مجید اونق

 مجید اونق استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مجید اونق

Majid Aunagh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری سیستم های رودخانه ای در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
2 ارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونتگاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
3 ارزیابی خطر بیابان زایی (سیستم شاخص های بیابان زایی مدیترانه ای اروپا، DIS4ME) منطقه مورد مطالعه: اترک سفلی در استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
4 ارزیابی خطر فرسایش خندقی با مدل های آماری در میان حوضه ناغان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
5 بررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
6 بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
7 بررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
8 بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
9 برنامه مدیریت خطر بیابان زایی منطقه آق بند استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 14
10 پهنه بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
11 تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
12 تدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
13 شناسایی و تفکیک رخساره های ژئومورفولوژی منطقه سبزوار با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
14 کاربرد چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
15 مقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگاری فراهمی آب برای تامین نیازهای محیط زیستی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 اثر برنامه های آمایشی بر کاهش عناصردر معرض خطرسیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 اثرتغییرکاربری اراضی برپهنه سیل؛ مطالعه موردی روستاهای حوضه آبخیز آزران کاشان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
4 ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای (RBV )در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای RBV در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
6 ارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
7 ارزیابی پتانسیل شدت خطر بیابانزایی تالاب کجی نهبندان با استفاده از مدل MICD (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 ارزیابی تاثیرAtriplex halimus برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه اینچه برون استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
9 ارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبخیز قره سو با استفاده از داده های سناریو A1B مدل HADCM3 دردوره ی 2099-2080 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
10 ارزیابی توان اکولوژیک بمنظور مدیریت و برنامه ریزی خطربیابانزایی حوزه آبخیز کوهدشت لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
11 ارزیابی توان توسعه وآمایش حوضه آزران کاشان،با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
12 ارزیابی توان محیطی به منظور برنامه ریزی و ساماندهی محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
13 ارزیابی خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز چهلچای، استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 ارزیابی خشکسالی حوزه آبخیز اترک به منظور مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 ارزیابی خطر بیابانزایی منطقه فدیشه نیشابور با استفاده از مدلMICD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
16 ارزیابی ریسک بیابان زایی و ارائه برنامه مدیریتی منطقه تالاب کجی نمکزار نهبندان با مدل MICD (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 ارزیابی ریسک بیابانزایی منطقه فدیشه نیشابور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
18 ارزیابی شاخص عملکرددربیابانزایی منطقه آق بند با استفاده ازمدل IMDPA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
19 ارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابانزایی به روش IMDPA با دو معیار پوشش گیاهی و خاک با استفاده از GIS «مطالعه موردی: دشت آلاگل- استان گلستان» (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
20 ارزیابی و مقایسه مدل آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهلچای، گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
21 ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل ICD در منطقه حارث آباد سبزوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
22 ارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه چهل چای حوضه رودخانه گرگان رود با استفاده از شاخص کیفیت آب و استاندارد کیفیت آب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 الزامات آمایشی مدیریت پایدار خطرات طبیعی در مقیاس آبخیز:یک مدل خطرمدار پیشنهادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
25 انطباق تصاویر ماهوارهای با آمار هواشناسی در بررسی سه موج گرد و غباری ( پژوهش موردی: استانهای خوزستان و ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
26 برآورد فاکتور فرسایندگی باران با استفاده از الگوریتمهای زمین آمار برای برآورد فرسایش در مدل WaTEM/SEDEM در حوضه روضهچای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 بررسی اثر معیار خاک در بیابان زایی دشت ورامین با استفاده از مدل IMDPA وgis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 بررسی پارامتر های رطوبتی خاک در ایجاد لغزش های کم عمق در زیر حوضه تول بنه (زیارت گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
29 بررسی تغییرات کاربری اراضی دشت مشهد طی سالهای 1985تا2013 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
30 بررسی شدت و روند سالانه گرد و غبار در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
31 بررسی مطالعات صورت گرفته تشخیص و پایش طوفان های گرد و غباری در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
32 بررسی مکانی پیش بینی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی به تفکیک تقسیمات سیاسی حوزه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 بررسی مکانی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری به تفکیک تقسیمات سیاسی حوزه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
34 بررسی مهمترین عوامل بیابان زایی به روش ICD و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب برای حوزه آبخیز کوهدشت لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
35 بررسی و ارزیابی روند تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG مطالعه موردی : دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
36 بررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از روش ESAI (مطالعه موردی: منطقه اترک استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
37 بررسی وضعیت بیابانزایی باتاکید برمعیارفرسایش بادی به روش MICD73 مطالعه موردی: منطقه باشتین سبزوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
38 بررسی وضعیت فعلی بیابان زایی منطقه جیرفت، استان کرمان با استفاده از مدل ESAs (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
39 بررسی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه بیابان دامغان با استفاده از مدل MICD (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
40 بررسی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه جیرفت، استان کرمان با استفاده از مدل MICD (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 بکارگیری مدل psr به منظور محاسبه شاخص پایداری آبخیزWSI برای آبخیز چهل چای رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
42 به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و معادله اسکیدمور در تعیین حد ‌مجاز فرسایش خاک برای برنامه‌ریزی اقدامات حفاظت خاک درآبخیز چهل‌چای_ استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 پهنه بندی خطر بیابانزایی با استفاده از روش مدالوس در غرب استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
44 پهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
45 پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سیاه رودبار- گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
46 پهنه بندی سیلاب رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
47 پهنه بندی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUE (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 پهنه‌بندی خطر خشکسالی با استفاده از از شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اترک خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
49 پهنهبندی خطر روانگرایی با استفاده از مدل SWM(مطالعه موردی دشت آققلا- استان گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 پهنهبندی خطر زمینلغزش توسط روش آماری رگرسیون چندمتغیره گام به گام درحوضه چهلچای، استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
51 تاثیر کاشت آتریپلکس (Atriplex halimus) بر ترسیب کربن خاک منطقه مطالعاتی: مراتع اینچه برون، استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
52 تاثیر هیدرولوژیکی روش های مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
53 تحلیل فضایی گرد و غبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
54 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش با روش رتبه بندی درحوضه آبخیز سدبوستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
55 تعیین پتانسیل روانگرایی خاک در سواحل جنوب شرقی دریای خزر استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
56 تعیین پتانسیل روانگرایی خاک در سواحل جنوب شرقی دریای خزر استان گلستان (دریافت مقاله)
57 تعیین کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار در غرب استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
58 توسعه سیستم های پیش آگاهی خطربیابان زایی روندهای اخیرونیازهای آینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
59 توسعه سیستمهای پیشآگاهی خطر بیابانزایی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مدلهای یکپارچه مدلهای مردم محور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
60 توسعه و به کارگیری شاخص پایداری آبخیز WSI برای آبخیز چهل چای، رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
61 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره جالابی حوزه ابخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 زمین لغزش های کم عمق واثرات زیست محیطی آن در حوضه زیارت گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
63 شاخص پایداری کاربری ابزار مدیریت یکپارچه سرزمین (مطالعه موردی: سواحل جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی
64 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه ریزی مدیریت حوضه رودخانه حبله رود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
65 کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
66 مدل سازی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی حوضه های آبخیز به منظور استفاده در برنامه ریزی و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
67 مدل مناسب ارزیابی وضعیت خطر بیابان زایی جهت مدیریت مناطق بیابانی در کشور ایران (مطالعه موردی: بخش جنوبی حوضه حبله رود ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
68 مدیریت مناطق بیابانی و تاب آوری جوامع محلی در جنوب حوضه حبله رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
69 مروری بر روش های عدم قطعیت در مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
70 مروری بر فرسایش خاک ورزی و اهمیت و برآورد آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
71 مروری براثرات کاربری اراضی برخصوصیات کمی و کیفی منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
72 مساله مسیریابی تولید، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
73 مطالعه شاخص فرسایندگی فورنیه در منطقه اترک سفلی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
74 معرفی چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای مدیریت موثر حوضه‎های رودخانه‎ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
75 معرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
76 معرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
77 مقایسه اثر مقیاس نقشه در تفکیک واحدهای کاری ژئومورفولوژی پهنه­بندی خطر بیابانزایی «مطالعه موردی: منطقه حارث آباد سبزوار» (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
78 مقایسه اثرنقشه شیب، سنگ، کاربری در خطر بیابانزایی دشت گنبد- داشلی برون، استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
79 مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی زمانی بارش در حوضه آبخیز سد بوستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
80 مقایسه شاخص های مختلف پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی : حوضه اترک استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
81 مکان یابی سیاست ها و برنامه های مدیریت خطر زمین لغزش در آبخیز الموت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
82 نشانه های ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنر منطقه گرگان (خزر شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
83 نقش آمایش سرزمین در مدیریت و برنامه ریزی خطربیابانزایی حوزه آبخیزکوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
84 نقش رخساره نبکا در بهبود زیست بوم مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه ی موردی: دشت صوفیکم - استان گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی