دکتر علی حسین حسین زاده

دکتر علی حسین حسین زاده استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی حسین حسین زاده

Dr. Ali Hossein Hossein Zadeh

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش مولفه های فرهنگ سازمانی (امنیت شغلی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی) بر بیگانگی از کار، مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 4
2 آسیب شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 3
3 بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی) بر مشارکت سیاسی زنان استان خوزستان (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
4 بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی، شایسته سالاری و جامعه پذیری سازمانی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
5 بررسی تاثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تاثیر شخصیت برند و پیشبرد فروش ادراکی، بر ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گر قومیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی سیاسی براحساس امنیت (مورد مطالعه: شهروندان شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی جامعه شناختی ابعاد مدارای اجتماعی با تاکید بر ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 4
10 بررسی جامعه شناختی تاثیر انواع سرمایه بر گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
11 بررسی جامعه شناختی میزان تاب‎‍آوری اجتماعی در بین سرپرستان خانوار شهر رامهرمز و برخی عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 3
12 بررسی جامعه شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
13 بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی رابطه بین تاکتیک های بازاریابی ارتباطی فروشگاه های زنجیره ای و رفتار خرید مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی رابطه بین مدیریت سود، سرمایه گذاری ها، سیاست تقسیم سود و بازده قیمتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
16 بررسی رابطه جامعه پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادله ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
17 بررسی رابطه جامعه پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادله ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
18 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با آگاهی از حقوق شهروندی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه سیاسی و سرمایه اقتصادی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 18، شماره: 1
19 بررسی رابطه گرایش به جهانی شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 1
20 بررسی راهبردی اصل مصلحت در حکومت اسلامی با تکیه بر آراء امام خمینی( ره) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 3
21 بررسی سرمایه اجتماعی کاربران اینترنتی در فضایسایبر و غیر سایبر (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 13
22 بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 8
23 بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
24 بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر بر مبنای رویکرد کج رفتاری (مورد مطالعه: جوانان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 3
25 بررسی عوامل اجتماعی موثر در رضایت از زندگی(مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 23
26 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
27 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان ۲۵-۱۸ سال شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
28 بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
29 بررسی عوامل فردی موثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 1
30 بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
31 بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: مناطق ۸ گانه شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
32 بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
33 بررسی عوامل موثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه ی شهری شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
34 بررسی مشارکت سیاسی شهروندان بالای ۱۸ سال شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
35 بررسی میزان مربوط بودن اجزای سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 3
36 بررسی ناسازگاری علوم انسانی جدید با ساختارهای اجتماعی در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 57
37 بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 11
38 پایگاه اجتماعی-اقتصادی، فرآیند کنترل و بزهکاری خشونت آمیز (نمونه ی مطالعه :دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
39 تاثیر دینداری بر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 3
40 تاثیر فهم سیاسی مبتنی بر عقلانیت فقهی بر چگونگی شکل گیری نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
41 تبیین جامعه شناختی رابطه بین ادراک فساد اداری و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی در جامعه (مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 2
42 تبیین جامعه شناختی میزان تاثیرگذاری فرهنگ سیاسی بر مطالبه گری مدنی شهروندان اهواز (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 18، شماره: 1
43 تبیین و بررسی شاخص تاب آوری به عنوان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی در علوم اجتماعی و قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 3
44 تدوین مدل حق الزحمه خدمات حسابرسی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 10، شماره: 2
45 تعارضات مبانی فلسفی علم جامعه شناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 52
46 تعیین گرهای اجتماعی و روان شناختی گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
47 چالش های اجرایی الزامات استاندارد حسابداری مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد ۳۳) Challenges of Applying the Requirements of Accounting Standard of Employee Retirement Benefits(NO.۳۳) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 51
48 راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (۱۹۷۹ -۲۰۲۱ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 50
49 زمینهها و بسترهای اجتماعی شکلگیری علم بومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 1
50 زنان و بهره وری اقتصادی در خانواده براساس سیری در سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 3
51 سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
52 سنجش سلامت اجتماعی و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 44
53 سودهای غیرعادی حسابداری،ارزش دفتری،اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزشیابی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 11
54 علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 23، شماره: 54
55 کاوشی در فرآیند افزایش ناپایداری ها و طلاق در خانواده ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 3
56 کیفیت سود در شرکت های درمانده مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 1
57 مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط تقدیرگرایی با مشارکت سیاسی زنان (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 3، شماره: 28
58 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
59 مطالعه تاثیر عوامل جامعه شناختی برشکل گیری کرسی های آزاد اندیشی (مورد مطالعه : دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 26، شماره: 99
60 مطالعه مردم نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 4
61 مطالعه ی تعیین گرهای اقتصادی- اجتماعی تاب آوری اجتماعی (مورد مطالعه: سرپرستان خانوار شهرستان رامهرمز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 26، شماره: 100
62 نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه نشینی: شاخص توسعه ی انسانی در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
2 بررسی تاثیر اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی (فضای مجازی) بر انزوای اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
4 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 بررسی تاثیرجهانی شدن بر هویت قومی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
6 بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی بر جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان دبیرستانی (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان شهر کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
7 بررسی رابطه ابعاد پایگاه اجتماعی - اقتصادی با مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: زنان شهر اهواز) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی رابطه بین استفاده از برنامه های تلویزیون و شکل گیری نگرش انتقادی در بین شهروندان پلدختر (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
9 بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان اهواز ( مطالعه موردی: مناطق 8 گانه شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
10 بررسی میزان رابطه رشد دارایی ونقدشوندگی با بازده سهام در مدل توسعه یافته فاما وفرنج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
11 بررسی نقش رسانه و خانواده درافزایش آگاهی زیست محیطی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
12 بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیر واسط جرات ورزی(مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391-1392) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
13 بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیر واسط حساسیت آموزشی والدین(مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1390-1391) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
14 بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیر واسط شیوه ی تربیتی والدین (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1390-1391) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
15 بررسی نقش طبقه اجتماعی بر محرومیت علمی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به نفس و عزت نفس (مورد مطالعه دانش آموزان مناطق محروم استان خوزستان در سال تحصیلی 1391-1392) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
16 جامعه شناسی سازمانهای غیر دولتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
17 رنگ ها در نمادپردازی های معنوی و مادی ایل بختیاری (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
18 رنگ ها در نمادپردازی های معنوی و مادی ایل بختیاری و نمود آن در شعر فارسی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
19 مدل ساختاری تاثیر احساس محرومیت نسبی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
20 مدل ساختاری تأثیر احساس بی قدرتی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
21 مطالعه جامعه شناختی حاشیه نشینی و پیامدهای آن در شهر اهواز سال 95 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
22 واکاوی تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ج.ا. ایران از دیدگاه بایسته های منشور جهانی حقوق بشر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم