دکتر ابوالفضل اکبرپور

دکتر ابوالفضل اکبرپور دانشگاه بیرجند

دکتر ابوالفضل اکبرپور

Dr. Abolfazl Akbarpour

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز چندهدفه کمی بهره برداری از آبخوان به منظور تعیین سیاست برداشت بهینه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
2 ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز کمی و کیفی بهره برداری از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده ها با استفاده از الگوریتم فاخته (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
3 ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
5 ارزیابی کاراترین روش توسعه کم اثر و تعیین بهترین راه کار مدیریتی کمی سیلاب شهری با استفاده از رخدادهای به هنگام (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
6 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارمترهای اقلیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
7 استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (ETM+) و IRS در تهیه نقشه های شماره منحنی رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز منصورآباد بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
8 Determine Components of Household Water Consumption Per Capita in Rural Communities (Case Study: South Khorasan province, Iran) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 3، شماره: 1
9 Investigation of Statistical Relationships among Morphological Characteristics of Semi-Arid Watersheds for Using in Hydrological Models (Case Study: Neishabour Bar Watershed) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 5، شماره: 1
10 Performance Assessment of Numerical Solution in Simulating Groundwater Recharge (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش موانع نفوذپذیر و شیب بستر بر مشخصه های هیدرولیکی جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 13
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراکم پوشش گیاهی بر مشخصه های جریان غلیظ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر چیدمان پوشش گیاهی بر کنترل جریان چگال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
14 بررسی اثر تغذیه ی مصنوعی به روش چاه تزریق بر تراز آبخوان آزاد با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
15 بررسی اثرات گل آلودهسازی آب در کاهش نشت از کانال انتقال آب به باغات و زمین های کشاورزی (مطالعه مورد: شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
16 بررسی تاثیر پارامترهای شماره منحنی رواناب، چالاب و زمان تمرکز در اولویت بندی عملیات کنترل سیل حوضه های آبریز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
17 بررسی سیستمی مکانیزم های فعال بر سرانه ی آب شهری و منابع آب تخصیص یافته ی آن با اولویت توسعه ی پایدار (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
18 بررسی فرآیندهای انتقال و پخشیدگی هیدرودینامیکی بر رواناب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبریز کامه در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
19 بهینه سازی فرایند حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار-شهرستان سربیشه) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
20 بهینه سازی هزینه پمپاژ چاه های آب شرب شهری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاریPSO (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 49
21 پهنه بندی توان اکولوژیک کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
22 پیش بینی اثرات سیاست کنترل مصرف آب بر سرانه آب شهری با استفاده از تفکر سیستمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 3، شماره: 4
23 تحلیل اقتصادی خطای کنتور مشترکین خانگی و تاثیر آن بر میزان آب بدون درآمد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
24 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل دوبعدی انتقال آلودگی در آب های کم عمق به روش RSA (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 5
25 تحلیل حساسیت در مدل آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 1، شماره: 1
26 تحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش (GLUE) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
27 تحلیل کارایی اجزای محدود در مطالعات آب زیرزمینی بر اساس Web of Science با استفاده از R Biblioshiny (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 4، شماره: 2
28 ترسیم حریم کمی چاه های برداشت به کمک الگوریتم گام تصادفی و مدل شبیه ساز FeFlow (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
29 تعیین ظرفیت نفوذ در محیط غیراشباع با استفاده از تلفیق ترانشه نفوذ و لوله تراوا در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 4
30 تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بیرجند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
31 تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
32 تلفیق روش اجزای محدود و الگوریتم بهینه سازی سطوح شیب دار در کمینه سازی افت سطح آب در آبخوان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
33 توسعه مدل دوبعدی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش ایزوژئومتریک در آبخوان آزاد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
34 توسعه مدل دوبعدی شبیه سازی شکست سد مبتنی برمعادلات آب کم عمق بر روی شبکه بی سازمان مثلثی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
35 روش بدون شبکه محلی پتروو - گالرکین برای شبیه سازی جریان های آب های کم عمق در شرایط غیرماندگار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
36 شبیه سازی عددی تغذیه آب زیرزمینی از طریق چاه تزریق با روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
37 شبیه سازی عددی روند تغییرات کروم در آبخوان دشت بیرجند (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
38 شبیه سازی عددی مسیر جریان آلاینده در آب زیرزمینی دشت بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
39 طراحی شکل بهینه کول قنات با استفاده از روش اجزای محدود و الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
40 کاربرد الگوریتم فاخته در واسنجی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
41 کاربرد الگوریتم های هوشمند در واسنجی پارامترهای توابع توزیع احتمال جهت تهیه هیدروگراف واحد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
42 کاربرد فیلتر کالمن غیر خطی توسعه یافته در بهبود نتایج مدل سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
43 کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
44 کمینه سازی هزینه های پمپاژ درآبخوان آزاد تحت مدل شبیه سازی - بهینه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سطوح شیبدار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
45 محاسبه بیلان آب زیرزمینی به کمک روش عددی MLPG (مطالعه موردی: آبخوان آزاد بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
46 محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از شیوه های GIS و RS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصورآباد بیرجند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 2
47 مدل سازی اثر الگوی مصرف بر سرانه آب شهری با استفاده از رویکرد سیستمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
48 مدل سازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه پتروو- گالرکین و معادلات آب کم عمق (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
49 مدل سازی عددی طرح تغذیه مصنوعی آبخوان آزاد با استفاده از روش تحلیل هم هندسی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 1
50 مدل‌سازی اندرکنش منابع آب و ارزش افزوده دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 55
51 مدیریت آلودگی ورودی به رودخانه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مطالعه موردی: رودخانه قشلاق (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
52 مروری بر الگوریتمهای فراکاوشی درمدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
53 مروری بر تجارب جهانی روش پمپاژ و تصفیه در پالایش آبخوان های آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 4
54 مروری بر فناوری های تصفیه آب های زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین با تکیه بر نانوفناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 4، شماره: 2
55 مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر پوشش گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
56 مقایسه روشهای فازی وحداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM+ (مطالعه موردی: حوضه آبریز کامه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 1
57 مقایسه ی روش های مکان یابی مناطق مستعد جمع آوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) مبتنی بر GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
58 مکان یابی حفر چاه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاریPSO و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با برنامه ریزی منطقه ای وارتباط آن با آمایش سرزمین به منظور توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 آنالیز حساسیت دبی پیک حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS (مطالعه موردی حوضه آبریز بنددره بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
3 اثر انعطاف پذیری فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اثر شیب و غلظت بر ارتفاع پیشانی جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
5 اثر کاهش تلفات بر مدیریت مصرف آب شهری با استفاده از رویکرد سیستمی مطالعه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 ارائه مدل GV برای شبیه سازی محیط متغیر اشباع (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 ارزیابی اثرات انفجار بر سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش آب-سد-فونداسیون (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی ابریق اهر(ایثار) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی سدهای بتنی قوسی در برابر انفجار زیرآب با در نظرگرفتن حباب انفجاری و اندرکنش سد-آب-فونداسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری در مقیاس خانگی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
11 ارزیابی شماره منحنی رواناب به دست آمده از GIS و RS به کمک مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیک د رحوزه های آبریز معرف ( امامه و کسیلیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
13 ارزیابی کمی - کیفی سناریوهای تخصیص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 ارزیابی مکانی سختی آب دشت اسفراین با روش های زمین آماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
15 استفاده از GIS و RS بری بررسی الگوریتمهای طبقه بندی موثر بر رواناب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 استفاده از تصاویر لندست و IRS در برآورد پوشش گیاهی حوضه آبریز منصورآباد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
17 استفاده از روش عددی جهت تعیین ناحیه حفاظتی چاه در آبخوان محصور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
18 Numerical Modelling of the Bedload Sediment Transport Dynamics based on the Splitting Wave-Propagation Algorithm (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل های عددی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 برآورد شمارهمنحنی رواناب براساس منطق فازی با استفاده از سنجش ازدور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
21 براورد تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از سری فوریه: مطالعه موردی شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
22 براوردتقاضای روزانه آب شهری با استفاده از آستانه های بارندگی و درجه حرارت برای تعیین مصرف پایه : مطالعه موردی شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 بررسی اثر قیمت آب بر مدیریت تقاضای آب شهری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
24 بررسی اثربخشی و کارایی کنتورهای آب پیش پرداختی در مدیریت مصرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
25 بررسی اثرمراتب مختلف زمانی و مکانی درمسائل آبهای کم عمق با روش حجم محدود برروی شبکه بی سازمان مثلثی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 بررسی ازمایشگاهی تاثیر شیب بستر و غلظت بر سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
27 بررسی استفاده از سیستم های دوگانه آب در مجامع روستایی ( مطالعه موردی : مجتمع روستایی سیچان از استان خراسان جنوبی ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
28 بررسی اهمیت و رفتار جریان چگال گل آلود جهت مدیریت منابع و مخازن آب (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
29 بررسی پارامتر BOD و COD در فاضلاب خاکستری خام و مقایسه با استانداردهای استفاده مجدد از پساب در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
30 بررسی تاثیر چاه تزریق بر سطح آب زیرزمینی با روش عددی بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
31 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
32 بررسی تعیین شبکه پایش مناسب کیفی آب های زیرزمینی به منظور توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
33 بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی توزیع قایم غلظت جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر تراکم و ارتفاع پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بررسی چالش های اقتصادی پیش روی مدیریت پسماند شهری (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
36 بررسی چالشهای اقتصادی پیش روی مدیریت پسماندشهری منطقه ازادتجاری و صنعتی ارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
37 بررسی روابط آماری ویژگی های مرفولوژیک حوضه های آبخیز مناطق نیمه خشک به منظور استفاده در مدل های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
38 بررسی روابط موجود در زمینه سرعت پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
39 بررسی روش پمپاژ و تصفیه در پالایش آبخوان های آلوده (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
40 بررسی روش های ژیوالکتریکی پتانسیل خودزا و مقاومت ویژه کاربردی در آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
41 بررسی روش های مختلف تحلیل عدم قطعیت و کاربرد آن در مدل مفهومی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
42 بررسی سیستمی عوامل موثر بر سرانه ی آب شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
43 بررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری مطالعه موردی: شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری مطالعه موردی: شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی شرایط شروع حرکت ذرات ترسیب شده در کانالهای روباز با مقطع مستطیلی و بستر غیر فرسایشی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 بررسی شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصور اباد با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای لندست و IRS (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی عددی اثرات بلوکهای میانی و آستانه انتهایی بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 بررسی عددی اثرات پله منفی بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش واگرا و جریان های دوپایا درحوضچه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
49 بررسی عملکرد نشت یابی در کاهش آب بدون درآمدشرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
50 بررسی عوامل موثر بر overtopping با استفاده از معادلات USBR و Wilson (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 بررسی عوامل موثر برا لگوی مصرف سرانه آب خانگی درجوامع روستایی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 بررسی فناوری های پالایش آلودگی زیرسطحی جهت احیای آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
53 بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی مشکلات و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در مجموعه مسکونی ارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
55 بررسی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 بررسی و کاربرد مدل WMS در مهندسی رودخانه مطالعه موردی: حوضه های بایگ ورشتخوار در استان خراسان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 بهبود پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از فیلتر کالمن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
58 بهبود نتایج مدلسازی جریان در آبخوان محصور با استفاده از فیلتر کالمن (اصلاح) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
59 بهینه سازی ضرایب مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان بمنظور پیش بینی ضریب انتقال سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 بهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
61 بهینه سازی هزینه ی برداشت آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در آبخوان محصور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
62 پتانسیل سنجی استحصال از انرژی بادی با استفاده از تابع توزیع ویبول (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
63 پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
64 پهنه بندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
65 پهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
66 پیش بینی اثرات کنترل مصرف آب بر سرانه آب شهری با استفاده از تفکر سیستمی مطالعه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
67 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از دو مدل هیبرید موجکی- عصبی و نروفازی (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
68 پیش بینی دبی ورودی سد سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
69 پیش بینی سطح ایستابی آب زیر زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
70 پیش بینی سطح ایستابی در ابخوان با بکارگیری نرم افزار GMS مطالعه موردی: آبخوان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
71 پیش بینی مصرف روزانه کوتاه مدت آب شهری با استفاده از تابع گرمایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 تاثیر استفاده از باطله ی معادن مس در تهیه و مقاومت بتن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
73 تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر بیلان منابع حوضه با استفاده از رویکرد سیستمی (مطالعه موردی : انتقال آب هزار مسجد به حوضه دشت مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
74 تاثیر ترکیبات اتصال دهنده به نانو ذرات آهن صفر جهت حذف آلاینده های آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
75 تحلیل تناسب اراضی به منظور استحصال از انرژی بادی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
76 تحلیل ضربه قوچ براساس روش گودونو مرتبه اول بااستفاده ازروش حجم محدود (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
77 تحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
78 تحلیل فراوانی سرعتباد منطقه بیرجند بمنظور احداث نیروگاه بادی در منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
79 تحلیل های خشکسالی منطقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
80 تحلیلی بر اسیب پذیری و مدیریت ریسک سیلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
81 تخمین بیلان آب زیرزمینی به کمک روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
82 تخمین شماره منحنی رواناب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کامه) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
83 تخمین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در اکیفرهای آزاد مطالعهموردی دشت سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 تخمین مقدار دبی نشت از درون سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار GEO SEEP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
85 تخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/w (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
86 تعداد و موقعیت بهینه شیر فشار شکن در شبکه توزیع آب با نرم افزار Water GEMS (مطالعه موردی: شبکه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 تعیین حریم کمی چاه با استفاده از نرم افزار FEFLOW (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
88 تعیین حریم کمی قنات با استفاده از نرم افزار FEFLOW (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
89 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از دور (تصاویر لندست+ETM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
90 تعیین محدوده پارامترهای ورودی مدل سیلاب شهری SWMM با الگوریتم GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
91 تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
92 تعیین مناطق مستعد جمع اوری آب باران باتکیه بر ظرفیت تولید رواناب در حوضه و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
93 تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
94 تعیین وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصور آباد بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
95 توسعه مدل دوبعدی جهت مدلسازی شکست سد به کمک روش حجم محدود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
96 تهیه نقشه پتانسیل تولید رواناب حوضه با استفاده از تکنیک های GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
97 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
98 تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص بارندگی استاندارد (SPI) (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
99 حل عددی معادلات آبهای کم عمق با استفاده ازروش بدون شبکه پتروف- گالرکین (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
100 حل یک بعدی معادلات انتقال آلودگی آب های سطحی با روش بدون شبکه محلی پتروگالرکین (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
101 روش بدون شبکه پتروو-گالرکین برای حل معادله جابجایی-پخش در حالت غیر ماندگار (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
102 روش شناسایی چندمنظوره بهترین محل برای سدهای کوچک زیرزمینی درمناطق خشک ( مطالعه موردی دشت مختاران ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
103 رویکرد سیستمی در تحلیل اندرکنش منابع آب و فعالیت های اقتصادی (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
104 شبیه سازی تغییرات کیفیت آب مخازن سدها با مدل HEC-5Q (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
105 شبیه سازی جریان بااستفاده از مدل بارش-رواناب توزیعی AFFDEF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
106 شبیه سازی حرکت آلودگی در آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
107 شبیه سازی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUE (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 شبیه سازی عددی انتقال آلودگی به کمک روش حجم محدود بر روی شبکه های بی سازمان مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 شبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
110 شبیه سازی عددی جریان واریزهای با استفاده از حل کننده پیشرفته ی ریمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
111 شبیه سازی عملکرد شبکه توزیع آب روستایی در راستای کاهش هدررفت آب(مطالعه موردی: روستای چهکند شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
112 شبیه سازی کیفی نیترات دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
113 شبیه سازی مکانی زمانی حرکت آلودگی در آبخوان محصور به کمک روش عددی بدون شبکه محلی پتروو گالرکین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 شبیه‌سازی عددی انتشار آلودگی به همراه جریان در اثر شکست سد بر روی شبکه های نامنظم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
115 شرایط کاربرد سپتاژ در باروری زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
116 شناسایی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از قابلیت RS (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
117 شناسایی نشت در سیستم انتقال آب با استفاده از فیلتر کالمن و مدل سازی هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
118 طراحی بهینه سدهای وزنی براساس قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
119 طراحی بهینه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
120 طراحی دیواره دنیتریفیکاسیون برای تصفیه آب زیرزمینی آلوده به نیترات (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
121 طراحی سامانه هوشمند مدیریت شبکه فاضلاب شهری با استفاده از نرم افزار SewerGEMS و فناوری WebGIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
122 طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب- فونداسیون (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
123 طرح بهینه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم SA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
124 کاربرد GISدر تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت سرایان در مقابل آلودگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
125 کاربرد مدل شبیه ساز – بهینه سازFDM- NSGA- II در فرآیند تصفیه آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
126 مدل سازی جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستا Shock-Capturing (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
127 مدل سازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه پتروف گالرکین (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
128 مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
129 مدل سازی یک بعدی انتقال آلودگی سفره آب زیرزمینی با روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
130 مدل عددی انتقال رسوب کف با معادلات آب کم عمق یک بعدی بوسیله روشهای حجم محدود مرتبه بالا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
131 مدل های عددی با قدرت تفکیک بالا در روندیابی سیل ناشی از شکست سد به کمک روش حجم محدود با استفاده از شبکه بی سازمان مثلثی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
132 مدلسازی آب زیرزمینی در راستای تعیین حریم کیفی چاههای آب شربمطالعه موردی: شهربیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
133 مدلسازی انتقال و پخش آلودگی زنگوله ای در رودخانه به کمک روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
134 مدلسازی جریان آب زیر زمینی در آبخوان آزاد با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
135 مدلسازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه MLPG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
136 مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش ایزوژیومتریک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
137 مدلسازی عددی یک بعدی معادله انتقال - پخش با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
138 مدیریت آبهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدلهای WEAP و MODFLOW (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
139 مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی دشت مختاران با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود در محیط GMS6.5 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
140 مدیریت پسماند شهری، فرصتها و تهدیدها (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
141 مروری بر تاثیر چاه های تزریق در مدیریت پدیده ی تداخل آب شور و شیرین در آبخوانهای ساحلی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
142 مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تشخیص منبع آلودگی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
143 مروری بر مطالعات ریسک سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
144 مطالعه تغییرات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
145 معرفی پیش بینی کننده های منتخب جهت کوچک مقیاس کردن آماری-رگرسیونی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
146 معرفی مناسبترین مدل GCM بهمنظور کوچک مقیاس کردن آماری دادههای دما و بارندگی در زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
147 معیارهای مکانیابی دفن پسماندهای خطرناک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
148 مقایسه ارتفاع هد جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
149 مقایسه دو استراتژی متفاوت در مکان یابی مناطق مستعد جمع اوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
150 مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن با روشهای تجربی در پیش بینی تبخیرتعرق مرجع روزانه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
151 مقایسه روش های بدون شبکه وتفاضل محدود در حل معادله لاپلاس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
152 مقایسه روش های مختلف بدون شبکه در حل معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
153 مقایسه روشهای بدون شبکه پتروف گالرکین وتفاضل محدود در حل معادله جابجایی-پخش (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
154 مقایسه روشهای تایس و نیومن در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های آزاد (مطالعه موردی دشت درمیان-اسدآباد در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
155 مقایسه روشهای ترسیم حریم حفاظتی چاه (مطالعه موردی: دشت قاین) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
156 مقایسه روشهایه تایس، ژاکوپ، برگشت تایس و هانتوش در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوانهای آزاد مطالعه موردی دشت مختاران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
157 مقایسه سرعت جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
158 مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش بینی آورد رسوب درحوزه اهرچای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
159 مقایسه نقشه های پوشش گیاهی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای لندست و IRS با کمک شاخصهای NDVI و VI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
160 مکان یابی احداث سد زیرزمینی دشت بیرجند خراسان جنوبی با قابلیت های RS و GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
161 مکان یابی بهینه تغذیه مصنوعی به روش معیارهای حذفی، منطق فازی وgis در دشت سربیشه شمالی- خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
162 مکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
163 مکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
164 نقش بهینه تغذیه مصنوعی در کاهش خطرات سیلاب های شهری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی- دشت سربیشه شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
165 هدایت هیدرولیکی آبخوان، برآورد و بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی دشت هشتگرد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی