محمدحسین پورکاظمی

 محمدحسین پورکاظمی دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

محمدحسین پورکاظمی

Mohamad Hossein Pour Kazemi

دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیزحساسیت بهینه سازی تولیدوتورم دراقتصادبرمبنای یک مدل کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
2 اثر تکانه های پولی و تکانه های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
3 اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
4 ارایه الگوی قیمت گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
5 اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 4
6 برآورد احتمال نکول مشتریان حقیقی بانک با استفاده از روش شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 6
7 تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
8 طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
9 قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 2
10 کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی زیست محیطی بخش صنعت در استانهایکشور با استفاده از روشSBM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران