دکتر رسول اجل لوئیان

دکتر رسول اجل لوئیان گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر رسول اجل لوئیان

Dr. rasoul Ajal Looian

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مشکلات زمین شناسی در زون گسله پورکانوردیج و نحوه برهم کنش آن با ماشین TBM(مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج تهران ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 3
2 ارزیابی تأثیر افزودن بنتونیت بر خصوصیات رفتاری خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
3 ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی سدهای زیرزمینی بررسی موردی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 4
4 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ های آهکی سازند آسماری در ساخت گاه سدهای خرسان 1 و 2 (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی سازندهای رسوبی ساختگاه سد تنگاب سمیرم با تاکید بر نشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 2
6 ارزیابی علت پدیده لهیدگی در تونلها بر اساس ریزساختارهای مشاهده شده در سنگ نمک (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 3
7 ارزیابی فرسایش پذیری نهشته های دلتای سفیدرود بر اساس شاخص های زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
8 بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی ارتباط بین شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI با خورند دوغاب در توده سنگ ساختگاه سد سیمره (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه ۴ تونل قمرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
11 بررسی تأثیر بافت سنگ در خصوصیات مهندسی سنگ های کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 3
12 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه نوژیان (جنوب شرق خرم آباد- استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 1، شماره: 2
13 تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده های پتروفیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
14 تعیین مدول تغییر شکلپذیری توده سنگهای ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از آزمایشات برجا (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 15، شماره: 30
15 ضرورت بازنگری سرفصل ‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎ های زمین‎ شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل ‎سازی مکانیزه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
16 مسائل ژئوتکنیکی خاک های مساله دار جهت احداث کانال های آبیاری بر روی آن ها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
17 نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و روشهای بهبود رفتار لرزه ای سازه های خشتی مطالعه موردی برج شماره 32 ارگ بم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
2 آنالیز و روش‌های بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌های خشتی مطالعه موردی برج شماره 32 ارگ بم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
3 اثرمحلولهای نمکی برخواص مهندسی خاک های رسی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
4 ارائه روابط تجربی جهت تخمین ویژگیهای مکانیکی سنگ آهک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی ارتباط ویژگیهای نفوذپذیری و خورند دوغاب در عملیات تزریق ( مطالعه موردی سد شهید مدنی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
6 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از روشهای انفجار و اندازه گیری سرعت موجی برشی VS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 ارزیابی پتانسیل لهیدگی توده سنگهای واقع در مسیر تونل T4 سامانه انتقال آب سد آزاد به دشت روانسر (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی تاثیر آهک طبیعی موجود در خاک های ریزدانه بر خصوصیات مهندسی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 ارزیابی تاثیر پارامترهای برجای خاک بر میزان نشست سطحی زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی: بخش شمالی خط 1 متری اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 ارزیابی تاثیر پارامترهای زمین شناسی مهندسی بر روی عملکرد ماشین TBM در شرایط سایش در سنگ آهکبه روش یادگیری ماشین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
11 ارزیابی تاثیر نیروی برکنش هیدرو استاتیک (uplift) بر روی پایداری سد بتنی وزنی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی و ضریب پوآسون لاینینگ تونل بر نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط 1 متروی اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 ارزیابی تأثیر خصوصیات مکانیکیو فیزیکی خاک بر ایمنی و تغییرشکل تون لهای دوقلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
14 ارزیابی تأثیر خصوصیات هندسی تون لهای دوقلو بر پایداری و تغییرشکل آ نها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
15 ارزیابی تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد گیوی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
16 ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد ها با استفاده از شاخص نفوذ پذیری ثانویه ، طبقه بندی توده سنگ(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
17 ارزیابی تغییرات پارامتر های رفتاری مخلوط بنتونیت با خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد خنچه کاشان با استفاده از طبقهبندی DMR و RMR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
19 ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل 4 سامانه انتقال آب سد ازاد به روانسر (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
20 ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی نهشته های شرق شهر اصفهان با استفاده از SPT (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ آهک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 ارزیابی روابط جدید در کاهش محدودیتهای محاسبه RQD و کاربرد آن در تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ (مطالعه موردی ساختگاه سد بختیاری) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 ارزیابی زمین شناسی مهندسی توده سنگها و حائل موقت، تونل انحرافی کندوان آزاد راه تهران شمال (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
24 ارزیابی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه سد کرخه ۲ (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 ارزیابی سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب گوکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
26 ارزیابی طرح تزریق پرده آب بند سد تالوار با بررسی نمودارهای خورند- لوژان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
27 ارزیابی قابلیت روانگرایی خاکهای پی آبرفتی سد نازلو و ارائه روشهای اصلاح آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 ارزیابی میزان کارستی شدن ساختگاه سد لجامگیر با استفاده از روشهای ژئوالکتریک و ژئورادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
29 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد خاکی خنچه بر اساس شاخص نفوذپذیری SPI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
30 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد خنچه با استفاده از آزمایش لوژان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد نرگسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویهSPI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
32 ارزیابی وضعیت نفوذپذیری و آب بندی پی ساختگاه سد جنگ آباد سمیرم (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 استفاده از داده های ژئوالکتریک چاه شاهد برای اکتشاف آبهای زیرزمینی و واقعیت سنجی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 استفاده از نتایج آزمون PFWD در ارزیابی کیفیت پرسازی ترانشه های تاسیساتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونلهای متروی اصفهان قطعه جنوبی ( صفه - آزادی) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری روی مقاومت برشی فصل مشترک ماسه مسلح شده با خرده لاستیک در تماس با بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
37 بررسی آزمایشگاهی نخاله های ساختمانی و استفاده مجدد از آن در راهسازی (مطالعه موردی: شهر فولادشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
38 بررسی اثر پارامترهای ژئوتکنیکی سنگ بستر مایل بر طرفیت بابری پی های سطحی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
39 بررسی اثر پارامترهای ژیوتکنیکی سنگ بستر مایل بر ظرفیت باربری پی های سطحی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
40 بررسی اثرگذشت زمان برروی حدوداتربرگ و خصوصیات ترکمی خاک های رسی آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی ارتباط میان نفوذ پذیری و خورند دوغاب با ناپیوستگی های موجود درتوده سنگ ساختگاه سد سیمره (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
42 بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش انفجار و آزمایش نفوذ استاندارد SPT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
43 بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش های انفجار و آزمایش نفوذ مخروط CPT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
44 بررسی استفاده از روش بیولوژیکی در بهسازی خاکهای گچ دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
45 بررسی پارامترهای تغییرشکل خاکهای خط 2 مترو تبریز بر اساس آزمایشهای پرسیومتری (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
46 بررسی پارامترهای رفتاری خاکهای رسی حاوی ناخالصی آهک وگچ طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی پارامتریک عوامل موثربرحفرتونلهای دوقلوی متروی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
48 بررسی پایداری گسل کهریزک، تحت تاثیر لندفیل کهریزک و امکان رخداد زلزله های القایی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
49 بررسی تاثیر شوری آب بر شاخص دوام ماسه سنگ ها مطالعه موردی پروژه آجی چای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی تاثیر هوازدگی بر ویژگیهای مهندسی سنگهای سازند شمشک در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
51 بررسی تاثیرافزایش مصنوعی پلاستیسیته خاک بر پارامتر های مقاومتی خاک های ریز دانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی تاثیرزاویه شیب گودبرداری و پارامترهای مقاومت برشی خاک بر نیروی کششی میخ هادرگودبرداری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
53 بررسی تأثیر املاح موجود در آب بر رفتار تورم و واگرایی خاکهای سیلتی رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 بررسی تأثیر ترکیب الیاف بر مقاومت فشاری تک محوری خاک رس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
55 بررسی تراکم آزمایشگاهی و تحمل باربری کالیفرنیا نخاله های ساختمانی (مطالعه موردی: شهر فولادشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
56 بررسی تزریق پذیری سازند های سنگی ساختگاه سد سیوند (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد فرخی قائن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
58 بررسی تنش برشی سطح تماس بین خاک مسلح شده با خرده لاستیک و بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
59 بررسی چگونگی تأثیر بنتونیت بر خواص نفوذپذیری و واگرایی خاک های ریز دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
60 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگهای مارنی ساختگاه سدنرگسی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
61 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد آزاد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
62 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خراسان3 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کوار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
64 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد تنگاب سمیرم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
65 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی در اطراف پالایشگاه نفت اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مسأله دار جهت احداث کانال بر روی آن ها مطالعه موردی شبکه آبیاری رودشت جنوبی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
67 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد بهشت آباد با توجه به آبگذری آن به روش تحلیل عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
68 بررسی خصوصیات مهندسی سنگ های تخریبی با تاکید بر ویژگی های زمین شناسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی خطرگل گرفتگی مسیر خط A متروی قم (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
70 بررسی دلائیل ایجد شکاف در دشت مهیار شمالی و تاثیر آن بر جاده اصفهان-شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
71 بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذ پذیری ساختگاه سد کوار (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
72 بررسی روش های ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
73 بررسی روش های برآورد پارامترهای مربوط به موج انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
74 بررسی زاویه اصطکاک سطح تماس بین خاک مسلح شده با خرده لاستیک و بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
75 بررسی زمین لغزش های سد کارون 3 از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
76 بررسی سایزموتکتونیک و لرزه خیزی ساختگاه سد خاکی خنچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
77 بررسی سایندگی خاکهای مسیر خطA متروی قم (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
78 بررسی سیستم ناپیوستگی توده سنگهای ساختگاه سد تالوار (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
79 بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی در تونل زنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
80 بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی و برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ در مسیر تونل انتقال آب گوکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
81 بررسی کاربرد روشهای ژیوفیزیکی در مطالعات ژیوتکنیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
82 بررسی کیفیت تودهسنگهای ساختگاه سد تنگاب با استفاده از طبقهبندیهای Q,RMR (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
83 بررسی کیفیت هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی موجود در مسیر خط 2 قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
84 بررسی مخاطرات زمین شناسی آبرفت های مسیر خط A متروی قم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
85 بررسی مکانیسم نشست های جاده جندق-معلمان در محیط پلایا و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
86 بررسی میزان ارتباط نرخ نفوذ ماشین تونل بری و مدول الاستیسیته توده سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
87 بررسی میزان تأثیر پذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
88 بررسی میزان شکفتگی درآزمون کرامب جهت ارزیابی پتانسیل واگرایی و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی خاک­های ریزدانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
89 بررسی نفوذپذیری با استفاده از روش شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) مطالعه موردی سد ششپیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
90 بررسی نفوذپذیری تودههای آبرفتی سد خاکی خنچه با توجه به نتایج آزمایشهای لوفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
91 بررسی نوع TBM مناسب برای خط A متروی قم بر اساس شرایط زمین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
92 بررسی و تحلیل پایداری گوه های تونل گردنه رخ با استفاده از نرم افزار Unwedge (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
93 بررسی و مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش های آزمایش نفوذ استاندارد SPT و سرعت موج برشی SPT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
94 بررسی و مقایسه سیستم های مختلف نگهداری در پایداری تونل انتقال آب سد خاکی (پروفیل فولادی، لتیس و شبکه های راک بولت ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
95 بررسی وضعیت فرار آب از مخزن سد سورک با استفاده از آزمایش های لوفران و لوژان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
96 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح مارنی در بستر جاده کمربندی خان زنیان، محور شیراز- بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
97 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی جهت انتخاب ساختگاه سد خاکی لجامگیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
98 بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
99 بررسی همبستگی بین مقادیر خورند دوغاب و لوژان در سد چشمه عاشق (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
100 بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه ریزدانه با تزریق اکرلیک رزین (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
101 پهنه بندی خصوصیات ژئوتکنیک شرق شهر اصفهان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
102 پهنه بندی زیست محیطی بر اساس یون های سولفات با کمک GIS (مطالعه موردی منطقه شرق اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
103 پیش بینی وضعیت مارنهای سازند پابده جهت حفاری تونل (مطالعه موردی- تونل گوکان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
104 تاثیر ویژگی های رخساره ای سنگ های کربناته در رفتار مهندسی آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
105 تأثیر شوری آب بر پارامترهای تحکیم خاک ریز دانه-مطالعه موردی: سد خاکی کرچای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
106 تأثیر ویژگیهای رخسارهای سنگهای کربناته در رفتار مهندسی آنها : (مطالعه موردی سازند سروک در تونل سوم کوهرنگ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
107 تحلیل پایداری و عوامل موثر در ریزش های منطقه معدنی بوکسیت جاجرم معدن زو2 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
108 تحلیل پایداری، طراحی سیستم نگهدارنده و محاسبه بار وارد بر پوشش مغار پمپاژ تونل گلاب به روش های تجربی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
109 تحلیل حساسیت پایداری شیروانی خاکی به تغییر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک توسط روش تعادل حدی و عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
110 تحلیل عددی به منظور تعیین امکان حفر تونل های دوقلوی مترو واقع در زیر بناهای مهم تاریخی میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
111 تحلیل عددی به منظورتعیین امکان حفرتونلهای دوقلوی مترو واقع درزیربناهای مهم تاریخی میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
112 تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دولایه ای زمین (بر اساس روش هاگیوارا - Hagiwara's Method) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
113 تحلیل عملی بررسی ساختمانهای سه لایه ای زمین (بر اساس روش ماسودا - Masuda's Method) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
114 تحلیل لرزهخیزی و برآورد خطر زمینلرزه ساختگاه سد خرسان 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
115 تحلیل ناپایداری ساختاری ایستگاه پمپاژ زیرزمینی تونل گلاب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
116 تخمین پارامترهای آزمایش بارگذاری صفحه ای با استفاده از مدول پرسیومتری (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
117 تخمین مدول توده سنگ با استفاده از RMR بر اساس روش توسعه یافته RQD (مطالعه موردی: ساختگاه سد بختیاری) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
118 تخمین مدول دگرشکلی توده سنگ با استفاده از RQD اصلاح شده براساس روش های مختلف تعیین مدول (مطالعه موردی ساختگاه سد بختیاری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
119 تخمین مقاومت توده سنگ درزهدار با استفاده ازRQD اصلاح شده در ساختگاه سد بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
120 تعیین شیب و امتداد گمانههای تزریق در ساختگاه سد آقبلاغ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
121 تعیین عدد فعالیت خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی و روش حداقل مربعات معموبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
122 تعیین مهمترین عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مخزن سد بهشت آباد توسط مدل CF (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
123 تعیین نشست خاک در اثر حفاری در تونل طرح قطار شهری شیراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
124 تعیین وضعیت تزریق پذیری توده سنگها با استفاده از شاخص مقاومت زمین شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
125 تفسیر نتایج آزمایشات ژئو تکنیکی ساختگاه مجتمع مسکونی زیتون شهر اصفهان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
126 رآورد پارامترهای لرزهای و خطر زمینلرزه ساختگاه سد زیرزمینی ماستبندی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
127 رابطه بین آزمایش پرسیومتری و تک محوری در آبرفتهای درشت دانه مطالعه موردی در شمال- شمال شرق شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
128 زمین ریخت شناسی ماسه های بادی جنوب شرق اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
129 سدهای زیرزمینی و مزیتهای زیست محیطی آنها در مقایسه با سدهای سطحی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
130 شناسایی گوه های ناپایدار در مسیر مترو اصفهان (قطعه جنوبی) و طراحی سیستم نگهدارنده مناسب (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
131 طبقه بندی توده سنگهای مسیر تونل شماره 4 سامانه انتقال آب سد آزاد به دشت روانسر Geo-engineering با استفاده از روش (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
132 طبقه بندی وتحلیل پایداری توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
133 طراحی پرده تزریق با استفاده از داده های SPI و تحلیل کارایی پرده تزریق از روش اجزاء محدود (نرم افزار (SEEP/W ) در سد ونیار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
134 علل وقوع گسیختگی در شیروانی سنگی G2M (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
135 عوامل موثردرترمیم ترانشه های تاسیساتی شهری و کاهش اثرات نشست ناشی از حفر ترانشه درتخریب روسازی راه (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
136 کارست و مسئله آب بندی سد نازلو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
137 مروری بر اثر انفجار بر سازه های مدفون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
138 مروری بر رفتار اندرکنشی بین خاک و مصالح صلب (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
139 مروری بر رفتار اندکنشی بین خاک و مصالح صلب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
140 مروری بر مطالعات موردی مدلسازی روانگرایی ناشی از انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
141 مروری بر نانو تکنولوژی و کاربرد آن در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
142 مطالعه زمین شناسی و ژئوتکنیکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
143 مقایسه بین مدول تغییر شکل توده سنگ بدست آمده از آزمایشات برجا و روشهای تجربی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
144 مقایسه بیولوژیکی نمونه های خاک های ماسه ایی و نمونه های بهسازی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
145 مقایسه مدول تغییر شکل بدستآمده از آزمایشهای برجای بارگذاری صفحه ای و دیلاتومتری (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
146 مقایسه نتایج آزمایش های نفوذ استاندارد و پرسیو متری در مسیر خط قطار شهری اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
147 مقایسه نتایج آزمایش های نفوذ استاندارد و پرسیومتری در مسیر خط 2 قطار شهری اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
148 مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه اردستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
149 نشست تک شمع و گروه شمع در خاکهای لایه ای (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
150 نشست گروه شمع در خاکهای لایه ای (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
151 نقش اقلیم بر بیابان زائی (مطالعه موردی در منطقه شمال شرق اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
152 نگاهی به مهمترین عوامل ایجاد کننده زمین لغزش (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
153 نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سد قیر (سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
154 ویژگیهای زمین شناسی مهندسی آبرفتهای بخش غربی خط 2 متروی تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران