دکتر جعفر جوان

دکتر جعفر جوان استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جعفر جوان

Dr. Jafar Javan

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتی (تاملی درون متنی در بازتابندگی های فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 9
2 Deciphering the Space of Globalization Phenomenon with Emphasis on Conceptual Framework of Trialectic Lefebvre (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
3 What is the geographical space A thinking on the nature of the geographical space from the perspective of hermeneutic phenomenology (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 19
4 باید و نبایدهای منطق روستابودگی در ایران:کنکاشی بر گفتمان های روستا پژوهی در محافل علمی و دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
5 بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در نواحی خشک مطالعه ی موردی؛ دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
6 بررسی آثار اجتماعی طرح های یکپارچه سازی اراضی در نواحی روستایی (نمونه روستاهای شهرستان اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
7 بررسی تحلیلی عوامل موثر بر تقطیع و چالش های فرا روی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نمونه موردی دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
8 بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی نمونه‌ی موردی: حوضه‌ی صوفی‌چای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 30
9 تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر فقر و ناپایداری اقتصاد خانوار روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
10 تبار تاریخی فرآیند جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
11 تبارشناسی به مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقش شهر (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
12 تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهرمشهد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
13 تبیین رابطه تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 2
14 تبیین عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
15 تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 16
16 توان های محیط طبیعی ایران و بهره وری گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 1، شماره: 1
17 روستا در- قدرت و در- قدرت؛ دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
18 روش شناسی شناخت فضای جغرافیای چیست درنگی بر سرشت روش شناسی شناخت فضای جغرافیایی از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
19 شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
20 شناسایی مهم ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (موردمطالعه: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 1
21 شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 3
22 شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 36
23 ضوابط تعادل بخشی به چندگانگی روستابودگی در ایران:تدوین چشم اندازی سازگار برای بازتعریف قلمروهای روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
24 عدالت فضایی در فضاهای دوگانه شهری (تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای نابرابری در حاشیه کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 4، شماره: 12
25 علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
26 عوامل موثر بر ارتقای گردشگری سلامت؛ مقایسه دیدگاه گردشگران خارجی و مدیران داخلی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 3
27 کاربست شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران با تاکید بر رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
28 کشاورزی و گردشگری(رهیافتی برای کسب درآمد مازاد ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 3، شماره: 3
29 کوتاه نگرشی بر ساخت و سازهای غیر مجازدر حاشیه شهر مشهد(۱) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 3، شماره: 4
30 کهندژنشینان و بیابان نشینان تمدن اطلاعاتی؛ روشنگری گسست بوم ها (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 9، شماره: 29
31 گفتمان نوسازی و واگرایی سیاست های توسعه و بهره برداری های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 1
32 نقدی بر گفتمان جهانی شدن و تبیین گفتمان بوم جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 2، شماره: 4
33 نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعه موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 2
34 نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 8، شماره: 14