دکتر همت اله پیردشتی

دکتر همت اله پیردشتی دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

دکتر همت اله پیردشتی

Dr. Hematolah Pirdashti

دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتریهای محرک رشد همراه با محلولپاشی منگنز و روی بر صفات مورفولوژیک و رویشی ریحان Ocimum basilicum L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
2 اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
3 اثر تاریخ کاشت و محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
4 اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
5 اثر تلقیح بذری قارچ Piriformospora indica و محلول پاشی پاکلوبوترازول بر مقاومت به تنش سرمازدگی در گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
6 اثر تیمارهای بیولوژیکی بذر بر مقاومت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L) به تنش عنصر سنگین مس در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 11
7 اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
8 اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج درشرایط اقلیمی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
9 اثر دوره های کنترل علف های هرز بر ساختار و توزیع سطح برگ در لایه های مختلف پوشش گیاهی ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
10 اثر رقابت بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بهره وری در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L) Merrill) و ارزن (Panicum miliaceum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
11 اثر رقابت بر وضعیت نیتروژن کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill) و ارزن (Panicum miliaceum L.) در سیستم کشاورزی کم نهاده (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
12 اثر روش های آبیاری بر بهره وری آب در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
13 اثر روش های مختلف تلقیح با باکتری بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
14 اثر روش های مختلف کاربرد کودهای سبز، دامی و زیستی بر پویایی نیتروژن در خاک، برگ و دانه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
15 اثر شدت تابش بر تحمل به سرمای سویا [Glycine max (L.) Merr.] با استفاده از روش فلورسانس کلروفیل (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 12
16 اثر شدت نور بر روند تغییرات مولفه های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 24
17 اثر قارچ Piriformospora indica بر رنگیزه های فتوسنتزی و کارکرد سیستم آنتی اکسیدانی استویا تحت تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
18 اثر قارچ های Glomus mosseae و Piriformospora indica و سطوح مختلف مواد آلی بر روابط بین صفات مرتبط با عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 3
19 اثر قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma tomentosum بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در سطوح مختلف نیترات مس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
20 اثر کاربرد کودهای زیستی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر صفات مرتبط با عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 2
21 اثر کاربرد هم زمان بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در دو شیوه آبیاری غرقابی و تناوبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
22 اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
23 اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ برنج در سطوح کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
24 اثر محلول پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری( Chilo suppressalis Walker) برنج رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
25 اثر نسبت های جایگزینی بر صفات گیاهی و ویژگی های کیفیت دانه در کشت مخلوط سویا (Glycine max L. Merr) و دان سیاه (Guizotia abyssinica Cass) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 4
26 اثر همزیستی اندوفیتی و محلول پاشی اسپرمیدین بر فلورسانس کلروفیل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
27 اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر تحمل به شوری و خشکی استویا (Stevia rebaudiana) در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 8، شماره: 29
28 اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر کمیت اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی در تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 2
29 ارزیابی اثر قارچ هایGlomus mosseae وPiriformospora indica بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل گیاه ذرت (Zea mays L.) در سطوح متفاوت فسفر و آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
30 ارزیابی اثر گذاری اصلاح کننده آلی و باکتری محرک رشد در فرآیند گیاه پالایی گیاه ذرت(.Zea mays L) تحت تنش فلز سنگین کادمیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 4
31 ارزیابی باکتری های محرک رشد، نیتروژن و فسفر بر کارایی کود و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم N-۸۰-۱۹ در شرایط ساری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
32 ارزیابی برخی لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری از طریق صفات زراعی، فیزیولوژیک و آنزیمی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 57
33 ارزیابی بیان فاکتورهای رونویسی SINAC۱وCBF۱ و برخی شاخص های فیزیولوژیک در دو رقم گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
34 ارزیابی تاثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
35 ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
36 ارزیابی تغییرپذیری مکانی برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در شالیزار های دشت فومنات با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 4
37 ارزیابی توانایی گیاه سورگوم علوفهای در حذف کادمیم از خاک به کمک بیوچار و باکتریهای محرک رشد گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 4
38 ارزیابی رشد سویا (Glycine max L.) در واکنش به قارچ های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
39 ارزیابی روش‌های تلقیح با باکتری بومی افزاینده رشد (Enterobacter sp.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج (Oriza sativa L.) (رقم ’طارم هاشمی‘) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
40 ارزیابی شاخص های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 29
41 ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
42 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در دو سامانه فشرده بوم شناختی و رایج (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 3
43 ارزیابی عوامل مدیریتی موثر بر خلا عملکرد سویا در استان مازندران با روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
44 ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
45 ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توام برنج- اردک (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
46 ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
47 ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
48 ارزیابی مولفه های زیست محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
49 ارزیابی واکنش گندم دیم (Triticum aestivum L.) رقم آذر ۲ به همزیستی با قارچ های میکوریزای آربوسکولار و شبه میکوریزا در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
50 ارزیابی ویژگی‌های کمّی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه‌های زراعی متداول، کم‌نهاده و ارگانیک در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
51 ارزیابی هزینه چرخه حیات و انرژی بوم نظام های تولید سویا در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 4
52 افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
53 Trichoderma and spermidine improve cadmium tolerance and phytoremediation potential in purslane (Portulaca oleracea L.) plant (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 43
54 برآورد عملکرد برنج و تعیین بهره وری آب اراضی شالیزاری با استفاده از سنجش از دور و داده های لایسیمتر (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 10
55 برآورد عملکرد و شاخص‌های کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مناطق ساری و گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
56 بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر میزان برخی عناصر (Zea mays L.) پرمصرف برگ و دانه در ذرت (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 27
57 بررسی اثر لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در برگ و دانه ذرت (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 32
58 بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی ورشدگیاهچه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
59 بررسی اثرات زیست محیطی کشت سویا (Glycine max (L.) Merril) در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
60 بررسی تاثیر قارچ تریکودرما و نیترات کادمیوم بر قابلیت جذب، انتقال و تجمع کادمیوم در گندم Triticum aestivum L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 1
61 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
62 بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
63 بررسی تاثیر نرخ خشک شدن و طول دوره استراحت دهی در خشک کردن شلتوک به روش لایه نازک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 1
64 بررسی تعاملات بین گونه ای بخش بالایی در کشت مخلوط گیاه سویا (Glycine max (L) Merrill) و دان سیاه (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
65 بررسی تعاملات بین گونه ای بخش زیرزمینی در کشت مخلوط گیاه سویا (Glycine max (L.) Merrill) و دان سیاه (Guizotia abyssinica Cass.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
66 بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
67 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، رنگیزه های فتوسنتزی و آنتی اکسیدانی باقلا(Vicia faba L.)، نخودفرنگی(Pisum sativum L.) و سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) تحت سمیت کادمیم در کشت خالص و مخلوط (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 3
68 بررسی روابط بین عملکرد میوه و اجزای آن در ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
69 بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
70 بررسی عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) و باقلا (Vicia faba L.) در تراکم و ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
71 بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.) با ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus spp.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
72 بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
73 بررسی کارایی مصرف نور و بهره وری عملکرد در کشت مخلوط ارزن و سویا تحت شرایط کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 4
74 بررسی مولفه های انرژی و اثرات زیست محیطی در سامانه های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
75 بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی گل سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در کشت مخلوط با لوبیا سبز و تاریخ های مختلف کشت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
76 برهم‌کنش انواع کود و تنش خشکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گل مغربی (Oenothera biennis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
77 برهمکنش قارچ Piriformospora indica با گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر کمیت و کیفیت اسانس و برخی پارامترهای فیزیولوژیک تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
78 بهبود پارامترهای مرتبط با خوشه برنج رقم طارم هاشمی با به کارگیری قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma virens در سطوح مختلف کود فسفر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 2
79 بهبود صفات رشدی و عملکرد اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) با کاربرد اینتروباکتر و محلول پاشی سیلیس در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 4
80 بهره گیری از ورمی کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی های کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria×ananassa Duch. cv. Camarosa) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
81 پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana B.) به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
82 پاسخ رشد رویشی، فیزیولوژیک و آنزیمی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea) به غلظت کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
83 پاسخ رشدی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به همزیستی قارچ های اندوفیت و محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
84 پاسخ صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد نانوذرات آهن صفرظرفیتی پایدارشده تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
85 پاسخ عمل کرد و اجزای عمل کرد ذرت ). Zea mays L ( به کاربرد سه ساله کمپوست های ساده و غنی شده زباله شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
86 پاسخ ویژگی های ریشه و تسهیم ماده خشک ۴۰ ژنوتیپ اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
87 پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص های بهره وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 5
88 تاثیر اتیل متان سولفونات (EMS) بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و مقدار استویوزید و ربادیوزیدA در نمونه های باززایی شده از کالوس های گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
89 تاثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مولفه های راتون برنج رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
90 تاثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف هرز (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
91 تاثیر باکتری های افزاینده رشد بر مولفه های جوانه زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 10
92 تاثیر باکتری های حل کننده پتاسیم بر خصوصیات کمی و آنزیمی کلزا در خاک شور (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 4
93 تاثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مولفه های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 2
94 تاثیر پاکلوبوترازول بر مکانیسم های تحمل به تنش کم آبیاری در دو رقم کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 50
95 تاثیر پاکلوبوترازول و تلقیح قارچ Piriformospora indica برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات مورفولوژیک گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
96 تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
97 تاثیر پیش تیمار زیستی قارچ های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 3
98 تاثیر پیشتیمار باکتریهای محرک رشد (PGPR )بر برخی پارامترهای رشدی و رنگدانههای فتوسنتزی دو رقم گیاه لوبیاسبز (.L vulgaris Phaseolus )تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
99 تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی، مقادیر مالون دی آلدئید، پروتئین محلول و نیتروژن کل برگ سویا (.Glycine max L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
100 تاثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
101 تاثیر قارچ تریکودرما Trichoderma longibrachiatum و محلول پاشی کیتوزان بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
102 تاثیر قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma harzianum بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در سطوح مختلف فسفر و آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
103 تاثیر کاربرد درازمدت کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های رقابتی ریحان وکنجد در الگوهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
104 تاثیر کاربرد کودهای پتاسیمی بر فلورسانس کلروفیل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در شرایط کم آبیاری تنظیم شده (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
105 تاثیر کاربرد هم زمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.spp Trichoderma) بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 4
106 تاثیر کودهای زیستی تیوباسیلوس، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و گوگرد آلی بر گره زایی و عملکرد سویا ). )Glycine Max L. m (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
107 تاثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
108 تاثیر محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
109 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی و عملکرد ریحان (L. (Ocimum basilicum در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) و رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
110 تاثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج Oryza sativa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
111 تاثیر نوع و مقدار کود آلی بر عملکرد دانه و غلظت عناصر غذایی برگ سه رقم سویا (Glycine max (L.) Merr) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
112 تاثیر نیتریک اکسید برون زاد بر جوانه زنی و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 20
113 تاثیر ورمی کمپوست، کود دامی و زمان های مختلف کوددهی در کشت بدون خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria × ananassa Duch) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 4
114 تاثیر همزیستی قارچ اندوفیت بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری ۱۰ روزه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
115 تاثیر همزیستی قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 26
116 تاثیر همزیستی قارچTrichoderma atrovirideبر ویژگیهای رشد و عملکرد دو رقم کلزا(Brassica napus L.)در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
117 تاثیر همزیستی گونه های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
118 تأثیر برخی قارچ های همزیست و نانوذرات آهن بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 1
119 تجزیه خوشه ای و مطالعه خصوصیات کیفی ۳۰ ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 12
120 تجزیه و تحلیل خلا عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی های خاک در دشت فومنات (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
121 تحلیل اقتصادی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
122 تداخل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
123 تدوین الگوی کشت سازگار با محیط زیست با رویکرد برنامه ریزی چندهدفه در شهرستان ساری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
124 تعیین پراکنش مکانی برخی عناصر سنگین خاک و تاثیر آن بر عملکرد گیاه سویا در منطقه ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 11
125 تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژیواستاتیک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
126 تعیین مدل مناسب در تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان با روش آنالیز خط مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
127 تغییر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
128 تهیه نقشه پراکنش و گیاگان علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
129 غربالگری برخی لاین های موتانت نسل دهم برنج (Oryza sativa L.) از طریق ارزیابی زراعی و بیوشیمیایی در شرایط شور (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 49
130 غربالگری ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و روش های چند متغیره در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
131 فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
132 کمی سازی اثر همزیستی با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 3
133 کمی سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) به غلظت های مختلف سرب در خاک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
134 کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مولفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
135 گروه بندی لاین های پیشرفته گندم بر اساس عملکرد و اجزای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
136 مطالعه توزیع مکانی علف های هرز مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژیواستاتیک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
137 مقایسه خصوصیات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 11
138 مقایسه سامانه های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و ویژگی های خاک در سه منطقه استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 1
139 نقش تلقیح قارچ تریکودرما و باکتری اینتروباکتر بر بهبود عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف کود فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
140 نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
141 نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو Hordeum vulgare L در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
142 واکنش پارامتر های فلورسانس کلروفیل و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) به کاربرد باکتری های افزاینده رشد (PGPR) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
143 واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
144 واکنش خصوصیات رشدی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان کود دامی، گونه های تریکودرما (.spp Trichoderma) و سودوموناس (Psudomunas spp.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
145 واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 1
146 واکنش ظهور و رشد گیاهچه ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
147 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد بادامزمینی Arachis hypogaea L به کاربرد همزمان آهن و گوگرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
148 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی در کشت توام برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
149 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلفآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
150 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (.Sesame indicum L) به کاربرد تلفیقی نیتروژن و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
151 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت های مختلف نور در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
152 واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقلیم های متفاوت محلی بر فنولوژی و برخی ویژگی های مورفولوژی دو رقم برنج( Oryza sativa L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بیوپرایمینگ قارچ های اندوفیت ریشه بر بهبود صفات رویشی دو رقم بومی و اصلاح شده برنج ((Oryza sativa L. در مرحله خزانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر بیوپرایمینگ قارچ های همزیست ریشه بر بهبود مولفه های جوانه زنی و رشدی برنج (Oryza sativa L.) رقم شیرودی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر پیش تیمار زیستی بذر با برخی قارچ های همزیست بر مولفه های رشدی گیاهچه برنج (Oryza sativa) رقم هاشمی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر پیش تیمار زیستی برخی قارچ های همزیست بر ویژگی های جوانه زنی سویا رقم ساری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر پیش تیمار نانو نقره بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای دو رقم گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر پیشتیمار زیستی بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی برنج (.Oryza sativa L) رقم هاشمی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 اثر تاریخ کشت بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با لوبیا سبز در منطقه ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
12 اثر تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی لاین امید بخش برنج (IR6874-3-2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر تلقیح قارچ indica Piriformospora و باکتری aquatilis Rahnella بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 اثر تناوب زراعی گندم- ذرت بر همبستگی مکانی بانک بذر تاج خروس (. Amaranthus spp ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک چهار رقم برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثر تنش سرما و نور بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 اثر تنش سرما و نور بر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 اثر تنش شوری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana B. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
19 اثر تنش عنصر سنگین مس بر برخی صفات رویشی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 اثر رژیم آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در رقابت با علف های هرز تاج خروس و هفت بند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 اثر سطوح مختلف کمپوست به صورت جداگانه و غنی شده با کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سه رقم سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثر سمیت سولفات مس بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 اثر شدت نور و تنش سرما بر روند تغییرات مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 اثر شدت نور و تنش سرما بر مؤلفههای فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 اثر فواصل نشا کاری و کود نیتروژن بر ویژگیهای زراعی برنج (لاین امیدبخش 843) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر رشد رویشی (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت سمیت عنصر مس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
27 اثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت سمیت مس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 اثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni تحت تنش شوری در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 اثر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens) و باکتریهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچهی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش عنصر مس (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
30 اثر قارچ های اندوفیت ریشه بر بهبود صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثر قارچ های همراه ریشه بر بهبود رنگیزه های فتوسنتزی دو رقم بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 اثر قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indica بر صفات مورفولوژیک و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه ماش سبز (Vigna radiate L.) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 اثر کاشت تاخیری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 اثر کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
35 اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
36 اثر کود های آلی، بیولوژیک و شیمیایی برمیزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 اثر کودهای آلی و زمان کوددهی بر زودرسی میوهی توتفرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
38 اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
39 اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به خشکی گندم (Triticum aestivum L.) دیم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
40 اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 اثر مایه زنی قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica بر عملکرد شلتوک و شاخص برداشت برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
42 اثر نانو سیلیکون بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
43 اثر نانوذرات نقره بر روابط آلومتریک دو رقم گندم تحت تنش شوری در مراحل اولیه رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 اثر نانوسیلیکون بر بهبود برخی مولفه های رشدی گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش اسمزی در مراحل اولیه ی رشد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
45 اثر نانوسیلیکون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L) تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
46 اثر همزیستی اندوفیتی و سمیت عنصر مس بر رنگیزه های فتوسنتزی و صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
47 اثر همزیستی شبه میکوریزایی و محلولپاشی پاکلوبوترازول بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه لوبیا سبز( Phaseoluse vulgaris L.)تحت تنش سرما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
48 اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر میزان اسانس و تجمع فلاونوئید درنعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
49 اثر همزیستی قارچ های تریکودرما، شبه میکوریز و باکتری حل کننده فسفات بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (.Capsicum annuum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
50 اثر همزیستی قارچی Trichodermavirens و Piriformosporaindica به همراه باکتری Rahnellaaquatilis بر رشد ریشه و اندام هوایی عدس (Lens culinaris) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی علفهای هرزتاج خروس اویارسلام علف خونی و سلمه برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزاBrassica napus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 اثرات دگرآسیبی توتون (Nicotiana tobaccum L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brasica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 اثرات کاربرد کودهای شیمیایی و باکتریهای محرک رشد برعملکردواجزای عملکرد جو(Hordeum vulgare) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 اثربخشی تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فلورسانس کلروفیل در برگ گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش سرما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
55 اثرقارچPiriformospora indica و پاکلوبوترازول بربرخی ویژگیهای رشدی گیاه لوبیاسبز Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 اثرکشت مخلوط ریحان Ocimum basilicum و لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata برجمعیت و زیست توده علفهای هرزدرمقادیر مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 ارزیابی برخی از صفات رویشی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری در کشت درون شیشهای (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
58 ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه ذرت تلقیح شده با قارچ های گلوموس موسه و پیریفورموسپورا ایندیکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
59 ارزیابی برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تنش یخ زدگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
60 ارزیابی تاثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفر و محرک رشد بر برخی شاخص های مورفولوژیک ذرت سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
61 ارزیابی تأثیرپذیری صفات مورفولوژیک هیبریدهای آفتابگردان از مرتبط با تراکم بوته تحت شرایط آبی در منطقه گنبد (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
62 ارزیابی جوانه زنی و رشد گیاهچه های دو رقم گندم تحت تنش شوری و پیش تیمار نانونقره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک کنجد تحت شرایط کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
64 ارزیابی روش آبیاری تناوبی و غرقابی در گیاهچه های خو گرفته با خشکی بر برخی صفات زراعی و مصرف آب در ارقام برنج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
65 ارزیابی ژنوتیپ های برنج با استفاده از برخی سازوکارهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی کلروفیل به منظور انتخاب ارقام متحمل به خشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
66 ارزیابی سودمندی کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) و لوبیا سبز(Phaseolus vulgaris L.) در منطقه ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 ارزیابی صفات مورفولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) و لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)در کشت مخلوط همراه با کاربرد قارچ مایکوریزا (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
68 ارزیابی صفات موفولوژیکی سه رقم برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف نیتروژن در دو نظام کشت غرقابی و هوازی تغییر یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 ارزیابی کاربرد پنج ساله کمپوست لجن فاضلاب و کودمعدنی برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
70 ارزیابی کاربرد چهارساله کمپوست زباله شهری و کودمعدنی برعملکردواجزای عملکردلوبیا سبزPhaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 ارزیابی کاربرد دراز مدت مقادیر مختل ورمی کمپوست و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
72 ارزیابی کاربرد درازمدت مقادیر مختلف لجن فاضلاب و تلفیق آن با کود شیمیایی برخصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان L. Ocimum basilicum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 ارزیابی کشت مخلوط کنجد(Sesamum indicum L.) و لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.)با استفاده از شاخصهای رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 ارزیابی میزان اثرگذاری باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) و بیوچار بر برخی از صفات مورفولوژیک گیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 ارزیابی واکنش جوانهزنی و رشد گیاهچهای شوید (Aniethum graveolens) به تنش عنصر مس و تیمار با قارچ تریکودرما و باکتریهای محرک رشد (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
76 ارزیابی وراثت پذیری عمومی و پیشرفت ژنتیکی درژنوتیپ های مختلف کلزاBrassica napus L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 ارزیابی ویژگیهای کمی کشت مخلوط سیر (Allium sativum) با نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل اولیه رشد در منطقه ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
78 استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604 با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 اهمیت برگ پرچم در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی اثر باکتریهای افزاینده رشد بر ویژگیهای تغذیهای دانه گندم به روش فراتحلیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 بررسی اثر پلی آمین اسپرمیدین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در سویا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
82 بررسی اثر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه زنی و قدرت گیاهچه در دو رقم گیاه کنجد (Sesamumindicum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
83 بررسی اثر تراکم علف هرز اویارسلام برخصوصیات رشدی در مراحل مختلف رشد برنج (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
84 بررسی اثر تراکم علف هرز سوروف بر خصوصیات رشدی برنج و سوروف در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
85 بررسی اثر تنش دمای پایین بر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
86 بررسی اثر قارچ T. harzianum AK۲۰G بر میزان عناصر برگ در دو رقم گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
87 بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا [Glycine max (L.) Merr.] (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
88 بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کم و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ و زیست توده ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 بررسی اثرات دماهای پایین در مراحل اولیه رشد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی اثرگذاری بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) بر تغییرات عمودی شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
92 بررسی انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف ارقام برنج در واکنش به تغییرات منبع و مخزن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 بررسی برخی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل purpurea (L.) (Echinacea Moench در پاسخ به تراکم بوته در تاریخ کشت های بهاره در منطقه ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
94 بررسی برخی ازپارامترهای جوانه زنی گیاه لوبیاسبزPhaseolus vulgaris L. تحت پیش تیمارباکتریهای محرک رشدPGPR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 بررسی پارامترهای فیزیولوژیک گیاهچه برنج (Oryza sativa L.) تحت عصاره آبی علفهای هرز تاجخروس ،(Amaranthus retroflexus) اویارسلام ،(Cyperus rotundus) علفخونی (Phalaris minor) و سلمه (Chenopodium album) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
96 بررسی پتانسیل کنترل جمعیت علفهای هرزدوگیاه کنجدSesamum indicum L. و لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata L. درتراکم های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
97 بررسی پیش تیمارهای اسمزی برپارامترهای جوانه زنی دردو رقم کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 بررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد گرانوله بر روی خصوصیات کیفی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
99 بررسی تاثیر جهت های کاشت (شمال‐ جنوب و شرق‐ غرب) با ماشین نشاءکار برروی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 4 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
102 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 40 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
103 بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 بررسی تاثیربیوپرایمینگ باکتریهای محرک رشدبرپارامترهای جوانه زنی و رشدی در4رقم کلزاBrassica napus L.) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی تأثیر تلقیح بذر با باکتری تیوباسیلوس و مصرف کود گوگرد بر خصوصیات کمی گیاه کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
106 بررسی تغییرات توزیع ماده ی خشک گیاه گنذم (. Triticum aestivum L )در رقابت باعلف های هرز و شدت های مختلف نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
107 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) در پاسخ به تلقیح قارچ Piriformospora indica و محلولپاشی پاکلوبوترازول (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
108 بررسی تغییرات صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana B.) در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت سمیت مس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
109 بررسی تغییرات کادمیوم در خاک و گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در حضورباکتری های محرک رشد (PGPR) و قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
110 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی ریحان و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata( L) Walp) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
111 بررسی خصوصیات فعالیت آنتیاکسیدانی، محتوای فنل و فلاونوئید کل و ماده خشک در اکوتیپ های مختلف نعناع تحت تیمار محلول پاشی نیترات پتاسیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 بررسی خصوصیات لاین های پیشرفته گندم با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
113 بررسی خصوصیات مورفولوژیک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
115 بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد برنجOryza sativa L. رقم طارم دیلمانی تحت تاثیر باکتریهای محرک رشد PGPR (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
116 بررسی روند تغییرات جوانهزنی گیاهچه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت آلودگی مس و پیش تیمار بیولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
117 بررسی ساختار کانوپی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی علف هرز اویارسلام زرد(Cyperus esculentus L.) در کشت توام برنج -اردک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
118 بررسی سطح آشنایی مردم شهرستان قائمشهر با کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
119 بررسی سطوح و کاربردهای مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد دانه لوبیا ( Phaseolus vulgaris L. )در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
120 بررسی سودمندی قارچ شبهمیکوریزا و تریکودرما در افزایش تحمل به تنش نیترات مس (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
121 بررسی عمق بانک بذرخاک و رابطه آن با علفهای هرز سبز شده درطول فصل رشدبرنج Oryza sativa L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 بررسی عملکردوشاخصهای رقابتی درکشت مخلوط دورقم برنج طارم محلی و هاشمی درتاریخ و ترکیب های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
123 بررسی عوامل بازدارنده در پذیرش و توزیع محصولات ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
124 بررسی عوامل زراعی بر کشت تأخیری کلزا قبل از برداشت برنج (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
125 بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
126 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni در واکنش به قارچ های اندوفیتی و کاربرد پلی آمین اسپرمیدین تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
127 بررسی فلور و تراکم علف های هرز در تولید برنج (Oryza sativa L.) به روش کشت توام برنج -اردک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
128 بررسی کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 بررسی مهمترین ترکیبات روغن اسانسی گیاه دارویی نارنج Citrus aurantium L در دو استان مازندران و گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
130 بررسی نقش گیاهان پوششی مختلف در بهبود حاصلخیزی خاک باغات مرکبات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
131 بررسی واکنش صفات مرتبط با عملکرد دانه کلزا (Bassica napus L.) رقم هایولا- 401 به سمپاشی هدایت شده با استفاده از علف کش پاراکوات و تاریخهای متفاوت کاشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
132 بررسی همبستگی بین میزان درصد اسانس با رنگدانه های فتوسنتزی و متابولیت های ثانویه در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی نعناع تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
133 بررسی همراهی قارچ Trichoderma harzianum با گیاه گندم (Titicum aestivum L.) در جذب کادمیوم تحت خاک آلوده به نیترات کادمیوم (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
134 بررسی همراهی قارچ Trichoderma harzianum باگیاه جو Hordeum vulgare L درجذب کادمیوم تحت خاک آلوده به نیترات کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
135 بزرسی جذب فلز روی در محیط های آبی توسط قارچ ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
136 بهبود رشد گیاهچه سویا با استفاده از ریزجانداران افزاینده رشد در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
137 بهبود گیاه پالایی کلزا (. Brassica napus L) با بکارگیری قارچ Trichoderma longibrachiatum و محلول پاشی اسپرمیدین در غلظت های مختلف سرب (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 پاسخ اکوفیزیولوژیکی ارقام بومی و اصلاح شده برنج Oryza sativa L.) دررقابت با تعدادمتفاوت علف هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 پاسخ برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکردگندم Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان نیتروژن وکودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
140 پاسخ خصوصیات مرتبط با برگ اکوتیپ های مختلف نعناع به تنش کلریدسدیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
141 پاسخ عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.)به افزایش تراکم لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
142 پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج Oryza sativa L.) به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
143 پاسخ مؤلفه های رویشی ماش سبز (Vigna radiata L.) در پاسخ به تلقیح قارچ های indica Piriformospora و Trichoderma virens (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
144 پاسخهای بیوشیمایی دو رقم گوجه فرنگی اثر تیمار سرما (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
145 پویایی مکانی بانک بذر تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum L.) در مزرعه با تناوب گندم باقلا (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
146 پیش بینی ارتفاع بوته دو رقم کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روابط آلومتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
147 تاثر رژیم های مختلف ابیاری و کود دامی بر عملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum L در رقابت باعلف های هرز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
148 تاثیر برخی قارچ های همزیست بر صفات فیزیولوژیک گیاه فلفل سبز (Capsicum annuum L.) در مقدار کاهش یافته پتاسیم (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
149 تاثیر برخی قارچ های همزیست بر صفات مورفولوژیک گیاه فلفل سبز (Capsicum annuum L.) در مقدار کاهش یافته پتاسیم (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
150 تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر افزایش تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
151 تاثیر پیش تیمار نانوکلوئید سیلیکون بر رنگیزه های فتوسنتزی گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش خشکی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
152 تاثیر تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک بر برخی ویژگی های بیوشیمایی برگ گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
153 تاثیر تراکم های مختلف علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) بر ویژگی های مورفولوژیک رتون برنج (رقم طارم هاشمی) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
154 تاثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی در کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
155 تاثیر درازمدت کمپوست زباله شهری همراه با کودشیمیایی برتجمع عناصر کم مصرف دردانه دو رقم برنج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
156 تاثیر قارچ Trichoderma atroviride (SN۱) و محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود گیاه پالایی خرفه (.Portulaca oleracea L) در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
157 تاثیر قارچ مایکوریزای Glomus mosseae روی برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه برنج و لوبیا در کشت مخلوط (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
158 تاثیر کاربرد درازمدت لجن فاضلاب و کمپوست زباله جامد شهری برتجمع عنصرنیکل درگیاه گاو پنبه (Abutilon theophrasti medic (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
159 تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر خصوصیات مورفولوژیک سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
160 تاثیر متقابل کود سیلیس و نیتروژن روی صفات رویشی برنج رقم طارم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
161 تاثیر مدیریت کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
162 تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
163 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و محدودیتهای منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
164 تاثیر مقدارونحوه مصرف باکتریهای محرک رشد PGPR برشاخصهای رشد گیاه برنج Oryza sativa L. رقم طارم دیلمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
165 تاثیراسیدسالیسیلیک برمیزان کلروفیل و برخی صفات ریختی گیاه برنج Oryza sativa L. تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
166 تاثیرپیش تیمارتیازول برافزایش تحمل به سرما دربرخی ازژنوتیپ های برنج Oryza sativa L. درمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
167 تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی برشاخصهای رشدی گیاه جو رقم صحرا Hordeum vulgare L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
168 تاثیرقارچ تریکودرماTrichoderma virens وباکتریهای محرک رشد بربهبود جوانه زنی و رشدگیاهچه گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum graecum L تحت آلودگی عنصرمس (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
169 تاثیرکاربرد چهارساله مقادیر مختلف ورمی کمپوست همراه با کود شیمیایی برغلظت برخی عناصرغذایی درگیاه ریحان Ocimum basilicum L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
170 تاثیرکاربرد درازمدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بربرخی پارامترهای رشدی و عملکردگیاه سویاGlycine max L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
171 تاثیرکودهای شیمیایی دامی و تلفیقی برعملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
172 تاثیرمبارزه تلفیقی علف هرزوتراکمهای متفاوت کاشت برعملکردواجزای عملکردباقلا(Vicia faba L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 تاثیرمیکروارگانیسم های محرک رشدوحل کننده فسفات برعملکردواجزای عملکرد گندم رقم N80 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
174 تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (لاین IR6874-3-2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
175 تأًثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
176 تأثیر اردک به همراه آزولا Azolla sp و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک برنج Oryza sativa L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
177 تأثیر استفاده از کود گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی صفات سیر محلی ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
178 تأثیر امواج اولتراسونیک بر جوانه زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
179 تأثیر باکتری های محرک رشد PGPR و قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum بر جذب نیتروژن و برخی صفات رویشی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
180 تأثیر باکتری های محرک رشد در پارامترهای فلورسانس کلروفیل در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
181 تأثیر باکتریهای محرک رشد بر پارامترهای جوانه زنی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
182 تأثیر باکتریهای محرک رشد بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاه گشنیز(Coriandrum sativum)تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
183 تأثیر پرایمینگ، مصرف خاکی و محلولپاشی روی بر غلظت عنصر روی و فسفر دانه ذرت در منطقه ساری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
184 تأثیر پرورش اردک و آزولا (Azolla sp.) بر الگوی پراکنش بانک بذر علف هرز اویارسلام (Cyperus spp.) در کشت تلفیقی برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
185 تأثیر پیش تیمارها و زمانهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر سویا [Glycin max (L.) Meril. ] (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
186 تأثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
187 تأثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) بر تنوع و زیست توده علفهای هرز در شرایط آب و هوایی ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
188 تأثیر تلقیح میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه سیر در مقادیر مختلف گوگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
189 تأثیر تنش خشکی بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل برگ سویا (glycine max) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
190 تأثیر تنش شوری بر فعالیت آنتیاکسیدانهای کاتالاز و پرکسیداز در برگ سویا (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
191 تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز درگیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
192 تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو ( Lactuca sativa ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
193 تأثیر شدت های متفاوت نور بر صفات مورفولوشیک گیاه گندم (Triticum aestivum L)در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
194 تأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
195 تأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
196 تأثیر شیوههای مختلف مصرف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای در منطقه ساری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
197 تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma atroviridae) بر صفات رویشی گیاه کلزا در اثر آبیاری با آب آلوده به مس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
198 تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر صفات رویشی گیاه جو در اثر آبیاری با آب آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
199 تأثیر قارچ تریکودرما Trichoderma longibrachiatum بر بهبود جوانهزنی بذرگندم تحت آلودگی به مس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
200 تأثیر قارچ تریکودرما بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم تحت آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
201 تأثیر قارچ تریکودرما(Trichoderma harzianum بر برخی صفات رویشی گندم درخاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
202 تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
203 تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر مقدار عناصر غذایی در گیاه (Calendula officinalis L.)دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
204 تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر برخی پارامترهای رشدی علف های هرز و اویارسلام در برنج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
205 تأثیر مصرف کودهای آلی مختلف به همراه کود شیمیایی بر الگوی پراکنش بانک بذر علف هرز گاوپنبه(.Abutilon theophrasti L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
206 تأثیرقارچ تریکودرما و باکتر یهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه ی برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش عنصر مس (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
207 تأثیرکاربرد تلفیقی کود بیولوژیک و مقادیر کاهشیافته فسفر بر تغییرات عملکرد دانه و روغن کنجد ( Sesame indicum L.) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
208 تجزیه خوشهای پرایمینگهای مختلف بر اساس پارامترهای رشدی در شنبلیله تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
209 تجزیه کلاستر لاینهای مختلف کلزا Brassica napus L براساس صفات مورفولوژیک درمرحله گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
210 تجزیه کلاستر ویژگیهای فیزیکی دانه ژنوتیپهای گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
211 تجمع برخی عناصرکم مصرف دربرگ پرچم دورقم برنج Oryza sativa L دراثرکاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
212 تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
213 تعیین اثر زمان وجین علف های هرز بر ارتفاع و برخی خصوصیات زراعی سویا (Glycine max (L.) Merr.) در ساری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
214 تعیین برخی صفات مرتبط با عملکرد و ا جزای عملکرد گیاه لوبیا سبزPhaseolous vulgaris L.دراثرکاربرد سه ساله لجن فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
215 تعیین خصوصیات پر شدن دانه، کلروفیل برگ پرچم و زیست توده سه رقم برنج در مقادیر و تقسیط مختلف کود نیتروژنه (اوره) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
216 تعیین خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برگ پرچم تحت تاثیر تیمار های مختلف زراعی در لاین امیدبخش برنج (IR6874-3-2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
217 تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف در عملکرد دانه ارقام برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
218 تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندامهای مختلف درعملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
219 تعیین عکس العمل واکنشهای فیزیولویکی کلزا (Brassica napus L.)به تنش غرقابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
220 تعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
221 تعیین نقش منبع و مخزن بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جدید و قدیم برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
222 تغییر محتوای رنگیزهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
223 تغییرات صفات فیزیولوژیکی در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در پاسخ به شدت نور و تنش سرما (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
224 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
225 جذب زیستی فلزات سنگین توسط قارچ Trichoderma harzianum از محلول آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
226 حذف فلز مس از محلول های آبی توسط گونه های مختلف قارچ ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
227 رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه ذرت تلقیح شده با قارچ های گلوموس موسه و پیریفورموسپورا ایندیکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
228 رابطه ی بین عملکرد گندم و شاخص های تنوع زیستی با عوامل مدیریتی و اقلیمی در شهرستان کردکوی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
229 روشهای رایج حذف بیولوژیک فلزات سنگین (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
230 شبیه سازی مراحل زیست گردی رقم هاشمی برنج با استفاده از مدل CSM-CERES-Rice (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
231 شناسایی عوامل بذری و غیر بذری در عارضه پیچیدگی ریشه (گردن غازی) پایه های رایج مرکبات در نهالستان های استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
232 ضرورت های تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی کم بازده و شیبدار ( مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
233 ظرفیت جذب زیستی آهن توسط قارچ های رشته ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
234 غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
235 کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
236 کاربرد روش تجزیه علیت درانتخاب ژنوتیپ های مختلف کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
237 کاربرد ریزجانداران افزاینده رشد جهت بهبود جوانه زنی و رشد سویا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
238 کاربرد مدل هالوترمال تایم جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف شوری و دما بر جوانه زنی گیاه کاملینا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
239 کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
240 گروه بندی لاین های پیشرفته گندم مبتنی بر استفاده از آنالیز تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
241 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی اثر باکتری های حلکننده روی و پتاسیم بر صفات رویشی برنج (رقم طارم هاشمی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
242 مدل سازی اثر دما بر جوانه زنی کاملینا با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
243 مدلسازی جوانه زنی بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
244 مروری بر پژوهش های مرتبط با کاربرد آب شور در کشاورزی ایران و نیازسنجی برای تحقیقات آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
245 مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
246 مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر میزان کلروفیل برگ، نیتروژن برگ و دانه سویا (Glycin max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
247 مطالعه تلفیقی کودهای آلی و معدنی با تعداد خال های نشاء بر خصوصیات رشدی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در شهرستان آمل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
248 مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه دو رقم سویا در پاسخ به کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
249 مطالعه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت در واکنش به کاربرد انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
250 مطالعه عملکردواجزای عملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum درپاسخ به مقادیر مختلف ازت و رقابت علف هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
251 مطالعه مدیریت کود اوره بر میزان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
252 مقایسه اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر رشد و عملکرد گندم تحت شرایط گلدانی و مزرعهای به روش فراتحلیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
253 مقایسه اقتصادی تولید برنج به دو روش تک کشتی و کشت توأم برنج-اردک با در نظر گرفتن شدت انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
254 مقایسه برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نخود فرنگی ( Pisum sativumL.) در کشت مخلوط با سیر (Allium sativum) و در رقابت با علفهای هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
255 مقایسه بهره وری آب در تولید برنج به دو روش تک کشتی (کشاورزی رایج) و کشت توأم برنج-اردک (کشاورزی ارگانیک) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
256 مقایسه خصوصیات کیفی راتون سه رقم برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
257 مقایسه خصوصیات مرتبط با برگ پرچم عملکرد شلتوک و برخی صفات فنولوژیک اولین رقم برنج هیبرید ایران بهار1 با ارقام متداول برنج درمنطقه آمل تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
258 مقایسه سیستمهای تولید برنج به دو روش رایج و پایدار از نظر شاخصهای انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
259 مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
260 مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان ازت و فسفر به خاک باغات مرکبات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
261 مقایسه میزان فلاونوئید کل برگ، پوست میوه نارس و گل نارنج (Citrus aurantiumL)در دو رویشگاه آمل و گرگان. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
262 مقایسه میزان فنل کل برگ، پوست میوه نارس و گل نارنج Citrus aurantium L در دو رویشگاه آمل و گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
263 نتایج ارزیابی مدیریت علف هرز و تنش نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز و شاخص‌های زراعی برنج رقم طارم محلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
264 نقش باکتریهای افزاینده رشدPGPR دربهبود جوانه زنی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilcum L تحت آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
265 نقش تریکو درما Trichoderma atroviride در زیست پالایی عنصر مس در دو رقم کلزا Brassica napus (L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
266 نقش حفاظتی نیتریک اکساید برون زاد در برابر تنش اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
267 نقش قارچ اندوفیت پریفورمورسپورا ایندیکا در کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی از طریق بهبود سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
268 نقش قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر بهبود عملکرد سویا در سطوح مختلف پتاسیم و روی در منطقه جویبار (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
269 نگاهی بر اهمیت و جایگاه کود های شیمیایی در کشاورزی سنتی و پایدار ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
270 نیازسنجی و پایش پژوهش های گیاهان زراعی برای مقابله با خشکسالی با تأکید بر گیاه برنج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
271 واکنش برخص صفات مورفولوژیکی گیاه عدس (Lens culinaris) به تلقیح همزمان قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica و باکتری Rahnella aquatilis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
272 واکنش برخی عناصر کم مصرف برگ و بذر کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
273 واکنش پارامترهای مرتبط با خوشه برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی به مایه زنی قارچ های Piriformosphora indica و Trichoderma virens در سه مقدار کود فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
274 واکنش جذب عناصر کممصرف گیاه سویا Glycine max L. به کاربرد پنجساله کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
275 واکنش خصوصیات رویشی لایم کوآت به کاربرد قارچ تریکودرما (Trichoderma virens)، باکتری پانتوآ (Pantoea ananatis) و محلول پاشی پوتریسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
276 واکنش خصوصیات مرفولوژیکی هیبرید های آفتابگردان به تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
277 واکنش خصوصیات مورفولوژیک گیاه سویا Glycine max L.) به کاربرد چهارساله مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضلاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
278 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف نیتروژن در دو نظام کشت غرقابی و هوازی تغییر یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
279 واکنش عملکردو اجزای عملکرددورقم برنج اصلاح شده و بومی به مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
280 واکنش عملکردواجزای عملکردبرنج رقم شیرودی به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
281 واکنش عناصر غذایی پرمصرف و عملکرد برنج رقم طارم محلی به کاربرد مقادیر مختلف کمپوست و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
282 واکنش کلزا به تلقیح بذری و محلول پاشی کودهای زیستی تحت شرایط غرقابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
283 واکنش واریته های مختلف برنج (Oryza sativa به پیش تیمارهای مختلف اسمزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
284 واکنشارقام گندم ایرانی به تنششوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم