دکتر علی حسن آبادی

دکتر علی حسن آبادی

دکتر علی حسن آبادی

Dr. Ali Hasan abadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.