دکتر منصور توکلی

دکتر منصور توکلی دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

دکتر منصور توکلی

Dr. Mansoor Tavakoli

دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Change without a Change!!: National Curriculum Reform and EFL Teachers’ Motivation in Iran (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 23
2 A Critical Analysis of the Iranian Charter of Professional Ethics for Translators: A Case for Revision (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 2
3 Adaptation and Validation of a Measure for Evaluating Teacher Adaptability in English Teaching Higher Education (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 42، شماره: 3
4 An Investigation into Good and Poor Iranian EFL Majors’ Vocabulary Learning Strategies (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 4
5 Assessing Teachers’ Perceptions of Using Criticality-Enhancing English Language Materials inside EFL Classes (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 4
6 Autonomously Noticing Incorrect Language Use: Does it Improve EFL Learners' Grammatical Accuracy? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 1
7 آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
8 استفاده از فناوری آموزشی مودل در درس «ترجمه شفاهی» با رویکردی ساخت گرایانه اجتماعی: کارکرد «تالار گفتگو» در انجام فعالیت های فرایندمحور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
9 Core Reflection as a Way Towards Integrating Theoretical Knowledge and Pedagogical Practice in the Iranian Context: The Case of Prospective Language Teachers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
10 Critical Perspectives on Contrastive Rhetoric: A Report From Iranians' EFL Reading Textbooks (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 12
11 Curriculum Reform and Iranian EFL Teachers' Professional Identity: A Marathon of Change! (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
12 EFL Learners’ and Teachers’ Attitudes Towards Classroom Tasks and Their Effects on Task Outcome: The Case of L۲ Writing Performance (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
13 Impact of Etherpad-based Collaborative Writing Instruction on EFL Learners' Writing Performance, Writing Self-efficacy, and Attribution: A Mixed-Method Approach (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 28
14 Improvement of Metadiscourse Use among Iranian EFL Learners through a Process- based Writing Course (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 9
15 Individual and Collaborative Planning Conditions: Effects on Fluency, Complexity and Accuracy in L۲ Argumentative Writing (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 4
16 Referential, Quasi, and Expletive Subjects in L۲ English of Persian Speakers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 2
17 Reflective Teaching through Videotaping in an English Teaching Course in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 2
18 Students’ perceptions about writing portfolios: A case of Iranian EFL students (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
19 Test Administration Conditions of the General English Section of the Iranian National PhD Entrance Exam: Are the PhD Exam Candidates Satisfied? (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 5، شماره: 2
20 The Effect of Portfolio Assessment on the Development of Metadiscourse Awareness in EFL Learners Writing in the Academic Context (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 1، شماره: 1
21 The effects of Concept Mapping Strategy and Aural Vs. Written Prompts on Writing Test Performance Under Different Planning Conditions (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 2
22 The effects of Curriculum-Based Measurement on EFL learners' achievements in grammar and reading (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 2
23 The Effects of Different Pedagogical Interventions on EFL Learners’ ‎Receptive and Productive Knowledge of Formulaic Sequences (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 25
24 The Effects of Direct Corrective Feedback and Metalinguistic Explanation on EFL Learners’ Implicit and Explicit Knowledge of English Definite and Indefinite Articles (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 16
25 The Relationship among Academic Discipline, Gender and Total Exam Score on Test-Taking Strategies: The Case of the General English Section of the National Iranian PhD Entrance Exam (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 7، شماره: 2
26 The Relationship between Translation Tests and Reading Comprehension: A Case of Iranian University Students (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 1
27 The Role of Motivation in ESP Reading Comprehension Test Performance (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
28 Vocabulary learning and learners’ ability to transfer their knowledge into L۲ reading comprehension: A case for translation (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
29 بررسی مثلثی سازی تجانس بین نیاز دانشجویان مقطع دکتری به مهارت های زبان انگلیسی و مهارت های زبانی اندازه گیری شده در بخش زبان عمومی آزمون دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
30 طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 22، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of multimedia games on Persian EFL learners'affective factors: interest and motivation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
2 The effect of task type on complexity, accuracy, and fluency of Iranian EFL candidates' oral production: IELTS interview test in focus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
3 The effects of Input Enhancement and Explicit Teaching of Formulaic Language on the frequency of Formulaic Language use (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 The Impact of EFL learner’s Awareness of Formulaic Language on their Oral Production and Motivation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان