیر نسبت خاک به محلول بر همدماهای جذب و واجذب روی (Zn) در یک خاک شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
86 تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
87 تعیین شکل های شیمیایی آهن و روابط آن ها با ویژگی های خاک در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
88 تعیین شکل های شیمیایی مس و روابط آن ها با ویژگی های خاک در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
89 تغییرات آهن، روی، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامی در دو خاک مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 1
90 تکامل خاک در سطوح مختلف ژئومورفیک یک نیمرخ ارتفاعی-اقلیمی در جنوب شرق اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
91 تنوع رده بندی و ژنتیکی خاک در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
92 توزیع پذیرفتاری مغناطیسی و شاخص های هوادیدگی در سطوح مختلف ژئومورفیک در برخی خاکهای منطقه چالدران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 3
93 توزیع شکل های مختلف سرب، روی، کادمیم و مس در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
94 توزیع شکل های مختلف فسفر در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی و رابطه آن با برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 3
95 جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده علف‌کش پاراکوات از خاک‌های تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 2
96 حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده با استفاده از EDTA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
97 روابط آلودگی مس با ویژگی های خاکهای پایین دست معدن مس مزرعه (اهر-آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
98 رها سازی Zn، Pb و Cd از چند خاک آلوده با استفاده از EDTA به روش پیمانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
99 سینتیک رهاسازی مس توسط DTPA از خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
100 سینتیک معدنی شدن نیتروژن در یک خاک تیمار شده با کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
101 سینتیک معدنی شدن نیتروژن در یک خاک تیمار شده با کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
102 شاخص های آلایندگی فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام (مشکین شهر، اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
103 شاخص های پسماند همدماهای جذب- واجذب پتاسیم در برخی خاک های آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 4
104 شکل های شیمیایی روی، سرب و کادمیم در خاک های آلوده قبل و بعد از استخراج پیمانه ای با EDTA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
105 شکل های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
106 شکل های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
107 عوامل موثر بر اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در تعدادی از خاک های شمال و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
108 غیر متحرک سازی آرسنیک به وسیله ترکیبات آهن صفر و دوظرفیتی و زئولیت آهن در خاک آلوده شده به آرسنیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
109 غیرمتحرک کردن روی (Zn) در دو خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
110 کارایی سامانه های رده بندی آمریکایی (ST) و جهانی (WRB) در توصیف ویژگی های خاک های شور و گچی در برخی مناطق استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
111 کارایی مدل های برآورد دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
112 کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
113 کاربرد فاصله تاکسنومیک و خوشه بندی برای تعیین میزان نزدیکی و شباهت خاک های آهکی، گچی و شور آذربایجان شرقی در دو سیستم طبقه بندی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
114 مطالعه تغییر و تحول خاک - سیمای اراضی منطقه چالدران، شمال غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
115 نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Potassium Solubilizing Bacteria a Promising Approach in Sustainable Agriculture - Increasing of potassium releasing from k-containing minerals in presence of insoluble phosphate (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 اثر باکتری Ensifer meliloti ( Sinorhizobium meliloti ) وفسفر بر وزن تر و غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثر تناوب بر رشد، عملکرد دانه و تجمع کادمیوم در گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
4 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثرات کلرید کادمیم برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا رقم ساری گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جوبهاره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 اثرشرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی برغلظت های عناصرکم مصرف دربخش هوایی گیاه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی کاربرد نانوسوپرجاذب ASN-320 بر روابط آبی و عملکرد خیار گلخانه ای در شرایط شوری و کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 برخی عوامل موثر بر جذب روی (Zn) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای ساحل شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
15 بررسی تاثیر استفاده از فاضلاب بر میزان غلظت برخی فلزات سنگین درخاک (مطالعه موردی: روستای بارزیل، شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
16 بررسی تاثیر قارچ های میکوریز Glomus intraradices و Glomus versiform بر جذب Zn در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیرآبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات خاک به روش کریجینگ (مطالعه ی موردی:بارزیل،مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 بررسی توابع عضویت دراستخراج نقشه فازی توزیع فاکتور خطر زیست محیطی فلزات سنگین، در مناطق آبیاری شده با فاضلاب و رودخانه در اراضی روستای بارزیل از توابع شهرستان مشگینشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
19 بررسی توانایی سه ایزوله سودومون اس در رهاسازی فسفات از سطوح کانیهای متغی ر بار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی شاخص های تحمل شوری در گیاه کینوا تحت تاثیر مایه زنی قارچ سیرندپیتاایندیکا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
21 بررسی وضعیت تکامل خاک با استفاده از شکل های مختلف آهن در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
22 برهمکنش میزان ZN و رطوبت خاک بر رشد ریشه،محتوای نسبی آب و هدایت روزنه ای برگ دو رقم لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 پاسخ کلروتیک شاخساره های درون شیش های سه ژنوتیپ سیب به غلظت های مختلف آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 پالایش زیستی کادمیوم و نیکل در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله باکتری های مقاوم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 تاثیر افت سطوح مختلف آب بر شکل های مختلف اکسیدهای آهن خاک در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
26 تاثیر PH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر غلظت و مقدار عناصر ca، Mg، K و Na ریشه ها و اندام های هوایی اسفناج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 تاثیر بیوچار بر انتشار گازهای گلخانه ای، ترسیب کربن و تغییرات نیتروژن در فرایند کمپوست شدن (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
28 تاثیر بیوچار بر کیفیت کمپوست همنوا تهیه شده از پسماند جامد شهری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 تاثیر تیمارهای مختلف و زمان بر کارایی حذف الکتروسینتیکی Pb, Cd,Zn از یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر شدت نور و کمبود Zn بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ، فتوسنتز ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
31 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریز مغذی بر PH آبشویه در مراحل مختلف رشد گیاه سورگوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریزمغذی بر تولید ترکیبات کی لیت کننده از ریشه سورگوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر لوریل بنزن سولفونات برجمعیت باکتری های گرم منفی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برعملکردو اجزای گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تأثیر روی (Zn) و کادمیوم (Cd) مصرفی و گیاه برنج بر شکل قابل جذب برخی از عناصر کم مصرف در یک خاک شن لومی در شرایط غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت Zn ،Mn ،Fe و Cu ریشهها و بخش هوایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
37 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات، نیتروژن آلی و نیتروژن کل اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
38 تأثیر لجن فاضلاب و کود دامی بر رشد، جذب و غلظت فلزات سنگین در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 تأثیر منابع و مقادیر کودهای آلی و غرقاب بر ویژگیهای رشد گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
40 تجزیه زیستی علفکش پاراکوات توسط دو باکتری Achromobacter xylosoxidans وStreptomyces sp. شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
41 تجزیه زیستی قارچکش بنومیل توسط دو باکتری Bacillus endophyticus و Streptomyces sp.شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
42 تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 تعیین فاصله تاکسنومیک خاک های آهکی، گچی و شور در سیستم های رده بندی ST و WRB (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تنفس میکروبی ( آزاد شدن ) CO2 خاک تیمار شده با کودهای آلی تحت شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
46 جداسازی و شناسایی دو جدایه باکتریایی از خاک با توان تجزیه زیستی قارچکش بنومیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
47 روش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 سنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
49 شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
50 غیرمتحرک سازی سرب در ریشه آفتابگردان توسط گلومالین قارچ Rhizophagus irregularis (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ارزیابی دو روش استخراج (پیمانه ای و ستونی) برای حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده با استفاده از EDTA (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی کاربرد نانو ورقه های Green Rust کربناتی در حذف (Cr(VI از محلول آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- احیای کروم شش ظرفیتی توسط اسید هیومیک استخراج شده از بیوچار و لئوناردیت در شرایط نوری مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- بررسی تغییرات مکانی آهن معادل کل خاک با ترازهای ارتفاعی مختلف آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- پهنه بندی رقومی توزیع آهن معادل کل خاک با استفاده از زمین آمار در کرانه شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر نانوسوپرجاذب ASN-320 بر برخی شاخص های رشد خیار گلخانه ای در شرایط شوری و کم آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
57 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر بیوچار حاصله از کاه و کلش گندم بر pH و EC در برخی خاک ها با اسیدیتی متفاوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر چند بیوچار مختلف بر تغییرات pH و EC دو خاک قلیایی و اسیدی در طی یک سال انکوباسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر کاه و کلش گندم و بیوچار حاصله بر فسفر قابل استخراج در چهار خاک با اسیدیتی متفاوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر نانو و مزو بیوچار تولید شده توسط فرآیند آسیاب گلوله ای بر جذب کادمیوم در یک خاک شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- شناسایی ویژگی های فیزیکی و شیمیائی ذرات نانو و مزو بیوچار چوب درخت راش تولید شده توسط فرآیند آسیاب گلوله ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
62 مروری بر روشهای تشخیص ضرورت در پاکسازی خاک (Soil cleanup) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
63 مطالعه سینتیک آزاد شدن نیتروژن معدنی از منابع نیتروژن آلی کمپوست حاصل از مواد زائد جامد شهری در خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
64 مطالعه نسبت سدیم به پتاسیم گیاه شورپسندSuaeda aegyptiaca در سطوح مختلف شوری و نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
65 وضعیت آبی برگ و برخی پارامترهای فتوسنتزی لوبیا در واکنش به کاربرد ZN تحت تنش کمبود رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 ویژگیهای جذبی برخی غیر متحرک کننده های روی (Zn) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران