دکتر محمدرضا اختصاصی

دکتر محمدرضا اختصاصی استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

دکتر محمدرضا اختصاصی

Dr. Mohammad Reza Ekhtesasi

استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار و پیامد های خشکسالی اقلیمی بر تاخیر زمانی و تغییر رژیم آبدهی قنوات و چشمه ها (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 2
2 ارائه راهبرد جامع و مناسب جهت توسعه احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس کمی QSPM (مطالعه موردی: حوضه کریان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
3 ارزیابی آلودگی خاک سطحی به فلزات سنگین ناشی از صنایع فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی اقتصادی و محیط زیستی تولید آب آشامیدنی با رویکرد شیرین سازی آبهای کویری حاشیه پلایا (مطالعه موردی: بجستان- ایران مرکزی) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 4
5 ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری و ارائه راهبرد و راهکار مناسب جهت توسعه آنها با استفاده از مدل SWOT و AHP در مناطق خشک و نیمه‌خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
6 ارزیابی روش های مدل سازی و طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ASTER و ETM (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
7 ارزیابی شدت بیابا نزایی با استفاده از مدل ICD در جنوب غربی شهرستان هیرمند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
8 ارزیابی عملکرد الگوریتم های آشکارساز طوفان های گردوغبار در مناطق خشک (مطالعه موردی استان یزد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 8، شماره: 23
9 ارزیابی عملکرد سه روش طبقهبندی تصویر (جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و بیشترین شباهت) در تهیه نقشه کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
10 ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد و بهره وری اقتصادی پروژه های آبخیزداری با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
11 ارزیابی کارایی مدل آماری دومتغیره،در پیش بینی خطر زمین لغزش(مطالعه ی موردی: حوزه ی سد ایلام) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 10
12 ارزیابی و تهیه ی نقشه ی وضعیت بالفعل و بالقوه بیابان زایی با تاکید بر معیار فرسایش بادی با استفاده از مدل MICD در جنوب غربی شهرستان هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
13 ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدلI. C. D (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد- همت آباد یزد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
14 اولویت بندی اقتصادی پروژه های آبخیزداری بر اساس میزان تاثیر بر منابع آب، خاک و گیاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
15 ایجاد سامانه شاخصهای بیابانزایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
16 Chemical Variability of Salvia eremophila Boiss. (Case Study: Yazd Province, Iran) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 1
17 برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
18 برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی اثر جداسازی آب شرب و بهداشتی بر کیفیت آب آشامیدنی و تهیه ی نقشه کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز بجستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
20 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر آبدهی قنوات با استفاده از شاخص دبی استاندارد شده (مطالعه موردی : قنوات منطقه میانکوه مهریز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
21 بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم رگرسیونی در پیش بینی خشکسالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 3
22 بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب های زیرزمینی با کاربرد منطق بولین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت بجستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 1
23 بررسی تاثیر سازه های عرضی بر تشدید سیل گیری در حوزه آبخیز منشاد یزد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
24 بررسی تشابه دانه بندی و کانی شناسی رخساره های ژئومورفولوژیک با رسوبات بادی عبوری از جاده یزد میبد (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 16
25 بررسی تطبیقی عمر مفید و ریسک خطر در پروژه های آبخیزداری با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: حوزه های استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 6
26 بررسی تغییرات کمی، شاخص های آلودگی و توزیع غلظت فلزات سنگین Pb و Cd در غبار ریزشی(مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 1
27 بررسی توان رسوبزایی و تولید رواناب در سازندهای زمین شناسی شیرکوه یزد با استفاده از شبیهساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
28 بررسی توزیع افقی ذرات بادرفت و حداکثر ظرفیت انتقال رخدادهای فرسایش بادی (مطالعه موردی اراضی آیش دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
29 بررسی رابطه تندبادهای سواحل جنوبی ایران با مورفولوژی تپه های ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 4
30 بررسی روند بارش در ۳۲ ایستگاه سینوپتیک ایران با روش ناپارامتری و جمع متحرک داده با مرتبه ۱ تا ۴۸ ماهه طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
31 بررسی روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان در دهه ۸۸-۱۳۷۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 10، شماره: 3
32 بررسی روند تغییرات مورفومتری رسوبات به سمت پائین دست تحت تاثیر عوامل هیدرولوژیک و سنگ شناسی در حوضه ورتوان قزوین (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 30
33 بررسی روند خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق نیمه خشک، خشک و فراخشک جهان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 14
34 بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی( مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 46
35 بررسی عملکرد پوشش شناور یونوبتن در کاهش میزان تبخیر از منابع آبی روباز (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 44
36 بررسی عملکرد روش های گوناگون بارزسازی تصاویر ماهواره ای در جداسازی واحدهای زمین شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
37 بررسی فنی و مقایسه اقتصادی روش های جداسازی آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی در شهرستان یزد (مطالعه ی نمونه ای: منطقه ی صفائیه یزد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 43
38 بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
39 بررسی کمی و کیفی غبار ریزشی حاصل از صنایع در شهر یزد (مطالعه موردی صنایع فولاد در یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
40 بررسی مدل پیش بینی فرسایش بادی IRIFR۱ و مقایسه آن با اندازه گیری مستقیم فرسایش بادی با استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی(W.E. meter) در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
41 بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی شبکه توزیع دوگانه آب در بافت قدیم و جدید شهر یزد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
42 بررسی ویژگی های ژئومورفولوژی و علل شکل گیری فروچاله های دشت ابرکوه. (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 21
43 بهینه یابی برآورد میزان رسوب معلق در مناطق خشک مطالعه موردی: حوضه فخرآباد مهریز (یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
44 پهنه بندی سرعت وزش باد بیشینه احتمالی در دوره بازگشت های مختلف در بخشی از مرکز ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 15
45 پیش بینی خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از مدل های جهانی اقلیم (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 10، شماره: 32
46 پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف CA-Markov (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صفارود رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 1
47 پیش بینی وقوع طوفان گرد و خاک با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه ی موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
48 تاثیر بادهای فرساینده بر مورفولوژی تپه های ماسه ای دشت سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 1
49 تاثیر پردازش متغیرهای ورودی شاخص بارش استاندارد در پیش بینی خشکسالی در شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
50 تاثیر خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت داراب) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 9، شماره: 28
51 تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب های زیرزمینی با کاربرد تلفیقی GISو منطق بولین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت امامزاده جعفر گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 28
52 تحلیل زمانی و مکانی خشک سالی با استفاده از شاخص های خشک سالی و گشتاورهای خطی در حوضه بویین اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 3
53 تحلیل زمانی و مکانی روند آبدهی رودخانه کر و خشکسالی حوضه سد درودزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
54 تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 4
55 ترسیم نقشه زوال پوشش گیاهی، فرسایش بادی و اراضی شور برای قسمتی از دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 1
56 تعیین سهم عرصه های بیابانی در تولید غبار ریزشی با استفاده از روش منشایابی (مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
57 تعیین مناسب ترین راهکارهای مدیریتی تعادل بخشی آبخوان دشت ابهر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
58 تعیین میزان سرانه شرب در راستای اجرای پروژه جداسازی آب شرب و بهداشتی (مطالعه موردی: حوزه شهری بجستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 1
59 دقت الگوریتم های جریان و DEMهای استر (ASTER)، SRTM و نقشه های توپوگرافی ۲۵۰۰۰/۱ در استخراج بعد فراکتال شبکه زهکشی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 1
60 شناسایی و تفکیک واریزه های آهکی از سازنده ای غیرآهکی با کاربرد تلفیقی علوم دورسنجی و مشخصات لیتولوژی (مطالعه موردی: منطقه بهادران در استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 4
61 کارایی معادلات نفوذ و بررسی‎ ‎نفوذپذیری سطحی در عرصه های پخش سیلاب استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 3
62 کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت پذیری سازندهای زمین شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 8، شماره: 24
63 کاربرد مدل تحلیلی SWOT در ارزیابی نقاط ضعف و قوت آبخوان دشت ابرکوه جهت تعادل بخشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
64 محاسبه بعد فراکتال سازندهای زمین شناسی و بررسی ارتباط آن با حساسیت سازندها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
65 مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
66 مقایسه تراکم و بعد فراکتال شبکه های زهکشی در مقیاس و دقت های مختلف (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
67 مقایسه توان رسوب دهی واحدهای سنگ شناسی با استفاده از شاخص نسبی رنگ رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ورتوان- قزوین) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 32
68 مقایسه روش های مختلف رگرسیون دو متغیره در شناسایی رخساره های کویری بر اساس روابط مولفه های خاک با داده های ماهواره ای مورد شناسی: پلایای ابرکوه- استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
69 مقایسه شاخص های زبری آلماراس و زنجیر در دشت سرهای مناطق خشک (مطالعه موردی حوزه دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
70 مقایسه عملکرد روش انگشت نگاری و اندازه-گیری صحرایی فرسایش در منشایابی رسوبات آبی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 40
71 مقایسه مناسب ترین ترکیب ورودی در روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 28
72 مقایسه وضعیت فعلی بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 1، شماره: 1
73 مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از شبیه سازی بیلان آب مدل SWAT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP (منطقه مود مطالعه : حوزه آبخیز جامیشان ، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
74 منشایابی رسوبات آبی حوضه ورتوران قزوین با روش انگشت نگاری ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
75 منشایابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
76 واکاوی تغییرات بلند مدت دما و بارش با چند روش ناپارامتری شناسایی روند در حوضه سد درودزن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
77 وضعیت اکولوژیکی کهورایرانی Prosopis cineraria و تاثیرات زیست محیطی آن در جنوب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و ریشه یابی چالش های آب استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 اثر تغییرات رنگ، فونت و DEM و نوع سازند در محاسبه بعد فراکتال با استفاده از نرم افزار فراکتالیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
3 اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری طبیعی در حوزه هایی با چشم انداز کارستی(مطالعه موردی اطراف شهر یزد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 اثرات تشدید کننده احداث جاده بر روی فرسایش و رسوب دهی رودخانه های فصلی در مناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
5 ارزیابی اثرات سازه های عرضی بر تغییر بستر و رفتار سیل مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
6 ارزیابی اثرات فیزیکی و زیست محیطی مالچ سیمانی بر روی تپه های ماسه ای (دوره هشت ساله ۱۴۰۰-۱۳۹۳) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
7 ارزیابی اثرات کنترل فرسایش بادی و تثبیت ماسه های روان با استفاده از دو شاخص SPI-DDI مطالعه موردیشهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
8 ارزیابی اقتصادی سدهای زیرزمینی منطقه سندرک میناب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
10 ارزیابی پایداری کیفیت آب بر اساس روش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ملکشاهی، ایلام) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
11 ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تاکید بر فرسایش بادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی شاخص های حاصل از تصاویر ماهواره ای در تعیین خصوصیات طوفان گرد و غبار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
13 ارزیابی شدت بیابان‌زایی ناشی از تخریب منابع آب با استفاده از روش IMDPA (مطالعه موردی: طشک، فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
14 ارزیابی شدت فرسایش بادی حوزه ابخیز مارون - ملاثانی به روش اریفر 1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
15 ارزیابی عملکرد سازه های آبخیزداری با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی : حوزه ی آبخیز صفارود رامسر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
16 ارزیابی عملکرد سازه های آبخیزداری در کنترل سیل و افزایش آبدهی چاه ها و قنات ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سردشت استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 ارزیابی عملکرد سازه های آبخیزداری در کنترل فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی : حوزه ی آبخیز سردشت چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 ارزیابی فرسایش پذیری املاح تبخیری رخساره های پلایای طبس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
19 ارزیابی کمی و کیفی اثرات اقدامات آبخیزداری در کاهش میزان فرسایش و رسوب ( مطالعه موردی : حوزه بنادک سادات ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
20 ارزیابی گستره دید افقی رخدادهای گردوغبار با به کارگیری عمق نوری هواویزها در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
21 ارزیابی هیدروگراف واحدلحظه ای ژئومورفولوژیک GIUH درشبیه سازی هیدروگراف سیل حوزه آبخیز منشاد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 استفاده از تکنیک GIS در طبقه بندی شدت بیابان زایی منطقه سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 استفاده از سنجش از دور در تفکیک مناطق طوفان گرد و غبار، ابر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
24 امکان سنجی مدل های جاستین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوکوتاین در برآورد رواناب به کمک تحلیل خوشه ای و تحلیل عاملی مطالعه موردی حوضه دشت گل خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 انتخاب مناسب ترین دوره بازگشت به منظور کاهش ریسک در طراحی سازه های آبخیزداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
26 اندازه گیری غبارریزشی با استفاده ازتله رسوبگیر MDCO مطالعه موردی: شهر بهبهان ـ دی و بهمن 1390 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 اندازه گیری فرسایش بادی با روشی مستقیم، عینی، دقیق، کاربردی و آسان (وزن در واحد سطح) (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
28 اندازه گیری نرخ ریزش غبارریزشی برشهربهبهان مطالعه موردی بهار 1391 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
29 اولین طبقه بندی مرفولوژیکی شق های دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بازگشایی و تعریض مسیلهای شهری و روستایی، ضرورت کاهش سیلگیری (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد یزد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
31 برآورد آب مجازی محصولات مهم کشاورزی و تاثیر آن در بیلان آبی دشت (مطالعه موردی : دشت یزد اردکان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
32 برآورد حداکثر بارش 24ساعته درمناطق خشک مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 برآورد خسارات ناشی از فرسایش بادی (طوفانهای گرد و خاک)در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
34 برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
35 برآورد فرسایش بادی در اراضی آیش دشت یزدبه سه روش IRIFR2 و RWEQ WEPS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
36 برآورد میزان تبخیر از چاه و قنوات در مناطق خشک (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
37 بررسی آلودگی خاک سطحی به فلزات سنگین کادمیوم وسرب در اثر کارخانه فولاد یزد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی اثر توسعه معادن شن و ماسه بر منابع آب استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
39 بررسی اثر شخم اضطراری بر فرسایش خاک اراضی کشاورزی دردستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.mete (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
40 بررسی اثر مالچ سنگریزه ای و زبری ناشی از ان بر میزان فرسایش بادی در دستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.meter (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
41 بررسی اثرات خشکسالی برتغییرات سطح سفره آب زیرزمینی آبخوان سفیددشت با استفاده ازشاخص های GRI,SPI (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
42 بررسی اثرات خشکسالی در دشت جیرفت با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
43 بررسی اثرجنگلهای دست کاشت برمنابع آب مطالعه موردی: کویرچاه افضل اردکان (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
44 بررسی ارتباط خشکسالی اقلیمی بر خشکسالی هیدروژئولوژیکی با مقایسه دو شاخص SPI و GRI (مطالعه موردی: دشت توابع ارسنجان،آبخوان منتهی به تالاب های طشک و بختگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
45 بررسی ارتباط موقعیت مکانی پروژه های آبخیزداری با میزان رضایت مندی در روستاهای حوزه آبخیز ندوشن با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
46 بررسی اقتصادی- اجتماعی حوزه آبخیز زهکلوت شهرستان رودبار جنوب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 بررسی پوشش گیاهی در عرصه های پخش سیلاب مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
48 بررسی تاثیر برخی ازپارامترهای خاک بر شاخص فرسایش پذیری بادی در اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
49 بررسی تاثیر خشکسالی بر آبخوان دشت جیرفت با استفاده از شاخص منبع آب زیر زمینی (GRI) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت داراب) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
51 بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر کمیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت داراب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
52 بررسی تاثیر عمق نمونه برداری در برآورد ضریب زبری مانینگ (رودخانه علی آباد حوزه پیشکوه) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 بررسی تاثیر فاصله بادشکن درختی گز بر عملکرد گندم درمناطق خشک مطالعه موردی : شهرستان اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
54 بررسی تاثیر فاصله درختان گز بعنوان باد شکن زنده بر روی شوری خاک های کشاورزی(مطالعه موردی: شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
55 بررسی تاثیر فاصله درختان گز بعنوان باد شکن زنده بر عملکرد یونجه (مطالعه موردی: شهرستان اردکان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
56 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر شدت فرسایش بادی در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
57 بررسی تاثیر مالچ سیمانی بر تثبیت ماسه های روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
58 بررسی تاخیر زمانی ماهانه خشک سالی های هواشناسی و اب شناسی در حوضه بویین اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
59 بررسی تأثیر خشکسالی اقلیمی بر آبدهی برخی از قنوات دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
60 بررسی تطبیقی توزیع مکانی سازه های آبخیزداری اجرا شده بر اساس رتبه های آبراهه و سازند زمین شناسی با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی حوزه ماهور میلاتی استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
61 بررسی تطبیقی توزیع مکانی سازه های پیشنهادی آبخیزداری براساس رتبه های آبراهه با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: حوزه های استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 بررسی تطبیقی سازه های آبخیز داری پیشنهادی در طرح های مطالعاتی با روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوزه ماهور میلاتی استان فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
63 بررسی تطبیقی عمر مفید و ریسک خطر در پروژه های آبخیزداری با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی:حوزه های استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 بررسی تطبیقی و مقایسه دبی طرح با دوره بازگشت پروژه های آبخیزداری باروش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: حوزه های استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
65 بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
66 بررسی تغییرات اکولوژیک پوشش سبز شهر اصفهان با استفاده از عکسهای هوایی وتصویر ماهوارهای IRS-P6 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
67 بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان سفیددشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
68 بررسی تغییرات سرعت آستانه فرسایش بادی در دشت سیستان به کمک علم زمین آمار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
69 بررسی تغییرات شاخص رسوب استاندارد در رودخانه های استان چهار محال و بختیاری (بازفت، خان میرزاد، بهشت آباد و جونقان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 بررسی تغییرات مکانی شاخص های اصلی کیفیت آب شرب در محدوده شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
71 بررسی خصوصیات خاک نبکای گونه کلیر در شرق بندر جاسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
72 بررسی داده های بادسنجی ایستگاه تهران -مهرآباد با استفاده از گلباد، گلطوفان و گلماسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
73 بررسی دانش سنتی حفر قنات با فاکتورهای هیدروفیزیکی آن در دشت سبزوار (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
74 بررسی رابطه بین شاخص خشکسالی هواشناسی و رسوب حوزه سد مهاباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
75 بررسی رابطه شاخص همگنی حمل ماسه UDI با شکل تپه های ماسه ای مطالعه موردی تپه های ماسه ای شهرستان بافق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
76 بررسی رسوب شناسی لسهای مناطق قپان و دره ناهار خوران استان گلستان از دیدگاه مرفومتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
77 بررسی رفتار طیفی رخساره های ژئومورفولوژی در دو روز طوفانی و غیر طوفانی در دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
78 بررسی رفتار طیفی رخساره های ژئومورفولوژی دردو روز طوفانی و عادی در دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
79 بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی و هجوم طوفانهای گرد و خاک و ماسه های روان بر جاده های بیابانی(مطالعه موردی جاده یزد - میبد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
80 بررسی روشهای نیلسن ونیلسن اصلاح شده درپهنه بندی خطرزمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز فوجرد استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
81 بررسی روند تغییرات پدیده های مرتبط با گردوغبار شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
82 بررسی روند تغییرات روزهای طوفانی گردوخاک با استفاده از شاخص های دید افقی HV و بارندگی استاندارد SPI مطالعه موردی: محدوده شهر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
83 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی اب شرب در دشت کازرون با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
84 بررسی روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی رسوبات نبکاها در دشت سگزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
85 بررسی روند تغییرات کمیت منابع آب زیرزمینی در دشت کرمان- باغین (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
86 بررسی روند تغییرات کیفی چاه و قنات و اثرات زیست محیطی آن در دشت بهاباد- استان یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
87 بررسی ژئومورفولوژی،چالش ها و پتانسیل های طبیعی و بالقوه پلایای بجستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
88 بررسی سازگاریهای مورفولوژیک و نقش گونه های تشکیل دهنده نبکا درحفاظت خاک مطالعه موردی گونه ارمک ephedra strobilacea (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
89 بررسی سه شاخص خشکسالی هواشناسی،هیدرولوژیکی و رسوب (مطالعه موردی:حوزه پردنجان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 بررسی علل توسعه و گسترش الگوهای پوشش گیاه پلی گوری در شق های دشت یزد_اردکان از دیدگاه تاثیر خشکسالی بر اکوسیستم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
91 بررسی عوامل موثر بر افت منابع آب زیرزمینی در حوزه آبخیز ندوشن با مقایسه شاخص های GRI, SPI و میزان آبدهی قنوات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
92 بررسی عوامل موثر بر تشدید فرآیند بیابان زایی اراضی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
93 بررسی غلظت سرب در غبار ریزشی شهر زاهدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
94 بررسی غلظت سرب در غبار ریزشی شهر زاهدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
95 بررسی غلظت سرب در غبار ریزشی شهر یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
96 بررسی فنی-اقتصادی سناریوهای تفکیک آب شرب از آب بهداشتی با استفاده از EPANET در شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
97 بررسی کارایی رینگ مضاعف در خاک های آبرفتی مناطق خشک و نیمه خشک، مطالعه موردی بندهای تغذیه ای حوزه آبخیز ندوشن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
98 بررسی کاربرد تلماسه های گیاهی در اندازه گیری حداقل فرسایش بادی مطالعه موردی اسکنبیل و ارمک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
99 بررسی کمی غبار ریزشی (مطالعه موردی: شهر بهبهان- شهریور و مهر 1390) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
100 بررسی مقایسه ای اثرات بادشکن های دیوار گلی و نخل خرما روی تغییرات سرعت باد مطالعه موردی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
101 بررسی مقایسه ای اثرات بادشکن های مصنوعی و گیاهی بر تغییرات سرعتباد مطالعه موردی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
102 بررسی میزان آلایندگی هوای ناشی از کارکرد معادن و واحدهای تولید شن و مایه مطالعه موردی دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
103 بررسی میزان رسوب تولید شده به صورت معلق و جهشی در یک رخداد فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
104 بررسی نفوذپذیری سه سازند زمین شناسی در شدت های متفاوت بارش با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: دامنه های شیرکوه یزد) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
105 بررسی نقش دانش سنتی در مکان یابی مناسبترین سازندهای زمین شناسی به منظور احداث قنات و استحصال آب ( مطالعه موردی: قنوات زیر حوزه آبریز یزد- اردکان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
106 بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
107 بررسی نقش سازنده های زمین شناسی در استقرار و تراکم بادام کوهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حضرآباد، استان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
108 بررسی و اندازه گیری کیفی آب زیر زمینی در دشت یزد – اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 بررسی و مقایسه درختان مختلف مناطق خشک در میزان جذب گرد و غبار (مطالعه موردی: محدوده شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
110 بررسی و مقایسه شاخص های خشکسالی SPI و RDI در دشت جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
111 بررسی وضعیت حرکت و فعالیت تپه های ماسه ای ارگ اشکذر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
112 بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی و میزان بهره برداری در دشت کوهدشت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
113 بررسی همگنی و نقاط جهش در داده های دما به کمک آزمون های همگنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
114 پایش خشکسالی های آینده حوزه جازموریان با استفاده از زنجیره مارکف گام یک (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
115 پایش مکانی خشکسالی بی سابقه سال زراعی 87-86 استان یزد بااستفاده از شاخص درصد از نرمال بارندگی (PNPI) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
116 پایش و ارزیابی میزان غلظت ریزگردهای حاکم بر شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
117 پایش و اندازه گیری فرسایش بادی با استفاده از تله های رسوب گیر در ایستگاه زوجی فرسایش بادی استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
118 پایش و اندازهگیری فرسایش بادی با استفاده از تلههای رسوبگیر در ایستگاه زوجی فرسایش بادی استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
119 پهنه بندی پتانسیل حمل ماسه با استفاده از روشهای زمین آمار مطالعه موردی: منطقه سدیچ - جاسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
120 پهنه بندی تراکم نسبی طوفانهای گردوغبار دشت سیستان با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
121 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز فوجرد قم با استفاده از روش حائری سمیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
122 پهنه بندی مقادیر سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از زمین آمار ( مطالعه موردی : محدوده شهر یزد ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
123 پهنه بندی مقادیر سرعت آستانه فرسایش بادی حاشیه جاده ها بر اساس واحدهای ژئومورفولوژیک با استفاده از زمین آمار مطالعه موردی : حاشیه جاده یزد میبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
124 پهنهبندی درصد فراوانی نسبی وقوع خشکسالیهای استان یزد در SGI محیط با استفاده از شاخص معیار سالانه بارندگی (SIAP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
125 پهنه‌بندی کیفی آبهای زیرزمینی اراضی مجاور دریاچه طشک با استفاده از GIS (مطالعه موردی: طشک، فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
126 پیش بینی تولید رسوب در شرایط عدم قطعیتتغییر اقلیم - مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ستارخان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
127 تاثیر بادشکن های درختی بر عملکرد محصولات زراعی درمناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
128 تاثیر پروژههای بادشکن درختی در کاهش فرسایش بادی و ریزگردها در محدوده ایستگاه زوجی کانال باد میبد- استان یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
129 تاثیر تراکم جاده های خاکی در تولید گردوغبار درون استانی یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
130 تاثیر سازندهای زمین شناسی روی کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت امامزاده جعفر گچساران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
131 تاثیر لایه ژیوتکستایل در افزایش مقاومت مالچ سیمانی مسلح (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
132 تاثیر مالچ زیست تخریب پذیر پلیمری سلولزی بر برخی از خصوصیات رویشی گیاه اسکنبیل Calligonum comosum (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
133 تاثیرسازندهای زمین شناسی بر کمیت منابع آب زیرزمینی در دشت کرمان- باغین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
134 تثبیت ماسه های روان به کمک مواد پلیمری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
135 تجزیه و تحلیل رخدادهای بارندگی منطقه شیرکوه یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
136 تحلیل خصوصیات خاک شناسی و رطوبتی الگوهای چندضلعی دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
137 تحلیل طوفان های گرد و غبار با استفاده از ترسیم گلباد و گلطوفان مطالعه موردی: استان قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
138 تحلیل مکانی مقدار و شدت بارش های مونسونی ۱۴۰۱ در سیل گیری و سیل خیزی شهر یزد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
139 تحلیل ناحیه ای خشکسالی مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
140 تعیین جهت غالب رسوب گذاری نهشته های ماسه بادی ایران با استفاده از اطلاعات کانون های بحرانی فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
141 تعیین شاخص خشکسالی SPI طی دوره 61 ساله (1391-1331) در حوزه آبخیز گلگوگاه بابل (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
142 تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
143 تعیین شماره منحنی رواناب حوزه آبخیز صفارود با استفاده ازRS و GIS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
144 تعیین مقدار جریان یا دبی انتقال ماسه در محدوده ایستگاه زوجی پایش فرسایش بادی کانونی بحرانی میبد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
145 تلفیق مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی راهکارهای مدیریت جامع حوزه های آبخیز مطالعه موردی: حوزه جوبخله سپیدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
146 تلفیق و واسنجی منطقهای دادههای هیدرولوژی و پالئوهیدرولوژی در برآورد پهنه سیلگیر رودخانه های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
147 تهیه نقشه فرسایش بادی با استفاده از روش IRIFRو تکنیکGIS مطالعه موردی :شهرستان خنج(منطقه فیدویه-گرمشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
148 دبی رسوبات معلق در هوا و میزان گرد و غبار فرو ریخته شده بر دشت یزد بر اساس مدل TEAM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
149 رابطه بین شاخص خشکسالی هواشناسی و تراز سطح آب سد مهاباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
150 روش طبقه بندی وشدت بیابان زائی اراضی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
151 سامانه های شبیه ساز باران قابل حمل مورد استفاده در مطالعات آب و خاک در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
152 شناخت مناطق مستعدبرای پخش سیلاب با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین درمناطق خشک مطالعه موردی دشت فریمان - تربت جام (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
153 شناسایی مناطق همگن از نظرجهت وزش باد در محدوده ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
154 شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر تشدید طوفان های گردوغبار در استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
155 ضرورت دوخطه کردن آب شرب و بهداشت در منازل سطح شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
156 ضرورت مدیریت پساب های سطحی با توجه به کمبود آب در مناطق خشک بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
157 ضرورت و روشهای تفکیک آب شرب از سایر مصارف در شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
158 طراحی نرم افزار دانه سنج GR GRAPH 2.0 به منظور محاسبه شاخص های دانه بندی رسوبات بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
159 طراحی نرم افزار گلماسه نما ( sand rose graph 2.0)پردازشگر توان فرسایش خاک و حمل رسوب توسط باد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
160 طراحی و ساخت تله های رسوب گیر فرسایش بادی مدل سیفونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
161 قابلیت داده های سنجش از دور در تعیین قلمرو طوفان های گردو خاک در دشت سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
162 کارایی الگوریتم های توزیع جهت جریان در استخراج شبکه های زهکشی (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد-اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
163 کاربرد زمین آمار (ژئوااستاتیستیک)به روش کریجینگ در تخمین درصد سنگفرش بیابانی و سرعت آستانه فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
164 کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تخریب زمین براساس توان اکولوژیک و برد زیست محیطی (مطالعه موردی: محدوده شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
165 کاربرد نرم افزار GIS در تعیین شدت بیابانزایی براساس مدل ایرانی بیابانزایی مطالعه موردی: آباده طشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
166 گزارش طرح ملی مکانیابی و احداث شبکه ایستگاههای رسوبسنجی فرسایش بادی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
167 مدیریت منابع آب در مناطق کوهستانی با محاسبه رواناب ناشی از ذوب برفSRM مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
168 مدیریت منابع آب معدن مس سرچشمه با استفاده از پوشش کاهنده تبخیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
169 مطالعه تاثیر خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک در شاخص فرسایش پذیری بادی خاک و ارائه مدل جهت پیشگویی آن در دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
170 مطالعه موردی اثر تبدیل کویر سیاه کوه به اراضی پسته زار بر فرسایش پذیری بادی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
171 معرفی الگوریتمی نوین در آشکارسازی رخدادهای گرد و غبار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
172 معرفی الگوی اکوژئومورفولوژیکی چندضلعی در دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
173 معرفی پارامتر ارتفاع نقطه گذار از حرکت جهشی به معلق ذرات در توزیع عمودی ذرات بادرفت و کاربرد آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
174 معرفی دو روش جدید برآورد رسوب در فرسایش بادی 1- روش تجربی برآورد رسوب فرسایش بادی I.R.T.I.F.R 2- اندازه گیری غیر مستقیم با کاربرد دستگاه W.E.meter و آنالیز منطقه ای سرعت و تداوم باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
175 معرفی گیاهان تشکیل دهنده نبکا و بررسی واکنش های متفاوت آنها در رسوبات ماسه بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
176 معرفی مناسبترین شاخص های فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
177 معرفی نخل پاکوتاه در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
178 معرفی و بررسی کارایی دو مدل شاخصی براورد فرسایش بادی با نامهای اختصاری اریفر 1 و اریفر 2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
179 معرفی و تحلیلی بر شاخص اصلاح شده فقر آبی برای ارزیابی وضعیت منابع آب (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
180 معرفی و مقایسه راندمان جذب و نگهداشت تله رسوبگیر فرسایش بادی مدل سیفونی 3 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
181 مقایسه تطبیقی شدت فرسایش بادی اراضی شاهد با احیاء بیولوژیک در مرحله آماده سازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
182 مقایسه حساسیتپذیری و تولید رسوب واحدهای سنگی گرانیت و آهک در اقلیم-های نیمهخشک و خشک سرد(مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
183 مقایسه دبی جریان رسوبات بادی در اراضی با سنگ فرش بیابان و بدون سنگ فرش با استفاده از تله های رسوبگیر مدل سیفونی نسل ۳ در دشت یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
184 مقایسه دقت مدلهای رقومی ارتفاع ASTER و SRTM با مدل رقومی حاصل از نقشه های توپوگرافی (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد-اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
185 مقایسه دمای سطح زمین با دمای میانگین هوا در دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
186 مقایسه راندمان جذب دو نوع تله رسوبگیر فرسایش بادی ، BSNE و سیفونی ۳ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
187 مقایسه سه ترکیب اصلی گیاه دارویی مریم گلی بیابانی در زمان گلدهی (منطقه مورد مطالعه: استان یزد) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
188 مقایسه کارآیی دو روش کیفی پهنهبندی خطر بیابانزایی در منطقه بیابانی نیاتک سیستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
189 مقایسه مالچ های شیمیایی ، بیولوژیکی و معدنی در تثبیت ماسه های روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
190 مقایسه مقادیر فرسایش بادی با استفاده از شاخص پین گذاری در اراضی سنگفرش بیابان و فاقد سنگفرش در دشت یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
191 مقایسه میزان فرسایش بادی اراضی تحت کشت مخلوط وجداگانه گندم و یونجه بااستفاده از مدل اریفر 2 در مزارع مناطق خشک مطالعه موردی: هرات یزد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
192 مقایسه و ارزیابی درختکاری های اطراف اهواز بر روی دو رخساره ماسه بادی و دشت رسی با دو هدف تثبیت تپه های ماسه ای و کنترل ریزگردها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
193 مقایسه و بررسی روند خشکسالی و وقوع گردوغبار مطالعه موردی: شهرستان لار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
194 مقایسه هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفوکلیماتیک و ناش در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
195 مقایسه ی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی دربالا دست و پایین دست طرح تغذیه مصنوعی سفیددشت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
196 مکان یابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش حوضچه های تغذیه با استفاده ازمنطق بولین دردشت کوهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
197 مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی به روش منطق بولین (دشت تایباد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
198 منشایابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
199 نظارت و ارزیابی روند تغییر کاربری اراضی حوزه آبخیز فخرآباد مهریز یزد با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
200 نقش سرعت های مختلف باد در شاخص های مورفومتری رسوبات بادی با استفاده از تله های رسوبگیر سیفونی ۳ و BSNE در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
201 نقش گونه بیانی کلیرCapparis decidua درحفاظت و تثبیت خاک درکانون های بحرانی ایران مطالعه موردی: شرق جاسک ـ بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
202 نقش گونه های بیابانی کلیرcapparis decidua وچوج Salvadora persica درجذب ریزگردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
203 نقش گونه های جنگلی در تشکیل نبکا(مطالعه موردی: گونه کلیر Capparis decidua در بندر جاسک بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
204 نقش نبکای کلیر در تنوع گونه ای مطالعه موردی - بندر جاسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
205 واسنجی دستگاه شبیه ساز باران قابل حمل جهت مطالعات رواناب، فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
206 واکاوی تغییرات مقادیر حدی دمای ماهانه به کمک آزمون های ناپارامتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی