همت اله پیردشتی

 همت اله پیردشتی دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

همت اله پیردشتی

Hematolah Pirdashti

دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
2 اثر تلقیح بذری قارچ Piriformospora indica و محلول پاشی پاکلوبوترازول بر مقاومت به تنش سرمازدگی در گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
3 اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
4 اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج درشرایط اقلیمی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
5 اثر روش های مختلف تلقیح با باکتری بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
6 اثر روش های مختلف کاربرد کودهای سبز، دامی و زیستی بر پویایی نیتروژن در خاک، برگ و دانه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
7 اثر قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma tomentosum بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در سطوح مختلف نیترات مس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
8 اثر محلول پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری( Chilo suppressalis Walker) برنج رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
9 ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
10 ارزیابی رشد سویا (Glycine max L.) در واکنش به قارچ های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
11 ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توام برنج- اردک (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
12 ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
13 افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
14 بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی ورشدگیاهچه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
15 بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
16 بررسی تاثیر نرخ خشک شدن و طول دوره استراحت دهی در خشک کردن شلتوک به روش لایه نازک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
18 بررسی عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) و باقلا (Vicia faba L.) در تراکم و ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.) با ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus spp.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی گل سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در کشت مخلوط با لوبیا سبز و تاریخ های مختلف کشت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
21 بهره گیری از ورمی کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی های کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria×ananassa Duch. cv. Camarosa) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
22 تاثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف هرز (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
23 تاثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مولفه های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 2
24 تاثیر پاکلوبوترازول بر مکانیسم های تحمل به تنش کم آبیاری در دو رقم کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 50
25 تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
26 تاثیر پیشتیمار باکتریهای محرک رشد (PGPR )بر برخی پارامترهای رشدی و رنگدانههای فتوسنتزی دو رقم گیاه لوبیاسبز (.L vulgaris Phaseolus )تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
27 تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی، مقادیر مالون دی آلدئید، پروتئین محلول و نیتروژن کل برگ سویا (.Glycine max L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
28 تاثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
29 تاثیر کاربرد درازمدت کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های رقابتی ریحان وکنجد در الگوهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
30 تاثیر کاربرد هم زمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.spp Trichoderma) بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 4
31 تاثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج Oryza sativa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
32 تاثیر همزیستی قارچTrichoderma atrovirideبر ویژگیهای رشد و عملکرد دو رقم کلزا(Brassica napus L.)در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
33 تاثیر همزیستی گونه های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
34 تجزیه و تحلیل خلا عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی های خاک در دشت فومنات (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
35 تحلیل اقتصادی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
36 تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژیواستاتیک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
37 تهیه نقشه پراکنش و گیاگان علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
38 کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مولفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
39 مطالعه توزیع مکانی علف های هرز مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژیواستاتیک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
40 نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو Hordeum vulgare L در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
41 واکنش خصوصیات رشدی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان کود دامی، گونه های تریکودرما (.spp Trichoderma) و سودوموناس (Psudomunas spp.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
42 واکنش ظهور و رشد گیاهچه ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
43 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد بادامزمینی Arachis hypogaea L به کاربرد همزمان آهن و گوگرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
44 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی در کشت توام برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
45 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلفآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
46 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (.Sesame indicum L) به کاربرد تلفیقی نیتروژن و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقلیم های متفاوت محلی بر فنولوژی و برخی ویژگی های مورفولوژی دو رقم برنج( Oryza sativa L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر پیش تیمار نانو نقره بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای دو رقم گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر تاریخ کشت بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با لوبیا سبز در منطقه ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
7 اثر تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی لاین امید بخش برنج (IR6874-3-2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر تلقیح قارچ indica Piriformospora و باکتری aquatilis Rahnella بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 اثر تناوب زراعی گندم- ذرت بر همبستگی مکانی بانک بذر تاج خروس (. Amaranthus spp ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک چهار رقم برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر تنش سرما و نور بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر تنش سرما و نور بر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 اثر تنش شوری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana B. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
14 اثر تنش عنصر سنگین مس بر برخی صفات رویشی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 اثر سطوح مختلف کمپوست به صورت جداگانه و غنی شده با کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سه رقم سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثر سمیت سولفات مس بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 اثر شدت نور و تنش سرما بر روند تغییرات مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 اثر شدت نور و تنش سرما بر مؤلفههای فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 اثر فواصل نشا کاری و کود نیتروژن بر ویژگیهای زراعی برنج (لاین امیدبخش 843) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت سمیت مس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 اثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni تحت تنش شوری در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 اثر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens) و باکتریهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچهی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش عنصر مس (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
23 اثر قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indica بر صفات مورفولوژیک و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه ماش سبز (Vigna radiate L.) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 اثر کاشت تاخیری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
26 اثر کود های آلی، بیولوژیک و شیمیایی برمیزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
28 اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثر نانو سیلیکون بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
30 اثر نانوذرات نقره بر روابط آلومتریک دو رقم گندم تحت تنش شوری در مراحل اولیه رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 اثر نانوسیلیکون بر بهبود برخی مولفه های رشدی گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش اسمزی در مراحل اولیه ی رشد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
32 اثر نانوسیلیکون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L) تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
33 اثر همزیستی اندوفیتی و سمیت عنصر مس بر رنگیزه های فتوسنتزی و صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
34 اثر همزیستی شبه میکوریزایی و محلولپاشی پاکلوبوترازول بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه لوبیا سبز( Phaseoluse vulgaris L.)تحت تنش سرما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
35 اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر میزان اسانس و تجمع فلاونوئید درنعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
36 اثر همزیستی قارچ های تریکودرما، شبه میکوریز و باکتری حل کننده فسفات بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (.Capsicum annuum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 اثر همزیستی قارچی Trichodermavirens و Piriformosporaindica به همراه باکتری Rahnellaaquatilis بر رشد ریشه و اندام هوایی عدس (Lens culinaris) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی علفهای هرزتاج خروس اویارسلام علف خونی و سلمه برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزاBrassica napus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 اثرات دگرآسیبی توتون (Nicotiana tobaccum L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brasica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 اثرات کاربرد کودهای شیمیایی و باکتریهای محرک رشد برعملکردواجزای عملکرد جو(Hordeum vulgare) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 اثربخشی تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فلورسانس کلروفیل در برگ گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش سرما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
42 اثرقارچPiriformospora indica و پاکلوبوترازول بربرخی ویژگیهای رشدی گیاه لوبیاسبز Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
43 اثرکشت مخلوط ریحان Ocimum basilicum و لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata برجمعیت و زیست توده علفهای هرزدرمقادیر مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 ارزیابی برخی از صفات رویشی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری در کشت درون شیشهای (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
45 ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه ذرت تلقیح شده با قارچ های گلوموس موسه و پیریفورموسپورا ایندیکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 ارزیابی برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تنش یخ زدگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 ارزیابی تاثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفر و محرک رشد بر برخی شاخص های مورفولوژیک ذرت سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
48 ارزیابی تأثیرپذیری صفات مورفولوژیک هیبریدهای آفتابگردان از مرتبط با تراکم بوته تحت شرایط آبی در منطقه گنبد (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
49 ارزیابی جوانه زنی و رشد گیاهچه های دو رقم گندم تحت تنش شوری و پیش تیمار نانونقره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک کنجد تحت شرایط کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
51 ارزیابی روش آبیاری تناوبی و غرقابی در گیاهچه های خو گرفته با خشکی بر برخی صفات زراعی و مصرف آب در ارقام برنج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
52 ارزیابی ژنوتیپ های برنج با استفاده از برخی سازوکارهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی کلروفیل به منظور انتخاب ارقام متحمل به خشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
53 ارزیابی صفات موفولوژیکی سه رقم برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف نیتروژن در دو نظام کشت غرقابی و هوازی تغییر یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 ارزیابی کاربرد پنج ساله کمپوست لجن فاضلاب و کودمعدنی برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
55 ارزیابی کاربرد چهارساله کمپوست زباله شهری و کودمعدنی برعملکردواجزای عملکردلوبیا سبزPhaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 ارزیابی کاربرد دراز مدت مقادیر مختل ورمی کمپوست و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 ارزیابی کاربرد درازمدت مقادیر مختلف لجن فاضلاب و تلفیق آن با کود شیمیایی برخصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان L. Ocimum basilicum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 ارزیابی کشت مخلوط کنجد(Sesamum indicum L.) و لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.)با استفاده از شاخصهای رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 ارزیابی واکنش جوانهزنی و رشد گیاهچهای شوید (Aniethum graveolens) به تنش عنصر مس و تیمار با قارچ تریکودرما و باکتریهای محرک رشد (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
60 ارزیابی وراثت پذیری عمومی و پیشرفت ژنتیکی درژنوتیپ های مختلف کلزاBrassica napus L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 ارزیابی ویژگیهای کمی کشت مخلوط سیر (Allium sativum) با نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل اولیه رشد در منطقه ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604 با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 اهمیت برگ پرچم در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررسی اثر پلی آمین اسپرمیدین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در سویا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
65 بررسی اثر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه زنی و قدرت گیاهچه در دو رقم گیاه کنجد (Sesamumindicum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
66 بررسی اثر تراکم علف هرز اویارسلام برخصوصیات رشدی در مراحل مختلف رشد برنج (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
67 بررسی اثر تراکم علف هرز سوروف بر خصوصیات رشدی برنج و سوروف در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 بررسی اثر تنش دمای پایین بر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا [Glycine max (L.) Merr.] (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
70 بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کم و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
71 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ و زیست توده ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
72 بررسی اثرات دماهای پایین در مراحل اولیه رشد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی اثرگذاری بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) بر تغییرات عمودی شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
74 بررسی انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف ارقام برنج در واکنش به تغییرات منبع و مخزن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 بررسی برخی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل purpurea (L.) (Echinacea Moench در پاسخ به تراکم بوته در تاریخ کشت های بهاره در منطقه ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
76 بررسی برخی ازپارامترهای جوانه زنی گیاه لوبیاسبزPhaseolus vulgaris L. تحت پیش تیمارباکتریهای محرک رشدPGPR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 بررسی پارامترهای فیزیولوژیک گیاهچه برنج (Oryza sativa L.) تحت عصاره آبی علفهای هرز تاجخروس ،(Amaranthus retroflexus) اویارسلام ،(Cyperus rotundus) علفخونی (Phalaris minor) و سلمه (Chenopodium album) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
78 بررسی پتانسیل کنترل جمعیت علفهای هرزدوگیاه کنجدSesamum indicum L. و لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata L. درتراکم های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی پیش تیمارهای اسمزی برپارامترهای جوانه زنی دردو رقم کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی تاثیر جهت های کاشت (شمال‐ جنوب و شرق‐ غرب) با ماشین نشاءکار برروی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 4 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
82 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 40 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
84 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 بررسی تاثیربیوپرایمینگ باکتریهای محرک رشدبرپارامترهای جوانه زنی و رشدی در4رقم کلزاBrassica napus L.) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 بررسی تغییرات توزیع ماده ی خشک گیاه گنذم (. Triticum aestivum L )در رقابت باعلف های هرز و شدت های مختلف نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
87 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) در پاسخ به تلقیح قارچ Piriformospora indica و محلولپاشی پاکلوبوترازول (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
88 بررسی تغییرات کادمیوم در خاک و گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در حضورباکتری های محرک رشد (PGPR) و قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
89 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی ریحان و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata( L) Walp) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
90 بررسی خصوصیات لاین های پیشرفته گندم با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
91 بررسی خصوصیات مورفولوژیک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
93 بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد برنجOryza sativa L. رقم طارم دیلمانی تحت تاثیر باکتریهای محرک رشد PGPR (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
94 بررسی روند تغییرات جوانهزنی گیاهچه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت آلودگی مس و پیش تیمار بیولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
95 بررسی سطح آشنایی مردم شهرستان قائمشهر با کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
96 بررسی سطوح و کاربردهای مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد دانه لوبیا ( Phaseolus vulgaris L. )در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
97 بررسی سودمندی قارچ شبهمیکوریزا و تریکودرما در افزایش تحمل به تنش نیترات مس (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
98 بررسی عمق بانک بذرخاک و رابطه آن با علفهای هرز سبز شده درطول فصل رشدبرنج Oryza sativa L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 بررسی عملکردوشاخصهای رقابتی درکشت مخلوط دورقم برنج طارم محلی و هاشمی درتاریخ و ترکیب های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 بررسی عوامل بازدارنده در پذیرش و توزیع محصولات ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
101 بررسی عوامل زراعی بر کشت تأخیری کلزا قبل از برداشت برنج (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
102 بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
103 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni در واکنش به قارچ های اندوفیتی و کاربرد پلی آمین اسپرمیدین تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
104 بررسی کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی مهمترین ترکیبات روغن اسانسی گیاه دارویی نارنج Citrus aurantium L در دو استان مازندران و گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
106 بررسی نقش گیاهان پوششی مختلف در بهبود حاصلخیزی خاک باغات مرکبات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
107 بررسی واکنش صفات مرتبط با عملکرد دانه کلزا (Bassica napus L.) رقم هایولا- 401 به سمپاشی هدایت شده با استفاده از علف کش پاراکوات و تاریخهای متفاوت کاشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 بررسی همبستگی بین میزان درصد اسانس با رنگدانه های فتوسنتزی و متابولیت های ثانویه در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی نعناع تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
109 بررسی همراهی قارچ Trichoderma harzianum با گیاه گندم (Titicum aestivum L.) در جذب کادمیوم تحت خاک آلوده به نیترات کادمیوم (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
110 بررسی همراهی قارچ Trichoderma harzianum باگیاه جو Hordeum vulgare L درجذب کادمیوم تحت خاک آلوده به نیترات کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
111 بهبود رشد گیاهچه سویا با استفاده از ریزجانداران افزاینده رشد در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
112 پاسخ اکوفیزیولوژیکی ارقام بومی و اصلاح شده برنج Oryza sativa L.) دررقابت با تعدادمتفاوت علف هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 پاسخ برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکردگندم Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان نیتروژن وکودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 پاسخ عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.)به افزایش تراکم لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
115 پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج Oryza sativa L.) به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
116 پاسخ مؤلفه های رویشی ماش سبز (Vigna radiata L.) در پاسخ به تلقیح قارچ های indica Piriformospora و Trichoderma virens (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
117 پویایی مکانی بانک بذر تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum L.) در مزرعه با تناوب گندم باقلا (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
118 پیش بینی ارتفاع بوته دو رقم کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روابط آلومتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
119 تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر افزایش تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
120 تاثیر پیش تیمار نانوکلوئید سیلیکون بر رنگیزه های فتوسنتزی گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش خشکی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
121 تاثیر تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک بر برخی ویژگی های بیوشیمایی برگ گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
122 تاثیر تراکم های مختلف علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) بر ویژگی های مورفولوژیک رتون برنج (رقم طارم هاشمی) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
123 تاثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی در کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
124 تاثیر درازمدت کمپوست زباله شهری همراه با کودشیمیایی برتجمع عناصر کم مصرف دردانه دو رقم برنج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
125 تاثیر کاربرد درازمدت لجن فاضلاب و کمپوست زباله جامد شهری برتجمع عنصرنیکل درگیاه گاو پنبه (Abutilon theophrasti medic (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
126 تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر خصوصیات مورفولوژیک سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
127 تاثیر متقابل کود سیلیس و نیتروژن روی صفات رویشی برنج رقم طارم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
128 تاثیر مدیریت کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
130 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و محدودیتهای منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
131 تاثیر مقدارونحوه مصرف باکتریهای محرک رشد PGPR برشاخصهای رشد گیاه برنج Oryza sativa L. رقم طارم دیلمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
132 تاثیراسیدسالیسیلیک برمیزان کلروفیل و برخی صفات ریختی گیاه برنج Oryza sativa L. تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
133 تاثیرپیش تیمارتیازول برافزایش تحمل به سرما دربرخی ازژنوتیپ های برنج Oryza sativa L. درمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
134 تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی برشاخصهای رشدی گیاه جو رقم صحرا Hordeum vulgare L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
135 تاثیرقارچ تریکودرماTrichoderma virens وباکتریهای محرک رشد بربهبود جوانه زنی و رشدگیاهچه گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum graecum L تحت آلودگی عنصرمس (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
136 تاثیرکاربرد چهارساله مقادیر مختلف ورمی کمپوست همراه با کود شیمیایی برغلظت برخی عناصرغذایی درگیاه ریحان Ocimum basilicum L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 تاثیرکاربرد درازمدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بربرخی پارامترهای رشدی و عملکردگیاه سویاGlycine max L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 تاثیرکودهای شیمیایی دامی و تلفیقی برعملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 تاثیرمبارزه تلفیقی علف هرزوتراکمهای متفاوت کاشت برعملکردواجزای عملکردباقلا(Vicia faba L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
140 تاثیرمیکروارگانیسم های محرک رشدوحل کننده فسفات برعملکردواجزای عملکرد گندم رقم N80 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
141 تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (لاین IR6874-3-2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
142 تأًثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
143 تأثیر اردک به همراه آزولا Azolla sp و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک برنج Oryza sativa L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
144 تأثیر باکتری های محرک رشد PGPR و قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum بر جذب نیتروژن و برخی صفات رویشی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
145 تأثیر باکتری های محرک رشد در پارامترهای فلورسانس کلروفیل در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
146 تأثیر باکتریهای محرک رشد بر پارامترهای جوانه زنی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
147 تأثیر باکتریهای محرک رشد بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاه گشنیز(Coriandrum sativum)تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
148 تأثیر پرایمینگ، مصرف خاکی و محلولپاشی روی بر غلظت عنصر روی و فسفر دانه ذرت در منطقه ساری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
149 تأثیر پرورش اردک و آزولا (Azolla sp.) بر الگوی پراکنش بانک بذر علف هرز اویارسلام (Cyperus spp.) در کشت تلفیقی برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
150 تأثیر پیش تیمارها و زمانهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر سویا [Glycin max (L.) Meril. ] (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
151 تأثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
152 تأثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) بر تنوع و زیست توده علفهای هرز در شرایط آب و هوایی ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
153 تأثیر تلقیح میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه سیر در مقادیر مختلف گوگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
154 تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز درگیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
155 تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو ( Lactuca sativa ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
156 تأثیر شدت های متفاوت نور بر صفات مورفولوشیک گیاه گندم (Triticum aestivum L)در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
157 تأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
158 تأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
159 تأثیر شیوههای مختلف مصرف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای در منطقه ساری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
160 تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma atroviridae) بر صفات رویشی گیاه کلزا در اثر آبیاری با آب آلوده به مس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
161 تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر صفات رویشی گیاه جو در اثر آبیاری با آب آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
162 تأثیر قارچ تریکودرما Trichoderma longibrachiatum بر بهبود جوانهزنی بذرگندم تحت آلودگی به مس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
163 تأثیر قارچ تریکودرما بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم تحت آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
164 تأثیر قارچ تریکودرما(Trichoderma harzianum بر برخی صفات رویشی گندم درخاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
165 تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
166 تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر مقدار عناصر غذایی در گیاه (Calendula officinalis L.)دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
167 تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر برخی پارامترهای رشدی علف های هرز و اویارسلام در برنج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
168 تأثیر مصرف کودهای آلی مختلف به همراه کود شیمیایی بر الگوی پراکنش بانک بذر علف هرز گاوپنبه(.Abutilon theophrasti L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
169 تأثیرقارچ تریکودرما و باکتر یهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه ی برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش عنصر مس (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
170 تأثیرکاربرد تلفیقی کود بیولوژیک و مقادیر کاهشیافته فسفر بر تغییرات عملکرد دانه و روغن کنجد ( Sesame indicum L.) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
171 تجزیه خوشهای پرایمینگهای مختلف بر اساس پارامترهای رشدی در شنبلیله تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
172 تجزیه کلاستر لاینهای مختلف کلزا Brassica napus L براساس صفات مورفولوژیک درمرحله گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 تجزیه کلاستر ویژگیهای فیزیکی دانه ژنوتیپهای گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
174 تجمع برخی عناصرکم مصرف دربرگ پرچم دورقم برنج Oryza sativa L دراثرکاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
175 تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
176 تعیین اثر زمان وجین علف های هرز بر ارتفاع و برخی خصوصیات زراعی سویا (Glycine max (L.) Merr.) در ساری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 تعیین برخی صفات مرتبط با عملکرد و ا جزای عملکرد گیاه لوبیا سبزPhaseolous vulgaris L.دراثرکاربرد سه ساله لجن فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
178 تعیین خصوصیات پر شدن دانه، کلروفیل برگ پرچم و زیست توده سه رقم برنج در مقادیر و تقسیط مختلف کود نیتروژنه (اوره) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
179 تعیین خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برگ پرچم تحت تاثیر تیمار های مختلف زراعی در لاین امیدبخش برنج (IR6874-3-2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
180 تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف در عملکرد دانه ارقام برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
181 تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندامهای مختلف درعملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
182 تعیین عکس العمل واکنشهای فیزیولویکی کلزا (Brassica napus L.)به تنش غرقابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
183 تعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
184 تعیین نقش منبع و مخزن بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جدید و قدیم برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
185 تغییر محتوای رنگیزهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
186 تغییرات صفات فیزیولوژیکی در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در پاسخ به شدت نور و تنش سرما (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
187 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
188 رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه ذرت تلقیح شده با قارچ های گلوموس موسه و پیریفورموسپورا ایندیکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
189 رابطه ی بین عملکرد گندم و شاخص های تنوع زیستی با عوامل مدیریتی و اقلیمی در شهرستان کردکوی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
190 روشهای رایج حذف بیولوژیک فلزات سنگین (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
191 شبیه سازی مراحل زیست گردی رقم هاشمی برنج با استفاده از مدل CSM-CERES-Rice (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
192 شناسایی عوامل بذری و غیر بذری در عارضه پیچیدگی ریشه (گردن غازی) پایه های رایج مرکبات در نهالستان های استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
193 ضرورت های تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی کم بازده و شیبدار ( مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
194 غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
195 کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
196 کاربرد روش تجزیه علیت درانتخاب ژنوتیپ های مختلف کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
197 کاربرد ریزجانداران افزاینده رشد جهت بهبود جوانه زنی و رشد سویا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
198 کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
199 گروه بندی لاین های پیشرفته گندم مبتنی بر استفاده از آنالیز تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
200 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی اثر باکتری های حلکننده روی و پتاسیم بر صفات رویشی برنج (رقم طارم هاشمی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
201 مروری بر پژوهش های مرتبط با کاربرد آب شور در کشاورزی ایران و نیازسنجی برای تحقیقات آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
202 مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
203 مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر میزان کلروفیل برگ، نیتروژن برگ و دانه سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
204 مطالعه تلفیقی کودهای آلی و معدنی با تعداد خال های نشاء بر خصوصیات رشدی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در شهرستان آمل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
205 مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه دو رقم سویا در پاسخ به کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
206 مطالعه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت در واکنش به کاربرد انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
207 مطالعه عملکردواجزای عملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum درپاسخ به مقادیر مختلف ازت و رقابت علف هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
208 مطالعه مدیریت کود اوره بر میزان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
209 مقایسه اقتصادی تولید برنج به دو روش تک کشتی و کشت توأم برنج-اردک با در نظر گرفتن شدت انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
210 مقایسه برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نخود فرنگی ( Pisum sativumL.) در کشت مخلوط با سیر (Allium sativum) و در رقابت با علفهای هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
211 مقایسه بهره وری آب در تولید برنج به دو روش تک کشتی (کشاورزی رایج) و کشت توأم برنج-اردک (کشاورزی ارگانیک) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
212 مقایسه خصوصیات کیفی راتون سه رقم برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
213 مقایسه خصوصیات مرتبط با برگ پرچم عملکرد شلتوک و برخی صفات فنولوژیک اولین رقم برنج هیبرید ایران بهار1 با ارقام متداول برنج درمنطقه آمل تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
214 مقایسه سیستمهای تولید برنج به دو روش رایج و پایدار از نظر شاخصهای انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
215 مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
216 مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان ازت و فسفر به خاک باغات مرکبات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
217 مقایسه میزان فلاونوئید کل برگ، پوست میوه نارس و گل نارنج (Citrus aurantiumL)در دو رویشگاه آمل و گرگان. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
218 مقایسه میزان فنل کل برگ، پوست میوه نارس و گل نارنج Citrus aurantium L در دو رویشگاه آمل و گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
219 نتایج ارزیابی مدیریت علف هرز و تنش نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز و شاخص‌های زراعی برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
220 نقش باکتریهای افزاینده رشدPGPR دربهبود جوانه زنی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilcum L تحت آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
221 نقش حفاظتی نیتریک اکساید برون زاد در برابر تنش اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
222 نقش قارچ اندوفیت پریفورمورسپورا ایندیکا در کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی از طریق بهبود سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
223 نگاهی بر اهمیت و جایگاه کود های شیمیایی در کشاورزی سنتی و پایدار ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
224 نیازسنجی و پایش پژوهش های گیاهان زراعی برای مقابله با خشکسالی با تأکید بر گیاه برنج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
225 واکنش برخص صفات مورفولوژیکی گیاه عدس (Lens culinaris) به تلقیح همزمان قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica و باکتری Rahnella aquatilis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
226 واکنش برخی عناصر کم مصرف برگ و بذر کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
227 واکنش خصوصیات مرفولوژیکی هیبرید های آفتابگردان به تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
228 واکنش خصوصیات مورفولوژیک گیاه سویا Glycine max L.) به کاربرد چهارساله مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضلاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
229 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف نیتروژن در دو نظام کشت غرقابی و هوازی تغییر یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
230 واکنش عملکردو اجزای عملکرددورقم برنج اصلاح شده و بومی به مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
231 واکنش عملکردواجزای عملکردبرنج رقم شیرودی به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
232 واکنش عناصر غذایی پرمصرف و عملکرد برنج رقم طارم محلی به کاربرد مقادیر مختلف کمپوست و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
233 واکنش کلزا به تلقیح بذری و محلول پاشی کودهای زیستی تحت شرایط غرقابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
234 واکنش واریته های مختلف برنج (Oryza sativa به پیش تیمارهای مختلف اسمزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
235 واکنشارقام گندم ایرانی به تنششوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم