دکتر جلیل ا فاروقی

دکتر جلیل ا فاروقی دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر جلیل ا فاروقی

Dr. Jalil Faroughi

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.