مهدی ترمه باف شیرازی

 مهدی ترمه باف شیرازی مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

مهدی ترمه باف شیرازی

Mehdi Termehbaaf shirazi

مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.