دکتر داود حسین پور

دکتر داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

دکتر داود حسین پور

Dr. Davood Hosseinpoor

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و مولفه های حکومت داری از منظر امام خمینی (رحمهالله) با رویکرد دانش مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 30، شماره: 2
2 ارائه مدلی با رویکرد شبکه ای به خط مشی گذاری کارآفرینی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
3 ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 62
4 ارزیابی خط مشی های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
5 الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
6 الگوی حکمرانی شبکه ای با تاکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
7 الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
8 الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 96
9 الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 2
10 الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
11 الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
12 الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آنبا اشکال مختلف دارایی های دانشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
13 انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی رابطه چابکی سازمان با رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 7
16 بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
17 بررسی رویکرد کارآفرینانه در حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
18 بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه گریزی به نفع سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 8، شماره: 27
19 پدیدارشناسی رهبری فرهنگی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
20 تاثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 1
21 تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 86
22 تاثیر سبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
23 تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 78
24 تاثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 69
25 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 29
26 تاثیر عوامل موثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بر بروندادهای آن ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 4
27 تاثیر هزینه مبادله بر برون سپاری و نوآوری باز در شرکت های فناور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 41
28 تحلیل آسیب شناسانه ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
29 تحلیل تاثیر مولفه های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 3، شماره: 2
30 تحلیل مناسبات ادراکات زیبایی شناختی و تربیت و تبیین مبانی و اصول تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه شهید مطهری و علامه جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
31 تحلیلی بر مطالعات حکومتداری از دیدگاه امام خمینی(ره) با بهره گیری از روش فراترکیب DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۱۲۱.۱۳۹۹.۱۹.۹۰.۵.۶ (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 19، شماره: 90
32 تدوین الگوی مبارزه با پول شویی با استفاده از تعامل ذینفعان نهادهای اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 51
33 تدوین الگوی مطلوب نظام اداری ایران بر مبنای ذهنیت خبرگان دانشگاهی و اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 4
34 تدوین الگوی نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حوزه امور اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
35 تدوین چارچوب مفهومی قابلیت های پویای سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 1
36 تدوین عرصه زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
37 تعالی خدمات عمومی بر پایه ارزش‎های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 4
38 جایگاه گردشگری زمین در خط مشی های عمومی ایران با تاکید بر نقش مرحله ی تنظیم دستورکار (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
39 حاکمیت شبکه‌ای در نهادهای پژوهشی امنیت ‌سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 1
40 حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 4، شماره: 14
41 دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 55
42 سناریوهای آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
43 سنجش بهره وری آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
44 سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
45 شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کار آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
46 شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
47 شناسایی و اولویت بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
48 طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 4
49 طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی وزارت نفت در بستر جهانی شدن (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 41
50 طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی بر نقش هریک از بازیگران موثر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
51 طراحی مدل فرهنگ جهادی مبتنی بر مبانی دینی و ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 11
52 عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 34
53 عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 83
54 کاربرد چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خط مشی گذاری مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 1
55 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
56 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
57 مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
58 مقاله کوتاه: دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 4، شماره: 3
59 مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
60 مولفههای تدوین خطمشیهای عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 3، شماره: 1
61 نقش سرمایه اجتماعی در تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
62 نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر هوش هیجانی برآمادگی برای تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 17
63 واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط‌مشی‌های عمومی مدیریت شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
64 واکاوی و تبیین پیشران های موثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
65 وضعیت سرمایه انسانی در شرکت های دانش بنیان بر مبنای سبک های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 «بهترین شیوه» و «بهترین تناسب» در مدیریت منابع انسانی: «معماری منابع انسانی» به عنوان سنتز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 اثرات چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان در هواشناسی گلستان و مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
3 ارائه مدلی نظری از رویکرد سیستمی به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
4 بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان به روش پیرسون- مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
5 بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر مولفه های مزیت رقابتی شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت لبنیات پاستوریزه پگاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در سازمان منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
7 تاثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی نوآوری های کار آفرینانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
8 تاثیر کارکردهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی بر عملکرد منابع انسانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
9 تاثیرعوامل سازمانی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 تأثیر سبک های تصمیم گیری بر رفتار کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
11 تأثیر مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران_ پنها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 تأثیر مدیریت استعداد و ویژگی های ساختار بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
13 تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
14 توسعه مدلی برای بهره وری خدمات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
15 شناسایی عوامل موثر بر افزایش بهره ور ی در سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
16 ضرورت کاربست مدیریت دانش در حوزه شهرداری تهران بررسی تجربیات و نظریه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
17 کارآفرینی بین المللی:چه چارچوبی برای نظریات کسب و کار بین المللی ارائه می شود؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
18 کاربست رویکرد سیستمی در مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (ارائه مدل با بهره گیری از نظریات و تجربیات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
19 مدل زنجیره علی مدیریت منابع انسانی به عنوان ابزار مطالعه جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
20 نقش استراتژی های ورودبه بازاروحمایت دولت برتوسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
21 نقش و جایگاه مدیریت دانش و سازمان های نوآور (نظریه ها و تجربیات) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش