دکتر کوروش فتحی واجارگاه

دکتر کوروش فتحی واجارگاه استاد گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

Dr. Kourosh Fathi Vajargah

استاد گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing and Evaluating the Effect of Information and Communication Technology on Improving Teaching and Learning Levels among Secondary School Students: A Case of Razi Vocational School in Marivan (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
2 ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
3 ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
4 بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی و شناسایی مشکلات اعضاء هیئت علمی تازه استخدام شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 2
6 بنیان های نظری دیدگاه نو/چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی: از "برنامه درسی آکواریومی " تا" نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی " (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
7 به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
8 تبیین مولفه های شایستگی حرفه ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 2
9 تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متوسطه درارتباط با مفاهیم حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 18
10 تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
11 تغییرات اقلیم: بستری نو در برنامه درسی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
12 توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 2
13 جایگاه قومیت در برنامه های درسی پنهان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 61
14 رابطه شیوه تدریس معلمان و پرورش نگرش علمی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
15 شناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر بر استقرار الگوی برنامه ریزی درسی محیط کار با تاکید بر پیامدهای توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
16 شناسایی و تبیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
17 طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
18 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 68
19 علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
20 عوامل بازدارنده و راهبردهای به کارگیری شبکه اجتماعی برای تدریس و یادگیری مؤثر در آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
21 مدیریت چرخه شایستگی و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
22 مشکلات آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران از نظر اساتیدآموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
23 مطالعه تطبیقی بین المللی کردن برنامه های درسی آموزش عالی در چند کشور جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
24 مفهوم سازی برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 57
25 مفهوم سازی یادگیری زائد و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحب نظران آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
26 واکاوی پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آیین نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه های ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
27 هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اجرای آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 الزامات و شایستگی های برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
3 Designing an earthquake preparedness training curriculum by playing in a virtual reality environment (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
4 بازی سازی، استراتژی سازمانهای نوآور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
5 بررسی جایگاه برنامه درسی آموزش عالی ایران جهت مقابله وسازگاری با تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
6 بررسی مشکلات و چالشهای آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران از نظر مدیران آموزش مجازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
7 بررسی نقش شیوه تدریس معلمان و میزان فعالیتهای کنجکاوانه دانش آموزان در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 برنامه درسی مبتنی بر وب 2: ماهیت و چارچوب مفهومی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
9 برنامه درسی محیط کار؛ از جریان سازی تا گفتمان سازی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
10 تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
11 تأملی در نیازسنجی پژوهشی و جایگاه آن در مدیریت پژوهشی دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
12 تبیین مبانی نظری توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
13 تعالی بخشی فرآیندهای یادگیری و توسعه مبتنی بر گفتمان های برنامه درسی محیط کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
14 جایگاه آموزش زبان خارجی در اسناد بالادستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
15 جهانی شدن برنامه ی درسی و تاثیرفرهنگ ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
16 جهانی شدن، برنامه ی درسی وخرده فرهنگ ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
17 رفع خلاهای برنامه درسی آمادگی در برابر زلزله با استفاده از بازی سازی در بستر واقعیت مجازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
18 سواد مهارتی در برنامه درسی کارآفرینی: یک پژوهش کیفی بر اساس پدیدارشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
19 ضرورت و اهمیت اینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی، رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه(چالش ها و فرصت ها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
20 کارآموزی مبتنی بر شایستگی: جنبه ای مغفول در طراحی دوره های کارآموزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
21 کاربست کانون ارزیابی با رویکرد توسعه در بهسازی منابع انسانی و جایگاه آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
22 گفتمان های برنامه درسی محیط کار؛ جهشی نظری به سوی نظری های توصیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
23 مطالعه تاثیر هوش هیجانی بر عزت نفس سازمانی در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
24 منتورینگ مکانیزمی کلیدی در توسعه و بالندگی اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
25 نقش استانداردها در برنامه درسی آموزش زبان خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
26 واکاوی نیازها و انتظارات تربیتی متناسب با ویژگی ها و نیازهای نسلz (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
27 یادگیری خرد روشی برای اثربخشی توسعه شایستگی های کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی