حمید جباری

 حمید جباری

حمید جباری

Hamid Jabari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
2 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
3 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی کیتوزان بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
2 اثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
4 اثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 اثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 ارزیابی اکوفیزیولوژیک تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (.L sativa Nigella) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کیفی گیاه دارویی سیاهدانه(.L sativa Nigella) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
11 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
12 ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تاریخ های کاشت پاییزه و زمستانه درمناطق معتدل سردکرج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمار تنش کمآبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 ارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاری (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
15 ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
16 ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اندازهگیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب دانه ارقام پائیزه و بهاره کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
18 بررسی اثر زمانهای کشت و محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
19 بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 بررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های آهکی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
22 بررسی تأثیر کمآبیاری در مرحله غوزهدهی بر خصوصیات کمی پنبه رقم ورامین در منطقه شهرقدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
24 بررسی کیفیت شیمیایی آیهای زیرزمینی روستایی شهرستان گرمی (استان اردبیل) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 بررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزا (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 تاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 تاثیرتنش رطوبتی درمرحله خورجین دهی برمیزان آب نسبی برگ برخی صفات فنولوژیکی و زایشی ارقام کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تأثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای آهکی استان تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 رارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
31 شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
33 کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
35 کیفیت آب عاملی موثر در افزایش کارایی مصرف علف کش و کاهش مصرف آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست