سیدعلیرضا آشفته

 سیدعلیرضا آشفته دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.

سیدعلیرضا آشفته

Seyed Alireza Ashofteh

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.